elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

mgr inż. Julian Wiatr | 2012-07-24
Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P=1 kW każdy, przy współczynniku mocy cosjg=1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.

Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny budynku pompowni przeciwpożarowej.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 124/2009, poz. 1030).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719).

5. Operat ppoż. opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

6. Norma PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

7. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

9. Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów.

10. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.

11. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

12. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Opis stanu istniejącego

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P = 1 kW każdy, przy współczynniku mocy cosjαg = 1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.

W odległości 30 m od budynku pompowni zlokalizowana jest kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn o mocy S = 400 kVA. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej występuje jedno wolne pole odpływowe. W budynku pompowni przeciwpożarowej planowana jest instalacja dwóch pomp przeciwpożarowych o następujących parametrach:

Ponadto planowana jest instalacja oświetlenia o łącznej mocy P=500 W (cosY=0,8).

Opis stanu projektowanego

W miejscu wskazanym na rysunku 1. należy zainstalować kontenerowy zespół prądotwórczy o mocy S = 160 kVA o następujących parametrach: U = 3x230/400 V; x”d = 0,1; Ik1 = 3 · InG, wyposażony w zbiornik gwarantujący pracę przez 4 godziny (projekt posadowienia zespołu prądotwórczego stanowi osobne opracowanie). Z projektowanego zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kabel YKXS 4x70 zasilania awaryjnego i wprowadzić do budynku pompowni, w którym należy zainstalować rozdzielnicę pompowni (RP), w której z kolei należy zainstalować dwa układy automatyki SZR sieć/ZP.

Z wolnego pola rozdzielnicy nn istniejącej stacji transformatorowej należy wyprowadzić kabel YAKXS 4x120 zasilania podstawowego, który należy wprowadzić do budynku pompowni. Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy wprowadzić do rozdzielnicy pompowni na właściwe zaciski układu automatyki SZR sieć/ZP. Plan zagospodarowania terenu przedstawia rysunek 1. Schemat ideowy zasilania pompowni oraz rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 2. Schemat automatyki SZR sieć/ZP przedstawia rysunek 3. Schemat montażowy rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 4.

Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce piasku o grubości 10 cm. Kable po ułożeniu należy zasypać warstwą z piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykopy doprowadzając grunt do stanu pierwotnego. Na kablach po ich ułożeniu, a przed zasypaniem, należy założyć w odstępach co 10 m opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla * rok ułożenia * długość * symbol użytkownika * trasę.

W budynku pompowni instalację odbiorczą należy wykonać jako natynkową (przewody zasilające pompy przeciwpożarowe układać w kanałach kablowych wykonanych w masie posadzki). Plan instalacji elektrycznych budynku pompowni przedstawia rysunek 5. Oprawy oświetleniowe należy mocować do sufitu, a grzejniki elektryczne do ścian, 80 cm nad poziomem posadzki.

Pomiar zużytej energii:

  • pompy przeciwpożarowe: układ półpośredni z możliwością pomiaru energii czynnej i biernej,
  • pozostałe odbiorniki: układ bezpośredni.

Układy pomiarowe należy zainstalować w rozdzielnicy RP. Uruchomienie pomp przeciwpożarowych odbywa się z Centralki Sygnalizacji Pożaru, przez zwarcie zestyku bezpotancjałowego stanowiącego jej integralne wyposażenie. Zwarcie zestyku w CSP powoduje wysterowanie przekaźnika K7, który z kolei wysterowuje stycznik K8 i uruchamia przełączniki gwiazda/trójkąt typu PCG – 417 (K8 oraz K14). Uruchomienie pomp realizowane jest sekwencyjnie z opóźnieniem uruchomienia pompy 2 o czas t = 15 s. Podanie sygnału z CSP powoduje załączenie stycznika K5 pozostającego na podtrzymaniu do chwili ręcznego przerwania zasilania astabilnym wyłącznikiem RYŁ.P zainstalowanym na płycie czołowej rozdzielnicy RP. Na płycie czołowej rozdzielnicy RP należy zainstalować ręczny włącznik pomp RWŁ.P, którego zadaniem jest uruchomienie pomp w celach kontrolnych w terminach określonych w instrukcji eksploatacji.

Zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej powoduje automatyczne włączenie zespołu prądotwórczego po około 30 s oraz automatyczne przełączenie na zasilanie z sieci elektroenergetycznej po powrocie napięcia. Zespół prądotwórczy po powrocie napięcia w sieci elektroenergetycznej pracuje przez trzy minuty bez obciążenia w celu wychłodzenia generatora.

Obliczenia

1. Bilans mocy:

gdzie:

Pi – moc czynna zainstalowana, w [kW],

Pns – moc czynna silnika pompy przeciwpożarowej, w [kW],

P – moc czynna oświetlenia pompowni, w [kW],

Pogrz.el – moc czynna ogrzewania elektrycznego pompowni, w [kW].

2. Dobór zabezpieczeń głównych:

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

IBs – prąd znamionowy silnika pompy przeciwpożarowej, w [A],

IBos – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie oświetlenia pompowni, w [A],

IBg.e – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie grzejników elektrycznych, w [A],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [V],

Unf – znamionowe napięcie fazowe, w [V],

ηn – sprawność silnika pompy przeciwpożarowej, w [-].

Spodziewany prąd obciążenia w stanie rozruchu silnika (układ sekwencyjnego załączenia gwarantuje, że w stanie rozruchu znajduje się tylko jeden silnik):

gdzie:

IBs – prąd znamionowy silnika pompy przeciwpożarowej w stanie pracy ustalonej, w [A],

Irs – prąd rozruchu silnika pompy przeciwpożarowej przy rozruchu bezpośrednim, w [A],

kr – współczynnik rozruchowy silnika pompy przeciwpożarowej, w [-],

α – współczynnik zależny od rodzaju i częstości rozruchu silnika pompy przeciwpożarowej, w [-],

Irs(Y/Δ) – prąd rozruchowy silnika pompy przeciwpożarowej po zastosowaniu przełącznika Y/Δ , w [A],

Ins – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia silnika pompy przeciwpożarowej, w [A],

In – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia głównego kabla zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego pompowni przeciwpożarowej, w [A],

Isz – spodziewany prąd obciążenia szczytowego po uwzględnieniu współczynnika asymetrii, w [A].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy przyjąć zabezpieczenie kabli zasilania podstawowego i zasilania awaryjnego o prądzie In=200 A. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej należy zainstalować bezpieczniki WTN1gG200.

3. Dobór mocy zespołu prądotwórczego:

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego budynku pompowni i jest instalowany wyłącznie dla potrzeb budynku pompowni przeciwpożarowej:

gdzie:

Pz – moc szczytowa zapotrzebowana przez budynek pompowni przeciwpożarowej w warunkach ekstremalnych (pożar), w [kW],

kn – współczynnik chwilowego przeciążenia zespołu prądotwórczego, w [-],

PGmin – wymagana minimalna moc czynna dysponowana ciągle przez zespół prądotwórczy, w [kW],

SnG – wymagana minimalna moc pozorna zespołu prądotwórczego, w [kVA],

cosαnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-].

Ostatecznie zostanie przyjęty zespół prądotwórczy o mocy S=160 kV, który po uwzględnieniu naddatku mocy wynoszącego 20% mocy znamionowej przez krótki czas dysponuje mocą czynną P=160 · 1,2 · 0,8=153,6 kW>Pz=149 kW.

4. Dobór kabli zasilających budynek pompowni przeciwpożarowej:

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

Dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523 warunki przy sposobie ułożenia „D” spełnia kabel YAKS 4x120, dla którego Iz=1,18 · 186=219,48 A>200 A.

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia oraz samoczynnego wyłączenia podczas zwarć jednofazowych:

gdzie:

l – długość linii kablowej zasilającej budynek pompowni przeciwpożarowej, w [m],

γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω· m)],

ΔU% – dopuszczalny spadek napięcia, w [%],

Xl – reaktancja linii zasilającej, w [Ω],

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP:Na podstawie tabeli 10.25 zamieszczonej w publikacji „Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia” (J. Wiatr, M. Orzechowski, DW MEDIUM, Warszawa 2011) parametry zwarciowe transformatora (rezystancja oraz reaktancja) o mocy 400 kVA wynoszą odpowiednio:

Natomiast parametry linii kablowej:

gdzie:

S – przekrój przewodu, w [mm2],

R – rezystancja linii, w [Ω],

x’ – jednostkowa reaktancja, przyjmowana dla kabli niskiego napięcia, jako 0,08 Ω/km,

X – reaktancja linii, w [Ω],

l – długość linii, w [km],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PEN lub PE, w [V],

Zk1 – impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [W],

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie określonym w normie PN-HD 60364-4-41:2009, w [A].

Warunek samoczynnego wyłączenia podczas zwarć doziemnych zostanie zachowany w myśl wymagań normy PN-HD 60364-4-41:2009.

Sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym w rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej o mocy S=400 kVA:

gdzie:

Zk3 – impedancja dla zwarć symetrycznych, w [Ω],

Ik3 – spodziewany prąd zwarcia symetrycznego, w [A],

k – dopuszczalna wartość jednosekundowej gęstości prądu zwarciowego, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłączenia zabezpieczenia, w [A2 · s],

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

b) zasilanie awaryjne z zespołu prądotwórczego:

Dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523, przy sposobie ułożenia „D”, warunki spełnia kabel YKKS 4x70, dla którego Iz=1,18 · 178=210,04 A>200 A.

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP:Parametry zwarciowe generatora zespołu prądotwórczego:

– reaktancja generatora przyjmowana dla zwarć jednofazowych.

Natomiast parametry linii kablowej:

Sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym na zaciskach generatora zespołu prądotwórczego:

gdzie:

Tk – czas trwania zwarcia, w [s],

x”d – reaktancja podprzejściowa wzdłużna generatora zespołu prądotwórczego, w [-],

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

5. Dobór przekładników do układu pomiarowego półpośredniego obejmującego silniki pomp pożarowych:

gdzie:

Sp – moc tracona na przewodach łączących przekładniki z licznikiem zużytej energii, w [VA],

Sn – moc znamionowa przekładnika, w [VA],

SS – rzeczywiste obciążenie przekładników, w [VA],

Sap – moc pobierana przez licznik zużytej energii, w [VA],

ip – prąd udarowy, w [kA],

k – współczynnik udaru (w sieciach nn można przyjmować wartość (1,4), w [-],

ithT1 – jednosekundowy krótkotrwały prąd cieplny, w [kA],

idyn – prąd dynamiczny, w [kA],

isn – znamionowy prąd strony wtórnej przekładnika, w [A],

ipn – znamionowy prąd strony pierwotnej przekładnika, w [A].

Na podstawie obliczonych prądów zostaną przyjęte przekładniki typu ELA1D43 150/1 A/A S=2,5 VA o następujących parametrach:

6. Dobór zabezpieczeń oraz przewodów w poszczególnych obwodach:

UWAGA!

Budynek pompowni ppoż. stanowi osobną strefę pożarową, przez co nie znajduje uzasadnienia stosowanie przewodów ognioodpornych do budowy instalacji elektrycznej.

Silniki pomp przeciwpożarowych:

Zabezpieczenie zwarciowe: bezpieczniki WTN00gG80.

UWAGA!

W obwodach zasilania pomp przeciwpożarowych nie wolno instalować żadnych zabezpieczeń przeciążeniowych oraz wyłączników różnicowoprądowych ze względu na wymaganą wysoką niezawodność zasilania.

Warunki spełnia przewód OPdżo 5x25, dla którego, przy sposobie ułożenia „B2”, Iz=117 · 0,85 · 1,06≈105,42 A>88,28.

Grzejniki elektryczne:

Zabezpieczenie: wyłącznik instalacyjny nadprądowy S301C16.

Warunki spełnia przewód YDYżo 3x2,5, dla którego, przy sposobie ułożenia „B2”, Iz=21,6 A>16.

Oświetlenie pompowni:

Zabezpieczenie: wyłącznik instalacyjny nadprądowy S301B10.

Warunki spełnia przewód YDYżo 3x1,5, dla którego, przy sposobie ułożenia „B2”, Iz=15,75 A>10,

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

k2 – współczynnik krotności znamionowego zabezpieczenia, przy którym następuje jego zadziałanie w określonym umownym czasie, w [-],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

IZ – długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A].

7. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w silnikach pomp przeciwpożarowych:

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

b) zasilanie z zespołu prądotwórczego:

Uwagi końcowe

1. Kable zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego po ułożeniu, a przed ich zasypaniem, należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N należy wykonać w rozdzielnicy RP. Miejsce rozdziału należy uziemić poprzez Główną Szynę Uziemiającą (GSU). Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB£30 W.

3. Punkt neutralny zespołu prądotwórczego należy uziemić. Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB£5 W.

4. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

5. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca: połączenia wyrównawcze i wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe.

6. W budynku pompowni należy wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.

7. Oprawy oświetleniowe w pompowni należy wyposażyć w moduł inwerterowy gwarantujący normalne funkcjonowanie źródła przez czas nie krótszy niż 120 minut od chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych.

8. Przepusty kabli zasilających należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody i gazów.

9. Na drzwiach wejściowych do budynku należy zainstalować tabliczkę z napisem: „POMPOWNIA POŻAROWA. NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”.

10. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać badania i sprawdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie oraz normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

11. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować instrukcję współpracy ruchowej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną, którą należy uzgodnić z właścicielem sieci elektroenergetycznej, rzeczoznawcą ds. bhp oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

12. Eksploatację pompowni należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Rysunek 3

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujące od 11 lipca 2003 roku (DzU nr 120 z 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Badanie oświetlenia

Badanie oświetlenia

W 2017 roku krakowska firma DASL System wydała książkę pt. „Badanie oświetlenia” autorstwa Mateusza Filipka oraz Jarosława Cyryngera, specjalistów z zakresu oświetlenia elektrycznego. Książka powstała...

W 2017 roku krakowska firma DASL System wydała książkę pt. „Badanie oświetlenia” autorstwa Mateusza Filipka oraz Jarosława Cyryngera, specjalistów z zakresu oświetlenia elektrycznego. Książka powstała z myślą o przeciwdziałaniu błędnym interpretacjom norm i przepisów, jakie powszechnie występują w praktyce. Stanowi doskonałe wypełnienie luki księgarskiej w tym zakresie i jest przeznaczona w głównej mierze dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie pomiarów oświetlenia.

news NFOŚiGW dofinansuje poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

NFOŚiGW dofinansuje poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

Już od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. będzie można postarać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

Już od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. będzie można postarać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

Uproszczony projekt instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego

Uproszczony projekt instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego

Autor publikacji na konkretnym przykładzie podpowiada jak poprawnie należałoby zaprojektować poprowadzenie instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnym, m.in. podaje jakie przepisy prawne...

Autor publikacji na konkretnym przykładzie podpowiada jak poprawnie należałoby zaprojektować poprowadzenie instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnym, m.in. podaje jakie przepisy prawne i techniczne stanowią podstawę projektu, przytacza opis stanu projektowanego, podaje obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów.

Sterowniki PLC i układy sterowania – wprowadzenie

Sterowniki PLC i układy sterowania – wprowadzenie

Sterowniki programowalne są używane w wielu gałęziach przemysłu do automatyzacji maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Zbierają one informację o przebiegu procesu za pomocą różnego rodzaju czujników:...

Sterowniki programowalne są używane w wielu gałęziach przemysłu do automatyzacji maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Zbierają one informację o przebiegu procesu za pomocą różnego rodzaju czujników: wyłączników, czujników zbliżeniowych, układów pomiarowych, liczników impulsów, przetworników impulsowo-obrotowych itp. Informacje te są wykorzystywane do sterowania procesem. Ich wartości mogą być monitorowane, rejestrowane i przesyłane do innych urządzeń poprzez łącza komunikacyjne. PLC realizują...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej

Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej

Wyposażenie posesji w automatycznie otwieraną i zamykaną bramę wjazdową jest bardzo wygodne dla właściciela. Umożliwia to otwieranie i zamykanie wjazdu bez potrzeby wysiadania z samochodu, co jest szczególnie...

Wyposażenie posesji w automatycznie otwieraną i zamykaną bramę wjazdową jest bardzo wygodne dla właściciela. Umożliwia to otwieranie i zamykanie wjazdu bez potrzeby wysiadania z samochodu, co jest szczególnie wygodne zimą oraz w deszczowe dni. Układ sterowania automatyką wyposażony w indywidualny niepowtarzalny kod dostępu chroni przed przypadkowym lub zamierzonym otwarciem przez osoby niepowołane. Układ sterowania napędu musi jednak zostać wyposażony w elementy bezpieczeństwa gwarantujące natychmiastową...

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność...

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność poszczególnych kondygnacji artykuł został ograniczony tylko do IV piętra I klatki schodowej. Zestawienie materiałów zamieszczone na końcu artykułu podaje ilość materiałów w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

Projekt techniczny instalacji elektrycznych lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Projekt techniczny instalacji elektrycznych lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Projekt obejmuje oświetlenie nawigacyjne lądowiska na terenie szpitala specjalistycznego pracującego na napięciu 230 V, 50 Hz. W zakres opracowania wchodzi wykonanie następujących prac: zasilanie elektroenergetyczne...

Projekt obejmuje oświetlenie nawigacyjne lądowiska na terenie szpitala specjalistycznego pracującego na napięciu 230 V, 50 Hz. W zakres opracowania wchodzi wykonanie następujących prac: zasilanie elektroenergetyczne nn 1 kV, oświetlenie ogólne lądowiska,oświetl enie nawigacyjne terenu lądowiska.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez...

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez normę PN-EN 12464-1:2004 poziom natężenia oświetlenia. Dzięki temu modernizacji podlega instalacja zasilająca oprawy oświetleniowe, bez konieczności opracowania nowego projektu oświetlenia pomieszczenia.

SPD-system-K-SURGE

SPD-system-K-SURGE

K-SURGE Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i ograniczników przepięć SPD wielokrotnego użycia. Główne produkty przeznaczone są dla linii energetycznych, fotowoltaicznych oraz linii LAN, współosiowych,...

K-SURGE Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i ograniczników przepięć SPD wielokrotnego użycia. Główne produkty przeznaczone są dla linii energetycznych, fotowoltaicznych oraz linii LAN, współosiowych, sygnałowych i telekomunikacyjnych. Urządzenia chronione są patentami, a ich wysoka jakość potwierdzona certyfikatami, w tym europejskim CE.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem...

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem Fe-Zn Φ 8. Zwody należy mocować na uchwytach dystansowych w odstępie 10 cm od powierzchni dachu. Uchwyty mocujące zwody poziome należy instalować w odstępach 100 cm.

news Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”

Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”

W dniach 29–31 marca 2019 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowali kolejną międzynarodową...

W dniach 29–31 marca 2019 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowali kolejną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”. Konferencja, w której wzięło udział 270 osób, odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, w Hotelu „MERCURE KASPROWY” w Zakopanem. W ramach dwudniowych obrad wygłoszonych zostało szesnaście referatów...

news Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu Energy-Tech 2019”

Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu Energy-Tech 2019”

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. wspólnie z firmą Simens Sp. z o.o., w dniach 10–12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Kocierz k. Andrychowa, zorganizowały konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom w przemyśle...

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. wspólnie z firmą Simens Sp. z o.o., w dniach 10–12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Kocierz k. Andrychowa, zorganizowały konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom w przemyśle pn. „ENERGY-TECH 2019”. Spotkanie w Beskidach, w którym udział wzięło 150 osób, odbywało się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Waldemara Rebizanta oraz patronatem medialnym „elektro.info”. Była to trzecia edycja konferencji z tego cyklu.

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na...

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na majątku użytkownika. Do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia przyłączona jest bateria kondensatorów przeznaczona do kompensacji mocy biernej. Bateria ta w przypadku podania napięcia z generatora zespołu prądotwórczego zostaje automatycznie odłączona.

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę...

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę można scharakteryzować za pomocą układu połączeń wewnętrznych oraz sposobu powiązania z systemem elektroenergetycznym [1].

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej...

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw [1].

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej. Obiekty tego typu wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.