elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

mgr inż. Julian Wiatr | 2012-02-15
Widok budynku sędziów w trakcie uruchamiania obiektu, z lewej strony widoczne wiaty (szatnie) dla zawodników

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wiaty polowe stanowiące szatnie dla zawodników oraz budynek sędziów. Energia elektryczna do budynku jest doprowadzona kablem YAKY 4×70 ze stacji transformatorowej o mocy 400 kVA.

Podstawa opracowania

 • Projekt branży architektonicznej.
 • Projekt sieci kablowych obiektu sportowego.
 • Projekt instalacji sanitarnych budynku sędziów.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (DzU 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623, z późniejszymi zmianami).
 • Norma N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Norma N SEP-E-001:2001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 • Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 • Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 • Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 • Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on operating conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.
 • Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • Norma PN-IEC 60364:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 • Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • Ustalenia z inwestorem podczas wizji lokalnej.

Opis stanu istniejącego

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wiaty polowe stanowiące szatnie dla zawodników oraz budynek sędziów. Energia elektryczna do budynku jest doprowadzona kablem YAKY 4×70 ze stacji transformatorowej o mocy 400 kVA.

Parametry zwarciowe transformatora oraz linii kablowej zasilającej budynek sędziów wynoszą odpowiednio: RT=0,0051 Ω, XT=0,0192 Ω, RL=0,016 Ω. Kabel zasilający jest zabezpieczony w rozdzielnicy głównej bezpiecznikiem WTN2gG80. Dane zostały przyjęte z projektu sieci kablowych obiektu.

Stan projektowany

W miejscu wskazanym na rysunku 3. należy zainstalować Rozdzielnicę Główną Obiektu (RGO). Schemat ideowy RGO przedstawia rysunek 1., natomiast schemat montażowy przedstawia rysunek 2. W projektowanym budynku należy wykonać instalację elektryczną zgodnie z rysunkami 3. i 4. Przewody projektowanej instalacji należy układać w poziomie w korytkach instalacyjnych instalowanych nad sufitem podwieszanym, natomiast w pionie układać pod tynkiem. Plan instalacji korytek instalacyjnych przedstawia rysunek 5.

Na elewacji budynku należy zainstalować gniazdo o prądzie znamionowym In = 100 A, służące do przyłączenia przewoźnego zespołu prądotwórczego o mocy S = 60 kVA. Przedstawione na rysunku 3. punkty przyłączenia systemu nagłośnienia (szafa nr 1 oraz szafa nr 2) stanowią miejsce dostarczenia energii do zasilania systemu nagłośnienia obiektu. Projekt systemu nagłośnienia, projekt oświetlenia oraz projekt systemu pomiaru czasu stanowi osobne opracowanie. Pomiar zużytej energii elektrycznej w układzie bezpośrednim należy zainstalować w RGO.

Na dachu budynku należy zainstalować tablicę wyników. Konstrukcja przeznaczona do instalacji tablicy wyników wchodzi w zakres projektu konstrukcyjnego budynku i została w artykule pominięta. Z RGO będą zasilane następujące obwody zasilające odbiorniki instalowane poza budynkiem:

 • obwód nr 1 zasilania oświetlenia toru przeszkód: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 2 zasilania oświetlenia toru przeszkód: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 3 zasilania oświetlenia toru przeszkód: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 1 zasilania boiska do piłki siatkowej oraz piłki ręcznej: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 2 zasilania boiska do piłki siatkowej oraz piłki ręcznej: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód zasilania wiat polowych (szatnie zawodników): YKYżo 5×6,
 • obwód zasilania SP1 systemu pomiaru czasu: kabel YKYżo 3×4,
 • obwód zasilania SP2 systemu pomiaru czasu: kabel YKYżo 3×4.

Projekt obwodów wyprowadzanych z RGO poza budynek sędziów stanowi osobne opracowanie pt. „Projekt sieci kablowych ośrodka sportowego” i został pominięty.

Obliczenia

Bilans mocy:

– budynek sędziów:

– oświetlenie toru przeszkód (zasilane będą trzy obwody po 12 opraw o mocy 400 W, w każdym z nich):

– oświetlenie boiska do siatkówki oraz koszykówki (zasilanych będzie 6 opraw o mocy 400 W każda):

Moc zainstalowana:

Moc szczytowa:

Moc szczytowa (zakłada się, że przy załączonym oświetleniu toru przeszkód boisko do koszykówki i siatkówki nie będzie wykorzystywane):

Zabezpieczenie główne kabla zasilającego RGO należy wykonać bezpiecznikiem topikowym WTN2gG80A.Sprawdzenie kabla zasilającego RGO z warunku długotrwałej obciążalności prądowej oraz przeciążalności:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 warunki spełni kabel YAKY 4×70, dla którego, przy sposobie ułożenia „D”, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Dobór mocy zespołu prądotwórczego:

W celu oszacowania mocy zespołu prądotwórczego należy wyznaczyć moc szczytową dla obwodów oświetlenia toru przeszkód podczas ich załączenia. Ponieważ w każdym obwodzie zasilanych jest 12 opraw o mocy 400 W każda, przy symetrycznym obciążeniu poszczególnych faz, z każdej fazy zasilane są po cztery oprawy.

Spodziewany prąd w stanie ustalonym w każdej fazie pojedynczego obwodu można obliczyć ze wzoru:

Spodziewany maksymalny prąd rozruchowy wyniesie: Ir = 2,5 · IB = 2,5 · 9,57 ≈ 23,3 A.

Układ zasilania oświetlenia toru przeszkód został zaprojektowany w taki sposób, że podczas rozruchu pozostaje tylko jeden obwód. Zatem największy pobór mocy przez oświetlenie toru przeszkód nastąpi przy załączeniu obwodu OT III, kiedy obwody OT I oraz OT II znajdą się w stanie pracy ustalonej. Największa moc zapotrzebowana przez oświetlenie toru przeszkód wyniesie:

W takim razie szczytowe zapotrzebowanie mocy nie powinno przekroczyć następującej wartości:

Zatem wymagana moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania obiektu wyniesie:

Na tej podstawie należy przyjąć zespół prądotwórczy o mocy S=60 kVA. Prąd znamionowy generatora zespołu prądotwórczego wynosi:

Na tej podstawie należy przyjąć gniazdo instalowane na elewacji budynku, przeznaczone do przyłączenia przewoźnego zespołu prądotwórczego o prądzie znamionowym In=100 A. Zgodnie z DTR zespołu prądotwórczego nastawa zabezpieczenia głównego generatora zespołu prądotwórczego wynosi 90 A.

Dobór kabla zasilania awaryjnego na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 należy przyjąć kabel OnPDżo 5×35, dla którego, przy sposobie ułożenia E, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Dobór przewodów instalacji elektrycznej budynku:

1. Parametry zwarciowe w RGO:

– zasilanie z systemu elektroenergetycznego (przyjęte z projektu sieci kablowych obiektu):

– zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego o mocy 60 kVA:

2. Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

– zasilanie grzejników elektrycznych:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia A2, warunki spełnia przewód YDYżo 3×2,5, którego IZ=1,06·0,9·18=17,17 A>16 A.

– zbiornikowy ogrzewacz wody:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia Ania przewód YDYżo 3×2,5, którego IZ=1,06·0,9·18=17,17 A>16 A.

– system nagłośnieniowy:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia A2, warunki spełnia przewód YDYżo 5×4, którego IZ=1,06·0,91·0,9·24=20,83 A>16 A.

3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przy zwarciach jednofazowych w najdłuższych obwodach:

– zasilanie z systemu elektroenergetycznego:

a) obwód ogrzewania elektrycznego (zabezpieczenie S301C16):

Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zamieszczono w tabeli 1.

– zasilanie z zespołu prądotwórczego o mocy S=60 kVA:

a) obwód ogrzewania elektrycznego:

Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zamieszczono w tabeli 2.

– sprawdzenie dobranych przewodów z warunku spadku napięcia:

a) ogrzewanie elektryczne:

b) ogrzewacz zbiornikowy wody:

c) punkt przyłączenia systemu nagłośnienia:

Wyniki obliczeń pozwalają wyciągnąć wniosek, że w pozostałych obwodach warunek spadku napięcia zostanie zachowany.

d) wybiórczość poszczególnych zabezpieczeń:

Największy spodziewany prąd zwarcia jednofazowego występuje w RGO i wynosi:

Na podstawie tabel 6.4.3 oraz 6.4.4 zamieszczonych w „Poradniku projektanta elektryka (J. Wiatr, M. Orzechowski, wydanie 4, DW MEDIUM, Warszawa 2010) należy stwierdzić, że wszystkie dobrane zabezpieczenia przewodów instalacji elektrycznej budynku sędziów przy zabezpieczeniu RGO bezpiecznikiem WTN2gG80 gwarantują zachowanie wybiórczości do prądu zwarciowego Ikdop=5,2 kA≥Ikmax=706,26 A.

Dobór kabli zasilających pozostałe urządzenia projektowanego obiektu na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Prądy w poszczególnych fazach kabli zasilających odbiorniki oraz dobór zabezpieczeń:

– oświetlenie toru przeszkód – obwód nr 1:

Zasilanych jest 12 opraw przy symetrycznym obciążeniu poszczególnych faz. Z każdej fazy zasilane są 4 oprawy:

Ze względu na prądy rozruchowe dobierany bezpiecznik musi spełnić następujący warunek:

Zostanie przyjęty bezpiecznik topikowy DO2gG25 A. Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zostały przedstawione w tabeli 3.

Dobór kabli zasilających oraz przewodów zasilających oprawy słupowe:

– oświetlenie toru przeszkód – obwód nr 1:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia D, warunki spełnia kabel YAKYżo 5×16, dla którego IZ = 0,91·1,18·52 = 55,83 A > 27,59 A. Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zostały przedstawione w tabeli 4.

Przewód zasilający pojedynczą oprawę i jej zabezpieczenie:

– oświetlenie toru przeszkód lub boiska do piłki siatkowej i koszykówki:

Warunek spełnia bezpiecznik topikowy DO2gG6, lecz ze względów bezpieczeństwa i eliminacji przypadkowych wyłączeń zostanie ostatecznie przyjęty bezpiecznik topikowy DO2gG10. Pozwala to na zachowanie pełnej wybiórczości działania zabezpieczeń podczas zwarć:

Pozostałe obliczenia dotyczące obwodów wychodzących poza budynek oraz szczegóły dotyczące budowy sieci kablowej obiektu stanowią zakres projektu sieci kablowych obiektu sportowego i zostały pominięte w artykule (artykuł jest częścią projektu opracowanego w WBSPBiL w Warszawie, który został zrealizowany w 2011 roku).

Uwagi końcowe

1. Korytka instalacyjne układane poziomo należy instalować nad sufitem podwieszanym.

2. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie.

3. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca – wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe oraz połączenia wyrównawcze.

4. Ochrona przepięciowa – ogranicznik przepięć typu 2–4p instalowany w RGO.

5. Wszystkie dostępne obce części przewodzące należy objąć połączeniami wyrównawczymi wykonanymi przewodem LgYżo6.

6. Przewody projektowanej instalacji elektrycznej należy poddać badaniu rezystancji izolacji oraz badaniu ciągłości żył.

7. Zaciski PEN głównej listwy zaciskowej RGO należy połączyć z GSU. Wymagana rezystancja uziemienia GSU: RB?5 ? ze względu na możliwość przyłączenia zespołu prądotwórczego.

8. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić niezbędne pomiary oraz próby zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

9. Kabel zasilający RGO oraz kable wyprowadzane z RGO do zasilania pozostałych elementów projektowanego toru przeszkód należy prowadzić w przepustach instalowanych w masie fundamentu budynku oraz uszczelnić przed przedostawaniem się wody i gazu.

Rys. 1 Schemat ideowy RGO
Rys. 2 Schemat montażowy RGO
Rys. 3 Plan instalacji elektrycznych
Rys. 4 Plan oświetlenia
Rys. 5 Plan instalacji korytek instalacyjnych

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Podstawowe wiadomości o elektroenergetycznej podziemnej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o elektroenergetycznej podziemnej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Autorzy zamieścili w publikacji najbardziej istotne wiadomości dotyczące elektroenergetycznej podziemnej (kablowej) sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej. Na tle omówienia cech charakterystycznych...

Autorzy zamieścili w publikacji najbardziej istotne wiadomości dotyczące elektroenergetycznej podziemnej (kablowej) sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej. Na tle omówienia cech charakterystycznych dla sieci dystrybucyjnych przedstawili właściwości linii kablowych średniego napięcia 15-20 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV.

Trasy kablowe i systemy mocowań funkcjonujące w czasie pożaru – wymagania podstawowe

Trasy kablowe i systemy mocowań funkcjonujące w czasie pożaru – wymagania podstawowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) [5] §187 ust....

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) [5] §187 ust. 3 stanowi, że: „Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas...

Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni...

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P=1 kW każdy, przy współczynniku mocy cosjg=1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.

Kabel po 80 latach

Kabel po 80 latach

Do dzisiaj możemy zobaczyć obiekty pamiętające II Wojnę Światową, a także kable i urządzenia elektryczne pamiętające tamte czasu...

Do dzisiaj możemy zobaczyć obiekty pamiętające II Wojnę Światową, a także kable i urządzenia elektryczne pamiętające tamte czasu...

news E-taryfa dla elektromobilności

E-taryfa dla elektromobilności

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych złożyło do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w...

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych złożyło do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Projekt ma na celu utworzenie specjalnej E-taryfy dla elektromobilności, a w konsekwencji zniesienie poważnej bariery dla rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce, jaką dzisiaj stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające operatorów infrastruktury...

news Zapraszamy na szkolenia organizowane przez redakcję „elektro.info”

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez redakcję „elektro.info”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez lub przy udziale „elektro.info”. Naszą silną stroną jest dobrze merytorycznie przygotowany zespół, który główny nacisk kładzie...

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez lub przy udziale „elektro.info”. Naszą silną stroną jest dobrze merytorycznie przygotowany zespół, który główny nacisk kładzie na współpracę z fachowcami i ekspertami w swoich dziedzinach, a także na umiejętny pod względem dydaktycznym sposób prezentowania zagadnień i praktyczne (warsztatowe) podejście.

Pompy pożarowe do urządzeń przeciwpożarowych

Pompy pożarowe do urządzeń przeciwpożarowych

Jednym z najważniejszych podzespołów instalacji urządzenia gaśniczego wodnego, znanego pod nazwą urządzenia tryskaczowego, oprócz tryskaczy i zaworów kontrolno-alarmowych, jest w większości przypadków...

Jednym z najważniejszych podzespołów instalacji urządzenia gaśniczego wodnego, znanego pod nazwą urządzenia tryskaczowego, oprócz tryskaczy i zaworów kontrolno-alarmowych, jest w większości przypadków pompa lub pompy zasilające instalację w wodę do gaszenia pożaru.

Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru (część 1.)

Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru (część 1.)

W artykule zostały wyjaśnione zjawiska wzrostu rezystancji przewodu powodowane przez wzrost temperatury podczas pożaru w budynkach oraz problemy związane z zasilaniem urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować...

W artykule zostały wyjaśnione zjawiska wzrostu rezystancji przewodu powodowane przez wzrost temperatury podczas pożaru w budynkach oraz problemy związane z zasilaniem urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przedstawione w artykule zasady doboru przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, nie zostały określone w normach przedmiotowych oraz obowiązujących przepisach techniczno-prawnych.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujące od 11 lipca 2003 roku (DzU nr 120 z 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Budowa ogólnodostępnego oświetlonego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni

Budowa ogólnodostępnego oświetlonego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni

Gmina Brańszczyk ogłosiła przetarg na budowę ogólnodostępnego oświetlonego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w m. Brańszczyk.

Gmina Brańszczyk ogłosiła przetarg na budowę ogólnodostępnego oświetlonego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w m. Brańszczyk.

news TAURON zasili elektronicznego giganta

TAURON zasili elektronicznego giganta

Kontrakt na budowę zasilania wewnętrznego w fabryce LG Chem w Biskupicach Podgórnych to kolejny etap jednego z największych projektów inwestycyjnych na południu Polski. Trzecia część inwestycji realizowana...

Kontrakt na budowę zasilania wewnętrznego w fabryce LG Chem w Biskupicach Podgórnych to kolejny etap jednego z największych projektów inwestycyjnych na południu Polski. Trzecia część inwestycji realizowana przez TAURON obejmuje położenie 34 km kabla SN, 10 km światłowodu oraz postawienie 142 słupów oświetleniowych. Koniec prac jest zaplanowany na styczeń 2020 roku.

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6,...

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie napowietrzne i kablowe, jak i stacje elektroenergetyczne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – trasy i przepusty przewodowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – trasy i przepusty przewodowe

W większości budynków z wielkiej płyty, które były wybudowane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, instalacje elektryczne nie odpowiadają współczesnemu poziomowi techniki, a ich stan wymaga pilnych działań....

W większości budynków z wielkiej płyty, które były wybudowane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, instalacje elektryczne nie odpowiadają współczesnemu poziomowi techniki, a ich stan wymaga pilnych działań. Ponadto instalacje te z punktu widzenia mocy zapotrzebowanej nie są dostosowane do obecnych potrzeb urządzeń elektrycznych, które mamy w mieszkaniach. Należy pamiętać, że od stanu instalacji elektrycznych w budynku zależy nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale również bezpieczeństwo pożarowe...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i...

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Norma ta jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów obiektów budowlanych, zakładów pracy, obiektów publicznych. Zakres normy obejmuje wymagania oświetlenia dla miejsc pracy na zewnątrz, które powinny zaspakajać potrzebę...

Przeglądy okresowe przy zastosowaniu termowizji

Przeglądy okresowe przy zastosowaniu termowizji

W artykule o zadaniach pomiarów okresowych, zastosowaniu w nich metod termowizji, wymaganiach prawnych dotyczących przeglądów okresowych w budynkach oraz normie PN-HD 60364-6:2008.

W artykule o zadaniach pomiarów okresowych, zastosowaniu w nich metod termowizji, wymaganiach prawnych dotyczących przeglądów okresowych w budynkach oraz normie PN-HD 60364-6:2008.

news Rekordowy wynik elektrozbiórki 2019

Rekordowy wynik elektrozbiórki 2019

Prawie 27 ton elektroodpadów udało się zebrać w tegorocznej edycji akcji "Zrzuć zbędne kilowaty", która trwała w dniach 27 maja - 14 czerwca na terenie Warszawy i okolic, w 97 budynkach komercyjnych -...

Prawie 27 ton elektroodpadów udało się zebrać w tegorocznej edycji akcji "Zrzuć zbędne kilowaty", która trwała w dniach 27 maja - 14 czerwca na terenie Warszawy i okolic, w 97 budynkach komercyjnych - przede wszystkim w biurowcach. Osiągnięty wynik okazał się prawie trzykrotnie wyższy niż ten sprzed roku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego...

W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego w układzie TN została wzniesiona nowa hala produkcyjna przystosowana do instalacji ciągu technologicznego zamówionego w jednym z państw dalekiej Azji. Jako podstawa opracowania projektu została przyjęta Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) stanowiąca nieodzowny element dostawy ciągu technologicznego...

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.