elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

mgr inż. Julian Wiatr | 2009-06-09
Widok stacji po wykonaniu prac instalacyjnych
J. Wiatr

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona jest kablem YAKXS 4×120, przyłączonym do pobliskiej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych zmierzona miernikiem MZ-C2 w szafce złączowo-licznikowej, na zaciskach przyłączeniowych kabla, wynosi Zk1=0,50 Ω. Impedancja dla zwarć trójfazowych wynosi odpowiednio Zk3=0,35 Ω.

Podstawa opracowania

 • Zlecenie inwestora.
 • PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Uzgodnienia z inwestorem podczas wizji lokalnej w terenie.
 • Wytyczne technologa.
 • Projekt wentylacji kontenera opracowany przez projektanta branży sanitarnej.
 • DTR producenta zespołu prądotwórczego oraz producenta zasilacza UPS.
 • Wytyczne techniczne przyłączenia wydane przez spółkę dystrybucyjną.

Opis techniczny i obliczenia

W miejscu wskazanym na rysunku 2. należy zainstalować zespół prądotwórczy (ZP) o mocy 45 kVA. Zespół należy posadowić na fundamencie stanowiącym osobne opracowanie branży konstrukcyjnej. Z tablicy przyłączy zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kabel YKYżo 5×16, który należy układać w wykopie o głębokości 0,8 m w rurze osłonowej ∅ 75 i wprowadzić do układu automatyki SZR sieć/ZP zainstalowanej w kontenerze. Z układu SZR sieć/ZP należy wyprowadzić kabel YKYżo 5×10 do rozdzielnicy UPS (RUPS), do której przyłączony zostanie zasilacz UPS, klimatyzator, oświetlenie kontenera oraz układ sterowania wentylacją w układzie detekcji stężenia wodoru. WLZ doprowadzający zasilanie z szafki złączowo-licznikowej zlokalizowanej w linii ogrodzenia, do układu automatyki SZR sieć/ZP należy wykonać kablem YKYżo 5×16. Kabel ten należy układać w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku o grubości 0,1 m. Po ułożeniu kabli należy je zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,15 m, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykop.

Schemat zasilania przedstawia rysunek 1. Plan linii kablowej zasilania awaryjnego, WLZ oraz instalacji wewnątrz kontenera przedstawia rysunek 2. Schemat sterowania wentylacją w układzie detekcji stężenia wodoru przedstawia rysunek 4. Schematy montażowe RUPS oraz rozdzielnicy wentylacji przedstawiają rysunek 3. i rysunek 5. Na rysunku 6. został przedstawiony diagram działania wentylacji, a na rysunku 7. schemat aplikacyjny detekcji stężenia wodoru. Ochronę przeciwprzepięciową projektowanej instalacji należy wykonać jako jednostopniową z wykorzystaniem ogranicznika typu 2, instalowanego w RUPS.

Zespół prądotwórczy o mocy 45 kVA, układ automatyki SZR sieć/ZP oraz zasilacz UPS o mocy 20 kVA, stanowią zakup realizowany przez inwestora (moc zasilacza UPS została dobrana przez technologa na podstawie obliczeń mocy zapotrzebowanej przez instalowane w kontenerze urządzenia elektroniczne).

Obliczenia

Moc czynna zapotrzebowana na wyjściu zespołu prądotwórczego:

Minimalna moc zespołu prądotwórczego:

gdzie:

PwejUPS – moc czynna wejściowa zasilacza UPS, w [kW],

PwyjUPS – moc czynna wyjściowa zasilacza UPS odczytana z katalogu producenta, w [kW],

W – współczynnik zniekształceń odczytany z katalogu producenta, w [-],

η – sprawność zasilacza UPS, w [-],

p – współczynnik wykorzystania, w [-],

PGmin – minimalna moc czynna, której zapotrzebowanie musi pokryć generator zespołu prądotwórczego, w [A],

cosϕZ – współczynnik mocy zapotrzebowanej, w [-],

cosϕnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-],

SGmin – minimalna moc pozorna zespołu prądotwórczego, przy której nastąpi pokrycie mocy zapotrzebowanej przy określonym współczynniku mocy cosϕZ, w [kVA].

Na podstawie katalogu producenta należy przyjąć zespół prądotwórczy o mocy S=45 kVA.

Dobór układu automatyki SZR sieć/ZP:

gdzie:

SnG – znamionowa moc pozorna generatora zespołu prądotwórczego, w [kVA],

UnG – napięcie znamionowe na zaciskach generatora zespołu prądotwórczego, w [V],

IBG – znamionowy prąd generatora zespołu prądotwórczego, w [A].

Na tej podstawie należy dobrać fabryczny układ automatyki SZR sieć/ZP o prądzie znamionowym 80 A. Prąd znamionowy zabezpieczenia nadprądowego zainstalowanego w zespole prądotwórczym InG=63 A (podstawa karta katalogowa zespołu prądotwórczego).

Dobór kabla zasilania awaryjnego na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 należy przyjąć kabel YKYżo 5×16, dla którego przy sposobie ułożenia D oraz uwzględnieniu współczynnika poprawkowego ze względu na rezystywność gruntu ρz=1 K⋅m/W oraz obciążenia czterech przewodów, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Dobór kabla WLZ na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

gdzie:

PZ – moc zapotrzebowana, w [W],

Un – napięcie znamionowe, w [V],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, gwarantujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie, w [-],

Un – napięcie znamionowe, w [-],

cosϕ – współczynnik mocy, w [-].

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 należy przyjąć kabel YKYżo 5×16, dla którego przy sposobie ułożenia D oraz uwzględnieniu współczynnika poprawkowego ze względu na rezystywność gruntu ρz=1 K⋅m/W oraz obciążenia czterech przewodów, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Sprawdzenie dobranych kabli z warunku samoczynnego wyłączenia:

– impedencja obwodu zwarciowego w RUPS przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej:

– impedencja obwodu zwarciowego w RUPS przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego:

Prądy zwarcia jednofazowego przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego:

– układ automatyki SZR sieć/ZP przy zasilaniu z generatora ZP:

zasilacz UPS przy zasilaniu z generatora ZP:

Warunek samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z generatora ZP nie zostanie spełniony. Należy zatem wszystkie dostępne oraz obce części przewodzące objąć połączeniami wyrównawczymi.

Ponieważ przewidywana długość przewodów wyrównawczych nie przekroczy 10 m, wymagany przekrój przewodów wyniesie:

Należy zatem przyjąć przewód LgYżo 6.

Prąd zwarcia jednorazowego przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej:

- układ automatyki SZR sieć/ZP:

– zasilacz UPS:

gdzie:

l – długość kabla, w [m],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE, w [V],

S – przekrój przewodu kabla zasilającego szafkę sterowania oświetleniem, w [mm2],

IZ – wymagana minimalna dopuszczalna obciążalność przewodu, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego bezpiecznika, gwarantujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie, w [-],

n – odczytana z katalogu krotność prądu znamionowego gwarantowanego przez producenta zespołu prądotwórczego podczas zwarć na zaciskach generatora, w [-],

UL – napięcie dopuszczalne długotrwale w określonych warunkach, w [V],

γ – konduktywność, w [m/(Ω⋅mm2)],

Ik1 – prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Ia – prąd, przy którym nastąpi zadziałanie zabezpieczenia w określonym w normie PN-IEC 60364-4-41 czasie, w [s].

Przy takim prądzie zachowana będzie również selektywność zadziałania wyłączników nadprądowych połączonych kaskadowo z bezpiecznikiem topikowym.

Sprawdzenie dobranego kabla WLZ na warunki zwarciowe:

gdzie:

I”k3 – początkowy prąd zwarciowy, w [A],

k – dopuszczalna jednosekundowa gęstość prądu, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłącznika, w [A2s].

Dobór kabla należy uznać za poprawny.

Sprawdzenie dobranych kabli z warunku spadku napięcia:

– WLZ:

– kabel zasilania awaryjnego:

Warunek spełniony.

Uwagi końcowe

 • Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi normami i przepisami techniczno-prawnymi. W kontenerze należy wykonać szynę wyrównawczą (SU), z którą należy połączyć wszystkie dostępne oraz obce części przewodządze.
 • Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (uzupełniająca) podczas zasilania z generatora zespołu prądotwórczego – połączenia wyrównawcze.
 • W kontenerze należy zainstalować wentylację wyciągową sterowaną automatycznie przy wspomaganiu układem detekcji stężenia wodoru. Projekt wentylacji stanowi osobne opracowanie branży sanitarnej.
 • Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych objętych projektem należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6.
 • Eksploatację zespołu prądotwórczego należy prowadzić na podstawie instrukcji współpracy ZPE z siecią elektroenergetyczną.

Projekt został zrealizowany przez warszawską firmę ELMEX wiosną 2009 r.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Inteligentny dom - zrób go sam

Inteligentny dom - zrób go sam

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności...

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji oraz wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich czynników mogących się przyczynić do powstania wybuchu. Klasyfikując pomieszczenia pod względem wybuchowości musimy sobie zadać pytanie, co to...

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Strefa 2 w łazience

Strefa 2 w łazience

Strefa 2. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 60 cm na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1. oraz poziomą, przebiegającą na wysokości 225 cm od powierzchni podłogi.

Strefa 2. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 60 cm na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1. oraz poziomą, przebiegającą na wysokości 225 cm od powierzchni podłogi.

Niebezpieczne gniazdo wtyczkowe

Niebezpieczne gniazdo wtyczkowe

Oznaczenia gniazd wtyczkowych w instalacji elektrycznej mogą nas przyprawić o zawroty głowy...

Oznaczenia gniazd wtyczkowych w instalacji elektrycznej mogą nas przyprawić o zawroty głowy...

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Publikacja zawiera uwagi dotyczące podstaw prawnych zasad instalowania ppoż. wyłącznika prądu, uzgadniania dokumentacji projektowej pod kątem ochrony ppoż. oraz rozwiązań technicznych dotyczących aparatu...

Publikacja zawiera uwagi dotyczące podstaw prawnych zasad instalowania ppoż. wyłącznika prądu, uzgadniania dokumentacji projektowej pod kątem ochrony ppoż. oraz rozwiązań technicznych dotyczących aparatu wykonawczego i sterowania ppoż. wyłącznika prądu, a także zasilania awaryjnego i gwarantowanego.

news AGH uruchamia studia podyplomowe

AGH uruchamia studia podyplomowe

W marcu rozpoczną się specjalistyczne studia podyplomowe „Jakość energii elektrycznej” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program studiów będzie oparty na badaniach parametrów opisujących właściwości...

W marcu rozpoczną się specjalistyczne studia podyplomowe „Jakość energii elektrycznej” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program studiów będzie oparty na badaniach parametrów opisujących właściwości dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy prowadzonych przez Katedrę Energoelektroniki i Automatyki Systemów, jeden z czołowych ośrodków dydaktyczno-badawczych w Polsce.

Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS

Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS

Obiekty wymagające zwiększonej niezawodności dostarczanego zasilania to: banki, centra przetwarzania danych, szpitale, metro, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy...

Obiekty wymagające zwiększonej niezawodności dostarczanego zasilania to: banki, centra przetwarzania danych, szpitale, metro, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy inteligentnego budynku. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego.

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne,...

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, której w katalogu PKN nadano numer PN-HD 60364-5-51:2011. W artykule zostały przedstawione najważniejsze postanowienia zawarte w tekście tej nowej normy.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi, mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję...

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję czynną.

Transformatory rozdzielcze

Transformatory rozdzielcze

Transformatory energetyczne to urządzenia elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej o określonym napięciu na energię elektryczną o innym lub takim samym napięciu. Używane są do łączenia...

Transformatory energetyczne to urządzenia elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej o określonym napięciu na energię elektryczną o innym lub takim samym napięciu. Używane są do łączenia sieci energetycznych o różnych napięciach znamionowych. Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy przekształtnikowe. Na rynku możemy spotkać transformatory o mocach znamionowych...

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej. Obiekty tego typu wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.