elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Zasada doświetlenia pomieszczenia z oknem

Zapewnienie w maksymalnie możliwym stopniu współdziałania oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym jest jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zużycia energii na cele oświetleniowe. Oświetlenie dzienne, zwane także naturalnym, stosowane do oświetlenia wnętrz zapewnia najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Źródłem oświetlenia dziennego jest promieniowanie słoneczne. Jest to światło, do którego przyzwyczajone są organizmy ludzkie, w tym nasze oczy.

Oświetlenie dzienne charakteryzuje się dużą dynamiką zmian natężenia promieniowania, zależną od pory dnia oraz od stanu pogody, może być też źródłem nadmiernej insolacji i nagrzewania pomieszczeń, ale jego wielką zaletąjest wierne oddawanie barw oświetlanych przedmiotów. W zależności od rozmieszczenia otworów okiennych we wnętrzach rozróżniamy oświetlenie boczne, górne lub mieszane. W ostatnim czasie do doświetlenia światłem dziennym pomieszczeń pozbawionych okien stosowane są specjalne świetliki rurowe oraz systemy światłowodowe.

Przepisy

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 roku, poz. 690 – z późniejszymi zmianami), odległość budynku od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczone na pobyt ludzi. § 57 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że pomieszczenie przeznaczone do pobytu ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. W ust. 2 postanowiono, że w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na ich przeznaczenie – co najmniej 1:12.

 

 

 

W wymienionym rozporządzeniu brak jest jednak wymagań dotyczących oświetlenia światłem dziennym miejsc pracy, czy określenia minimalnej wartości współczynnika oświetlenia dziennego. Dane tego rodzaju zwykle znajdują się w normach. Niestety brak jest aktualnej Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia dziennego. W PKN dostępne są dwa dokumenty zawierające wytyczne dotyczące oświetlenia dziennego. Pierwszym jest norma archiwalna (wycofana bez zastąpienia) PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne, a drugim norma PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W tej ostatniej istnieje niewielki fragment poświęcony oświetleniu dziennemu. Są to jedyne dokumenty normatywne w języku polskim dotyczące tego obszaru techniki świetlnej.

Oprócz tego istnieją dokumenty wydane przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE), takie jak np.CIE S 008/E – 2001 Lighting of Indoor Work Places, ale są to opracowania nietłumaczone na język polski, a ponadto trudno dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Współczynnik oświetlenia dziennego

Do obliczeń natężenia oświetlenia przyjmuje się współczynnik oświetlenia dziennego „D” (Day light factor „DF”). Jest to stosunek natężenia oświetlenia Ewew do natężenia oświetlenia Ezewn.

Dla obu natężeń oświetlenia wyłącza się udział bezpośredniego światła słonecznego. Współczynnik ten we wspomnianej wyżej normie z 1971 roku i wielu innych publikacjach oznaczany jest także małą literą „e”. W każdym przypadku, bez względu na przyjęte oznaczenie, określa on w procentach stosunek jednocześnie występujących wartości natężenia oświetlenia we wnętrzu do wartości natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej na zewnątrz budynku.

Ciekawe dane podaje w wydanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP komentarzu do normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, profesor Jerzy Bąk. Powołując się na materiały wydane przez CIE podaje, że w pomieszczeniach z oknami bocznymi wielkość współczynnika oświetlenia dziennego na stanowisku pracy usytuowanym w odległości 3 metrów od ściany zewnętrznej oraz 1 metr od ściany bocznej nie powinna być mniejsza niż 1 %. W przeciwnym przypadku stanowisko pracy wymaga doświetlenia światłem elektrycznym. W najmniej korzystnych warunkach, rankiem i przed zachodem słońca, 1 % odpowiada ok. 50 luksom. W pozostałych porach dnia jest to wartość 500 i więcej luksów.

Rozwiązania standardowe

W większości przypadków oświetlenia wnętrza światłem dziennym mamy do czynienia z oświetleniem bocznym przez otwory umieszczone w ścianie zewnętrznej. Ten typ oświetlenia dziennego występuje przede wszystkim w budynkach wielokondygnacyjnych mieszkalnych i biurowych. Charakteryzuje się dużą nierównomiernością współczynnika oświetlenia dziennego „e”, a w konsekwencji natężenia oświetlenia. Przy tym typie oświetlenia dziennego mamy do czynienia z dobrym oświetleniem przestrzeni usytuowanych w pasie przyokiennym. Dalsze partie pomieszczenia zwykle wymagają doświetlenia światłem elektrycznym. Oświetlenie górne występuje w budynkach, w których otwory okienne umieszczone są w stropodachu. Mogą to być świetliki pasmowe, łukowe, trójkątne czy też kopułkowe. W budynkach mieszkalnych do oświetlenia najwyższej kondygnacji stosowane są także okna dachowe.

Świetliki stosowane w halach jednokondygnacyjnych zapewniają lepszy rozkład wartości współczynnika oświetlenia dziennego i w efekcie lepsze oświetlenie całego wnętrza. W tego typu obiektach mogą występować także boczne okna. W takim przypadku w ich pobliżu mamy do czynienia z oświetlenie m typu mieszanego. Na efekt oświetleniowy w rejonie ściany bocznej z oknami składa się suma oświetlenia górnego i bocznego.

Systemy kształtowania oświetlenia dziennego

W budynkach występuje szereg pomieszczeń pozbawionych okien, takich jak wewnętrzne korytarze, magazyny oraz piwnice. Zwykle muszą być one oświetlane przez całą dobę światłem elektrycznym. Jeżeli pomieszczenie pozbawione dostępu do światła dziennego jest użytkowane przez wiele godzin podczas doby, do jego oświetlenia potrzeba dużo energii elektrycznej. Ponadtoprzebywanie i praca przez dłuższy czas w pomieszczeniu bez kontaktu ze światem zewnętrznym wywiera niekorzystny wpływ na samopoczucie ludzi.

Z tych względów stosowane systemy doprowadzania światła dziennego w głąb tego typu pomieszczeń pozwalają na znaczne oszczędności energii elektrycznej, a ponadto poprawiają komfort pracy). Jednym z systemów jest stosowanie świetlików rurowych. Świetlik rurowy przy długości rury światłonośnej wynoszącej 1 metr wprowadza przy pogodnym letnim dniu strumień świetlny o wartości 6500 lm. W porównaniu do standardowych źródeł światła jest to znacząca wartość. Wydłużenie rury oraz jej zagięcia (kolanka) proporcjonalnie ją zmniejszają. Wielkość strumienia świetlnego wprowadzanego przez świetlik rurowy zależy ponadto od pory roku oraz od stanu zachmurzenia, a także od pory dnia. Świetlik rurowy składa się z kopułki dachowej, rozpraszacza światła i rury łączącej. Kopułka powinna być wykonana z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i nieulegającego żółknięciu. Taki materiał posiada wysoki współczynnik przepuszczania, sięgający 92 %. Następnym elementem jest rura światłonośna łącząca kopułkę z rozpraszaczem. Rura ta, zwana także tunelem, jest wykonana z anodyzowanego aluminium zapewniającego wielokrotne wewnętrzne odbicie światła przy współczynniku odbicia od 95 do 98 %, a nawet wyższym. W zależności od potrzeb, rura światłonośna może posiadać średnicę od ok. 25 cm do ok. 1,5 metra. Zakończona jest rozpraszaczem światła. Elastyczna rura światłonośna układana jest między kopułą a rozpraszaczem przez poddasze lub strych, omijając wszelkie przeszkody architektoniczne. Dzięki stosowaniu odpowiednich kształtek może mieć załamania nawet pod kątem prostym. Estetyczny rozpraszacz, dzięki elastycznej rurze, może być montowany praktycznie w dowolnym miejscu na suficie w pomieszczeniu pozbawionym normalnych okien. Osadzany w dolnej części rury rozpraszacz składa się z dwóch płyt rozpraszających światło, jednej przeźroczystej i drugiej matowej. Opcjonalnie można wewnątrz rury nad płytami rozpraszającymi umieścić oprawę z elektrycznym źródłem światła włączanym po zapadnięciu zmroku. Świetlik rurowy można także zastosować w pomieszczeniu wyposażonym w boczne okna w celu doświetlenia przestrzeni od nich oddalonej. W takim przypadku można zaoszczędzić na energii potrzebnej do doświetlenia pomieszczenia.

Świetliki rurowe nadają się również do oświetlania pomieszczeń, które znajdują się poniżej poziomu gruntu piwnic, podziemnych garaży, ciągów komunikacyjnych, basenów, magazynów itp. W takim przypadku rura światłonośna wprowadzona jest poniżej poziomu gruntu, a kopuła osadzona w opasce budynku. W takim przypadku prowadzi się ją w szachcie, z którego należy zapewnić odprowadzanie wody. Sama rura wymaga natomiast ocieplenia wełną mineralną. Kopułki świetlików rurowych wymagają częstych zabiegów konserwacyjnych, mycia ich zewnętrznych powierzchni oraz usuwania gromadzących się liści, a zimą śniegu.

Innym rozwiązaniem jest system szwedzki, oparty na sieci światłowodów rozprowadzających światło do poszczególnych pomieszczeń. Panele świetlne umieszczone na dachu oraz na bocznych ścianach budynku połączone są kablami światłowodowymi z elementami emitującymi światło w wybranych wnętrzach budynku. W budynkach posiadających przeszklone elewacje występuje problem nadmiernego nasłonecznienia i nagrzewania przestrzeni położonych w pobliżu ścian zewnętrznych z jednoczesnym niedoświetleniem głębi pomieszczeń. Nadmiar światła słonecznego występuje głównie latem, powodując nadmierne zużycie energii na klimatyzację. Drugim czynnikiem wymagającym ograniczenia jest możliwość olśnienia osób przebywających lub pracujących w pobliżu okien. Z tego względu stosuje się szereg zabiegów mających na celu ograniczenie nadmiernego nasłonecznienia wnętrz. Należą do nich: odpowiednie usytuowanie okien w stosunku do stron świata, zadrzewienie, zasłony, żaluzje, markizy, specjalne szyby, usytuowanie stanowisk pracy bokiem do otworów okiennych, czy systemy pryzmatów lub luster.

Przy projektowaniu lub modernizacji tego typu obiektów stosowane są różne metody mające na celu z jednej strony, ograniczenie nadmiernej insolacji, a z drugiej – wprowadzenie światła dziennego w głąb większych pomieszczeń oddalonych od bocznych okien. Wśród systemów służących ograniczeniu insolacji występują takie, które są ściśle związane z elewacją budynku. Jednym ze sposobów ograniczenia nasłonecznienia wnętrz jest stosowanie szyb ze szła zmieniającego swoją strukturę fizykochemiczną. Przykładem mogą być szyby termotropowe lub termochromowe reagujące na temperaturę. Innym sposobem zmiany przepuszczalności szkła jest stosowanie szyb złożonych z dwóch warstw szkła białego (lub kolorowego) i dwóch warstw folii, pomiędzy którymi umieszczona jest trzecia folia zawierająca ciekłe kryształy. W normalnych warunkach szyba jest matowa i rozprasza światło. Po przyłożeniu napięcia i spolaryzowaniu kryształów szyba staje się przeźroczysta.

W celu ograniczenia nasłonecznienia oraz regulacji ilości światła dziennego wprowadzanego do wnętrz, stosowane są również specjalne panele elewacyjne z wbudowanymi lustrami lub pryzmatami. W celu wprowadzenia światła dziennego w głąb pomieszczeń stosowane są m.in. półki świetlne. Światło padające na powierzchnię półki odbija się i pada na sufit, a odbijając się od niego doświetla wnętrze.

We wnętrzach budynków należy w maksymalnie możliwym stopniu wykorzystywać światło dzienne. W miarę potrzeby oświetlenie to może być wspomagane przez oświetlenie elektryczne. Taka współpraca ma wiele zalet. Należą do nich:

 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej do oświetlenia,
 • doświetlenie miejsc oddalonych od okien przy oświetleniu bocznym,
 • doświetlenie pomieszczeń w dni pochmurne,
 • oświetlenie pomieszczeń o zmroku i o świcie.

 

Aby w optymalnym stopniu ta współpraca przynosiła dobre efekty, należy stosować się do zasad zawartych m.in. w dawnej polskiej normie [7]:

 • elektryczne źródła światła muszą dawać światło o barwie zbliżonej do barwy światła dziennego,a więc o temperaturze barwowej 4000 - 4500 K,
 • kierunki padania światła dziennego i elektrycznego powinny być takie same lub przynajmniej zbliżone,
 • podział opraw na obwody oraz grupy włączane jednocześnie musi być dostosowany do współpracy z oświetleniem dziennym,
 • w systemach PSALI (stałego uzupełniającego doświetlania) poziom natężenia oświetlenia elektrycznego powinien być rzędu 300 - 500 lx.

 

Systemy sterowania oświetleniem elektrycznym współdziałającym z oświetleniem dziennym

Sterowanie oświetleniem elektrycznym w najprostszej formie polega na załączaniu lub wyłączaniu obwodów zasilających oprawy oświetleniowe. W takim przypadku współdziałanie z oświetleniem dziennym polega na załączaniu opraw usytuowanych w przestrzeniach oddalonych od okien w sytuacjach, gdy poziom natężenia oświetlenia dziennego jest niewystarczający, a w całym pomieszczeniu – po zapadnięciu zmroku. Lepsze efekty daje dostosowywanie strumienia źródeł światła elektrycznego tak, aby oświetlenie elektryczne uzupełniało natężenie oświetlenia dziennego do wymaganego poziomu. Wykonuje się to za pośrednictwem regulatorów strumienia świetlnego, zwanych popularnie „ściemniaczami”. Mogą to być aparaty sterowane ręcznie lub automatycznie. W tym drugim przypadku system sterowania oświetleniem elektrycznym musi współdziałać z czujnikiem mierzącym poziom natężenia oświetlenia, a cały układ posiadać cechy tzw. „inteligentnej instalacji”. System „inteligentny” zapewnia:

 • samoczynne dostosowanie wielkości strumienia świetlnego elektrycznych źródeł światła do zmian udziału (poziomu) światła dziennego, utrzymując zadany poziom natężenia oświetlenia,
 • automatyczne wyłączanie oświetlenia elektrycznego, gdy przez zadany przez użytkownika czas nikt nie przebywa w pomieszczeniu oraz włączanie oświetlenia w momencie, gdy użytkownik wchodzi do pomieszczenia.

 

W efekcie optymalizujemy zużycie energii przy zachowaniu parametrów oświetleniowych, przedłużamy trwałość źródeł światła, istnieje też możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji oświetlenia w dowolnym momencie użytkowania systemu – bez ingerencji w instalację elektryczną. Zastosowanie systemu „inteligentnego” wymaga odpowiednich typów źródeł światła i aparatury do współpracy z regulatorami strumienia świetlnego oraz dostosowania instalacji zasilającej.

Jednym z bardziej rozpowszechnionych systemów „inteligentnych instalacji” dostosowanych do zarządzania nie tylko oświetleniem jest system KONNEX KNX-EIB. W standardzie tym współdziała 125 renomowanych firm. Dzięki temu ich wyroby można stosować wymiennie.

Literatura

1. J. Bąk, Wydajność energetyczna oświetlenia według PN-EN 15193:2007 (org.), „Doradca Energetyczny” nr 6/2008.

2. K. Zielonko-Jung, Optymalizacja energetyczna, a obudowa elewacyjna budynku, „Doradca Energetyczny” nr 6/2008.

3. Krzysztof A. Sukiennik, Światełko w tunelu, „Doradca Energetyczny” nr 7-8/2008.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 roku, poz.690 – z późniejszymi zmianami).

5. PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.

6. Komentarz do normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. Warszawa 2006 (autorem komentarza jest prof. dr hab. inż. Jerzy B. Bąk. W tytule COSiW podał skrócony tytuł normy).

7. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

8. CIE S 008/E-2001 Lighting of Indoor Work Places.

9. Materiały katalogowe firmy Partners Solar Lighting.

10. Materiały katalogowe firmy Switch Lite Division.

11. Materiały katalogowe firmy PC PARTNERS.

12. Materiały katalogowe firmy MAXI SOLAR.

13. Materiały katalogowe firmy MEGA 1000.

14. Materiały katalogowe firmy SOLATUBE INTERNATIONAL. INC.

15. Materiały katalogowe firmy SITECO

16. Materiały katalogowe firmy GULAJSKI

17. Materiały katalogowe firmy VELUX.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.)

Na placu budowy mogą występować zarówno linie elektroenergetyczne służące samej budowie, jak i linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą to być także linie „obce”, przebiegające w pobliżu prowadzonych...

Na placu budowy mogą występować zarówno linie elektroenergetyczne służące samej budowie, jak i linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą to być także linie „obce”, przebiegające w pobliżu prowadzonych robót. Praca w pobliżu linii energetycznych wymaga dużej rozwagi i dyscypliny. Najpewniejszym sposobem eliminacji zagrożenia jest wyłączenie linii spod napięcia na czas prowadzenia robót. W wielu przypadkach jest to jednak niemożliwe.

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do...

Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z niewłaściwie wykonanymi pracami przy ich montażu w obiektach budowlanych.

Oznakowanie przeszkód lotniczych

Oznakowanie przeszkód lotniczych

W Polsce w ostatnich latach dynamicznie rozwija się ruch lotniczy. Oprócz cywilnego lotnictwa transportowego i lotnictwa wojskowego wzrasta liczba małych samolotów i helikopterów użytkowanych przez policję,...

W Polsce w ostatnich latach dynamicznie rozwija się ruch lotniczy. Oprócz cywilnego lotnictwa transportowego i lotnictwa wojskowego wzrasta liczba małych samolotów i helikopterów użytkowanych przez policję, straż graniczną, pogotowie, a także osoby prywatne. Jednocześnie rośnie liczba wysokich obiektów budowlanych i linii elektroenergetycznych. Wiele z nich stanowi tzw. przeszkody lotnicze.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna...

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna może być dostarczana z sieci wewnątrzzakładowej. Zespoły prądotwórcze stosowane są najczęściej w pierwszym etapie budowy, do czasu zbudowania sieciowych urządzeń zasilających lub w robotach liniowych, gdy front robót ciągle się przesuwa. Gdy brak innych możliwości zasilania, zespół prądotwórczy...

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów...

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów sportowych, lotnisk, portów i innych wielkich przestrzeni. Osprzęt stosowany na otwartej przestrzeni narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne: opady, wiatr i temperaturę. Musi więc mieć budowę dostosowaną do pracy w takich warunkach. Dotyczy to zarówno samych opraw oświetleniowych, jak i...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy...

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy sposobu na to, by odświeżyć swoje domostwa, ale niekoniecznie, ponownie malując ściany na inny kolor. Ciekawym pomysłem są lampy – te nowe lub te stare, którym dodamy odrobinę wakacyjnego luzu.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie...

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie możliwości aranżacyjne, ale nie jest - i to prawda - najważniejszym wnętrzem. Mimo to, jak już przyjdzie na nie czas, trzeba się postarać, aby urządzić je naprawdę ciekawie. Bardzo w tym pomaga odpowiednie oświetlenie.

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie...

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie od wielkości kuchni, musimy wyposażyć ją w kilka źródeł światła. O czym jeszcze należy pamiętać przy zakupie lamp?

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości...

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości świetlówki do użytku domowego i biurowego. Świetlówki Intelight posiadają standardowe gwinty E27 i E14, dzięki czemu pasują do większości źródeł światła. Czym charakteryzują się świetlówki Intelight i dlaczego warto je kupić?

Komentarze

 • System Columbus System Columbus, 16.02.2012r., 14:36:05 Polskim inteligentnym systemem do sterowania oświetleniem w halach produkcyjnych i magazynach jest System Columbus firmy TRIMAX. Automatycznie dostosowuje on poziom natężenia oświetlenia do warunków oświetleniowych zgodnie z wymogami normy europejskiej. Współpracuje on ze wszystkimi typami źródeł światła: wysokoprężnymi lampami sodowymi, halogenkowymi, świetlówkami oraz LED.
 • kier kier, 28.04.2012r., 22:53:23 "system szwedzki, oparty na sieci światłowodów rozprowadzających światło do poszczególnych pomieszczeń" - ktoś zna więcej info o takich systemach świetlików? (producent, cena, sposób montarzu, dystrybutor). Nie interesuje mnie archaiczny transport światła rurą z "odblaskowym wnętrzem" o przekrojach kilkudziesięciu centymetrów, których to jest masa w sieci. Potrzebuję nowoczesnego rozwiązania "niskoprzekrojowego". System rurowy dobry jest może dla budynku jednokondygnasyjnego, potrzebuję rozwiązania dla wielokondygncyjnego więc światłowód jedyną alternatywą. pozdrawiam Marcin

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.