elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

mgr inż. Julian Wiatr | 2016-04-19
Tym razem w cyklu e.projekt przedstawiany jest uproszczony projekt budynku magazynu paliw i smarów wymagający w opracowaniu uwzględnienia specyfiki szczególnych zagrożeń eksploatacyjnych wymienionych w tekście.

Przedstawiamy założenia do zrealizowania uproszczonego projektu instalacji piorunochronnej dla wolno stojącego budynku magazynu paliw i smarów [mps]. W publikacji autor przytacza podstawę opracowania, opis stanu technicznego obiektu, opis techniczny wykonania projektu wraz z obliczeniami zgodny z przywołanymi normami, określenie rezystancji uziemienia, a także obliczenia mechaniczne przęsła zwodu poziomego.

Zobacz także

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego,...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Podstawa opracowania

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 roku, poz. 1422).

2. Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305-1; -2; -3; -4:2008; 2009 Ochrona odgromowa.

3. Katalog do projektowania linii napowietrznych nn, opracowanie Energoprojekt Poznań.

4. Projekt branży konstrukcyjno-architektonicznej oraz plan zagospodarowania terenu.

Opis stanu istniejącego

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps).

W budynku funkcjonuje wentylacja mechaniczna, dzięki czemu nie jest on kwalifikowany jako zagrożony wybuchem.

Wymiary budynku wynoszą 20x12x4 m.

Jest on położony na lotnisku, z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej.

Obiekty tego typu zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Projektowany budynek nie jest budynkiem zabytkowym, dlatego nie występuje ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego.

Uderzenie pioruna w budynek może spowodować zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub pożar, uszkodzenie instalacji elektrycznej oraz awarię zainstalowanych w nim urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Źródłem zagrożeń może być również uderzenie pioruna w pobliżu budynku.

Za otoczenie budynku należy uznać obrys w odległości 250 m od jego konturów.

Nad stropem budynku wystają wentylatory dachowe. Nad wentylatorami tworzy się kula oparów produktów ropopochodnych o promieniu 1,5 m, tworząca strefę 2. zagrożenia wybuchem.

Zasilanie budynku jest realizowane linią kablową wyprowadzoną z rozdzielnicy stacji transformatorowej SN/nn, oddalonej od budynku o 400 m.

Na budynku brak jest jakichkolwiek anten. W pobliżu budynku nie występują żadne drzewa. Rezystywność gruntu w miejscu projektowanego posadowienia budynku ustalona w wyniku pomiaru metodą Wennera wynosi ρ = 200 Ω·m.

Budynek jest położony w terenie znajdującym się powyżej szerokości geograficznej 51°30’ (jako granicę uznaje się linię łączącą Głogów z Puławami), co pozwala na przyjęcie średniorocznej gęstości wyładowań piorunowych Ng = 1,8 [1/km2/rok].

Opis techniczny

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP (PKOO) zostanie przyjęty II poziom ochrony i obliczone ryzyko zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-2:2008, którego wartość stanowi podstawę oceny przyjętego wstępnie poziomu ochrony. Ochronę budynku należy wykonać z wykorzystaniem zwodu poziomego izolowanego rozwieszanego nad budynkiem i mocowanego do słupów wirowanych o długości 15 m. Przęsło odgromowe rozwieszane pomiędzy słupami należy wykonać przewodem AFl 6-70 (średnica przewodu wynosi 11,6 mm2 – podstawa: norma PN‑74/E 90083). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia, należy przyjąć kąt ochrony 50°. Profil przęsła zwodu odgromowego oraz kąty ochrony i przebieg uziomu poziomego oraz uziomów pionowych przedstawia rys. 2: rys. 2a, rys. 2b, rys. 2c, rys. 2d, rys. 2e.

Przewody odprowadzające wykonane z drutu Fe-Zn Ø 8 należy mocować do słupów nośnych zwodu poziomego i wprowadzić do złączy kontrolnych posadowionych w gruncie.

Uziom odgromowy należy wykonać jako kombinowany przez pogrążenie prętów uziomowych F 16 pokrywanych warstwą Cu. Dolny koniec uziomów pionowych pogrążać do głębokości 7 m, a górny do głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu (rys. 2: rys. 2a, rys. 2b, rys. 2c, rys. 2d, rys. 2e). Uziomy pionowe należy połączyć taśmą Fe-Zn 30x4 układaną na głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu.

Przewody odprowadzające należy połączyć z uziemieniem odgromowym poprzez złącza kontrolne instalowane w gruncie i chronić od głębokości 0,3 m poniżej poziomu gruntu do wysokości 2,5 m nad poziomem gruntu od uszkodzeń mechanicznych w nieprzewodzących rurach o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. W rejonie obiektu należy zamieścić tablice ostrzegawcze zawierające napis:

Uwaga! ZAKAZ PRZEBYWANIA W OBIEKCIE ORAZ W JEGO POBLIŻU PODCZAS BURZY!

b uproszczony projekt rys02e
Rys. 2. Strefy ochronne, przekroje i domiar instalacji odgromowej budynku mps

Obliczenia

Całkowite ryzyko, na jakie narażony jest budynek, związane jest z utratą życia ludzkiego (typ straty L1: ryzyko R1) oraz fizycznym uszkodzeniem obiektu (typ straty L4: ryzyko R4). Czynniki wpływające na komponenty ryzyka wyznaczone na podstawie normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem, zostały przedstawione w tabeli 1 (patrz: str. 3)

Ryzyko dla straty L1 (utrata życia ludzkiego):

LA = r· Lt = 10-4 · 10-2 = 10-6

Ad = L · W + 6 · H · (L + H) + 9 · π · H= 20·12 + 6·4·(20+12) +9·π·42≈1460m2

Am= π · Ro+ 2 · R· (L + W) = 3,14·2502 + 2·250·(20+12) 212250 m2

ND = Ng · Ad · Cd · 10-6 = 1,8·1460·1·10-6 =26,28·10-4

NM = Ng · (Am - Ad · Cd) · 10-6 = 1,8·(212250 - 1460·1)·10-6 ≈ 38·10-2

PA = 0,1

RA = N· P· LA = 26,28·10-4·0,1·10-6 = 2,63·10-10

LB = rp · rf  · hz · Lf = 0,2·1·20·0,01 = 0,04

PB = 0,05

RB = N· P· LB = 26,28·10-4·0,05·0,04 = 52,56·10-7

LC = L0 = 0,1

PC = 0,02

RC = ND · P· LC = 26,28·10-4·0,02·0,1=52,56·10-7

LM = L0=0,1

PM = 0,02

RM = NM · PM · LM = 38·10-2·0,1 = 76·10-5

LV = LB = 0,1

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] ·  = [400 - 3 · (4+6)] ·  = 6646 m2

NL = N· A1 · Ce · Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

PV = 0,02

RV(zasil) = (NL + NDa) · PV · LV = (24·10-4+0)·0,02·0,04 = 19,2 · 10-7

LW = L0 = 0,1

PW = 0,02

RV(zasil) = (NL + NDa) · RW · LW = (24·10-4 + 0)·0,02·0,1 = 5,8·10-5

LZ = L0 = 0,1

PZ = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] ·  = [400-3·(4+6)·  = 6646 m2

NL = N· A· C· Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

Ai = 25 · LC·  = 141421 m2

N = Ng · Ai · Ce · Ct · 10-6 = 1,8·141421·1·0,2·10-6 = 51·10-3

RZ = (N - NL) · PZ · LZ = (51·10-3 -24·10-4)·0,02·0,1 = 9,72·10-5

Ryzyko dla straty L4 (utrata wartości ekonomicznej obiektu i jego zawartości):

LB = rp · rf · hz · Lf = 0,2·1·20·0,1 = 0,4

PB = 0,05

RB = ND · PB · LB =26,28·10-4·0,05·0,4 = 52,56·10-6

LC + L0 = 0,1

PC = 0,02

RM = N· PM · LM = 38·10-2·0,02·0,1 = 76·10-5

LU = r· Lt = 10-2·10-2 = 10-4

PU = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha = Hb)] ·  = [400-3·(4+6)]·  = 6646 m2

NL = Ng · A· Ce · Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

RU(zasil) = (NL +NDa) · P· LU = (24·10-4-0)·0,02·10-4 = 4,8·10-9

LV = LB = 0,04

PV = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] · = [400-3·(4+6)]· = 6646 m2

NL = N· A· Ce · C· 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

RV(zasil) = (NL + NDa) · PV · LV = (24·10-4 + 0)·0,02·0,04 = 19,2·10-7

LZ = L0 = 0,1

PZ = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] ·  = [400-3·(4+6)]· = 6646 m2

NL = N· A1 · C· Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

Ai = 25 · LC ·  = 141421 m2

N1 = Ng · A· C· Ct · 10-6 = 1,8·141421·1·0,2·10-6 = 51·10-3

LW = L0 = 0,1

PW = 0,02

A1 = [LC - 3 · (H+ Hb)] ·  = [400-3·(4+6)]· = 6646 m2

NL = Ng · A· Ce · Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·02·10-6 = 24·10-4

RW = (NL + NDa) · PW · LW = (24·10-4 + 0)·0,02·0,1 = 4,8 ·10-6

gdzie:

ra – współczynnik redukcji utraty życia ludzkiego, zależny od rodzaju gruntu lub podłogi, w [-],

Lt – strata, jaka może powstać wskutek porażenia przy napięciach dotykowych i krokowych, dla osób na zewnątrz budynku, w [-],

PA – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot żywych, w przypadku braku ochrony, w [-],

PB – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie fizyczne obiektu, przy braku ochrony, w [-],

PC – prawdopodobieństwo, że trafienie w obiekt spowoduje uszkodzenie urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu, w [-],

PU – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu obiektu spowoduje uszkodzenie fizyczne, w [-],

PV – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu obiektu spowoduje porażenie istot żywych, w [-],

PZ – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu linii spowoduje awarię układów wewnątrz obiektu, w [-],

RW – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w linie spowoduje awarie układów wewnątrz obiektu, w [-],

Lt; Lf; Lo; LW; LZ; LW; LV – wartości strat, jakie mogą powstać, w [-],

ra; ru – współczynniki redukcji zależne od rodzaju powierzchni gruntu lub podłogi, w [-],

rp – współczynnik zależny od zastosowanych środków przeciwpożarowych, w [-],

rf – współczynnik określający niebezpieczeństwo pożarowe obiektu, w [-],

RM – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu obiektu spowoduje awarie układów wewnątrz obiektu, w [-],

hz – współczynnik zwiększający możliwe straty związane z uszkodzeniem fizycznym, gdy występuje specjalne zagrożenie, w [-],

rp – współczynnik redukcji w zależności od środków służących ograniczeniu skutków pożaru przy braku środków ochrony, w [-],

rf – wartość współczynnika redukcji w zależności od niebezpieczeństwa pożarowego obiektu przy zwykłym zagrożeniu pożarowym, w [-],

Lf – strata wskutek uszkodzenia fizycznego, w [-],

Ad – równoważna powierzchnia zbierania wyładowań, w [m2],

Am – powierzchnia zbierania wyładowań trafiających w pobliżu obiektu, w [m2],

L – długość obiektu, w [m],

W – szerokość obiektu, w [m],

H – wysokość obiektu, w [m],

Nd – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt,

Ng – gęstość piorunowych wyładowań doziemnych, dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51°30’, w [1/km2/rok],

Nm – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń powstających wskutek wyładowań w pobliżu obiektu podlegającego ochronie,

Cd – współczynnik położenia obiektu, w [-],

Ce – współczynnik środowiskowy, w [-],

Ct – współczynnik transformatora, w [-],

Ai – powierzchnia wyładowań trafiających w pobliżu urządzenia usługowego (linia zasilająca), w [m2],

A1 – powierzchnia wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (linia zasilająca), w [m2],

NL – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w linię dochodzącą do obiektu, w [1/km2/rok],

N1 – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w pobliżu linii dochodzącej do obiektu, w [1/km2/rok],

R1 – ryzyko utraty życia ludzkiego,

R4 – ryzyko utraty wartości ekonomicznej,

L1 – straty związane z utratą życia ludzkiego,

L4 – strata związana z utratą wartości ekonomicznej obiektu i jego zawartości,

S1 – bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt,

S2 – wyładowanie w pobliżu obiektu,

S3 – wyładowanie w urządzenie usługowe (linia doprowadzona do obiektu),

S4 – wyładowanie w pobliżu urządzenia usługowego,

D1 – szkoda wywołana przez napięcie dotykowe lub krokowe,

D2 – uszkodzenie mechaniczne, termiczne, chemiczne, pożar, wybuch itp.,

D3 – awarie systemów elektrycznych i elektronicznych,

R0 – odległość od budynku określająca granicę jego otoczenia, w [m].

Rezystancja uziemienia

Uziom zostanie wykonany jako uziom kombinowany, przez pogrążenie uziomów pionowych i połączenie ich taśmą Fe-Zn 30X4.

Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego:
Rezystancja wypadkowa uziemienia odgromowego:

gdzie:

r – rezystywność gruntu, w [W·m],

R1 – spodziewana rezystancja pojedynczego uziomu pionowego, w [W],

Rw – spodziewana rezystancja wypadkowa uziemienia, w [W],

l – długość uziomu poziomego, w [m],

k – współczynnik progresji, w [-].

Należy uznać, że projektowany uziom kombinowany spełni wymagania norm.

Obliczenia mechaniczne przęsła zwodu poziomego

Obliczenia zwisu oraz naprężeń dla przewodu AFl 6-70 rozwieszonego bez rozciągania pomiędzy słupami na wysokości 11,9 m (rys. 2: rys. 2arys. 2brys. 2crys. 2drys. 2e):

a = 33

β = 13,28 · 10-12 [1/Pa]

gl = 2,771 [kN/km]

S = 70 [mm2] = 70 · 10-6 [m2]

≈ 1225 N = 1,3 kN

 

 

≈ 18,6 MPa

 

 

≈0,04 · 106 N/m3 = 39,6 kN/m3

 

 

≈ 0,24 m = 24 cm

 

gdzie:

a – rozpiętość przęsła, w [m],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

F – naciąg przewodu, w [kN],

gv – ciężar właściwy objętościowy, w [kN/m3],

gl – ciężar właściwy liniowy, w [kN/m],

fm – zwis, w [cm],

dGx – naprężenie, w [MPa],

b – współczynnik wydłużenia sprężystego, w [1/Pa].

Przyjmując IIpoziom ochrony, przy wysokości 11,9 m zawieszenia zwodu poziomego, należy zgodnie z normą PN-EN 62305 przyjąć kąt ochrony a=500. Powoduje to, że cały obiekt mps znajdzie się w strefie ochronnej wyznaczonej przez przęsło poziome rozwinięte na wysokości 11,9 m pomiędzy dwoma słupami o długości 15 m zakotwionymi w ziemi na głębokości 3,1 m (rys. 2: rys. 2arys. 2brys. 2crys. 2drys. 2e).

b uproszczony projekt tab01
Tab. 1. Czynniki wpływające na komponenty ryzyka oraz ich wartość. Na wartość tego ryzyka główny wpływ ma powierzchnia zabierania w pobliżu chronionego obiektu (rys. 1.) oraz powierzchnia zbierania w pobliżu linii zasilającej budynek w energię elektryczną.
b uproszczony projekt rys01
Rys. 1. Otoczenie budynku

Uwagi końcowe

  • Po wykonaniu instalacji piorunochronnej należy sprawdzić ciągłość połączeń oraz zmierzyć rezystancję uziemienia.
  • Miejsca połączeń uziomów pionowych z uziomem poziomym należy zabezpieczyć przed korozją.
  • Przewody odprowadzające należy mocować do słupów w odstępach nie większych niż 1,2 m.
  • Montaż przęsła zwodu poziomego należy wykonać zgodnie z wymaganiami „Katalogu linii napowietrznych niskiego napięcia”, opracowanie Energoprojekt Poznań.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Komentarze

  • Olo Olo, 23.04.2016r., 12:31:48 Czy w poblizu polaczenia pionowych uziomow miedziowanych z plaskownikiem stalowym ocynkowanym nie bedzie powstawala korozja elektrochemiczna skrajnie skracajaca zywotnosc tej instalacji uziomowej?
  • redakcja redakcja, 28.04.2016r., 17:10:01 Cynk i miedź wykazują 0,85 V różnicę potencjałów elektrochemicznych. Przy różnicy potencjałów > 0,6 V, zachodzi przyspieszona korozja. Zatem przy stosowaniu stalowych prętów uziomowych pokrytych warstwą miedzi należy do ich łączenia używać taśmy stalowej pokrytej elektrolitycznie warstwą miedzi. W artykule jest błąd polegający na podaniu taśmy Fe-Zn do łączenia uzimów pionowych wykonanych ze stali pomiedziowanych elektrolitycznie. Poprawnym rozwiązaniem jest taśma Fe-Cu (taśma stalowa pomiedziowana elektrolitycznie) o wymiarach poprzecznych podanych w artykule. Przy zastosowaniu stalowych prętów pionowych pomiedziowanych elektrolitycznie połączonych taśmą stalową pomiedziowaną elektrolitycznie różnica potencjałów elektrochemicznych pomiędzy materiałami wyniesie 0 V. Dziękujemy za spostrzegawczość.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.