elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

mgr inż. Julian Wiatr | 2013-11-05

Opracowanie

1. Zlecenie inwestora

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

3. Norma NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. Norma NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

5. Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on operating conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.

6. Norma N-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

7. Norma N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

8. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikiem oraz uzgodnienia międzybranżowe.

9. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bhp oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Stan istniejący

Budynek użyteczności publicznej jest zasilany z dwóch stacji transformatorowych Tr1 15/0,4 kV o mocy 400 kVA oraz Tr2 15/0,4 kV o mocy 250 kVA. Na budynku jest zainstalowane złącze kablowe ZK-2b. Budynek jest zasilany dwoma liniami kablowymi YAKY 4´120, o długości odpowiednio:

  • Tr 1: l1 = 200 m,
  • Tr 2: l2 = 350 m.

Moc zapotrzebowana przez budynek wynosi Pz = 80 kW, cosjz = 0,8.

Rys. 1. Schemat ideowy układu automatyki SZR

Opis techniczny i obliczenia

W Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB) należy wydzielić Rozdzielnicę Przeciwpożarową (RPPOŻ.) posiadającą cechę EI 90 i przeznaczoną do zasilania urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynku.

Kable zasilające RGB należy wyprowadzić ze złącza kablowego zainstalowanego na budynku, wprowadzić do RPPOŻ. i wyprowadzić do RGB.

W RGB oraz RPPOŻ. należy zainstalować układy automatyki SZR wykonane z wykorzystaniem sterowników MPZ-2-SZR, które są przystosowane do sterowania dwoma wyłącznikami mocy lub stycznikami. Sterownik MPZ-2-SZR posiada program działania zamieszczony w wewnętrznej pamięci FLASH, dlatego zbędne jest stosowanie dodatkowego źródła napięcia podtrzymującego program w pamięci.

Układ sterownika MPZ-2-SZR kontroluje obecność dwóch napięć i stan położenia dwóch styczników. Schemat układu SZR przedstawia rysunek 1.

W zależności od położenia styczników K3, K4 oraz K31, K41 i obecności napięcia podstawowego (Up) oraz rezerwowego (UR) automaty dokonują przełączeń doprowadzając do stanu zgodnego z tabelą: 

Stan wysterowania styczników K3 (K31) oraz K4 (K41) sygnalizowany jest świeceniem lampek kontrolnych H2-H5 zainstalowanych na zewnątrz RGB oraz H21-H51 zainstalowanych na zewnątrz RPPOŻ i odpowiednich lampek zainstalowanych na płytach czołowych sterowników.

Po zaniku przynajmniej jednej fazy w torze zasilania podstawowego następuje automatyczne załączenie zasilania toru rezerwowego. Załączenie toru rezerwowego następuje po nastawionym czasie zwłoki. Na płycie czołowej każdego sterownika dostępny jest kluczyk blokady umożliwiający jego zablokowanie. Po zablokowaniu sterownik nie wykonuje żadnych przełączeń.

Sterownik obsługujący RGB wyposażony jest w obwód wyłączenia pożarowego, który po wysterowaniu przerywa dostawę energii elektrycznej do obwodów powszechnego użytku. Sterownik zainstalowany w RPPOŻ. nie posiada możliwości wyłączenia pożarowego i gwarantuje ciągłą dostawę energii elektrycznej do urządzeń przeciwpożarowych mimo wyłączenia zasilania urządzeń powszechnego użytku.

Wysterowanie przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu powoduje podanie napięcia +24 V na zacisk [17] sterownika zainstalowanego w RGB, które powoduje jego zablokowanie. W tym stanie sterownik nie może wykonywać żadnych przełączeń. Taki sam efekt można uzyskać przekręcając kluczyk stacyjki blokady zainstalowany na płycie czołowej sterownika w pozycję „BLOKADA”, co jest jednoznaczne ze zwarciem styków wewnętrznych blokady (styki [35] i [36]). Blokada jest sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej H1 zainstalowanej na zewnątrz RGB oraz lampki kontrolnej na płycie czołowej sterownika.

Blokada może zostać zdjęta po rozwarciu styków wył. ppoż. lub po przestawieniu kluczyka stacyjki zainstalowanej za płycie czołowej sterownika w położenie „ODBLOKOWANE”.

Styki wewnętrznych przekaźników P1–P4 są zwierane wskutek wystawiania wewnętrznego sygnału sterującego przez algorytm pracy sterownika na czas 0,5 s, przez co zastosowane zostały elementy podtrzymujące styczniki K3 oraz K4. Pomiar zużytej energii elektrycznej obejmuje wszystkie odbiorniki instalowane w budynku i został zaprojektowany w układzie półpośrednim z możliwością zdalnego przesyłania wskazań liczników.

Obliczenia

1. Spodziewany prąd obciążenia:

Na tej podstawie w złączu budynku należy zainstalować bezpieczniki topikowe WTN1gG160 A.

2. Spodziewane prądy zwarciowe:

Na podstawie tabeli Z.3.1 zamieszczonej w „Poradniku projektanta elektryka” (aut. J. Wiatr, M. Orzechowski), parametry zwarciowe transformatorów wynoszą odpowiednio:

– Tr 1: 400 kVA: 

Na podstawie tabeli Z.3.1 zamieszczonej w „Poradniku projektanta elektryka” (aut. J. Wiatr, M. Orzechowski), parametry zwarciowe transformatorów wynoszą odpowiednio:

– Tr 1: 400 kVA: 

–  Tr 2: 250 kVA:

Parametry linii kablowych wynoszą odpowiednio:

– linia kablowa YAKY 4´120 długości 200 m:

– linia kablowa YAKY 4´120 długości 350 m:

Prądy zwarciowe:

– zwarcie trójfazowe przy zasilaniu z Tr 1:

– zwarcie jednofazowe przy zasilaniu z Tr 1:

– zwarcie trójfazowe przy zasilaniu z Tr 2:

– zwarcie jednofazowe przy zasilaniu z Tr 1:

Sprawdzenie kabli zasilających z warunku spadku napięcia:

–  zasilanie z Tr1:

–  zasilanie z Tr2:

Dobór przekładników prądowych układu pomiarowego:

Na podstawie obliczeniowego spodziewanego prądu obciążenia zostanie przyjęty przekładnik prądowy 150/5 A/A, który zachowuje wymaganą dokładność dla prądów wynoszących:

Wymagane parametry przekładnika:

– znamionowy prąd dynamiczny,

– znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1-sekundowy):

– moc przekładnika:

Należy zatem przyjąć przekładniki o mocy S= 5 VA.

Uwagi końcowe

1. Rozdzielnicę RPPOŻ. należy montować w obudowie posiadającej atest CNBOP PIB oraz cechę EI90.

2. Wszelkie przepusty przez przegrody budowlane oraz ścianki rozdzielnic należy uszczelnić tak, by została zachowana klasa EI 90.

3. Kable WLZ-tów w budynku od złącza kablowego do RPPOŻ. należy prowadzić na drabinkach kablowych posiadających wraz z kablami zasilającymi atest wydany przez CNBOP PIB jako zespół kablowy posiadający cechę EI90.

4. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić badania oraz próby funkcjonalne zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.

Rys. 1. Schemat ideowy układu automatyki SZR

Powiązane

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym....

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym. W projekcie technologii wyznaczono strefy zagrożenia, również przy wentylatorach, które zakwalifikowano do strefy 2. Budynek jest zasilany kablem YAKY 4×50 wprowadzonym do rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez...

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez normę PN-EN 12464-1:2004 poziom natężenia oświetlenia. Dzięki temu modernizacji podlega instalacja zasilająca oprawy oświetleniowe, bez konieczności opracowania nowego projektu oświetlenia pomieszczenia.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.