elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Road lighting – regulations and lighting classes

W artykule omówiono przepisy prawne oraz wybór klas oświetlenia drogowego

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Zobacz także

Nowe parametry topowej oprawy LED od Beghelli

Nowe parametry topowej oprawy LED od Beghelli

33 000 lumenów w strumieniu bezpośrednio z oprawy oraz jeszcze mniejsze zużycie energii. Na targach ENERGETAB 2019 Beghelli zaprezentuje nowość z serii H. Dzięki wysokim parametrom świetlnym H400 LED TOP...

33 000 lumenów w strumieniu bezpośrednio z oprawy oraz jeszcze mniejsze zużycie energii. Na targach ENERGETAB 2019 Beghelli zaprezentuje nowość z serii H. Dzięki wysokim parametrom świetlnym H400 LED TOP 3 sprawdzi się nie tylko w wymagających warunkach przemysłowych, ale także wygeneruje oszczędności już na etapie inwestycji.

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

W artykule:

• Przepisy prawne
• Wytyczne
• Klasy oświetleniowe

Przepisy prawne

W zakresie oświetlenia drogowego zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz. 124). W rozdziale 2 tego rozporządzenia (§ 109 pkt 1) zawarte są informacje dotyczące oświetlenia elementów drogi ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Punkt 7 § 109 stwierdza, że wymagania dotyczące natężenia oświetlenia i rozmieszczenia punktów świetlnych określa Polska Norma. Polskie normy mogą być powołane w przepisach prawnych, np. w rozporządzeniach, pod warunkiem, że normy są opublikowane w języku polskim (artykuł 5 ust. 4 Ustawy o normalizacji). Z tego względu zastosowanie ma polska seria norm: PN-EN 13201-2:2007 P Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe, PN-EN 13201-3:2007 P Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych, PN-EN 13201-4:2007 P Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. Wymagania podstawowe przedstawione zostały w artykule [2].

Wytyczne

„Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” zostały opracowane na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez konsorcjum: Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechniki Gdańskiej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w partnerstwie z Politechniką Warszawską. Potrzeba opracowania tych wytycznych wynika z konieczności uporządkowania obszaru przygotowania inwestycji drogowych, w tym także uporządkowania kwestii oświetlenia przejść dla pieszych. Obecne przepisy techniczno–budowlane nie regulują w należyty sposób kwestii oświetlania przejść dla pieszych jako obszarów konfliktowych między pojazdami i osobami poruszającymi się pieszo. Przedmiotem wytycznych są przejścia dla pieszych położone na drogach publicznych, istniejących lub planowanych. Wytyczne, mimo że są do dobrowolnego stosowania, można stosować także na drogach publicznych lub niepublicznych. Głównym celem wytycznych jest zapewnienie widzialności pieszego na przejściu dla pieszych poprzez ujednolicenie zasad projektowania, instalowania, odbioru i utrzymania instalacji oświetleniowych w obszarze przejść dla pieszych. Wytyczne zawierają: zasady ogólne oświetlania przejść dla pieszych, procedurę projektowania oświetlenia na przejściach dla pieszych, w tym: ustalanie konieczności oświetlania przejść dla pieszych, określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego, a także zasady odbioru instalacji oświetleniowych, wymagania dotyczące eksploatacji i monitorowania stanu instalacji oświetleniowych.

Zgodnie z wytycznymi [3] zasady oświetlenia dróg regulują normy i raport techniczny międzynarodowych organizacji oświetleniowych:

  • CEN/TR 13201-1:2016-02 E Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia,
  • PN-EN 13201-2:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne,
  • PN-EN 13201-3:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych,
  • PN-EN 13201-4:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia,
  • PN-EN 13201-5:2016-03 E Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.

Wytyczne stanowią uzupełnienie Normy PN-EN 13201:2016 E [3] w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych. Raport Techniczny PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 E Oświetlenie dróg [3] nie podaje kryteriów uściślających podjęcie decyzji o wykonaniu oświetlenia drogowego. Dokumenty te precyzują pewne ramy, jednak założono, że każdy kraj UE posiada różne przepisy i uwarunkowania, w szczególności różną strefę klimatyczną i wskazują, że szczegółowe wytyczne powinny być dostosowane do warunków lokalnych.

Klasy oświetleniowe

Klasy oświetleniowe reprezentują wymagania wizualne poszczególnych grup uczestników ruchu, gdyż każda grupa uczestników ruchu ma odmienne wymagania wizualne, w zależności od występowania oświetlenia na obszarach: ruchu samochodowego, ruchu pieszego oraz obszarów konfliktowych. Procedura ustalania klasy oświetlenia odcinka drogi, na którym znajduje się analizowane przejście dla pieszych, różni się dla istniejącej i projektowanej drogi. Klasy oświetlenia ustala się w przypadku:

  • projektowanej drogi – w zależności od rodzaju użytkowników i obszarów o zwiększonym prawdopodobieństwie kolizji spowodowanych występowaniem różnych uczestników ruchu (tab. 1),    
  • istniejącej drogi – na podstawie wyników pomiarów terenowych mierząc wielkość luminancji, lub natężenia oświetlenia na drodze w obszarze przejścia dla pieszych lub na podstawie istniejącej dokumentacji instalacji oświetleniowej zawierającej aktualne wyniki pomiarów oświetleniowych. 
oswietlenie tab01 1
Tab. 1. Zestawienie klas oświetlenia drogowego normowych i dedykowanych dla oświetlenia przejść dla pieszych [3]

Podział na klasy oświetlenia zawarty jest w normie PN-EN 13201:2016 [3]. Przejścia dla pieszych mogą wystąpić na skrzyżowaniach lub na odcinkach dróg o dużych prędkościach tj. na obiektach, dla których stosuje się odmienne wymagania wizualne. Norma PN-EN 13201:2016 nie obejmuje klas oświetlenia dedykowanych dla rozwiązań oświetleniowych tego rodzaju przejściach dla pieszych. Dlatego oprócz rozwiązań normowych zestawionych w tabeli 1 (klasy M i C), w wytycznych [3] wprowadzono dodatkową klasę oświetleniową PC reprezentującą wymagania wizualne dla oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych.

Na skrzyżowaniach dróg występują obszary konfliktowe tj. obszary o zwiększonym prawdopodobieństwie kolizji spowodowanych występowaniem różnych uczestników ruchu (pojazdy, piesi, rowerzyści) oraz obszary, na których występuje zmiana geometrii drogi. Podstawowe wymagania wizualne na tych obiektach spełniają parametry oświetlenia ustalone dla klasy oświetleniowej C [3].

Na odcinkach dróg między skrzyżowaniami podstawowe wymagania wizualne przyjmowane są ze względu na kierowców pojazdów silnikowych, którzy poruszają się po drogach ze średnią lub wysoką prędkością. Na tych obiektach wymagania wizualne spełniają parametry oświetlenia ustalone dla klasy oświetleniowej M.

Na przejściach dla pieszych położonych na skrzyżowaniach i odcinkach dróg między skrzyżowaniami podstawowe wymagania wizualne powinny spełniać wymagania stawiane tym obiektom (klasa oświetleniowa C lub M), a także wymagania uzupełniające stawiane dedykowanemu rozwiązaniu oświetleniowemu na przejściach dla pieszych (klasa oświetleniowa PC).

Artykuł nie wyczerpuje zagadnienia. Jego celem było zwrócenie uwagi na kwestie przepisów dotyczących opraw oświetlenia drogowego.

Literatura

  1. W. Pabjańczyk, Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach, „elektro.info” 7–8/2013.
  2. K. Kuczynski, Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane, „elektro.info” nr 1–2/2012.
  3. K. Jamroz, P. Tomczuk, T. Mackun, M. Chrzanowicz „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”, Ministerstwo Infrastruktury – SKR Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, grudzień 2017.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

news NFOŚiGW dofinansuje nowatorski system zarządzania energią

NFOŚiGW dofinansuje nowatorski system zarządzania energią

W ramach programu Sokół, stworzonego dla wspierania eko-innowacyjności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację firmie Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. na realizację projektu...

W ramach programu Sokół, stworzonego dla wspierania eko-innowacyjności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację firmie Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Inteligentny system zarządzania energią z wykorzystaniem własnej generacji i układu akumulacji energii elektrycznej i ciepła”.

news Rekordowa liczba mikroinstalacji OZE

Rekordowa liczba mikroinstalacji OZE

TAURON zanotował rekordową ilość odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci energetycznej. W ubiegłym roku było to ponad 8 tysięcy mikroinstalacji, co jest dwukrotnie wyższym wynikiem niż w 2017...

TAURON zanotował rekordową ilość odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci energetycznej. W ubiegłym roku było to ponad 8 tysięcy mikroinstalacji, co jest dwukrotnie wyższym wynikiem niż w 2017 r.

news Rozwój Smart City wesprze Internet Rzeczy

Rozwój Smart City wesprze Internet Rzeczy

Rozwój usług na potrzeby inteligentnego miasta przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy to cel projektu zainicjowanego przez miasto Wrocław, TAURON i firmę Ericsson. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie...

Rozwój usług na potrzeby inteligentnego miasta przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy to cel projektu zainicjowanego przez miasto Wrocław, TAURON i firmę Ericsson. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce realizowane dla dużego miasta.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.