elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Część 1. – stacja transformatorowa

Plan zasilania osiedla

Budowa osiedla budynków jednorodzinnych często stawia projektanta w trudnej sytuacji podczas wyboru miejsca na posadowienie stacji transformatorowej. Z pomocą przychodzi możliwość posadowienia stacji słupowej, która zajmuje mało miejsca i jest dość wygodna w eksploatacji, a ponadto nie ma wymogów w zakresie odległości od innych budynków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej. W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o. z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych rozwiązań”. Zgodnie z katalogiem taka stacja może być wyposażona w transformator o mocy 630 kVA.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

W artykule:

• Podstawa opracowania
• Wyciąg z technicznych warunków przyłączenia
• Opisy stanu istniejącego i projektowanego
• Obliczenia
• Uwagi końcowe

Prezentowana stacja ma moc 250 kVA, zasilana jest kablem SN układanym w ziemi przyłączonym do pobliskiej napowietrznej elektroenergetycznej linii SN. Pozostałe elementy układu zasilania osiedla będą publikowane w kolejnych numerach „elektro.info”.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Badania geologiczne przeprowadzone na terenie inwestycji.

4. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt instalacji elektrycznych budynków planowanych do wzniesienia na terenie objętym projektem zagospodarowania terenu.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 roku, poz. 1422, z późniejszymi zmianami).

6. Warunki techniczne przyłączenia wydane przez spółkę dystrybucyjną.

7. Norma PN-EN 50322:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

8. Norma N SEP-E 002 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

9. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10. Wieloarkuszowa norma PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.

11. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

12. PN-E 05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

13. Norma PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczeń.

14. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

15. Katalogi producentów kabli oraz producentów osprzętu kablowego.

16. Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych STSRS-20/630 tom V (www.strunobet.pl/do-pobrania: 23.06.2018).

17. Album linii napowietrznych średniego napięcia LSNS-og. 70(50) tom II cz. 2 (www.strunobet.pl/do-pobrania: 23.06.2018).

Wyciąg z technicznych warunków przyłączenia

1. Zasilanie osiedla należy wykonać kablem nn (o przekroju ustalonym na podstawie obliczeń, lecz nie mniejszym od 120 mm2) wyprowadzonym ze słupowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy przyjętej na podstawie obliczeń.

2. Zasilanie projektowanej stacji wykonać kablem SN o przekroju dobranym na podstawie obliczeń (nie mniejszym niż 120 mm2), przyłączanym do istniejącej linii napowietrznej SN.

3. Prąd zwarcia symetrycznego na szynach SN w GPZ – 10 kA.

4. Układ pomiarowy należy projektować w układzie pośrednim i zlokalizować w słupowej szafce pomiarowej.

5. Czas trwania zwarcia w linii SN – 1,5 s.

6. Niekompensowany prąd resztkowy przy zwarciach doziemnych – Iknc = 20 A.

7. Dopuszczalny współczynnik tg φ = 0,4.

8. Prąd obciążenia linii napowietrznej IB1 = 35 A.

Opis stanu istniejącego

 • W odległości 170 m od terenu inwestycji przebiega linia napowietrzna SN 3x8,7/15 kV, wykonana przewodami AFl 6-70.
 • Konstrukcję wsporczą linii stanowią słupy wirowane długości 12 m.
 • Słup, do którego projektowane jest przyłącze kablowe SN, zasilające projektowaną stację transformatorową, znajduje się w odległości 2,7 km od GPZ-tu.
 • Grunt w miejscu posadowienia stacji należy zaliczyć do gruntów średnich.
 • Rezystywność gruntu ρ = 200 Ω×m.

Opis stanu projektowanego

 • W miejscu wskazanym na rys. 1. należy posadowić słupową stację transformatorową STSRS-20/630-K-10,5/10, wyposażoną w transformator SN/nn o mocy 250 kVA.
 • Żerdź wirowaną K-10,5/10, stanowiącą konstrukcję nośną stacji, po uzbrojeniu w ustój płytowy U2a należy posadowić w wykopie. Przed zasypaniem wykopu żerdź należy ustawić pionowo do podłoża. Schemat ideowy zasilania projektowanej stacji transformatorowej SN/nn oraz jej wyposażenia przedstawia rys. 2.
 • Widok uzbrojonej stacji transformatorowej przedstawia rys. 3.
  (pełny opis na s. 50 „Albumu słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych STSRS-20/630 tom TOM V” – www.strunobet.pl/do-pobrania: 23.06.2018).
b uproszczony projekt rys1 2
Rys. 1. Plan zasilania osiedla; rys. J. Wiatr
 • Rys. 3a przedstawia widok i zasady montażu ustoju płytowego U2a. Uziom projektowanej stacji transformatorowej należy wykonać jako kombinowany, wspólny dla urządzeń SN oraz nn. Po wykonaniu uziomów pionowych należy je połączyć taśmą FeZn 30x4.
 • Miejsca łączenia uziomu poziomego z uziomami pionowymi należy zabezpieczyć przed korozją.
 • Rezystancja wspólnego uziemienia Ru ≤ 2,5 Ω.
b uproszczony projekt rys3a
Rys. 3a. Ustój płytowy typu U2a: 1 – element mocowania płyty ustrojowej EUS-2p – 2 szt., 2 – obejma Ous-1a – 4 szt., 3 – płyta ustrojowa U-85 – 3 szt., 4 – śruba z nakrętką M 16x20 – 4 szt., 5 – podkładka Ø 16 – 4 szt.; rys. J. Wiatr
 • Układy pomiarowe zużytej energii elektrycznej należy wykonać w układzie pośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych SN napowietrznych CTSO 10/5 A/A, kl. 0.2S, Sn = 7,5 VA oraz przekładników napięciowych SN VTO 17 o mocy Sn = 7,5 VA i napięciach Un1 = 15 000 :V, Un1 = 100 :V.
  Układy pomiarowe należy zainstalować w słupowej szafce pomiarowej.
 • Projektowaną stację transformatorową należy zasilać kablem 3xXRUHAKXS 120 przyłączonym do istniejącej linii napowietrznej SN. Przyłączenie do istniejącej linii napowietrznej SN należy wykonać zgodnie z rys. 3.
  (pełny opis na s. 127 „Albumu linii napowietrznych średniego napięcia LSNS-og. 70(50) tom II cz. 2” – www.strunobet.pl/do-pobrania: 23.06.2018).
 • Kabel 3xXRUHAKXS 120 zasilający projektowaną stację transformatorową SN/nn należy układać w wykopie o głębokości 100 cm na podsypce piasku o grubości 10 cm. Następnie kabel należy zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu grubości 35 cm, ułożyć taśmę kablową koloru czerwonego (taśma musi wystawać po 5 cm z każdej strony budowanej linii kablowej) i zasypać wykop doprowadzając grunt do stanu sprzed wykopu.
 • Na kablu projektowanej linii SN przed zasypaniem należy w odstępach co 10 m założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – rok ułożenia – długość – symbol użytkownika – symbol wykonawcy. Przekrój projektowanej linii kablowej i uziemienia przedstawia rys. 4.
b uproszczony projekt rys4 1
Rys. 4. Schemat montażowy rozdzielnicy RH; rys. J. Wiatr

Obliczenia

1. Bilans mocy zapotrzebowanej oraz dobór mocy transformatora SN/nn:

Za podstawę obliczeń przyjęto wymagania normy N SEP-E 002 oraz dane z obliczeń oświetlenia.

W pierwszym przybliżeniu warunki spełni transformator o mocy 160 kVA, lecz ze względu na planowaną rozbudowę osiedla przyjęty zostanie transformator o mocy 250 kVA.

2. Obliczenia zwarciowe:

 • prądy zwarciowe dla zwarć symetrycznych, w GPZ na szynach 15 kV:
 • parametry zwarciowe w GPZ:
 • parametry zwarciowe w miejscu przyłączenia kabla SN:
 • Wymagany przekrój kabla ze względu na zwarcia:

Należy przyjąć kabel 3xXRUHAKXS 120, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez spółkę dystrybucyjną.

 • Sprawdzenie żyły powrotnej na zwarcie dwufazowe:

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

Do obliczeń przyjęto długość całkowitą kabla z uwzględnieniem zapasów – l = 200 m.

Dobór zabezpieczenia transformatorów po stronie SN:

Należy dobrać bezpieczniki SN VV 24 kV – 20 A o prądzie nominalnym 20 A.

Zabezpieczenie po stronie dolnego napięcia – bezpiecznik topikowy gTr 250 (zainstalowany w szafie rozdzielczej nn, zlokalizowanej obok projektowanej stacji transformatorowej – element objęty opracowaniem II części artykułu – elektro.info” nr 10/2018), przy którym zostanie zachowana selektywność działania zabezpieczeń instalowanych w poszczególnych obwodowych.

Spodziewany prąd zwarcia po stronie dolnego uzwojenia transformatorów gwarantuje selektywne zadziałanie w stosunku do zabezpieczenia instalowanego w górnych uzwojeniach transformatorów.

Czas zadziałania bezpiecznika gTr 250 przy spodziewanym prądzie zwarcia odczytany z jego charakterystyki prądowo-czasowej wynosi około 0,4 s < T = 1,5 s.

Rezystancja uziemienia transformatora:

Zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 001:

Ponieważ uziom zostanie wykonany jako kombinowany, rezystancje poszczególnych jego elementów wyniosą:

 • pojedynczy uziom pionowy Ø16, długości 6 m (dolny koniec 7 m poniżej poziomu gruntu, a górny 1 m poniżej poziomu gruntu):
 • uziom poziomy na głębokości 1 m:
 • wartość wypadkowa uziemienia (10 uziomów pionowych oddalonych od siebie średnio o 18 m połączonych taśmą FeZn 30x4 stanowiącą uziom poziomy):

Warunek będzie spełniony.

Dobór przekładnika prądowego:

Wymagane parametry zwarciowe przekładnika:

 • prądy zwarciowe na końcu projektowanej linii kablowej:
 • znamionowy prąd dynamiczny:
 • znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1-sekundowy):

Zostanie przyjęty przekładnik prądowy napowietrzny SN typu CTSO 17 10/5 A/A kl. 0.2S o mocy Sn = 7,5 VA, Idyn = 25 kA oraz IthT1 = 20 kA, produkcji KPB Intra Polska Sp. z o.o.

Dobór przekładników napięciowych:

gdzie:

Un1 – napięcie pierwotne przekładnika, w [V],

Un2 – napięcie wtórne przekładnika, w [V],

Sg – moc graniczna przekładnika, w [VA],

S0 – moc obciążenia przekładnika, w [VA],

Sn – moc znamionowa przekładnika, w [VA],

Sap – moc pobierana przez tor napięciowy licznika energii elektrycznej, w [VA],

Inb2 – prąd znamionowy zabezpieczenia instalowanego po stronie wtórnej przekładnika, w [A],

Sp – wymagany przekrój przewodu łączącego przekładniki z licznikiem zużytej energii, w [mm2],

Rb – rezystancja bezpiecznika, w [Ω],

Rz – rezystancja zestyków, w [Ω],

γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω·mm2)],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

Zn – znamionowa impedancja przekładnika, w [Ω],

l – długość przewodu lub kabla, w [m],

Zap – impedancja wejściowa licznika zużytej energii, w [Ω],

Rz – rezystancja łączeń, w [Ω],

Rp – rezystancja przewodu łączącego licznik z przekładnikiem, w [Ω],

l(km) – długość kabla, w [km],

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

In1T – prąd znamionowy górnego uzwojenia transformatora, w [A],

In1 – znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego, w [A],

In2– znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego, w [A],

IthT1 – jednosekundowy prąd cieplny przekładnika prądowego, w [kA],

Idyn – prąd dynamiczny przekładnika prądowego, w [kA],

Ith – prąd zwarciowy cieplny, w [kA]

Ik– początkowy prąd zawarcia, w [kA],

T – elektromagnetyczna stała czasowa obwodu zwarciowego, w [s],

x’ – jednostkowa reaktancja linii elektroenergetycznej, w [Ω/km] (dla linii kablowej SN: x’=[0,1Ω/km]; dla linii napowietrznej SN: x’= 0,4 [Ω/km]),

ip – zwarciowy prąd udarowy, w [kA],

κ – współczynnik udaru, w [-],

S”kQ – moc zwarciowa, w [MV],

ZkQ – impedancja zwarciowa zastępcza Systemu Elektroenergetycznego, w [W],

τpz – początkowa temperatura zawarcia, w [K],

τdz – dopuszczalna temperatura zawarcia, w [K],

Tk – czas trwania zwarcia, w [s],

c – ciepło właściwe żyły przewodzącej przewodu lub kabla, w [J(cm3×K)],

k – jednosekundowa gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2],

α – temperaturowy współczynnik rezystancji, w [K-1],

UF – napięcie dotykowe dopuszczalne, w [V],

η1; η2 – współczynniki wykorzystania uziomów, w [-] (J. Strzałka, J. Strojny, Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, UWND AGH 2008),

lu – długość uziomu, w [m],

du – średnica uziomu, dla uziomu poziomego połowa szerokości, w [m],

tu – głębokość ułożenia uziomu poziomego, w [m],

ρ – rezystywność gruntu, w [Ω×m],

Sz – moc pozorna zapotrzebowana przez odbiorniki przyłączane do stacji transformatorowej, w [kW],

ni – liczba odbiorników przyłączonych do obwodu, w [-],

kj – współczynnik jednoczesności wg N SEP-E 002, w [-],

Si – moc pozorna zapotrzebowana przez i-ty budynek przyłączony do pojedynczego obwodu, w [-],

Soś. – moc pozorna zapotrzebowana przez oświetlenie uliczne, w [-].

Przyjęty został napowietrzny przekładnik napięciowy SN typu VTO 17 o mocy 7,5 VA produkcji KPB Intra Polska Sp. z o.o., bezpiecznik topikowy DO2gG2 oraz kabel YKY 4x1,5.

Uwagi końcowe

1. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu po stronie SN – uziemienie.

2. Ochrona przeciwporażeniowa po stronie nn – samoczynne wyłączenie zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009.

3. Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej nie może przekraczać 2,5 W.

4. Przy pracach budowlanych związanych z budową linii kablowej miejscach uzbrojenia terenu roboty należy wykonywać ręcznie w porozumieniu oraz pod nadzorem użytkowników poszczególnych elementów uzbrojenia terenu.

5. Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem, należy uszczelnić rury osłonowe przed przedostawaniem się wody i poddać całość linii kablowych inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Żyły powrotne poszczególnych kabli należy uziemić na obu końcach.7. Po wybudowaniu stacji należy wykonać badania odbiorcze.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Budowa przyłącza energetycznego 15 kV

Budowa przyłącza energetycznego 15 kV

Gmina Lesznowola ogłosiła przetarg na budowę przyłącza energetycznego 15 kV do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.

Gmina Lesznowola ogłosiła przetarg na budowę przyłącza energetycznego 15 kV do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.

Konserwacja stacji transformatorowej i rozdzielni SN i rozdzielni NN

Konserwacja stacji transformatorowej i rozdzielni SN i rozdzielni NN

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłosił przetarg na konserwację stacji transformatorowej i rozdzielni SN i rozdzielni NN.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłosił przetarg na konserwację stacji transformatorowej i rozdzielni SN i rozdzielni NN.

Wyposażenie stacji transformatorowej

Wyposażenie stacji transformatorowej

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ogłosiły przetarg na wykonanie wyposażenia stacji transformatorowej na terenie JW. 1131 w Mińsku Mazowieckim.

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ogłosiły przetarg na wykonanie wyposażenia stacji transformatorowej na terenie JW. 1131 w Mińsku Mazowieckim.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania...

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania stanowi stacja dwutransformatorowa, wyposażona w dwa transformatory o mocach 630 kVA oraz zespół prądotwórczy o mocy 300 kVA. Podział zasilania poszczególnych odbiorników został określony w projekcie instalacji elektrycznych budynku.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym - wymagania normalizacyjne, prawne i orzecznictwo

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym - wymagania normalizacyjne, prawne i orzecznictwo

Publikacja przywołuje przepisy Prawa budowlanego warunkujące montaż instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych. W oparciu o orzecznictwo Autor zwrócił uwagę na dopuszczalność przebudowy instalacji...

Publikacja przywołuje przepisy Prawa budowlanego warunkujące montaż instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych. W oparciu o orzecznictwo Autor zwrócił uwagę na dopuszczalność przebudowy instalacji elektrycznej jako przedsięwzięcia niewymagającego pozwolenia na budowę, w tym także w przypadkach rozbiórek ścianek działowych.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy

Często w przypadku prowadzenia dużej budowy gromadzona jest znaczna ilość sprzętu budowlanego, który musi być obsługiwany oraz naprawiany. W celu wyeliminowania konieczności transportowania uszkodzonego...

Często w przypadku prowadzenia dużej budowy gromadzona jest znaczna ilość sprzętu budowlanego, który musi być obsługiwany oraz naprawiany. W celu wyeliminowania konieczności transportowania uszkodzonego sprzętu do odległej bazy, organizuje się na budowie stanowisko obsługowe. W takim przypadku pomocny może być namiot techniczny powszechnie stosowany w wojsku w warunkach poligonowych.

Uproszczony projekt rozbudowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej

Uproszczony projekt rozbudowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej

podstawa opracowania 1. Warunki techniczne wydane przez zakład energetyczny. 2. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikami oraz właścicielami gruntów. 3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany...

podstawa opracowania 1. Warunki techniczne wydane przez zakład energetyczny. 2. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikami oraz właścicielami gruntów. 3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez architekta. 4. Uzgodnienie trasy projektowanej linii elektroenergetycznej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Media transmisyjne stosowane w systemie sterowania KNX

Media transmisyjne stosowane w systemie sterowania KNX

W inteligentnych budynkach występują różne instalacje i systemy sterowania. Systemy te zwykle dotyczą takich obszarów zastosowań, jak: bezpieczeństwo, komfort klimatyczny, zarządzanie energią oraz automatyzacja...

W inteligentnych budynkach występują różne instalacje i systemy sterowania. Systemy te zwykle dotyczą takich obszarów zastosowań, jak: bezpieczeństwo, komfort klimatyczny, zarządzanie energią oraz automatyzacja miejsc pracy. Szczególne znaczenie w systemach automatyki budynkowej mają tzw. otwarte systemy sterowania, do których należy m.in. system KNX. System ten, wykorzystujący logikę sterowania rozproszonego, stosowany jest głównie w obiektach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Powstała najdłuższa linia kablowa 110 kV

Powstała najdłuższa linia kablowa 110 kV

Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze

Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w 2014 roku ukazała się książka pt. „Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami”, autorstwa prof. dr. hab. inż. Kurta...

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w 2014 roku ukazała się książka pt. „Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami”, autorstwa prof. dr. hab. inż. Kurta Żmudy, pracownika naukowego Politechniki Śląskiej.

Uproszczony projekt obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych zasilania, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Uproszczony projekt przyłącza kablowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej

Uproszczony projekt przyłącza kablowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania...

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

Służebność przesyłu energii elektrycznej

Służebność przesyłu energii elektrycznej

Autor przestawia prawne aspekty służebności przesyłu energii elektrycznej

Autor przestawia prawne aspekty służebności przesyłu energii elektrycznej

Uproszczony projekt napędu bramy skrzydłowej w posesji domku jednorodzinnego

Uproszczony projekt napędu bramy skrzydłowej w posesji domku jednorodzinnego

W artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań domowych.

W artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań domowych.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego...

W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego w układzie TN została wzniesiona nowa hala produkcyjna przystosowana do instalacji ciągu technologicznego zamówionego w jednym z państw dalekiej Azji. Jako podstawa opracowania projektu została przyjęta Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) stanowiąca nieodzowny element dostawy ciągu technologicznego...

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr...

Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr 9/2018 i dotyczył omówienia jak poprawnie zaprojektować stację transformatorową.

Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych...

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu 3×230/400 V. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA. Stacje te przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią...

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej. Obiekty tego typu wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.