elektro.info

news Rząd chce przyspieszyć rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Rząd chce przyspieszyć rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt inwestycyjny obliczony na 100–120 mld zł. Rząd chce, aby jak największa część tych pieniędzy trafiła do polskich firm i dostawców. Mają to zapewnić...

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt inwestycyjny obliczony na 100–120 mld zł. Rząd chce, aby jak największa część tych pieniędzy trafiła do polskich firm i dostawców. Mają to zapewnić mechanizmy, które wprowadzi opracowywana ustawa offshorowa. Docelowo energia z farm na Bałtyku może stanowić nawet 20 proc. polskiego miksu, a pierwsze wiatraki powinny pojawić się w 2024 roku.

news Wsparcie NFOŚiGW na słoneczne dachy w Wielkopolsce

Wsparcie NFOŚiGW na słoneczne dachy w Wielkopolsce

Wielkopolska zdecydowała się na fotowoltaikę, aby obniżyć rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln...

Wielkopolska zdecydowała się na fotowoltaikę, aby obniżyć rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW.

news Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie rynku?

Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie rynku?

Ministerswo Edukacji Narodowej opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Wynika z niego, że największe zapotrzebowanie jest na: automatyków,...

Ministerswo Edukacji Narodowej opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Wynika z niego, że największe zapotrzebowanie jest na: automatyków, elektromechaników, elektroników i elektryków. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

W spółce dystrybucyjnej w horyzoncie od 1 do 12 miesięcy

Zmiany w krajowym zapotrzebowaniu na moc [20]

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi, mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Szybkie zmiany dokonujące się na krajowym rynku energetycznym  sprawiają, że precyzyjne średnioterminowe prognozy m.in. miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną stają się ważne zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia [1, 2]. Dokładne prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną umożliwiają spółce dystrybucyjnej m.in. lepsze oszacowanie zysków w kolejnych miesiącach, a także planowanie inwestycji związanych z rosnącym wieloletnim trendem w zużyciu energii elektrycznej. Dla krajowych spółek dystrybucyjnych prognozy średnioterminowe nabierają więc coraz większego znaczenia. Sumaryczne miesięczne zużycie energii w spółce dystrybucyjnej to suma, na którą składa się zużycie przez wiele grup odbiorców energii elektrycznej (odbiorcy indywidualni, przemysł, oświetlenie ulic, biura, sklepy, supermarkety itd.). Każda z tych grup (często także podgrupy) ma swoje unikalne profile rocznego oraz miesięcznego zużycia energii elektrycznej i ewentualnie trendy wieloletnie (w większości przypadków trend ten jest rosnący). Czy tendencja rosnąca w zapotrzebowaniu na energię elektryczną dotyczy również odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G11? Zdania są podzielone, a większość uznaje, że tendencja rosnąca nie zawsze występuje. Pewną uwagę warto zwrócić na zmiany zachodzące w profilach rocznych miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Szczyt zapotrzebowania jest oczywiście związany z miesiącami zimowymi, natomiast tendencją widoczną od dobrych kilku lat jest rosnący popyt na energię elektryczną w miesiącach letnich, szczególnie w przypadku występowania wysokich temperatur. Wynika to jak można przypuszczać w największym stopniu z coraz bardziej masowo używanych urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącach letnich. Stwarza to zupełnie nowe sytuacje dla spółek dystrybucyjnych (niespodziewane awarie i wyłączenia w sieci energetycznej z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, tak jak np. awaria z 26 czerwca 2006 roku).

Czy powodem corocznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w aglomeracjach miejskich jest rosnące zużycie energii elektrycznej u odbiorców, czy raczej wzrost ich liczby? Wydaje się, że oba czynniki mają znaczenie, ale ten drugi jest raczej dominujący. Rozwój aglomeracji miejskiej generuje powstawanie nowych odbiorców, często o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co wpływa na wzrost zużycia energii elektrycznej [9]. Konieczne stają się więc inwestycje w nowe elementy sieciowe w przypadku rozwoju urbanistycznego w rejonie dotychczas pozbawionym zasilania, zmiany tras prowadzenia kabli już istniejących, wymiany transformatorów, a także coraz częściej wymiany linii napowietrznych wysokiego napięcia na linie kablowe, w celu uzyskania nowych terenów pod zabudowę dla nowych potencjalnych odbiorców energii elektrycznej. Niestety, inwestycje tego rodzaju są kosztowne, a okres ich realizacji jest długi.

Jak długo będzie trwała tendencja rosnąca w zapotrzebowaniu na energię elektryczną? Zapotrzebowanie na energię rośnie w Warszawie od 1945 roku. Po roku 1990 nastąpił lekki chwilowy spadek, ale od tamtej pory tendencja jest cały czas rosnąca. Porównując roczne zużycie energii na mieszkańca w Polsce i w innych krajach europejskich, zużycie w Polsce jest stosunkowo niskie. Przykładowo zużycie roczne na mieszkańca w Niemczech jest 2 razy wyższe, we Francji 2,3 razy wyższe, a we Włoszech 1,5 razy wyższe niż w Polsce. Powstaje pytanie, czy i kiedy osiągniemy poziom np. Włoch? Decydujący wydaje się jednak wpływ rozwoju przemysłu i innych energochłonnych dziedzin gospodarki.

Nie brakuje również pesymistów odnośnie dalszego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w kolejnych latach. Odbiorcy indywidualni starają się wykorzystywać technologie energooszczędne w odbiornikach energii (świetlówki, diody LED, energooszczędne pralki, lodówki, telewizory itp.), co hamuje wzrost ich zapotrzebowania na energię elektryczną. Rosnące bardzo silnie ceny energii elektrycznej również działają na zachowania odbiorców w zakresie jej oszczędzania.

Należy także wspomnieć o prognozach zapotrzebowania dla całego kraju. Krzywa zapotrzebowania na moc z rysunku 1. ma od ponad 10 lat prawie wyłącznie tendencję rosnącą. Zakładając roczny krajowy przyrost zapotrzebowania na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych (około 1,5%), najpóźniej za kilka lat zabraknie w Polsce energii elektrycznej, jeśli nie powstaną nowe elektrownie (a na pewno nie powstaną w tak krótkim czasie) lub nie rozpoczniemy importu energii elektrycznej. Gdyby nie kryzys w Polsce w roku 2009, gdy nastąpił jednoroczny, dość silny spadek zapotrzebowania (produkcji również), energii zabrakłoby już prawdopodobnie w obecnym roku lub kolejnym (nie został jeszcze przekroczony poziom zapotrzebowania z roku 2008, czyli najwyższy do tej pory). Ryzyko deficytu mocy w KSE, szczególnie w przypadku gorących miesięcy letnich, jest obecnie stosunkowo wysokie.

Czynnik spodziewanego deficytu energii w najbliższym czasie również może być pewną barierą w dalszym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną o podobnej dynamice jak w ostatnich latach.

Patrząc z kolei bardziej globalnie na problem zapotrzebowania na energię – poziom wzrostu zapotrzebowania na energię wiąże się z prognozami tempa wzrostu gospodarczego poprzez tzw. współczynniki energochłonności PKB lub produktywności energii (odwrotność energochłonności). Energochłonność (energochłonność pierwotna), czyli stosunek zużywanej energii pierwotnej do PKB, w skali globalnej ulega stałemu obniżeniu. Według danych Komisji Europejskiej energochłonność PKB w skali globalnej z wartości ok. 0,26 toe/tys. USD (1990) ppp w 2000 r. obniży się do poziomu 0,21 toe/tys. USD (1990) ppp w 2020 roku [18]. W tym czasie równocześnie zużycie energii pierwotnej na mieszkańca globu ma wzrosnąć z poziomu ok. 1,55 toe/cap w 2000 r. do wartości ok. 1,88 toe/cap. Według prognoz tempo zmian liczby mieszkańców w różnych regionach świata będzie silnie zróżnicowane [18]. Dla krajów Unii Europejskiej przewiduje się stabilizację liczby mieszkańców już od 2010 roku.

Po tym okresie możliwy jest nawet jej spadek w tej części świata, aczkolwiek będą temu przeciwdziałać przewidywane zjawiska migracji ekonomicznej. W Polsce liczba ludności ma zmaleć według prognoz od wielkości 37,9 mln do 36,6 mln w roku 2025 [19]. Natomiast prognoza krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną opracowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy podaje, że do roku 2025 nastąpi wzrost zapotrzebowania do wartości około 250–280 [TWh].

Analiza statystyczna danych pozaenergetycznych

Analizie poddana została średnia miesięczna temperatura powietrza w rejonie spółki dystrybucyjnej RWE-STOEN i jej wpływ na miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [1]. Na rysunku 14. została przedstawiona zależność pomiędzy średnią miesięczną temperaturą powietrza a miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Natomiast na rysunku 15. została przedstawiona zależność pomiędzy średnią miesięczną temperaturą powietrza a miesięczną mocą szczytową. Oba wykresy zawierają dane znormalizowane do zakresu 0–1, a miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i miesięczna moc szczytowa zostały posortowane rosnąco, aby korelacje były bardziej widoczne na wykresach. Dane wykorzystane w obu wykresach zostały pozbawione wieloletniego trendu rosnącego.

Ujemna korelacja ze średnią temperaturą powietrza jest wysoka zarówno dla miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (–0,86), jak również dla miesięcznej mocy szczytowej (–0,96). Tym niemniej istnieje i od kilku lat wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w miesiącach letnich, szczególnie w przypadku bardzo wysokich temperatur.

Drugim czynnikiem pozaenergetycznym poddanym analizie była sumaryczna liczba godzin słonecznych w danym miesiącu. Korelacja w przypadku miesięcznych mocy szczytowych wyniosła –0,91, natomiast dla miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną wyniosła –0,59. Oba wyniki uzyskano dla danych energetycznych pozbawionych trendu wieloletniego.

Na rysunku 16. została przedstawiona zależność pomiędzy miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną a sumaryczną liczbą godzin słonecznych w miesiącu. Natomiast na rysunku 17. została przedstawiona zależność pomiędzy sumaryczną liczbą godzin słonecznych w miesiącu a miesięczną mocą szczytową. Oba wykresy zawierają dane znormalizowane do zakresu 0–1, a miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz miesięczna moc szczytowa zostały posortowane rosnąco, aby korelacje były bardziej widoczne na wykresach. Dane wykorzystane w obu wykresach zostały pozbawione wieloletniego trendu rosnącego.

Kolejnej analizie została poddana liczba dni roboczych w miesiącu. Dla całego zakresu danych korelacja wyszła niska (0,35 w przypadku miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną, natomiast –0,11 w przypadku miesięcznych mocy szczytowych).

W przypadku prognoz mocy szczytowych wydaje się, że liczba dni roboczych jest mało istotną daną pomocniczą. Znacznie ciekawsze były wyniki korelacji wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną w danym miesiącu w zależności od liczby dni roboczych (każdy miesiąc podlegał analizie w okresie 17 lat – liczba dni roboczych w poszczególnych latach dla danego miesiąca nie była stała w każdym roku). Dane energetyczne zostały do analizy pozbawione trendu wieloletniego. Wyniki analizy zostały przedstawione na rysunku 18.

Korelacja ogólnie była niska, ale rzeczą charakterystyczną była bardzo silna niejednorodność korelacji w poszczególnych miesiącach roku. Zapotrzebowanie w miesiącach okołoletnich i letnich: maj, czerwiec oraz sierpień miały dość silną korelację z liczbą dni roboczych. Dla tych miesięcy byłaby to dość istotna dana pomocnicza, natomiast w pozostałych miesiącach a w szczególności zimowych i okołozimowych korelacja wynosiła około 0,25 i co ciekawe, była to korelacja ujemna. W lecie większa liczba dni roboczych oznacza więc większe zużycie energii elektrycznej, natomiast w zimie oznacza większe prawdopodobieństwo mniejszego zużycia energii elektrycznej. Obserwacja dość zaskakująca. Końcowe sumaryczne wyniki analiz korelacji miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną z sumarycznymi miesięcznymi opadami, średnią miesięczną długością dnia oraz poziomem bezrobocia w badanym mieście przedstawiono w tabeli 2.

Na uwagę zwraca wysoka korelacja średniej miesięcznej temperatury oraz sumarycznej liczby godzin słonecznych. Najmniejszą korelację wykazał poziom bezrobocia.

W przypadku założenia, że do celów realnych prognoz nie posiadamy prognozy średniej miesięcznej temperatury powietrza, należy wziąć pod uwagę wykorzystanie temperatur z miesięcy poprzedzających miesiąc prognozy. Z analizy tabeli 3. wynika, że korelacja średniej miesięcznej temperatury powietrza do miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną stopniowo maleje. Rozważać można wykorzystanie jako danej pomocniczej średniej miesięcznej temperatury powietrza jedynie do 1–2 miesięcy wstecz.

Wnioski do celów prognozowania

Celowe wydaje się usunięcie trendu wieloletniego przed procesem prognozowania [1, 2]. Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną o horyzoncie m+1 (wyprzedzenie 1 miesiąc) uznać można (t oznacza okres prognozy):

 • miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie t-1, t-2, t-11, t-12, t-13, t-23, t-24, t-25,
 • średnia miesięczna prognoza temperatury powietrza z miesiąca m lub średnia miesięczna temperatura z miesiąca m-1 (przy założeniu, że nie znamy prognoz temperatury na miesiąc prognozowany m),
 • miesięczna moc szczytowa w okresie t-1, t-12, t-24, t-36, sumaryczna liczba godzin słonecznych – prognoza na miesiąc m,
 • sumaryczne miesięczne opady – prognoza na miesiąc m,
 • kod miesiąca dla prognozowanego miesiąca m (liczba od 1 do 12),
 • liczba dni roboczych w prognozowanym miesiącu m.

Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną o horyzoncie m+2 (wyprzedzenie 2 miesiące) uznać można (t – okres prognozy):

 • miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie: t-2, t-11, t-12, t-13, t-23, t-24, t-25,
 • średnia miesięczna prognoza temperatury powietrza z miesiąca m lub średnia miesięczna temperatura z miesiąca m-2 (przy założeniu, że nie znamy prognoz temperatury na miesiąc prognozowany m),
 • miesięczna moc szczytowa w okresie: t-12, t-24, t-36, sumaryczna liczba godzin słonecznych – prognoza na miesiąc m,
 • sumaryczne miesięczne opady – prognoza na miesiąc m, 
 • kod miesiąca dla prognozowanego miesiąca m (liczba od 1 do 12),
 • liczba dni roboczych w prognozowanym miesiącu m.

Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną o horyzoncie od m+3 do m+12 (wyprzedzenie od 3 miesięcy do 12 miesięcy) uznać można (t – okres prognozy):

 • miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie: t-12, t-13, t-23, t-24, t-25, t-36,
 • miesięczną moc szczytową w okresie: t-12, t-24, t-36,
 • kod miesiąca dla prognozowanego miesiąca m (liczba od 1 do 12),
 • liczba dni roboczych w prognozowanym miesiącu m.

Prognozy dla horyzontu od m+3 do m+12 opierają się na tych samych danych, są to tak naprawdę prognozy o horyzoncie m+12, biorąc pod uwagę wykorzystywane dane. Metodologia ta wynika z analizy współczynników korelacji danych wejściowych oraz testowych prognoz z wykorzystaniem zestawów danych z zakresu od t-3 do t-12. W praktyce zestawy danych od t-12 okazały się lepsze niż wykorzystanie danych z zakresu od t-3 do t-12 z uwagi bardzo niskie korelacje.

„Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010 jako projekt badawczy”.

Literatura

 1. Piotrowski P., Baczyński D., Parol M., Kujszczyk S., Wasilewski J., Zdun T., Wójtowicz T., Helt P.: „Zaawansowane hybrydowe systemy sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne do prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną o różnych horyzontach czasowych na potrzeby elektroenergetycznych spółek dystrybucyjnych”. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N511 0973 33 (kierownik projektu – Piotrowski P.), Warszawa, luty 2010
 2. Baczyński D., Piotrowski P., Helt P., Wasilewski: „Opracowanie projektu modułu prognozowania średnioterminowego i długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną”, praca na zlecenie Globema Sp. z o.o.,02-593 Warszawa ul. Rostafińskich 4,  zgodnie z zamówieniem szczegółowym nr 5 (z 15 stycznia 2011), Warszawa, czerwiec 2011.  
 3. Cieślak M.:„Prognozowanie gospodarcze – metody i zastosowania” Wydawnictwo Naukowe PWN 2002
 4. Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Dobrzańskiej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 5. Sztuczna inteligencja w praktyce. Laboratorium. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Parola i Pawła Piotrowskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008.
 6. Helt P., Parol M., Piotrowski P.: „Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
 7. Piotrowski P.: “The optimum selection of data for forecasts of demand on electric energy consumption for different time horizons”, 2nd International Youth Conference on Energetics 2009, Budapeszt 4-6 czerwca 2009
 8. Piotrowski P.: Wybrane aspekty prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz miesięcznej mocy szczytowej dla różnych horyzontów prognoz na użytek spółek dystrybucyjnych,  Przegląd Elektrotechniczny , nr.2/2011, str.115-118, R.87, (ISSN 0033-2097)
 9. Piotrowski P.: Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energie elektryczna na potrzeby spółek dystrybucyjnych. Elektro.info nr. 6/2010, (ISSN 1642-8722) str. 82-88
 10. Piotrowski P.: „Analiza porównawcza skuteczności statystycznych metod prognozowania wartości miesięcznego zapotrzebowania na energie elektryczna dla spółki dystrybucyjnej RWE STOEN”, miesięcznik Wiadomości Elektrotechniczne, nr. 2/2008, str. 7-11, (ISSN 0043-5112)
 11. Piotrowski P.: Metody poprawy jakości prognoz średnioterminowych miesięcznego zużycia energii elektrycznej w spółce dystrybucyjnej, Przegląd Elektrotechniczny , R.83, nr.6/2007 str.81-83., (ISSN 0033-2097)
 12. Piotrowski P.: Neural network with genetic algorithms for the monthly electric energy consumption and peak power middle - term forecasting - artykuł, Journal of Applied Computer Science , JACS 2002, vol.10,  No. 1, Technical University Press Łódź  2002, ISBN1507-0360, str 105-116.
 13. Piotrowski P.: Wybrane aspekty prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz miesięcznej mocy szczytowej dla różnych horyzontów prognoz na użytek spółek dystrybucyjnych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2010, Wisła, 8-10 września 2010
 14. Piotrowski P.: Sztuczne sieci neuronowe jako alternatywne narzędzie średnioterminowych prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energie elektryczna na potrzeby lokalnych spółek dystrybucyjnych, Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce, VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Szklarska Poręba, 10-12 września 2008, str.313-318 (ISBN 978-83-921315-5-7)
 15. Piotrowski P., Wilk R.: „Optymalny dobór danych ekonomicznych, demograficznych oraz pogodowych w średnioterminowych predykcjach zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej jako znaczący element poprawy jakości predykcji”,  XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Aktualne problemy w Elektroenergetyce” (APE’05), Jurata, 8-10 czerwiec 2005r. Tom III, str. 3-9, ISBN 83-909885-3-6
 16. Łyp J.: “Prognozowanie miesięcznego zużycia energii elektrycznej małych odbiorców”, Przegląd Elektrotechniczny, nr.3/2009
 17. Eva Gonzales-Romera, Miguel A. Jaramillo-Moran, and Diego Carmona-Fernandez, "Monthly Electric Energy Demand Forecasting Based on Trend Extraction," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 21, no. 4, pp. 1946-1953, November 2006.
 18. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/240/1317/Rozdzial_I_Prognozy_i_uwarunkowania_zapotrzebowania_na_energie_elektryczna_w_ska.html
 19. http://www.min-pan.krakow.pl/se/pelne_teksty21/K21_Maciejewski.pdf
 20. http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/raport_pse_2009_pl.pdf

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej (część 1.)

Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej (część 1.)

Systemy równoległe UPS można wykorzystać do pracy w konfiguracji redundantnej lub sumacyjnej. System redundantny stosuje się do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS...

Systemy równoległe UPS można wykorzystać do pracy w konfiguracji redundantnej lub sumacyjnej. System redundantny stosuje się do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS N+1. Analizie, w której brano pod uwagę m.in. dostępność (dyspozycyjność), MTBF, MTTR oraz koszty, poddano system składający się odpowiednio z jednego dwóch, trzech oraz czterech zasilaczy UPS.

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy...

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy wariant konfiguracji niekoniecznie musi być najbardziej niezawodny. Mając do wyboru konfigurację centralną, rozproszoną lub mieszaną zasilaczy UPS, należy pamiętać, że każda z nich ma swoje zalety, ale również wady.

Uszkodzone źródło typu LED

Uszkodzone źródło typu LED

Uszkodzone źródło światła typu LED może być w wyniku przepięcia lub uszkodzenia jednej z diod...

Uszkodzone źródło światła typu LED może być w wyniku przepięcia lub uszkodzenia jednej z diod...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów SN

Energooszczędne rozwiązania transformatorów SN

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wprowadziła realizację krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej rozumianego jako uzyskanie do 2020 r. oszczędności energii finalnej...

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wprowadziła realizację krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej rozumianego jako uzyskanie do 2020 r. oszczędności energii finalnej w ilości 13,6 Mtoe – co odpowiada utrzymaniu zużycia energii pierwotnej na poziomie 96,4 Mtoe (mega ton oleju ekwiwalentnego). Dodatkowo przedłużenie funkcjonowania mechanizmu wsparcia w postaci systemu białych certyfikatów gwarantującego korzyści finansowe dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności...

Pompy pożarowe do urządzeń przeciwpożarowych

Pompy pożarowe do urządzeń przeciwpożarowych

Jednym z najważniejszych podzespołów instalacji urządzenia gaśniczego wodnego, znanego pod nazwą urządzenia tryskaczowego, oprócz tryskaczy i zaworów kontrolno-alarmowych, jest w większości przypadków...

Jednym z najważniejszych podzespołów instalacji urządzenia gaśniczego wodnego, znanego pod nazwą urządzenia tryskaczowego, oprócz tryskaczy i zaworów kontrolno-alarmowych, jest w większości przypadków pompa lub pompy zasilające instalację w wodę do gaszenia pożaru.

Podstawy sterowania logicznego

Podstawy sterowania logicznego

W większości opracowań tematyka związana z syntezą układów logicznych jest przedstawiana przede wszystkim w formie zagadnień związanych z projektowaniem i optymalizacją budowy układów cyfrowych. Stosunkowo...

W większości opracowań tematyka związana z syntezą układów logicznych jest przedstawiana przede wszystkim w formie zagadnień związanych z projektowaniem i optymalizacją budowy układów cyfrowych. Stosunkowo mały nacisk kładzie się na fakt wykorzystania tych zagadnień w projektowaniu oprogramowania dla układów sterownikowych. Podczas tworzenia programu, który później zostanie załadowany do sterownika, należy zwrócić uwagę, aby tworzony algorytm sterowania był najbardziej optymalny. W tym kontekście...

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Inteligentny dom - zrób go sam

Inteligentny dom - zrób go sam

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

news Lena Lighting S.A. oświetliła Centrum Misji Afrykańskich

Lena Lighting S.A. oświetliła Centrum Misji Afrykańskich

15 września 2018 roku miała miejsce niecodzienna uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego Ośrodka Rekolekcyjno-Konferencyjnego - Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. Centrum Misji Afrykańskich...

15 września 2018 roku miała miejsce niecodzienna uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego Ośrodka Rekolekcyjno-Konferencyjnego - Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym. Centrum Misji Afrykańskich to miejsce spotkań, rekolekcji i odpoczynku nie tylko dla wspólnot, osób duchownych, ale dla wszystkich, którzy szukają wyciszenia i duchowego wsparcia.

news Ostrów Wlkp. tworzy własną sieć ekologicznej energii

Ostrów Wlkp. tworzy własną sieć ekologicznej energii

W Ostrowie Wielkopolskim powstanie sieć przyłączeniowa lokalnej ekologicznej energii w centrum miasta. Prace rozpoczęły się w lutym 2018 roku, a pierwsze podłączenia do sieci mają odbyć się już w styczniu...

W Ostrowie Wielkopolskim powstanie sieć przyłączeniowa lokalnej ekologicznej energii w centrum miasta. Prace rozpoczęły się w lutym 2018 roku, a pierwsze podłączenia do sieci mają odbyć się już w styczniu 2020 roku.

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

ENERGETAB 2016 - fotorelacja - część 2

ENERGETAB 2016 - fotorelacja - część 2

29. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2016 trwały trzy dni, ale przy liczbie stoisk (ponad 700!) przeciętny odwiedzający nie jest w stanie zobaczyć wszystkiego. Dlatego przygotowaliśmy...

29. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2016 trwały trzy dni, ale przy liczbie stoisk (ponad 700!) przeciętny odwiedzający nie jest w stanie zobaczyć wszystkiego. Dlatego przygotowaliśmy powiększoną galerię z obszernym materiałem zdjęciowym - zapraszamy do obejrzenia drugiej części relacji z ENERGETABU!

ENERGETAB 2016 - fotorelacja - część 1

ENERGETAB 2016 - fotorelacja - część 1

29. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2016 już za nami. Podczas trzech dni (13-15 września) w halach ZIAD S.A. Bielsko-Biała spotkali się przedstawiciele branży elektroenergetycznej...

29. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2016 już za nami. Podczas trzech dni (13-15 września) w halach ZIAD S.A. Bielsko-Biała spotkali się przedstawiciele branży elektroenergetycznej - tak profesjonaliści, jak i majsterkowicze czy przyszli adepci sztuki elektroinstalacji. Przestrzeń targową wypełnił gwar rozmów towarzyszko-biznesowych toczonych na setkach stoisk. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części relacji z tegorocznej edycji ENERGETABU.

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

news Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

news Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Towarowej 22, w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym JUPITER.

elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę...

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę Budowlaną Millenium z Wrocławia, redaktor Julian Wiatr wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę niezawodności zasilania oraz jakości energii elektrycznej, zostały omówione wymagania prawne dotyczące instalowania,...

news Nowe elektryczne szkolenie – „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”

Nowe elektryczne szkolenie – „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku organizowane...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

news Szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” już w październiku!

Szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” już w październiku!

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, które odbędzie się 24 października 2019 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy...

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, które odbędzie się 24 października 2019 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”,...

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”, przygotowanego przez mgr. inż. Juliana Wiatra - redaktora naczelnego naszego tytułu, i mgr inż. Marcina Orzechowskiego. Jego premiera odbyła się na tegorocznych targach ENERGETAB w Bielsku Białej - zapraszamy do zapoznania się z dwiema recenzjami wydawnictwa, stworzonymi przez wybitnych ekspertów branży...

Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk

Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk

Zmieniające się programy nauczania w szkołach powodują wiele negatywnych zmian, których głównym skutkiem jest zmniejszenie poziomu kształcenia. Zmiany te powodują jednak konieczność dostosowania treści...

Zmieniające się programy nauczania w szkołach powodują wiele negatywnych zmian, których głównym skutkiem jest zmniejszenie poziomu kształcenia. Zmiany te powodują jednak konieczność dostosowania treści podręczników do nowych programów nauczania. Przykładem takiego działania jest książka pt. „Instalacje elektryczne”, autorstwa Sławomira Kołodziejczyka, wydana nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności w Warszawie.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

elektro.info w procesie szkolenia elektryków

elektro.info w procesie szkolenia elektryków

Wrzesień to wyjątkowo pracowity miesiąc dla naszej redakcji. Oprócz udziału w targach ENERGETAB 2018, prowadziliśmy szkolenia dla członków MOIIB oraz w ZIAD S.A. Bielsko-Biała. W dniach 17–19 września...

Wrzesień to wyjątkowo pracowity miesiąc dla naszej redakcji. Oprócz udziału w targach ENERGETAB 2018, prowadziliśmy szkolenia dla członków MOIIB oraz w ZIAD S.A. Bielsko-Biała. W dniach 17–19 września na zaproszenie działu szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr poprowadził cykl zajęć poświęconych projektowaniu sieci oraz instalacji elektrycznych nn. Szkolenie poprzedziło wystąpienie kierownika działu szkoleń ZIAD S.A. w Bielsku-Białej inż. Romana Fobera, który zapoznał...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.