elektro.info

news Rząd chce przyspieszyć rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Rząd chce przyspieszyć rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt inwestycyjny obliczony na 100–120 mld zł. Rząd chce, aby jak największa część tych pieniędzy trafiła do polskich firm i dostawców. Mają to zapewnić...

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt inwestycyjny obliczony na 100–120 mld zł. Rząd chce, aby jak największa część tych pieniędzy trafiła do polskich firm i dostawców. Mają to zapewnić mechanizmy, które wprowadzi opracowywana ustawa offshorowa. Docelowo energia z farm na Bałtyku może stanowić nawet 20 proc. polskiego miksu, a pierwsze wiatraki powinny pojawić się w 2024 roku.

news Wsparcie NFOŚiGW na słoneczne dachy w Wielkopolsce

Wsparcie NFOŚiGW na słoneczne dachy w Wielkopolsce

Wielkopolska zdecydowała się na fotowoltaikę, aby obniżyć rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln...

Wielkopolska zdecydowała się na fotowoltaikę, aby obniżyć rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW.

news Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie rynku?

Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie rynku?

Ministerswo Edukacji Narodowej opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Wynika z niego, że największe zapotrzebowanie jest na: automatyków,...

Ministerswo Edukacji Narodowej opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Wynika z niego, że największe zapotrzebowanie jest na: automatyków, elektromechaników, elektroników i elektryków. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Ocena instalacji oświetleniowych

w świetle certyfikacji energetycznej budynków

Ocena instalacji oświetleniowych

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania oraz obiektów budowlanych, które właściciel chce sprzedać lub wynająć.

Jednak zgodnie z informacjami podawanymi na stronie Ministerstwa Infrastruktury, nie będą wyciągane żadne sankcje w przypadku braku certyfikatów przy wynajmie i sprzedaży obiektów. Można się więc spodziewać, że certyfikaty energetyczne będą przygotowywane (w chwili obecnej) jedynie dla nowych obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania, gdyż nadzór budowlany nie ma prawa wyrazić zgody na użytkowanie obiektu bez tego dokumentu.

Zakres oceny instalacji oświetleniowych w świetle certyfikacji energetycznej

Z punktu widzenia elektroenergetyki, wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji energetycznej budynków było szansą na znaczne oszczędności energii użytkowanej do celów oświetleniowych. W tej chwili mniej więcej trzecia część zużywanej w budynku energii przeznaczona jest na cele oświetleniowe, więc potencjał redukcji zużycia energii na cele oświetleniowe jest bardzo duży.

Zgodnie z pierwotnym projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej z marca 2008 roku [1], obowiązek oceny instalacji oświetleniowej (obejmującej oświetlenie wbudowane) dotyczył wszystkich obiektów budowlanych użyteczności publicznej (§ 12, pkt 4).

 

 

 

Taka grupa obiektów, w których obowiązkowa byłaby ocena instalacji oświetleniowej, dawała dużą szansę, że certyfikacja energetyczna budynków przyczyniłaby się do realnego (w skali kraju) obniżenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe. Jednak zdaniem autora szansa ta została zmarnowana.

Obowiązujące od listopada ubiegłego roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków z dnia 6 listopada 2008 r. [2] (tzw. metodologia) wprowadza obowiązek oceny instalacji oświetleniowej tylko w budynkach, w których zastosowano instalację chłodzenia (instalacja klimatyzacyjna). Przy czym jako instalację chłodzenia, zgodnie z § 2, pkt 13 rozporządzenia [2], należy rozumieć instalację i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza.

Zapis ten powoduje, że z obowiązku oceny instalacji oświetleniowej zwolniona została większość budynków użyteczności publicznej. Stosowane powszechnie klimatyzatory zaokienne typu „split” przeznaczone są z reguły do regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu, co powoduje, że w przypadku takich obiektów (niezależnie od liczby klimatyzatorów), nie ma potrzeby oceny instalacji oświetleniowej. Ponadto z punktu widzenia elektroenergetyka nasuwa się jeszcze jedno pytanie: jaki związek występuje pomiędzy koniecznością oceny instalacji oświetleniowej a stosowaną w budynku instalacją chłodzenia?

Instalacje chłodzenia są wykorzystywane w największym stopniu w budynkach w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy stopień wykorzystania instalacji oświetleniowej jest najmniejszy. Natomiast w okresie jesienno-zimowym, kiedy zapotrzebowanie na energię ze strony instalacji oświetleniowej jest największe, instalacje chłodzenia są z reguły nieużywane. Tym samym oddziaływanie zastosowanych źródeł światła (poprzez występujące w nich straty ciepła) na pracę instalacji chłodzenia jest niewielkie i z punktu widzenia zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, wpływ ten jest pomijalnie mały.

Jedyną logiczną odpowiedzią na postawione wcześniej pytanie jest chęć ograniczenia konieczności oceny instalacji oświetleniowej. Większość osób, która będzie wykonywała certyfikaty energetyczne budynków, będzie posiadać wykształcenie z zakresu budownictwa lub instalacji sanitarnych. Ich wiedza na temat oceny instalacji oświetleniowej ograniczy się do materiału przedstawionego na 4 godzinach wykładów z zakresu oceny instalacji oświetleniowej, wymaganych na szkoleniach przygotowujących do zdania egzaminu na uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych. W ciągu tych kilku godzin zajęć można przekazać jedynie podstawowe informacje na temat sposobów sterowania instalacjami oświetleniowymi, wykorzystania światła dziennego czy też możliwości ograniczania zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe, jednak nie ma możliwości przekazania pełnej wiedzy z zakresu instalacji oświetleniowych. Dlatego też autor przypuszcza, że osoby odpowiedzialne za kształt ostatecznej wersji metodologii [2] wprowadziły to ograniczenie, w celu ułatwienia opracowywania certyfikatów w ramach zasady „nie róbmy rzeczy, na których się nie znamy”. Ale czy taki sposób postępowania jest akceptowalny społecznie oraz uzasadniony ekonomicznie?

Metodologia wyznaczania zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego

Przedstawiona w rozporządzeniu [2] metoda wyznaczania zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego jest na tyle nieskomplikowana, że każda osoba, która ukończyła szkolenie i posiada minimalną wiedzę techniczną, jest w stanie w sposób prawidłowy (zgodnie z metodologią) ocenić instalację oświetleniową. Ocena ta, co prawda, będzie oceną mocno uproszczoną, jednak pozwoli na chwilę refleksji nad stanem istniejącej instalacji oświetleniowej i może być przyczynkiem do podjęcia prac modernizacyjnych.

Ocena instalacji oświetleniowej w świetle certyfikacji energetycznej budynków ogranicza się do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową zużywaną na cele oświetlenia wbudowanego oraz porównania jej z wielkościami referencyjnymi podanymi w rozporządzeniu zmieniającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zmiana z dnia 6 listopada 2008 r.) [3]. Ze względu na brak w zdecydowanej większości w instalacjach elektrycznych oddzielnego opomiarowania zużywanej energii na cele oświetleniowe, zapotrzebowanie to wyznacza się w sposób analityczny, posługując się metodą przedstawioną w metodologii [2].

Metoda ta jest szczegółowo opisana w normie PN-EN 15193:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia (oryg.) [5], przy czym do celów certyfikacji energetycznej budynków została ona okrojona o część dotyczącą wyznaczenia zapotrzebowania na energię przez systemy oświetlenia awaryjnego. Zgodnie z metodologią [2] roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie EK,L wyznacza się według zależności:

gdzie:

EL,j – roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię do oświetlenia j-tego pomieszczenia, w [kWh/(m2rok)],

Af – powierzchnia ogrzewana lub chłodzona (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu mieszkalnego, w [m2].

Natomiast roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię do oświetlenia j-tego pomieszczenia EL,j wyznacza się z zależności (2), przy czym należy zwrócić uwagę, że forma zależności (2) nie jest jednoznaczna (w artykule zachowano oryginalny zapis z metodologii [2]). Zapis równania może sugerować, że część zależności zawierająca współczynniki FO, FD oraz czasy tD i tN znajduje się w mianowniku równania. Dopiero na podstawie analizy jednostek można wywnioskować, że ta część równania jest w liczniku zależności.

ei 4 2009 ocena instalacji oswietleniowych wzor2
(2)

gdzie:

PN – moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego w danym wnętrzu lub budynku użyteczności publicznej przyjmowana na podstawie projektu oświetlenia budynku lub na podstawie § 180a przepisów techniczno-budowlanych, w [W/m2],

tD – czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia (zgodnie z tabelą 1.), w [h/rok],

tN – czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy (zgodnie z tabelą 1.), w [h/rok],

FC – współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego (zależność 3). W przypadku braku regulacji prowadzącej do utrzymywania natężenia oświetlenia na poziomie wymaganym wartość współczynnika FC=1,

FO – współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy (zgodnie z tabelą 3.),

FD – współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu (zgodnie z tabelą 2.),

1) – zapis zależności zgodny z metodologią [2].

Wartości cząstkowe przedstawione w zależności (2), zgodnie z metodologią [2], w pierwszej kolejności należy wyznaczać na podstawie:

  • obowiązujących przepisów,
  • dokumentacji technicznej budynków oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wiedzy technicznej i wizji lokalnej w obiekcie,
  • dostępnych danych katalogowych urządzeń i elementów instalacji oświetleniowych.

 

Dopiero przy braku tych danych (dla budynków istniejących) można skorzystać z danych zawartych w tabeli 1., tabeli 2. i tabeli 3. Można jednak przypuszczać, że podstawowym źródłem danych o wartościach cząstkowych wielkości wykorzystywanych w zależności (2), dla osób sporządzających świadectwa, będą dane zawarte w metodologii [2], gdyż dokładne wyznaczenie wartości współczynników FD i FO wymaga przeprowadzenia skomplikowanej procedury obliczeniowej przedstawionej w PN-EN 15193:2007 [5]. Natomiast wyznaczenie uśrednionych czasów użytkowania tD i tN oświetlenia w budynkach jest wręcz niewykonalne na etapie certyfikacji energetycznej budynku (dokumentacja techniczna obiektów z reguły nie zawiera takich danych, a przeprowadzenie pomiarów byłoby zbyt czasochłonne).

Dlatego jedyną wielkością w zależności (2), której źródłem powinna być dokumentacja techniczna obiektu lub wizja lokalna, jest moc jednostkowa zastosowanych źródeł światła w obiekcie. Jest to o tyle ważne, że w przypadku skorzystania do wyznaczenia zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego z wartości przedstawionych w § 180a warunków technicznych [3] (tab. 4.), na co jest przyzwolenie w metodologii [2], uzyskany wynik będzie zgodny z wartościami referencyjnymi (dla kryteriów oświetlenia klasy B [4]). W takim przypadku wykonanie oceny instalacji oświetleniowej w obiekcie mija się z celem, jakim jest obiektywna ocena efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej, gdyż oceniana instalacja zawsze będzie zgodna z wartościami referencyjnymi.

Współczynnik FC uwzględniający obniżenie poziomu natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego oblicza się według wzoru:

ei 4 2009 ocena instalacji oswietleniowych wzor3
(3)

gdzie:

MF – współczynnik utrzymania poziomu natężenia oświetlenia, przyjmowany na podstawie projektu, gdy stosowana jest regulacja natężenia oświetlenia; w praktyce jego wartość wynosi przeważnie 0,8 - 0,9; gdy nie zastosowano regulacji to przyjmuje się 1,0 [2].

Wartość współczynnika MF, przy założeniu stałej wartości iluminancji, można także odczytać z charakterystyki przedstawionej na rysunku 1.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na rozbieżności, jakie występują pomiędzy metodologią [2] a warunkami technicznymi [3] dotyczącymi sposobu przeliczania energii końcowej zużywanej na cele oświetleniowe na energię pierwotną – zależność (4):

ei 4 2009 ocena instalacji oswietleniowych wzor4
(4)

gdzie:

EK,L – energia końcowa zużywana na potrzeby oświetlenia wbudowanego,

wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie energii końcowej

Zgodnie z metodologią [2] współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej do obiektu wel=3,0, co odpowiada sprawności wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej η=33 %. Natomiast z analizy zależności podanej w § 329.3 warunków technicznych [3] wynika, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej do obiektu wynosi wel=2,7 (η=37 %).

Nasuwa się więc pytanie, czym spowodowana jest ta różnica w wartościach współczynnika wel. Oba akty prawne dotyczą tej samej problematyki oraz zostały podpisane przez Ministra Infrastruktury w tym samym dniu. Czyżby te rozbieżności wynikały z pośpiechu, w jakim były przygotowywane, czy też niekompetencji urzędników odpowiedzialnych za ich przygotowanie?

Podsumowanie

Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectw energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej na pewno jest krokiem w dobrą stronę, jeśli chodzi o promowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych. Pomimo wielu niedociągnięć, jakie występują w aktach prawnych regulujących kwestię sporządzania świadectw, obiektywna ocena stanu technicznego instalacji oświetlenia wbudowanego w obiektach użyteczności publicznej może być przyczynkiem do podjęcia przez administratorów obiektów działań mających na celu modernizację tych instalacji. Dzięki nim będzie możliwe nie tylko ograniczenie energii elektrycznej zużywanej na cele oświetleniowe, ale także poprawa komfortu użytkowania tych instalacji poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Jednak najwięcej do powiedzenia w osiągnięciu tych celów będą miały osoby, które są odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie osób mających sporządzać świadectwa energetyczne. Regulujące kwestię sporządzania świadectw energetycznych akty prawne [2] i [3] dają w tej chwili zbyt dużą swobodę w wyborze źródeł wartości cząstkowych wielkości niezbędnych do oceny instalacji oświetleniowej. Dopiero odpowiednie przygotowanie osób mających sporządzać świadectwa energetyczne i uświadomienie im, jakie korzyści można uzyskać modernizując „stare” instalacje oświetleniowe, może być zachętą do przeprowadzania obiektywnej oceny instalacji oświetleniowej w ramach certyfikacji energetycznej budynków.

Literatura

1. Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej z marca 2008 r.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 r.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

4. PN- EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

5. PN-EN 15193:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia(oryg.),

6. www.eu-greenlight.org – strona internetowa Europejskiego Programu GreenLight z dnia 3 stycznia 2009 r.

***

Zrealizowano ze środków KBN w ramach pracy S/WE/4/08.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Stacje ładowania źródeł energii pojazdów elektrycznych

Stacje ładowania źródeł energii pojazdów elektrycznych

Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne – dzieje się tak za sprawą mniejszych kosztów ich bieżącej eksploatacji, w porównaniu do samochodów z silnikami spalinowymi. W obecnie używanych w...

Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne – dzieje się tak za sprawą mniejszych kosztów ich bieżącej eksploatacji, w porównaniu do samochodów z silnikami spalinowymi. W obecnie używanych w pojazdach źródłach energii wymagane jest ich częste ładowanie ze względu na niewielki zasięg tych pojazdów.

news Międzynarodowe Targi „Instal System 2019”

Międzynarodowe Targi „Instal System 2019”

W dniach 27-29 września 2019 roku odbędą się Międzynarodowe Targi w Bielsku-Białej (21 Targi Technik Grzewczych i Oszczędności Energii „Instal System 2019” oraz 56 Międzynarodowe Targi Budownictwa „Jesień...

W dniach 27-29 września 2019 roku odbędą się Międzynarodowe Targi w Bielsku-Białej (21 Targi Technik Grzewczych i Oszczędności Energii „Instal System 2019” oraz 56 Międzynarodowe Targi Budownictwa „Jesień 2019”), w hali pod Dębowcem. Jest to największe wydarzenie branżowe na południu Polski z ponad 25-letnią tradycją.

news Innowacje i nowe technologie na targach EXPOPOWER i GREENPOWER 2019

Innowacje i nowe technologie na targach EXPOPOWER i GREENPOWER 2019

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER oraz Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER to jedno z najważniejszych wydarzeń od lat gromadzące w Poznaniu polską i zagraniczną branżę nowoczesnej...

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER oraz Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER to jedno z najważniejszych wydarzeń od lat gromadzące w Poznaniu polską i zagraniczną branżę nowoczesnej energetyki, innowacyjności oraz odnawialnych źródeł energii. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 7-9 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wstęp jest bezpłatny po rejestracji.

Wybrane aspekty projektowania instalacji oświetleniowych w budynkach oświatowych

Wybrane aspekty projektowania instalacji oświetleniowych w budynkach oświatowych

W artykule przedstawiono wymagania prawne jakościowe i ilościowe stawiane instalacjom oświetlenia wbudowanego w budynkach oświatowych. Ponadto przedstawiono sposoby zmniejszenia zużycia energii na potrzeby...

W artykule przedstawiono wymagania prawne jakościowe i ilościowe stawiane instalacjom oświetlenia wbudowanego w budynkach oświatowych. Ponadto przedstawiono sposoby zmniejszenia zużycia energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego.

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami...

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami określonymi w normie oraz dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą). W części 1. cyklu artykułów o podanym wyżej tytule [4] przedstawiono wymagania oświetleniowe, w części 2. [5] – zasady weryfikacji dokumentacji projektowej, której konieczność wprowadziła nowa norma PN-EN 12464-1:2004....

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy...

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy sposobu na to, by odświeżyć swoje domostwa, ale niekoniecznie, ponownie malując ściany na inny kolor. Ciekawym pomysłem są lampy – te nowe lub te stare, którym dodamy odrobinę wakacyjnego luzu.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie...

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie możliwości aranżacyjne, ale nie jest - i to prawda - najważniejszym wnętrzem. Mimo to, jak już przyjdzie na nie czas, trzeba się postarać, aby urządzić je naprawdę ciekawie. Bardzo w tym pomaga odpowiednie oświetlenie.

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie...

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie od wielkości kuchni, musimy wyposażyć ją w kilka źródeł światła. O czym jeszcze należy pamiętać przy zakupie lamp?

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości...

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości świetlówki do użytku domowego i biurowego. Świetlówki Intelight posiadają standardowe gwinty E27 i E14, dzięki czemu pasują do większości źródeł światła. Czym charakteryzują się świetlówki Intelight i dlaczego warto je kupić?

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.