elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Zasada doświetlenia pomieszczenia z oknem

Zapewnienie w maksymalnie możliwym stopniu współdziałania oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym jest jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zużycia energii na cele oświetleniowe. Oświetlenie dzienne, zwane także naturalnym, stosowane do oświetlenia wnętrz zapewnia najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Źródłem oświetlenia dziennego jest promieniowanie słoneczne. Jest to światło, do którego przyzwyczajone są organizmy ludzkie, w tym nasze oczy.

Oświetlenie dzienne charakteryzuje się dużą dynamiką zmian natężenia promieniowania, zależną od pory dnia oraz od stanu pogody, może być też źródłem nadmiernej insolacji i nagrzewania pomieszczeń, ale jego wielką zaletąjest wierne oddawanie barw oświetlanych przedmiotów. W zależności od rozmieszczenia otworów okiennych we wnętrzach rozróżniamy oświetlenie boczne, górne lub mieszane. W ostatnim czasie do doświetlenia światłem dziennym pomieszczeń pozbawionych okien stosowane są specjalne świetliki rurowe oraz systemy światłowodowe.

Przepisy

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 roku, poz. 690 – z późniejszymi zmianami), odległość budynku od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczone na pobyt ludzi. § 57 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że pomieszczenie przeznaczone do pobytu ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. W ust. 2 postanowiono, że w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na ich przeznaczenie – co najmniej 1:12.

 

 

 

W wymienionym rozporządzeniu brak jest jednak wymagań dotyczących oświetlenia światłem dziennym miejsc pracy, czy określenia minimalnej wartości współczynnika oświetlenia dziennego. Dane tego rodzaju zwykle znajdują się w normach. Niestety brak jest aktualnej Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia dziennego. W PKN dostępne są dwa dokumenty zawierające wytyczne dotyczące oświetlenia dziennego. Pierwszym jest norma archiwalna (wycofana bez zastąpienia) PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne, a drugim norma PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W tej ostatniej istnieje niewielki fragment poświęcony oświetleniu dziennemu. Są to jedyne dokumenty normatywne w języku polskim dotyczące tego obszaru techniki świetlnej.

Oprócz tego istnieją dokumenty wydane przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE), takie jak np.CIE S 008/E – 2001 Lighting of Indoor Work Places, ale są to opracowania nietłumaczone na język polski, a ponadto trudno dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Współczynnik oświetlenia dziennego

Do obliczeń natężenia oświetlenia przyjmuje się współczynnik oświetlenia dziennego „D” (Day light factor „DF”). Jest to stosunek natężenia oświetlenia Ewew do natężenia oświetlenia Ezewn.

Dla obu natężeń oświetlenia wyłącza się udział bezpośredniego światła słonecznego. Współczynnik ten we wspomnianej wyżej normie z 1971 roku i wielu innych publikacjach oznaczany jest także małą literą „e”. W każdym przypadku, bez względu na przyjęte oznaczenie, określa on w procentach stosunek jednocześnie występujących wartości natężenia oświetlenia we wnętrzu do wartości natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej na zewnątrz budynku.

Ciekawe dane podaje w wydanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP komentarzu do normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, profesor Jerzy Bąk. Powołując się na materiały wydane przez CIE podaje, że w pomieszczeniach z oknami bocznymi wielkość współczynnika oświetlenia dziennego na stanowisku pracy usytuowanym w odległości 3 metrów od ściany zewnętrznej oraz 1 metr od ściany bocznej nie powinna być mniejsza niż 1 %. W przeciwnym przypadku stanowisko pracy wymaga doświetlenia światłem elektrycznym. W najmniej korzystnych warunkach, rankiem i przed zachodem słońca, 1 % odpowiada ok. 50 luksom. W pozostałych porach dnia jest to wartość 500 i więcej luksów.

Rozwiązania standardowe

W większości przypadków oświetlenia wnętrza światłem dziennym mamy do czynienia z oświetleniem bocznym przez otwory umieszczone w ścianie zewnętrznej. Ten typ oświetlenia dziennego występuje przede wszystkim w budynkach wielokondygnacyjnych mieszkalnych i biurowych. Charakteryzuje się dużą nierównomiernością współczynnika oświetlenia dziennego „e”, a w konsekwencji natężenia oświetlenia. Przy tym typie oświetlenia dziennego mamy do czynienia z dobrym oświetleniem przestrzeni usytuowanych w pasie przyokiennym. Dalsze partie pomieszczenia zwykle wymagają doświetlenia światłem elektrycznym. Oświetlenie górne występuje w budynkach, w których otwory okienne umieszczone są w stropodachu. Mogą to być świetliki pasmowe, łukowe, trójkątne czy też kopułkowe. W budynkach mieszkalnych do oświetlenia najwyższej kondygnacji stosowane są także okna dachowe.

Świetliki stosowane w halach jednokondygnacyjnych zapewniają lepszy rozkład wartości współczynnika oświetlenia dziennego i w efekcie lepsze oświetlenie całego wnętrza. W tego typu obiektach mogą występować także boczne okna. W takim przypadku w ich pobliżu mamy do czynienia z oświetlenie m typu mieszanego. Na efekt oświetleniowy w rejonie ściany bocznej z oknami składa się suma oświetlenia górnego i bocznego.

Systemy kształtowania oświetlenia dziennego

W budynkach występuje szereg pomieszczeń pozbawionych okien, takich jak wewnętrzne korytarze, magazyny oraz piwnice. Zwykle muszą być one oświetlane przez całą dobę światłem elektrycznym. Jeżeli pomieszczenie pozbawione dostępu do światła dziennego jest użytkowane przez wiele godzin podczas doby, do jego oświetlenia potrzeba dużo energii elektrycznej. Ponadtoprzebywanie i praca przez dłuższy czas w pomieszczeniu bez kontaktu ze światem zewnętrznym wywiera niekorzystny wpływ na samopoczucie ludzi.

Z tych względów stosowane systemy doprowadzania światła dziennego w głąb tego typu pomieszczeń pozwalają na znaczne oszczędności energii elektrycznej, a ponadto poprawiają komfort pracy). Jednym z systemów jest stosowanie świetlików rurowych. Świetlik rurowy przy długości rury światłonośnej wynoszącej 1 metr wprowadza przy pogodnym letnim dniu strumień świetlny o wartości 6500 lm. W porównaniu do standardowych źródeł światła jest to znacząca wartość. Wydłużenie rury oraz jej zagięcia (kolanka) proporcjonalnie ją zmniejszają. Wielkość strumienia świetlnego wprowadzanego przez świetlik rurowy zależy ponadto od pory roku oraz od stanu zachmurzenia, a także od pory dnia. Świetlik rurowy składa się z kopułki dachowej, rozpraszacza światła i rury łączącej. Kopułka powinna być wykonana z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i nieulegającego żółknięciu. Taki materiał posiada wysoki współczynnik przepuszczania, sięgający 92 %. Następnym elementem jest rura światłonośna łącząca kopułkę z rozpraszaczem. Rura ta, zwana także tunelem, jest wykonana z anodyzowanego aluminium zapewniającego wielokrotne wewnętrzne odbicie światła przy współczynniku odbicia od 95 do 98 %, a nawet wyższym. W zależności od potrzeb, rura światłonośna może posiadać średnicę od ok. 25 cm do ok. 1,5 metra. Zakończona jest rozpraszaczem światła. Elastyczna rura światłonośna układana jest między kopułą a rozpraszaczem przez poddasze lub strych, omijając wszelkie przeszkody architektoniczne. Dzięki stosowaniu odpowiednich kształtek może mieć załamania nawet pod kątem prostym. Estetyczny rozpraszacz, dzięki elastycznej rurze, może być montowany praktycznie w dowolnym miejscu na suficie w pomieszczeniu pozbawionym normalnych okien. Osadzany w dolnej części rury rozpraszacz składa się z dwóch płyt rozpraszających światło, jednej przeźroczystej i drugiej matowej. Opcjonalnie można wewnątrz rury nad płytami rozpraszającymi umieścić oprawę z elektrycznym źródłem światła włączanym po zapadnięciu zmroku. Świetlik rurowy można także zastosować w pomieszczeniu wyposażonym w boczne okna w celu doświetlenia przestrzeni od nich oddalonej. W takim przypadku można zaoszczędzić na energii potrzebnej do doświetlenia pomieszczenia.

Świetliki rurowe nadają się również do oświetlania pomieszczeń, które znajdują się poniżej poziomu gruntu piwnic, podziemnych garaży, ciągów komunikacyjnych, basenów, magazynów itp. W takim przypadku rura światłonośna wprowadzona jest poniżej poziomu gruntu, a kopuła osadzona w opasce budynku. W takim przypadku prowadzi się ją w szachcie, z którego należy zapewnić odprowadzanie wody. Sama rura wymaga natomiast ocieplenia wełną mineralną. Kopułki świetlików rurowych wymagają częstych zabiegów konserwacyjnych, mycia ich zewnętrznych powierzchni oraz usuwania gromadzących się liści, a zimą śniegu.

Innym rozwiązaniem jest system szwedzki, oparty na sieci światłowodów rozprowadzających światło do poszczególnych pomieszczeń. Panele świetlne umieszczone na dachu oraz na bocznych ścianach budynku połączone są kablami światłowodowymi z elementami emitującymi światło w wybranych wnętrzach budynku. W budynkach posiadających przeszklone elewacje występuje problem nadmiernego nasłonecznienia i nagrzewania przestrzeni położonych w pobliżu ścian zewnętrznych z jednoczesnym niedoświetleniem głębi pomieszczeń. Nadmiar światła słonecznego występuje głównie latem, powodując nadmierne zużycie energii na klimatyzację. Drugim czynnikiem wymagającym ograniczenia jest możliwość olśnienia osób przebywających lub pracujących w pobliżu okien. Z tego względu stosuje się szereg zabiegów mających na celu ograniczenie nadmiernego nasłonecznienia wnętrz. Należą do nich: odpowiednie usytuowanie okien w stosunku do stron świata, zadrzewienie, zasłony, żaluzje, markizy, specjalne szyby, usytuowanie stanowisk pracy bokiem do otworów okiennych, czy systemy pryzmatów lub luster.

Przy projektowaniu lub modernizacji tego typu obiektów stosowane są różne metody mające na celu z jednej strony, ograniczenie nadmiernej insolacji, a z drugiej – wprowadzenie światła dziennego w głąb większych pomieszczeń oddalonych od bocznych okien. Wśród systemów służących ograniczeniu insolacji występują takie, które są ściśle związane z elewacją budynku. Jednym ze sposobów ograniczenia nasłonecznienia wnętrz jest stosowanie szyb ze szła zmieniającego swoją strukturę fizykochemiczną. Przykładem mogą być szyby termotropowe lub termochromowe reagujące na temperaturę. Innym sposobem zmiany przepuszczalności szkła jest stosowanie szyb złożonych z dwóch warstw szkła białego (lub kolorowego) i dwóch warstw folii, pomiędzy którymi umieszczona jest trzecia folia zawierająca ciekłe kryształy. W normalnych warunkach szyba jest matowa i rozprasza światło. Po przyłożeniu napięcia i spolaryzowaniu kryształów szyba staje się przeźroczysta.

W celu ograniczenia nasłonecznienia oraz regulacji ilości światła dziennego wprowadzanego do wnętrz, stosowane są również specjalne panele elewacyjne z wbudowanymi lustrami lub pryzmatami. W celu wprowadzenia światła dziennego w głąb pomieszczeń stosowane są m.in. półki świetlne. Światło padające na powierzchnię półki odbija się i pada na sufit, a odbijając się od niego doświetla wnętrze.

We wnętrzach budynków należy w maksymalnie możliwym stopniu wykorzystywać światło dzienne. W miarę potrzeby oświetlenie to może być wspomagane przez oświetlenie elektryczne. Taka współpraca ma wiele zalet. Należą do nich:

 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej do oświetlenia,
 • doświetlenie miejsc oddalonych od okien przy oświetleniu bocznym,
 • doświetlenie pomieszczeń w dni pochmurne,
 • oświetlenie pomieszczeń o zmroku i o świcie.

 

Aby w optymalnym stopniu ta współpraca przynosiła dobre efekty, należy stosować się do zasad zawartych m.in. w dawnej polskiej normie [7]:

 • elektryczne źródła światła muszą dawać światło o barwie zbliżonej do barwy światła dziennego,a więc o temperaturze barwowej 4000 - 4500 K,
 • kierunki padania światła dziennego i elektrycznego powinny być takie same lub przynajmniej zbliżone,
 • podział opraw na obwody oraz grupy włączane jednocześnie musi być dostosowany do współpracy z oświetleniem dziennym,
 • w systemach PSALI (stałego uzupełniającego doświetlania) poziom natężenia oświetlenia elektrycznego powinien być rzędu 300 - 500 lx.

 

Systemy sterowania oświetleniem elektrycznym współdziałającym z oświetleniem dziennym

Sterowanie oświetleniem elektrycznym w najprostszej formie polega na załączaniu lub wyłączaniu obwodów zasilających oprawy oświetleniowe. W takim przypadku współdziałanie z oświetleniem dziennym polega na załączaniu opraw usytuowanych w przestrzeniach oddalonych od okien w sytuacjach, gdy poziom natężenia oświetlenia dziennego jest niewystarczający, a w całym pomieszczeniu – po zapadnięciu zmroku. Lepsze efekty daje dostosowywanie strumienia źródeł światła elektrycznego tak, aby oświetlenie elektryczne uzupełniało natężenie oświetlenia dziennego do wymaganego poziomu. Wykonuje się to za pośrednictwem regulatorów strumienia świetlnego, zwanych popularnie „ściemniaczami”. Mogą to być aparaty sterowane ręcznie lub automatycznie. W tym drugim przypadku system sterowania oświetleniem elektrycznym musi współdziałać z czujnikiem mierzącym poziom natężenia oświetlenia, a cały układ posiadać cechy tzw. „inteligentnej instalacji”. System „inteligentny” zapewnia:

 • samoczynne dostosowanie wielkości strumienia świetlnego elektrycznych źródeł światła do zmian udziału (poziomu) światła dziennego, utrzymując zadany poziom natężenia oświetlenia,
 • automatyczne wyłączanie oświetlenia elektrycznego, gdy przez zadany przez użytkownika czas nikt nie przebywa w pomieszczeniu oraz włączanie oświetlenia w momencie, gdy użytkownik wchodzi do pomieszczenia.

 

W efekcie optymalizujemy zużycie energii przy zachowaniu parametrów oświetleniowych, przedłużamy trwałość źródeł światła, istnieje też możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji oświetlenia w dowolnym momencie użytkowania systemu – bez ingerencji w instalację elektryczną. Zastosowanie systemu „inteligentnego” wymaga odpowiednich typów źródeł światła i aparatury do współpracy z regulatorami strumienia świetlnego oraz dostosowania instalacji zasilającej.

Jednym z bardziej rozpowszechnionych systemów „inteligentnych instalacji” dostosowanych do zarządzania nie tylko oświetleniem jest system KONNEX KNX-EIB. W standardzie tym współdziała 125 renomowanych firm. Dzięki temu ich wyroby można stosować wymiennie.

Literatura

1. J. Bąk, Wydajność energetyczna oświetlenia według PN-EN 15193:2007 (org.), „Doradca Energetyczny” nr 6/2008.

2. K. Zielonko-Jung, Optymalizacja energetyczna, a obudowa elewacyjna budynku, „Doradca Energetyczny” nr 6/2008.

3. Krzysztof A. Sukiennik, Światełko w tunelu, „Doradca Energetyczny” nr 7-8/2008.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 roku, poz.690 – z późniejszymi zmianami).

5. PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.

6. Komentarz do normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. Warszawa 2006 (autorem komentarza jest prof. dr hab. inż. Jerzy B. Bąk. W tytule COSiW podał skrócony tytuł normy).

7. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

8. CIE S 008/E-2001 Lighting of Indoor Work Places.

9. Materiały katalogowe firmy Partners Solar Lighting.

10. Materiały katalogowe firmy Switch Lite Division.

11. Materiały katalogowe firmy PC PARTNERS.

12. Materiały katalogowe firmy MAXI SOLAR.

13. Materiały katalogowe firmy MEGA 1000.

14. Materiały katalogowe firmy SOLATUBE INTERNATIONAL. INC.

15. Materiały katalogowe firmy SITECO

16. Materiały katalogowe firmy GULAJSKI

17. Materiały katalogowe firmy VELUX.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Większość projektów budowlanych musi być uzgadniana z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Na życzenie inwestora lub projektanta uzgadniane mogą być projekty dotyczące obiektów niepodlegających obowiązkowej...

Większość projektów budowlanych musi być uzgadniana z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Na życzenie inwestora lub projektanta uzgadniane mogą być projekty dotyczące obiektów niepodlegających obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Od połowy sierpnia 2009 roku obowiązuje zmieniona wersja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2009 r., nr 119, poz. 998).

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujące od 11 lipca 2003 roku (DzU nr 120 z 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.)

Na placu budowy mogą występować zarówno linie elektroenergetyczne służące samej budowie, jak i linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą to być także linie „obce”, przebiegające w pobliżu prowadzonych...

Na placu budowy mogą występować zarówno linie elektroenergetyczne służące samej budowie, jak i linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą to być także linie „obce”, przebiegające w pobliżu prowadzonych robót. Praca w pobliżu linii energetycznych wymaga dużej rozwagi i dyscypliny. Najpewniejszym sposobem eliminacji zagrożenia jest wyłączenie linii spod napięcia na czas prowadzenia robót. W wielu przypadkach jest to jednak niemożliwe.

Komentarze

 • System Columbus System Columbus, 16.02.2012r., 14:36:05 Polskim inteligentnym systemem do sterowania oświetleniem w halach produkcyjnych i magazynach jest System Columbus firmy TRIMAX. Automatycznie dostosowuje on poziom natężenia oświetlenia do warunków oświetleniowych zgodnie z wymogami normy europejskiej. Współpracuje on ze wszystkimi typami źródeł światła: wysokoprężnymi lampami sodowymi, halogenkowymi, świetlówkami oraz LED.
 • kier kier, 28.04.2012r., 22:53:23 "system szwedzki, oparty na sieci światłowodów rozprowadzających światło do poszczególnych pomieszczeń" - ktoś zna więcej info o takich systemach świetlików? (producent, cena, sposób montarzu, dystrybutor). Nie interesuje mnie archaiczny transport światła rurą z "odblaskowym wnętrzem" o przekrojach kilkudziesięciu centymetrów, których to jest masa w sieci. Potrzebuję nowoczesnego rozwiązania "niskoprzekrojowego". System rurowy dobry jest może dla budynku jednokondygnasyjnego, potrzebuję rozwiązania dla wielokondygncyjnego więc światłowód jedyną alternatywą. pozdrawiam Marcin

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.