elektro.info

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Wymiary stref basenów pływackich i brodzików

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Zobacz także

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony...

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony problem budowy tych aparatów oraz ich przeznaczenia.

Ryzyko porażenia prądem przez maszyny elektryczne wyłączane z ruchu

Ryzyko porażenia prądem przez maszyny elektryczne wyłączane z ruchu

W artykule opisano zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym od maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego, a będących jeszcze w ruchu. Pomimo wyłączenia napięcia w instalacji zasilającej...

W artykule opisano zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym od maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego, a będących jeszcze w ruchu. Pomimo wyłączenia napięcia w instalacji zasilającej nadal występuje niebezpieczne napięcie rażeniowe dla zdrowia człowieka, indukowane przez maszynę elektryczną znajdującą się w stanie wybiegu, a zgromadzona energia mechaniczna i magnetyczna jest przez krótki czas przetwarzana w energię elektryczną.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze normy PN-IEC (HD) 60364 z grupy 700. Obostrzenia te polegają na:

 • zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach),
 • zakazie stosowania niektórych środków ochrony; np. przeszkód, umieszczania poza zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
 • stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony (Kod IP),
 • konieczności stosowania dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych,
 • konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w określonych warunkach otoczenia do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego oraz odpowiednio 60 V i 30 V prądu stałego,
 • konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnico­woprądowymi) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA,
 • kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.

We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, powinien być również skrócony maksymalny dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania. W przypadku ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia należy stosować obwody SELV, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach obwody PELV. Miejsca i pomieszczenia stwarzające zwiększone zagrożenie oraz stosowane w nich środki ochrony i rozwiązania instalacji elektrycznych przedstawione są w dalszej części artykułu.

Streszczenie

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze normy PN-IEC (HD) 60364 z grupy 700. Polegają one między innymi na: zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach), zakazie stosowania niektórych środków ochrony, np. przeszkód, umieszczania poza zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, konieczności stosowania dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych czy urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA, kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się trzy strefy:

Strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu prysznica. Dla prysznica bez basenu wysokość strefy 0 wynosi 10 cm, zasięg jej powierzchni jest taki sam jak zasięg poziomy strefy 1.

Strefa 1. jest ograniczona:

a) poziomem podłogi i poziomą płaszczyzną związaną z najwyższym miejscem umocowania głowicy prysznica, wypływem wody lub poziomą płaszczyzną znajdującą się 225 cm nad poziomem podłogi. Przyjmuje się tę, która jest większa,

b) przez powierzchnię pionową:

– otaczającą wannę lub basen prysznica,

– w odległości 120 cm od stałego punktu wypływu wody na ścianie lub suficie dla pryszniców bez basenu.

Strefa 1. nie obejmuje strefy 0. Przestrzeń pod wanną, basenem prysznica lub prysznicem jest zaliczana do strefy 1.

Strefa 2. jest ograniczona:

a) poziomem podłogi i poziomą płaszczyzną związaną z najwyższym miejscem umocowania głowicy prysznica lub płaszczyzną poziomą znajdującą się 225 cm nad poziomem podłogi. Przyjmuje się tę, która jest większa,

b) przez powierzchnię pionową na granicy strefy 1. i równoległą płaszczyznę pionową w odległości 60 cm od granicy strefy 1.

Na rysunku 1. i rysunku 2. przedstawiono wymiary wyżej wymienionych stref.

Ochrona przeciwporażeniowa

W pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic nie należy stosować następujących środków ochrony przeciwporażeniowej:

 • przeszkód,
 • umieszczania poza zasięgiem ręki,
 • izolowania stanowiska,
 • nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych.

Ochrona za pomocą separacji elektrycznej może być stosowana w przypadku:

 • obwodu zasilającego pojedyncze urządzenie odbiorcze, lub
 • jednego pojedynczego gniazda wtyczkowego.

Ochrony za pomocą separacji elektrycznej nie należy stosować w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia SELV i PELV może być stosowana pod warunkiem, że ochronę podstawową w tych obwodach zapewniają:

 • przegrody lub obudowy o stopniu ochrony co najmniej IPXXB lub IP2X, lub
 • izolacja podstawowa wytrzymująca napięcie probiercze nie mniejsze niż 500 V ac wartości skutecznej przez 1 min.

Ochrona uzupełniająca jest realizowana poprzez stosowanie:

 • urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA, zapewniających ochronę wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów, w których zastosowano separację elektryczną lub bardzo niskie napięcie SELV i PELV,
 • dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych, łączących przewód ochronny z częściami przewodzącymi obcymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych, jak metalowe części instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji ogrzewczej, instalacji klimatyzacyjnej, instalacji gazowej oraz dostępne metalowe części konstrukcji i zbrojenia budowlanego.

Instalowanie odbiorników energii elektrycznej

W strefie 0 można instalować odbiornik energii elektrycznej, pod warunkiem, że:

 • jest zgodny ze stosowną normą i przystosowany do użytkowania w tej strefie zgodnie z instrukcją wytwórcy,
 • jest trwale zainstalowany i połączony,
 • jest chroniony przez SELV o napięciu nieprzekraczającym 12 V ac lub 30 V dc.

W strefie 1. można instalować odbiornik energii elektrycznej, pod warunkiem, że:

 • jest przystosowany do użytkowania w tej strefie zgodnie z instrukcją wytwórcy,
 • jest trwale zainstalowany i połączony.

Takimi urządzeniami są:

 • wirówka wodna,
 • pompa prysznica,
 • urządzenie chronione przez SELV lub PELV o napięciu nieprzekraczającym 12 V ac lub 30 V dc,
 • urządzenia wentylacyjne,
 • suszarki ręczników,
 • urządzenia do podgrzewania wody,
 • oprawy oświetleniowe.

Instalowanie rozdzielnic, urządzeń sterujących i osprzętu

Następujące rozdzielnice, urządzenia sterujące i osprzęt można instalować w poszczególnych strefach:

W strefie 0 nie można instalować.

W strefie 1.:

 • puszki łączeniowe i zamocowania służące do zasilania odbiorników energii elektrycznej dopuszczonych do instalowania w strefie 0 i 1.,
 • osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwodów chronionych przez SELV lub PELV o napięciu nieprzekraczającym 25 V ac, lub 60 V dc.

Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0 oraz 1.

W strefie 2.:

 • osprzęt z wyjątkiem gniazd wtyczkowych,
 • osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi z obwodów chronionych przez SELV lub PELV. Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0 oraz 1.,
 • elektryczne maszynki do golenia,
 • osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, do urządzeń sygnalizacyjnych i komunikacji, pod warunkiem, że wyposażenie jest chronione przez SELV lub PELV.

Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego

Dla systemów elektrycznego ogrzewania podłogowego powinny być stosowane wyłącznie przewody grzejne odpowiadające stosownym normom wyrobu lub cienkie wiotkie elementy grzejne zgodne z właściwymi normami wyrobu, pod warunkiem, że mają one metalową powłokę albo metalową osłonę lub cienką metalową siatkę. Cienka metalowa siatka, metalowa powłoka albo metalowa osłona powinny być przyłączone do przewodu ochronnego obwodu zasilania. Zgodność z wymaganiami nie jest obowiązkowa, jeżeli przewidziany jest środek ochrony SELV do systemu ogrzewania podłogowego.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie zasilające urządzenia elektryczne w strefie 0, 1. lub 2. i wykonane na częściach ścian, które graniczą z tymi strefami, powinno być instalowane albo na powierzchni, albo wbudowane wewnątrz ściany na głębokość minimum 5 cm. Oprzewodowanie zasilające odbiorniki energii elektrycznej w strefie 1. powinno być wykonane:

 • albo pionowo z góry przez ścianę z tyłu urządzenia lub poziomo w ścianie z tyłu urządzenia, jeżeli stały odbiornik jest zainstalowany nad wanną (np. urządzenie ogrzewające wodę),
 • albo pionowo z dołu lub poziomo przez przyległą ścianę, jeżeli urządzenie jest umieszczone w przestrzeni poniżej wanny.

Wszelkie inne oprzewodowanie, łącznie z osprzętem, wbudowane wewnątrz części ścian lub przegród, które ograniczają strefę 0, 1. lub 2., powinno być umieszczone co najmniej na głębokości 5 cm.

Wpływy zewnętrzne

Zainstalowane urządzenia elektryczne powinny mieć co najmniej następujące stopnie ochrony:

 • w strefie 0: IPX7,
 • w strefie 1.: IPX4,
 • w strefie 2.: IPX4.

Urządzenia elektryczne narażone na strumienie wody (np. w celu przeprowadzenia czyszczenia strumieniem wody w publicznych kąpieliskach lub tam, gdzie bezpośredni natrysk z prysznica jest prawdopodobny) powinny mieć stopień ochrony co najmniej IPX5.

Baseny pływackie i inne

W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się trzy strefy:

 • strefa 0 obejmuje wnętrza basenów, brodzików, fontann i kaskad wodnych,
 • strefa 1. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 2 m od krawędzi basenu oraz poziomą – przebiegającą na wysokości 2,5 m nad powierzchnią terenu lub inną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie. Jeżeli basen wyposażony jest w wieże, trampoliny, bloki startowe lub ślizgi, strefa 1. obejmuje przestrzeń zawartą między płaszczyzną pionową otaczającą te elementy w odległości 1,5 m a płaszczyzną poziomą przebiegającą na wysokości 2,5 m nad najwyżej położoną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie,
 • strefa 2. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 1,5 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1. oraz poziomą – przebiegającą na wysokości 2,5 m nad powierzchnią terenu lub inną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie. W przypadku fontann nie przewiduje się strefy 2.

Na rysunku 2.rysunku 3. przedstawiono wymiary wyżej wymienionych stref, z uwzględnieniem ścian i stałych przegród oddzielających.

W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników, a mianowicie:

 • wykonanie dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych, łączących wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak: metalowe konstrukcje basenów, brodzików i fontann oraz wszelkiego rodzaju rury, konstrukcje i zbrojenia budowlane,
 • zastosowanie środków ochrony dla poszczególnych stref basenów pływackich i fontann według zestawienia podanego w tabeli 1.,
 • dobór i montaż wyposażenia elektrycznego w poszczególnych strefach basenów pływackich i fontann według zestawienia podanego w tabeli 2.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 2)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 2)

tereny budowy i rozbiórki Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby: – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale...

tereny budowy i rozbiórki Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby: – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania...

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego prądu w ziemi. Może być mocowany do obiektu poddawanego ochronie. Izolowany zewnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewodach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą...

Wymagania dla instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach zakładów opieki zdrowotnej

Wymagania dla instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach zakładów opieki zdrowotnej

Skutki oddziaływania prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz na ciało ludzkie zależą od wartości prądu I, przepływającego przez ciało, i czasu przepływu t. Ze względu na prawdopodobieństwo występowania...

Skutki oddziaływania prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz na ciało ludzkie zależą od wartości prądu I, przepływającego przez ciało, i czasu przepływu t. Ze względu na prawdopodobieństwo występowania określonych skutków wyróżniamy kilka stref.

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w świetle nowej normy PN-HD 60364-4-41

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w świetle nowej normy PN-HD 60364-4-41

Podstawową zasadą ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest, że części niebezpieczne nie mogą być dostępne, a dostępne części przewodzące nie mogą być niebezpieczne zarówno w normalnych warunkach...

Podstawową zasadą ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest, że części niebezpieczne nie mogą być dostępne, a dostępne części przewodzące nie mogą być niebezpieczne zarówno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312, obciąża właściciela...

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312, obciąża właściciela lub zarządcę budynku. Sprawdzanie okresowe obejmuje przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej (bez jej demontażu lub z częściowym jej demontażem), a następnie powinno być uzupełnione właściwymi pomiarami i próbami, łącznie ze sprawdzeniem wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujące od 11 lipca 2003 roku (DzU nr 120 z 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Pożary w energetyce

Pożary w energetyce

Największe pożary, które powstały w energetyce, nie tylko w Polsce, głównie dotyczyły takich urządzeń jak transformatory olejowe, turbogeneratory, urządzenia elektryczne w rozdzielniach otwartych i wnętrzowych,...

Największe pożary, które powstały w energetyce, nie tylko w Polsce, głównie dotyczyły takich urządzeń jak transformatory olejowe, turbogeneratory, urządzenia elektryczne w rozdzielniach otwartych i wnętrzowych, tunelach i kanałach kablowych itp.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności...

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji oraz wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich czynników mogących się przyczynić do powstania wybuchu. Klasyfikując pomieszczenia pod względem wybuchowości musimy sobie zadać pytanie, co to...

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona...

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona jest kablem YAKXS 4×120, przyłączonym do pobliskiej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych zmierzona miernikiem MZ-C2 w szafce złączowo-licznikowej, na zaciskach przyłączeniowych kabla, wynosi Zk1=0,50 Ω. Impedancja dla zwarć trójfazowych...

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do...

Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z niewłaściwie wykonanymi pracami przy ich montażu w obiektach budowlanych.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w północno-zachodniej części kraju i obejmują cztery województwa, a instalacje zostaną podłączone do sieci należących do dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych.

news Ile było zmian dostawców energii elektrycznej w listopadzie?

Ile było zmian dostawców energii elektrycznej w listopadzie?

W listopadzie 2019 r. odnotowano 3,7 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, zdecydowanie mniej niż miesiąc wcześniej i w analogicznym miesiącu 2018 roku.

W listopadzie 2019 r. odnotowano 3,7 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, zdecydowanie mniej niż miesiąc wcześniej i w analogicznym miesiącu 2018 roku.

news Ile było zmian sprzedawców energii elektrycznej we wrześniu?

Ile było zmian sprzedawców energii elektrycznej we wrześniu?

We wrześniu 2019 roku na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się tylko niecałe 3,3 tys. odbiorców. Liczba zmian maleje z miesiąca na miesiąc, a wrzesień był kolejnym miesiącem z rekordowo...

We wrześniu 2019 roku na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się tylko niecałe 3,3 tys. odbiorców. Liczba zmian maleje z miesiąca na miesiąc, a wrzesień był kolejnym miesiącem z rekordowo niską aktywnością odbiorców w tym zakresie.

news Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie

Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie

W Ostrowie Wielkopolskim powstała pierwsza w Polsce miejska sieć zielonej ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W Ostrowie Wielkopolskim powstała pierwsza w Polsce miejska sieć zielonej ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców.

news Rok czasu na budowę farmy fotowoltaicznej po aukcji

Rok czasu na budowę farmy fotowoltaicznej po aukcji

Jak podaje portal gramwzielone.pl, inwestorzy będą mieć 24 miesiące na uruchomienie sprzedaży energii w ramach wybudowanych farm fotowoltaicznych w wyniku wygrania tegorocznych aukcji.

Jak podaje portal gramwzielone.pl, inwestorzy będą mieć 24 miesiące na uruchomienie sprzedaży energii w ramach wybudowanych farm fotowoltaicznych w wyniku wygrania tegorocznych aukcji.

news Moc instalacji fotowoltaicznych przekroczyła 650 MW

Moc instalacji fotowoltaicznych przekroczyła 650 MW

Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, na początku maja potencjał elektrowni fotowoltaicznych działających w krajowym systemie elektroenergetycznym wzrósł do 651,2 MW. Jeśli notowana w ubiegłym...

Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, na początku maja potencjał elektrowni fotowoltaicznych działających w krajowym systemie elektroenergetycznym wzrósł do 651,2 MW. Jeśli notowana w ubiegłym miesiącu skala inwestycji zostanie utrzymana dalej, to na koniec roku możemy dojść do 1 GW mocy w fotowoltaice.

news Produkcja energii elektrycznej z OZE w Wielkiej Brytanii górą

Produkcja energii elektrycznej z OZE w Wielkiej Brytanii górą

Według danych opublikowanych przez brytyjski Departament for Business Energy & Industrial Strategy 2018 rok był rekordowy dla odnawialnych źródeł energii w energetyce Wielkiej Brytanii.

Według danych opublikowanych przez brytyjski Departament for Business Energy & Industrial Strategy 2018 rok był rekordowy dla odnawialnych źródeł energii w energetyce Wielkiej Brytanii.

news Fotowoltaika na dachu Ekospalarni w Krakowie

Fotowoltaika na dachu Ekospalarni w Krakowie

Na dachu krakowskiej Ekospalarni zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Prąd wytworzony przy pomocy energii słonecznej zostanie przeznaczony na potrzeby zasilania budynku administracyjno-edukacyjnego....

Na dachu krakowskiej Ekospalarni zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Prąd wytworzony przy pomocy energii słonecznej zostanie przeznaczony na potrzeby zasilania budynku administracyjno-edukacyjnego. Obecnie część energii wytwarzanej w wyniku termicznego przekształcania odpadów jest energią zieloną.

news Czy budowa farm fotowoltaicznych się opłaca?

Czy budowa farm fotowoltaicznych się opłaca?

Budowa farm fotowoltaicznych i produkcja energii słonecznej może być rentownym biznesem. Potwierdzają to wyniki norweskiego dewelopera Scatec Solar, który w ciągu roku podwoił produkcję energii, a jego...

Budowa farm fotowoltaicznych i produkcja energii słonecznej może być rentownym biznesem. Potwierdzają to wyniki norweskiego dewelopera Scatec Solar, który w ciągu roku podwoił produkcję energii, a jego zysk wzrósł niemal trzykrotnie. Co więcej, Norwegowie deklarują zainteresowanie polskim rynkiem fotowoltaicznym.

news Jaki był rynek mikroinstalacji EV w 2018 roku w Polsce?

Jaki był rynek mikroinstalacji EV w 2018 roku w Polsce?

Jak podaje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV oraz Globenergia w 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych dynamicznie rozwiązała się branża fotowoltaiczna w Polsce. W zeszłym roku powstało...

Jak podaje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV oraz Globenergia w 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych dynamicznie rozwiązała się branża fotowoltaiczna w Polsce. W zeszłym roku powstało ponad 27 tys. mikroistalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 160 MWp.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.