elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Problemy dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych

Rys. 1. 
Prąd ograniczony io bezpieczników DO1 i DO2 z wkładką gG [1]; wyznaczanie prądu ograniczonego bezpiecznika z wkładką gG63 dla Ik = 6 kA

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO – ang. residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection) mają zdolność wyłączania porównywalną z wyłącznikami nadprądowymi. Producent podaje informację o prądzie znamionowym zwarciowym umownym, np. 6 kA lub 10 kA, do którego nie jest wymagane dobezpieczenie [3, 5, 7]. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB – ang. residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection) mają niewielką zdolność wyłączania prądu różnicowego. Najmniejsza wymagana jej wartość to zaledwie 10-krotny prąd znamionowy ciągły (jednak nie mniej niż 500 A), więc w praktyce z zasady wymagają dobezpieczenia.

Dobezpieczenie ma również zapewnić, że w stanie zamkniętym wyłącznik różnicowoprądowy wytrzyma cieplne i elektrodynamiczne skutki przepływu prądu przy zwarciu między przewodami czynnymi (L-L, L-N). Jeżeli instaluje się wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB), to poprzedzać go powinno osobne zabezpieczenie nadprądowe i jednym z kryteriów jego doboru jest dobezpieczanie wyłącznika różnicowoprądowego.

Przeczytaj także: Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Norma przedmiotowa [7] wymaga, aby wyłączniki różnicowoprądowe RCCB wytrzymywały prąd szczytowy is oraz całkę Joule’a I2t o wartościach podanych w tabeli 1. Wytrzymywana całka Joule’a powinna być nie mniejsza niż całka wyłączania I2tw bezpiecznika bądź wyłącznika nadprądowego stanowiącego dobezpieczenie wyłącznika różnicowoprądowego. Wytrzymywany prąd szczytowy is powinien być natomiast nie mniejszy niż prąd ograniczony io wspomnianego bezpiecznika bądź wyłącznika nadprądowego [4, 5]. 

Rozpatrując wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym ciągłym In = 40 A i prądzie znamionowym zwarciowym umownym 6 kA, na podstawie tabeli 1. można stwierdzić, że wyłącznik ten powinien wytrzymać prąd szczytowy do is = 3 kA oraz całkę Joule’a do I2t = 11,5 kA2s. Wartości wymagane przez normę [7] wydają się nieduże i w obwodach, w których spodziewany prąd zwarciowy ma wartość zbliżoną do prądu znamionowego zwarciowego umownego wyłącznika różnicowoprądowego, zachodzi ryzyko ich przekroczenia, co może doprowadzić do uszkodzenia wyłącznika różnicowoprądowego.

Przeczytaj także: Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Producenci mogą produkować wyłączniki różnicowoprądowe wytrzymujące większy prąd szczytowy i większą całkę Joule’a niż podane w tabeli 1. Podają wtedy największy dopuszczalny prąd zwarciowy początkowy w miejscu zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego i dodają symbol graficzny bezpiecznika, jeśli dobezpieczenie jest konieczne (tab. 2.). Jeżeli największy dopuszczalny prąd znamionowy wkładki klasy gG jest większy niż 63 A, wartość jego jest podana przy symbolu bezpiecznika.

Przeczytaj także: Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2., zakłada się, że wyłącznik różnicowoprądowy jest dobezpieczony bezpiecznikiem z wkładką topikową typu gG. Obok wkładek tej klasy stosuje się wkładki gL, gF, wyłączniki nadprądowe instalacyjne lub wyłączniki silnikowe.

W dalszej części artykułu przeanalizowano problemy związane z dobezpieczaniem wyłączników różnicowoprądowych za pomocą bezpieczników oraz za pomocą wyłączników nadprądowych instalacyjnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych. Przeanalizowano dobezpieczanie bezpiecznikami oraz dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi. Zwrócono uwagę na to, że w niektórych przypadkach urządzenie dobezpieczające znacznie ogranicza możliwość wykorzystania prądu znamionowego ciągłego wyłączników różnicowoprądowych.abstract

Problems of back-up protection of residual current devices

In the paper problems of back-up protection of residual current devices are presented. The back-up protection using fuses and overcurrent circuit breakers is analyzed. It is mentioned that in some cases overcurrent protective device can significantly reduce possibility of utilization of rated current of residual current devices.

Dobezpieczanie bezpiecznikami

Dostępne na rynku wyłączniki RCCB przeważnie mają obciążalność zwarciową większą niż wynikająca z tabeli 1. Jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy ma oznaczenie  , to znaczy, że producent gwarantuje obciążalność zwarciową 6 kA przy dobezpieczeniu bezpiecznikiem z wkładką gG o prądzie znamionowym Inb £ 63 A. Zatem największy dopuszczalny prąd znamionowy wkładki klasy gG w tym obwodzie to Inb = 63 A. Zgodnie z normą [6] jej całka Joule’a wyłączania wynosi I2tw = 21200 A2s. Na podstawie danych katalogowych [1] można stwierdzić, że przy spodziewanym prądzie zwarciowym Ik = 6 kA (największym dopuszczalnym dla rozpatrywanego wyłącznika różnicowoprądowego) prąd ograniczony tej wkładki topikowej wynosi io = 4,2 kA (rys. 1.). Zatem wyłącznik różnicowoprądowy dobezpieczony bezpiecznikiem z wkładką gG63 z pewnością wytrzyma narażenia cieplne (I2t = 21200 A2s) i elektrodynamiczne (io = 4,2 kA).

Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być dobezpieczane indywidualnie (rys. 2a) lub grupowo (rys. 2b). W pierwszym przypadku bezpiecznik, oprócz dobezpieczania wyłącznika różnicowoprądowego, zabezpiecza przewody obwodu odbiorczego przed skutkami przeciążeń i zwarć. Prądy znamionowe bezpiecznika i wyłącznika różnicowoprądowego są identyczne lub zbliżone i łatwo o właściwą koordynację tych zabezpieczeń. Inaczej jest w przypadku sytuacji z rysunku 2b, w której bezpiecznik ma stanowić dobezpieczenie grupowe.

Jeżeli obwód główny zabezpieczony bezpiecznikiem rozdziela się na obwody odbiorcze według schematu z rysunku 2b, to prąd znamionowy jego wkładki bezpiecznikowej może być kilkakrotnie większy niż prąd znamionowy ciągły wyłączników różnicowoprądowych. Możliwość wykorzystania bezpiecznika w obwodzie głównym, jako urządzenia dobezpieczającego wyłączniki różnicowoprądowe, przeanalizowano w przykładzie 1.

Przykład 1

Należy sprawdzić, czy proponowany do obwodu głównego bezpiecznik z wkładką topikową gG80 może stanowić dobezpieczenie wyłączników różnicowoprądowych w rozdzielnicy RO (rys. 3.).

Rozwiązanie

Największy dopuszczalny prąd znamionowy bezpiecznika z wkładką klasy gG dobezpieczającego wyłączniki różnicowoprądowe wynosi Inb = 63 A (oznaczenie  ), zatem bezpiecznik z wkładką gG80 ma za duży prąd znamionowy. Wprawdzie przy spodziewanym prądzie zwarciowym Ik = 5 kA prąd ograniczony tej wkładki wynosi 4,2 kA i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla rozpatrywanych wyłączników różnicowoprądowych (największa dopuszczalna wartość to właśnie io = 4,2 kA), ale za duża jest całka Joule’a wyłączania, która wynosi 36000 A2s (największa dopuszczalna wartość to I2tw = 21200 A2s).

W rachubę wchodzi zastosowanie wkładki gF80, której zarówno prąd ograniczony równy 4,0 kA (przy spodziewanym prądzie zwarciowym Ik = 5 kA), jak i całka Joule’a wyłączania równa 13700 A2s nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Porównanie charakterystycznych parametrów dla przykładowych wkładek topikowych przedstawiono w tabeli 3.

Jeżeli nie można zrezygnować z wkładek typu gG, to należy wyłączniki różnicowoprądowe dobezpieczyć indywidualnie (rys. 2a). Prąd znamionowy tych wkładek nie powinien być większy niż 63 A. Można też rozważyć wymianę wyłączników różnicowoprądowych na takie, które mogą być dobezpieczone bezpiecznikami z wkładkami gG80 (tab. 2.).

Warto wspomnieć, że jako dobezpieczenie wyłączników różnicowoprądowych można wykorzystać wyłączniki nadprądowe zainstalowane w obwodach odbiorczych (rys. 3.). Wtedy szczególnie należy zadbać o staranność połączeń pomiędzy aparatami – prawdopodobieństwo zwarcia pomiędzy wyłącznikiem różnicowoprądowym a wyłącznikiem nadprądowym instalacyjnym powinno być znikome.

Dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi

Dobór wyłącznika nadprądowego instalacyjnego do dobezpieczenia wyłącznika różnicowoprądowego jest bardziej kłopotliwy niż dobór bezpiecznika. W przeciwieństwie do bezpieczników, wraz ze wzrostem prądu zwarciowego zwiększa się całka ­Joule’a wyłączania wyłączników instalacyjnych, a więc rosną narażenia cieplne. Dodatkową trudnością jest to, że niewielu producentów wyłączników instalacyjnych podaje dane dotyczące ich prądów ograniczonych.

Aby sprawdzić przydatność wyłączników nadprądowych do dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych RCCB, przeprowadzono badania laboratoryjne prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania wybranych wyłączników nadprądowych instalacyjnych [2]. Przebadano wyłączniki nadprądowe o charakterystykach typu B, C i D. Zakres badań obejmował rejestracje charakterystycznych parametrów przy spodziewanym prądzie zwarciowym od 1 do 5 kA.

Dla każdego wyłącznika przeprowadzono po trzy próby wyłączania prądu zwarciowego nastawionego w trakcie kalibracji układu. Podczas próby wyłączania rejestrowano przebiegi prądu wyłączanego przez wyłącznik oraz napięcia u na jego zaciskach. Na podstawie otrzymanych rejestracji wyznaczono prąd ograniczony io i całkę Joule’a wyłączania I2tw. Przykładowe przebiegi wyłączania prądu zwarciowego przez wyłączniki nadprądowe instalacyjne zamieszczono na rysunku 4. Pole pod przebiegiem i2 (zakreskowany obszar) jest równe całce Joule’a wyłączania I2tw.

Na podstawie tych badań opracowano wykresy przedstawiające wartości prądu ograniczonego io i całki Joule’a wyłączania I2tw w funkcji spodziewanego prądu zwarciowego Ik (przykładowe wykresy zaprezentowano na rysunku 5.). Każdy wykres zawiera linię poziomą przedstawiającą, zgodnie z tabelą 1., największą wartość prądu szczytowego is i całki Joule’a I2t, którą przetrzyma wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego o określonym prądzie znamionowym ciągłym.

Rysunek 5. przedstawia wyniki badań wyłączników nadprądowych instalacyjnych B16, C16 i D20. Wyniki te porównano z największymi dopuszczalnymi wartościami prądu szczytowego i całki Joule’a dla wyłączników różnicowoprądowych o prądach znamionowych ciągłych odpowiednio In = 16, 25 i 40 A.

Jeżeli porównać wyniki badań prądów ograniczonych wyłączników nadprądowych instalacyjnych B16 i C16 z największą dopuszczalną wartością prądu szczytowego wyłącznika różnicowoprądowego o In = 16 A (rys. 5a), to okazuje się, że warunek koordynacji jest spełniony tylko dla spodziewanego prądu zwarciowego Ik = 1 kA (prąd ograniczony wyłączników B16 i C16 nie przekracza wartości dopuszczalnej dla wyłącznika różnicowoprądowego).

Niestety, nawet dla tego spodziewanego prądu zwarciowego (Ik = 1 kA) jest przekroczona największa dopuszczalna wartość całki Joule’a. Zatem wyłączniki B16 i C16 już przy prądzie Ik = 1 kA nie dobezpieczają wyłącznika różnicowoprądowego o In = 16 A, mimo że prąd znamionowy ciągły wyłączników nadprądowych i wyłącznika różnicowoprądowego jest identyczny. Tylko nieznacznie lepiej jest w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego o In = 25 A. Wyłącznik różnicowoprądowy o In = 40 A jest dobezpieczany przez wyłączniki B16 i C16 w całym badanym zakresie spodziewanych prądów zwarciowych. Wyłącznik D20 jest nieodpowiedni, jeżeli spodziewany prąd zwarciowy osiąga wartość Ik = 5 kA.

Większość dostępnych na rynku wyłączników różnicowoprądowych wytrzymuje większe wartości całki Joule’a wyłączania i prądu ograniczonego niż podane w tabeli 1. Jeżeli rozpatrywać wyłącznik różnicowoprądowy o oznaczeniu  , to charakterystyczne parametry wyłącznika nadprądowego instalacyjnego należy odnieść do tych samych parametrów bezpiecznika z wkładką gG.

Na rysunku 6. przedstawiono wykres prądu ograniczonego i wykres całki Joule’a wyłączania wyłączników nadprądowych instalacyjnych typu B (dane producenta), w funkcji spodziewanego prądu zwarciowego. Na wykresach naniesiono linię poziomą, przedstawiającą wspomniane parametry dla wkładki gG63 (wkładki gG o największym prądzie znamionowym, gwarantującym dobezpieczenie wyłącznika różnicowoprądowego).

Z wykresów na rysunku 6. wynika, że do spodziewanego prądu zwarciowego Ik o wartości około 4,2 kA w miejsce bezpiecznika z wkładką gG63 mogą być zastosowane wyłączniki instalacyjne typu B o prądzie znamionowym do 63 A. Powyżej spodziewanego prądu zwarciowego Ik = 4,2 kA występują ograniczenia co do prądu znamionowego In wyłączników instalacyjnych. Okazuje się, że przy prądzie zwarciowym Ik = 5 kA w rachubę wchodzą wyłączniki typu B o In £ 32 A, a przy prądzie Ik = 6 kA będą to wyłączniki o In £ 20 A. Jeżeli wyłączniki te będą dobezpieczać wyłączniki różnicowoprądowe np. o In = 63 A, to nie pozwolą na pełne wykorzystanie ich prądu znamionowego ciągłego.

Wnioski

Przy doborze zabezpieczeń nadprądowych w instalacjach elektrycznych należy zwrócić uwagę na problem prawidłowego dobezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych RCCB. Ryzyko niewłaściwego dobezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych może się pojawić wtedy, gdy stosuje się dobezpieczanie grupowe, a przy dobezpieczaniu indywidualnym, gdy urządzeniem dobezpieczającym jest wyłącznik nadprądowy. Szczególną ostrożność należy zachować w instalacjach o ostrych narażeniach zwarciowych.

Literatura

1. Bezpieczniki topikowe małogabarytowe i osprzęt. ETI, katalog producenta.

2. S. Czapp, D. Kowalak, K. Borowski, Narażenia cieplne i elektrodynamiczne wyłączników różnicowoprądowych przy ich dobezpieczaniu wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi – referat konferencyjny. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’13”, Jurata 12-14.06.2013, (Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 33), Wydaw. WEiA PG, Gdańsk 2013, s. 115-118.

3. IEC TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices. 2nd edition.

4. Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka, Verlag Dashöfer, Część 5. Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych.

5. E. Musiał, S Czapp, Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji (2). Miesięcznik SEP „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, 2008, nr 109, s. 3-44.

6. PN-HD 60269-2:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle). Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do J (oryg.).

7. PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB)- Część 1: Postanowienia ogólne.

8. Supplementary Protectors/Miniature Circuit Breakers. Technical Data Catalog, Numbers 1492-SP Series C, Rockwell Automation Publication 1492-TC010D-EN-P – April 2011.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Ochrona przeciporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

Ochrona przeciporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy.

W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy.

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi

Artykuł zawiera wiedzę dotyczącą klasyfikacji wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Autor przedstawił wyniki badań działania...

Artykuł zawiera wiedzę dotyczącą klasyfikacji wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Autor przedstawił wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconych prądach różnicowych oraz opisał dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które niedawno pojawiły się w normach.

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1. Dobór wyłączników różnicowoprądowych w szczególności został uzależniony od kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłącznika.

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.)

W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1.

Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć

Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć

W artykule przedstawione są zasady doboru wyłączników nadmiarowoprądowych do pracy selektywnej z innymi aparatami.

W artykule przedstawione są zasady doboru wyłączników nadmiarowoprądowych do pracy selektywnej z innymi aparatami.

Wybrane zagadnienia selektywności w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Wybrane zagadnienia selektywności w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Selektywność, określana również jako „wybiórczość”, jest rozumiana przez kolejne uruchamianie się poszczególnych stopni zabezpieczeń występujących w torze zasilania w razie wystąpienia awarii. W pierwszej...

Selektywność, określana również jako „wybiórczość”, jest rozumiana przez kolejne uruchamianie się poszczególnych stopni zabezpieczeń występujących w torze zasilania w razie wystąpienia awarii. W pierwszej ­kolejności rozpoczyna działanie pierwszy stopień zabezpieczeń, a w przypadku jego nieskuteczności włączają się kolejne stopnie zabezpieczeń występujące bliżej źródła zasilania.

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego....

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej staje się więc bardzo ważnym elementem składowym szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Od roku 1960 do chwili obecnej w naszym kraju wielokrotnie miały miejsce zmiany uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, wynikające...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego

Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu medycznego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych,...

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu medycznego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych, jak i ich późniejszymi użytkownikami. Uszkodzona lub niesprawna aparatura medyczna wykorzystywana do leczenia lub przeprowadzania diagnostyki może stać się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pacjentów, jak i pracowników.

Porażenia prądem elektrycznym w zakładach górniczych w latach 2005 – 2017

Porażenia prądem elektrycznym w zakładach górniczych w latach 2005 – 2017

Mechanizacja i automatyzacja procesów wydobywczych w górnictwie oraz stosowanie coraz wydajniejszych maszyn związane są ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystanie z niesprawnych,...

Mechanizacja i automatyzacja procesów wydobywczych w górnictwie oraz stosowanie coraz wydajniejszych maszyn związane są ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystanie z niesprawnych, uszkodzonych lub nieprawidłowo zamontowanych urządzeń i instalacji elektrycznych może być przyczyną niebezpiecznych dla ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych wypadków spowodowanych oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm człowieka.

Aktualne wymagania stosowane przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Aktualne wymagania stosowane przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

W celu dostosowania minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) określonymi...

W celu dostosowania minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 [1], w czerwcu 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne [2].

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono...

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

W artykule scharakteryzowano zasady przygotowania stanowiska pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prace wykonywane przy wyłączonym napięciu....

W artykule scharakteryzowano zasady przygotowania stanowiska pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prace wykonywane przy wyłączonym napięciu. Przedstawiono zasady uziemiania urządzeń lub obwodów wyłączonych spod napięcia, zawarte w aktualnych aktach prawnych. Zaprezentowano najważniejsze zasady doboru uziemiaczy oraz określono zakres ­badań sprzętu przeznaczonego do uziemiania i zwierania.

Zastosowanie II klasy ochronności w urządzeniach domowych powszechnego użytku

Zastosowanie II klasy ochronności w urządzeniach domowych powszechnego użytku

Autorzy scharakteryzowali zasady budowy urządzeń domowych powszechnego użytku, ponadto zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie mogą występować przede wszystkim podczas uszkodzeń urządzeń, uszkodzeń instalacji...

Autorzy scharakteryzowali zasady budowy urządzeń domowych powszechnego użytku, ponadto zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie mogą występować przede wszystkim podczas uszkodzeń urządzeń, uszkodzeń instalacji lub z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzenia oraz wskazali obszary zastosowania modernizacji urządzeń I klasy ochronności, ­która umożliwiłaby minimalizację tych zagrożeń.

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego...

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego w terapii psychiatrycznej, omówił terapię z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości i kliniczne zastosowanie pól elektromagnetycznych w terapii medycznej.

Rezystancyjne zwarcie doziemne napięcia falownika MSI

Rezystancyjne zwarcie doziemne napięcia falownika MSI

W napędowych przemiennikach częstotliwości napięciowy falownik MSI jest przekształtnikiem napięcia stałego na napięcie przemienne (DC/AC), do którego dołączony jest silnik. Harmoniczna podstawowa napięcia...

W napędowych przemiennikach częstotliwości napięciowy falownik MSI jest przekształtnikiem napięcia stałego na napięcie przemienne (DC/AC), do którego dołączony jest silnik. Harmoniczna podstawowa napięcia fazowego falowników MSI osiąga częstotliwość kilkunastu kiloherców [1]. Napędy z przemiennikami częstotliwości są powszechnie ­zasilane z transformatorów o układzie sieciowym TN [2]. Przy wystąpieniu rezystancyjnego zwarcia doziemnego napięcia fazowego falownika powstający prąd zwarciowy ma ograniczoną...

System przeciwpożarowy wykorzystujący wyłączniki różnicowoprądowe

System przeciwpożarowy wykorzystujący wyłączniki różnicowoprądowe

Jedną z metod wykrywania pożaru jest stosowanie czujników dymu lub ognia. Odcięcie dopływu energii elektrycznej po wykryciu zagrożenia przez czujnik wymaga zastosowania specjalnego systemu, przeznaczonego...

Jedną z metod wykrywania pożaru jest stosowanie czujników dymu lub ognia. Odcięcie dopływu energii elektrycznej po wykryciu zagrożenia przez czujnik wymaga zastosowania specjalnego systemu, przeznaczonego do tego celu. Oprócz samych czujników, w skład takiego systemu musi wchodzić centralka sterująca znajdującym się w rozdzielnicy wyłącznikiem z cewką wybijakową lub zanikową, a także medium służące do komunikacji pomiędzy elementami systemu. Komunikacja ta realizowana jest za pomocą dedykowanego...

Przyczyny porażeń prądem elektrycznym

Przyczyny porażeń prądem elektrycznym

Praca w obecności urządzeń i instalacji elektroenergetycznych może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem na niego prądu. W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy...

Praca w obecności urządzeń i instalacji elektroenergetycznych może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem na niego prądu. W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy będące odchyleniem od stanu normalnego związane z elektrycznością (np. uszkodzenia wyposażenia prowadzące do kontaktu bezpośredniego lub pośredniego) w latach 2005–2012.

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania...

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania parametrów związanych z klasą ograniczenia energii (znamionowa zdolność wyłączania prądów zwarciowych), a także parametry, jakie musi spełniać wyłącznik nadmiarowo-prądowy, aby mógł być oznaczony klasą ograniczenia energii, określa norma PN-EN 60898-1.

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony...

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony problem budowy tych aparatów oraz ich przeznaczenia.

Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w...

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i powodujący otwarcie zestyków, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie...

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie porażeniowe wynika z obecności w zasięgu ręki licznych części przewodzących dostępnych (np. pralki) i obcych (np. przewodzącego osprzętu instalacji wodociągowej, grzewczej, gazowej) oraz zwilżenia lub zanurzenia w wodzie ciała człowieka. Dlatego też arkusz 701 [1] normy PN-IEC 60364 poświęcono...

Badania impedancji ciała człowieka

Badania impedancji ciała człowieka

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie...

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie dla życia i zdrowia badanych, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych, należało opracować takie warunki badań, aby pomiary nie stwarzały ryzyka zagrożenia.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.