elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Uproszczony projekt przyłącza kablowego SN do elektroenergetycznej linii napowietrznej SN zasilającego słupową stację transformatorową SN/nn

W artykule prezentujemy projekt dla stacji o mocy 250 kVA, zasilanej kablem SN układanym w ziemi, przyłączonym do pobliskiej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN.
Rys. archiwum redakcji

Często w praktyce zachodzi konieczność minimalizacji powierzchni terenu zajętego przez stację transformatorową przeznaczoną do zasilania obiektu budowlanego, wznoszonego na terenie inwestycyjnym. Z pomocą przychodzi stacja transformatorowa słupowa zasilana kablem układanym w ziemi.

Zobacz także

Uproszczony projekt instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego

Uproszczony projekt instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego

Autor publikacji na konkretnym przykładzie podpowiada jak poprawnie należałoby zaprojektować poprowadzenie instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnym, m.in. podaje jakie przepisy prawne...

Autor publikacji na konkretnym przykładzie podpowiada jak poprawnie należałoby zaprojektować poprowadzenie instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnym, m.in. podaje jakie przepisy prawne i techniczne stanowią podstawę projektu, przytacza opis stanu projektowanego, podaje obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów.

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Powierzchnia gruntu zajmowanego przez zabudowę stacji jest minimalna, a dodatkowe korzyści to zwolnienie z wymagań dotyczących odległości od innych budynków w zakresie ochrony ppoż., którym podlegają stacje kontenerowe.

W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o. z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych rozwiązań”.

Zgodnie z katalogiem stacja taka może być wyposażona w transformator o mocy do 630 kVA.

W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi, przyłączonym do pobliskiej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Badania geologiczne przeprowadzone na terenie inwestycji.

4. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt instalacji elektrycznych budynków planowanych do wzniesienia na terenie objętym projektem zagospodarowania terenu.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 roku, poz. 1422).

6. Warunki techniczne przyłączenia wydane przez zakład energetyczny.

7. Norma PN-EN 50322:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

8. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

9. Wieloarkuszowa norma PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.

10. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

11. PN-E 05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

12. Norma PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1. Definicje i metody obliczeń.

13. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

14. Katalogi producentów kabli oraz producentów osprzętu kablowego.

15. Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych STSRS-20/630 tom V (www.strunobet.pl/do-pobrania: 14.02.2016).

16. Album linii napowietrznych średniego napięcia LSNS-og. 70(50), tom II, cz. 2 (www.strunobet.pl/do-pobrania: 14.02.2016).

Wyciąg z technicznych warunków przyłączenia

1. Projektowany zakład przemysłowy należy zasilać z wybudowanej na terenie inwestycji stacji transformatorowej słupowej kablowej SN/nn o mocy 250 kVA.

2. Zasilanie projektowanej stacji wykonać kablem SN o przekroju dobranym na podstawie obliczeń (nie mniejszym niż 120 mm2), przyłączanym do istniejącej linii napowietrznej SN.

3. Prąd zwarcia symetrycznego na szynach SN w GPZ – 10 kA.

4. Grupa przyłączeniowa III. Stacja pozostaje na majątku i w eksploatacji użytkownika.

5. Układ pomiarowy należy projektować w układzie pośrednim i zlokalizować w słupowej szafce pomiarowej.

6. Czas trwania zwarcia w linii SN – 1,5 s.

7. Niekompensowany prąd resztkowy przy zwarciach doziemnych – Iknc = 20 A.

8. Dopuszczalny współczynnik tgφ = 0,4.

Opis stanu istniejącego

W odległości 170 m od terenu inwestycji przebiega linia napowietrzna SN 3x8,7/15 kV, wykonana przewodami AFl 6-70. Konstrukcję wsporczą linii stanowią słupy wirowane o długości 12 m. Słup, do którego projektowane jest przyłącze kablowe SN, zasilające projektowaną stację transformatorową, znajduje się w odległości 2,7 km od GPZ-tu. Grunt w miejscu posadowienia stacji należy zaliczyć do gruntów średnich. Rezystywność gruntu ρ=200 Ω·m.

Opis stanu projektowanego

W miejscu wskazanym na rys. 1. należy posadowić słupową stację transformatorową STSRS-20/630-K-10,5/10, wyposażoną w transformator SN/nn o mocy 250 kVA.

Żerdź wirowaną K-10,5/10 stanowiącą konstrukcję nośną stacji, po uzbrojeniu w ustój płytowy U2a, należy posadowić w wykopie.

b uproszczony projekt przylacza rys01
Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu; Rys. J. Wiatr

Przed zasypaniem wykopu żerdź należy ustawić pionowo do podłoża.

Schemat ideowy zasilania projektowanej stacji transformatorowej SN/nn oraz jej wyposażenia przedstawia rys. 2.

Widok uzbrojonej stacji transformatorowej przedstawia rys. 3. (pełny opis s. 50: „Albumu słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych STSRS-20/630 tom TOM V”, www.strunobet.pl/do-pobrania: 14.02.2016).

Rys. 3a przedstawia widok i zasady montażu ustoju płytowego U2a.

b uproszczony projekt przylacza rys03a
Rys. 3a Ustój płytowy typu U2a, gdzie: 1 – element mocowania płyty ustrojowej EUS‑2p (2 szt.); 2 – obejma Ous-1a – 4 szt.; 3 – płyta ustrojowa U-85 – 3 szt.; 4 – śruba z nakrętką M 16×20 – 4 szt.; 5 – podkładka f 16 – 4 szt.; Rys. J. Wiatr

Uziom projektowanej stacji transformatorowej należy wykonać jako kombinowany, wspólny dla urządzeń SN oraz nn.

Po wykonaniu uziomów pionowych należy je połączyć taśmą FeZn 30x4. Miejsca łączenia uziomu poziomego z uziomami pionowymi należy zabezpieczyć przed korozją.

Rezystancja wspólnego uziemienia RB ≤ 2,5 Ω.

Układy pomiarowe zużytej energii elektrycznej należy wykonać w układzie pośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych SN napowietrznych CTSO 10/5 A/A, kl. 0.2S, Sn = 7,5 VA oraz przekładników napięciowych SN VTO 17 o mocy Sn = 7,5 VA i napięciach    Układy pomiarowe należy zainstalować w słupowej szafce pomiarowej. Schemat układu pomiarowego przedstawia rys. 4. Projektowaną stację transformatorową należy zasilać kablem 3´XRUHAKXS 120 przyłączonym do istniejącej linii napowietrznej SN. Przyłączenie do istniejącej linii napowietrznej SN należy wykonać zgodnie z rys. 5. (pełny opis s. 127: „Album linii napowietrznych średniego napięcia LSNS-og. 70(50) tom II cz. 2”, www.strunobet.pl/do-pobrania: 12.02.2016).

Kabel 3 x XRUHAKXS 120, zasilający projektowaną stację transformatorową SN/nn, należy układać w wykopie o głębokości 100 cm na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 35 cm, ułożyć taśmę kablową koloru czerwonego (taśma musi wystawać po 5 cm z każdej strony budowanej linii kablowej) i zasypać wykop doprowadzając grunt do stanu sprzed wykopu.

Na kablu projektowanej linii SN przed zasypaniem należy w odstępach co 10 m założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – rok ułożenia – długość – symbol użytkownika – symbol wykonawcy. Przekrój projektowanej linii kablowej i uziemienia przedstawia rys. 6.

Obliczenia

Obliczenia zwarciowe

–  prądy zwarciowe dla zwarć symetrycznych, w GPZ na szynach 15 kV:

–  parametry zwarciowe w GPZ:

–  parametry zwarciowe w miejscu przyłączenia kabla SN:

Wymagany przekrój kabla ze względu na zwarcia:

Należy przyjąć kabel 3 x XRUHAKXS 120, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zakład energetyczny.

Sprawdzenie żyły powrotnej na zwarcie dwufazowe:

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

Dobór zabezpieczenia transformatorów po stronie SN:

Należy dobrać bezpieczniki SN VV 24 kV – 20 A o prądzie nominalnym 20 A.

Zabezpieczenie po stronie dolnego napięcia bezpiecznik topikowy gTr 250 (zainstalowany w szafie rozdzielczej nn, zlokalizowanej obok projektowanej stacji transformatorowej), przy którym zostanie zachowana selektywność działania zabezpieczeń instalowanych w poszczególnych obwodowych.

Spodziewany prąd zwarcia po stronie dolnego uzwojenia transformatora gwarantuje selektywne zadziałanie w stosunku do zabezpieczenia instalowanego w górnych uzwojeniach transformatorów. Czas zadziałania bezpiecznika gTr 250 przy spodziewanym prądzie zwarcia odczytany z jego charakterystyki prądowo-czasowej spełnia następujący warunek: 0,4 s < T < 1,5 s.

Wymagana rezystancja uziemienia transformatora:

Zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 001, w takim przypadku należy spełnić następujący warunek:

Ponieważ uziom zostanie wykonany jako kombinowany, rezystancje poszczególnych jego elementów wyniosą:

–  pojedynczy uziom pionowy Φ 16, długości 6 m (dolny koniec 7 m poniżej poziomu gruntu, a górny 1 m poniżej poziomu gruntu):

–  uziom poziomy na głębokości 1 m:

–  wartość wypadkowa uziemienia (10 uziomów pionowych oddalonych od siebie średnio o 18 m połączonych taśmą FeZn 30 x 4 stanowiącą uziom poziomy):

Warunek będzie spełniony.

Dobór przekładnika prądowego:

Wymagane parametry zwarciowe przekładnika:

–  prądy zwarciowe na końcu projektowanej linii kablowej (l = 200 m – uwzględnia całkowitą długość kabla łącznie z zapasami):

–  znamionowy prąd dynamiczny:

–  znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1-sekundowy):

Zostanie przyjęty przekładnik prądowy napowietrzny SN typu CTSO 17 10/5 A/A kl. 0.2S o mocy Sn = 7,5 VA, Idyn = 25 kA oraz IthT1 = 20 kA, produkcji KPB Intra Polska Sp. z o.o.

Dobór przekładników napięciowych:

gdzie:

Un1 – napięcie pierwotne przekładnika, w [V],
Un2 – napięcie wtórne przekładnika, w [V],
Sg – moc graniczna przekładnika, w [VA],
S0 – moc obciążenia przekładnika, w [VA],
Sn – moc znamionowa przekładnika, w [VA],

Sap – moc pobierana przez tor napięciowy licznika energii elektrycznej, w [VA],
Inb2 – prąd znamionowy zabezpieczenia instalowanego po stronie wtórnej przekładnika, w [A],
Sp – wymagany przekrój przewodu łączącego przekładniki z licznikiem zużytej energii, w [mm2],
Rb – rezystancja bezpiecznika, w [Ω],

Rz – rezystancja zestyków, w [Ω],
γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω·mm2)],
S – przekrój przewodu, w [mm2],
Zn – znamionowa impedancja przekładnika, w [Ω],
l – długość przewodu lub kabla, w [m],

Zap – impedancja wejściowa licznika zużytej energii, w [Ω],
Rz – rezystancja łączeń, w [Ω],
Rp – rezystancja przewodu łączącego licznik z przekładnikiem, w [Ω],
IBTr – spodziewany prąd obciążenia obwodu pierwotnego przekładnika prądowego, w [A],
In1 – znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego, w [A],

In2 – znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego, w [A],
IthT1 – jednosekundowy prąd cieplny przekładnika prądowego, w [kA],
Idyn – prąd dynamiczny przekładnika prądowego, w [kA],
Ith – prąd zwarciowy cieplny, w [kA],
IBTr – spodziewany prąd obciążenia transformatora, w [A],

Ik– początkowy prąd zawarcia, w [kA],
T – elektromagnetyczna stała czasowa obwodu zwarciowego, w [s],
x’ – jednostkowa reaktancja linii elektroenergetycznej, w [Ω/km] (dla linii kablowej SN: x’ = 0,1 [Ω/km]; dla linii napowietrznej SN: x’ = 0,4 [Ω/km]),
ip – zwarciowy prąd udarowy, w [kA],
κ – współczynnik udaru, w [-],

S”kQ – moc zwarciowa, w [MV],
ZkQ – impedancja zwarciowa zastępcza Systemu Elektroenergetycznego, w [W],
τpz – początkowa temperatura zawarcia, w [K],
τdz – dopuszczalna temperatura zawarcia, w [K],
Tk – czas trwania zwarcia, w [s],

c – ciepło właściwe żyły przewodzącej przewodu lub kabla, w [J(cm3·K)],
k – jednosekundowa gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2],
α – temperaturowy współczynnik rezystancji, w [K-1],
UF – napięcie dotykowe dopuszczalne, w [V],
η1; η2 – współczynniki wykorzystania uziomów, w [-] (J. Strzałka, J. Strojny, Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, UWND, AGH 2008),

lu – długość uziomu, w [m],
du – średnica uziomu, dla uziomu poziomego połowa szerokości, w [m],
tu – głębokość ułożenia uziomu poziomego, w [m],
ρ – rezystywność gruntu, w [Ω×m],
Cmax – współczynnik wzrostu napięcia, w [-].

Przyjęty został napowietrzny przekładnik napięciowy SN typu VTO 17 o mocy 7,5 VA produkcji KPB Intra Polska Sp. z o.o., bezpiecznik topikowy DO2gG2 oraz kabel YKY 4x1,5.

Uwagi końcowe

1. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu po stronie SN – uziemienie.

2. Ochrona przeciwporażeniowa po stronie nn – samoczynne wyłączenie zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009.

3. Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej nie może przekraczać 2,5 W.

4. Przy pracach budowlanych związanych z budową linii kablowej w miejscach uzbrojenia terenu roboty należy wykonywać ręcznie w porozumieniu oraz pod nadzorem użytkowników poszczególnych elementów uzbrojenia terenu.

5. Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem, należy rury osłonowe uszczelnić przed przedostawaniem się wody i poddać całość linii kablowych inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Żyły powrotne poszczególnych kabli należy uziemić na obu końcach.

7. Po wykonaniu linii kablowych należy wykonać badania odbiorcze.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Rys. 2. Schemat ideowy stacji transformatorowej kablowej STSRS-15/250-K-10,5/10
Rys. 3. Uproszczony widok stacji STSRS-20/630-K-10,5/10 z transformatorem o mocy 250 kVA
Rys. 4. Schemat ideowy układu pomiarowego zużytej energii elektrycznej
Rys. 5. Widok słupa przyłączeniowego linii napowietrznej SN 3×8,7/15 kV (pełny widok słupa z przyłączem kablowym SN znajduje się w „Albumie linii napowietrznych średniego napięcia LSNS-og. 70(50) tom II cz. 2”, www.strunobet.pl/do-pobrania)
Rys. 6. Przekrój projektowanej linii kablowej SN i uziemienia

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt sterowania automatyką nawadniania trawnika tarasowego

Uproszczony projekt sterowania automatyką nawadniania trawnika tarasowego

Prezentujemy rozwiązanie układu sterowania automatyką nawadniania trawnika tarasowego przydatnego szczególnie w warunkach długotrwałego okresu słonecznego.

Prezentujemy rozwiązanie układu sterowania automatyką nawadniania trawnika tarasowego przydatnego szczególnie w warunkach długotrwałego okresu słonecznego.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych piwnic lokatorskich w budynku wielorodzinnym

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych piwnic lokatorskich w budynku wielorodzinnym

W celu ułatwienia rozliczeń i wyeliminowania kradzieży energii elektrycznej przez lokatorów prezentujemy projekt zasilania piwnic lokatorskich wyposażonych w indywidualne liczniki z możliwością zdalnego...

W celu ułatwienia rozliczeń i wyeliminowania kradzieży energii elektrycznej przez lokatorów prezentujemy projekt zasilania piwnic lokatorskich wyposażonych w indywidualne liczniki z możliwością zdalnego odczytu przez administratora bez potrzeby odczytywania wskazań z natury.

Uproszczony projekt zdalnego sterowania ogrzewaniem hydroforni w domku letniskowym

Uproszczony projekt zdalnego sterowania ogrzewaniem hydroforni w domku letniskowym

W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.

W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.