elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka

Oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiska pracy człowieka, które oddziałuje zarówno na psychikę, jak i na jego fizjologię. Właściwe oświetlenie wpływa na nasze dobre samopoczucie. Przebywanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia prowadzi z kolei do zmęczenia psychicznego, które jest rezultatem nadmiernego napięcia nerwowego wynikającego z ciągłej koncentracji uwagi. Oświetlenie jest właściwe, gdy zdolność rozróżnienia szczegółów jest tak sprawna, że nie prowadzi do odczucia przykrości i zmęczenia. Ilość światła potrzebnego do dobrego widzenia jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy i wielkości obserwowanych przedmiotów.

Zobacz także

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień...

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień normy IEC 61140:2001 i równoważnej normy polskiej PN-EN 61140 [2]. Dokument ten został już zatwierdzony i w grudniu 2005 r. został ustanowiony jako norma IEC 60364-4-41:2005 [1].

W ocenie wypadków przyjmuje się, iż każde zdarzenie (nieszczęśliwywypadek) jest wynikiem zaistniałych wcześniej przyczyn. W rozważaniach dotyczących bezpieczeństwa pracy należy rozpatrywać człowieka m.in. jako sprawcę wypadków, tj. z uwzględnieniem aspektów psychologicznych oraz stanów i poziomów jego homeostazy. Praca człowieka w niewłaściwych warunkach oświetleniowych powoduje wystąpienie zmęczenia oraz reakcji psychotropowych, które przyczyniają się między innymi do zmiany wartości impedancji ciała.

Wpływ oświetlenia na ergonomię pracy człowieka

Dobre oświetlenie aktywizuje układ nerwowy człowieka, sprzyja spostrzeganiu i rozróżnianiu szczegółów. Złe warunki oświetleniowe prowadzą do zmęczenia oczu. Jest to rezultatem nadmiernego napięcia nerwowego wynikającego z ciągłej koncentracji uwagi. Wśród czynników mających decydujący wpływ na szybkie narastanie zmęczenia wzroku należy wymienić: duże różnice luminancji, olśnienie spowodowane przez źródło światła znajdujące się w polu widzenia, mały kontrast obserwowanych przedmiotów i niewłaściwy skład widmowy światła. Wymagany poziom natężenia oświetlenia określa się biorąc pod uwagę zdolność rozróżniania szczegółów, odczucia komfortu i względy ekonomiczne.

Podstawowym parametrem charakteryzującym jakość oświetlenia jest natężenie oświetlenia, określane stosunkiem strumienia świetlnego (dΦ) padającego na oświetlaną powierzchnię (dA). Strumień świetlny (Φ) jest mocą promieniowania (światła) emitowanego przez źródło.

ei 1 2 2011 wplyw owietlenia wzor1

Wzór 1

gdzie:

A – oświetlana powierzchnia, w [m2],

E – natężenie oświetlenia, w [lx],

Φ – strumień świetlny, w [lm].

Natężenie oświetlenia danej powierzchni maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości.

Określenie właściwych poziomów natężenia oświetlenia jest jednym z podstawowych problemów techniki oświetleniowej. Odbierane wrażenia wzrokowe są wrażeniami subiektywnymi, a ocena warunków oświetleniowych jest osobniczo zmienna. Wymagane średnie wartości natężenia oświetlenia od rodzaju wykonywanej pracy określają normy branżowe.

Na proces spostrzegania negatywny wpływ ma zjawisko olśnienia. Występuje, gdy natężenie światła docierającego do siatkówki przekroczy możliwości adaptacyjne oka. Polega ono na odczuwaniu niewygody widzenia i jest wywołane pojawieniem się w polu widzenia niepożądanego źródła światła zakłócającego równomierny rozkład luminacji. Olśnienie chwilowo oślepia, może wywołać bóle oczu, a powtarzane jest przyczyną złego samopoczucia.

Oko ludzkie posiada stosunkowo dużą zdolność przystosowania się do zmiennych warunków oświetlenia. Oko adaptuje się do zmieniających się warunków oświetleniowych dzięki rozszerzaniu się źrenicy przy słabym świetle i zwężaniu jej przy świetle silnym oraz zdolności zmiany czułości elementów siatkówki. Pojawienie się silnego bodźca świetlnego powoduje zaburzenie wcześniejszego stanu adaptacji oka wskutek niedostosowania średnicy źrenicy i czułości siatkówki do tej nowej luminancji. Jeżeli osoba przebywająca w słabo oświetlonym otoczeniu przejdzie do otoczenia jaskrawo oświetlonego, światło staje się bardziej intensywne i nieprzyjemnie jaskrawe dopóty, dopóki oczy nie zaadaptują się do nadmiernego oświetlenia. Taki rodzaj adaptacji do światła trwa około 5 minut. W czasie przystosowania wzrok jest mniej wrażliwy na światło i człowiek widzi znacznie gorzej. Jeżeli osoba przebywająca w jaskrawo oświetlonym pomieszczeniu przejdzie do pomieszczenia słabo oświetlonego, siatkówka adaptuje się do ciemności stając się bardziej czuła na światło. Zjawisko adaptacji do ciemności trwa do 20 minut.

Osoby starsze potrzebują kilkakrotnie więcej światła niż młode. Dzieje się tak, ponieważ z wiekiem źrenica maleje, co redukuje ilość światła padającego na siatkówkę, mięśnie oczne stają się słabsze, a zdolność ostrego widzenia szczegółów maleje. Soczewki tracą swoją elastyczność, stają się grubsze i mniejprzeźroczyste, co wywołuje rozpraszanie światła w oku, nocną ślepotę oraz wzrost wrażliwości na olśnienie.

Wpływ oświetlenia na elektrofizjologię ciała człowieka

Światło odbierane przez oko człowieka stanowi tylko niewielki fragment promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 380 nm do 780 nm, mającego zdolność pobudzenia narządu wzroku do widzenia. Oko ludzkie jest wyposażone w układ optyczny służący do skupiania promieni świetlnych na receptorach wzrokowych. Soczewka oka w wyniku akomodacji dostosowuje swój kształt, powodując możliwość dobrego widzenia z bliska i daleka. Wielkość źrenicy zależy od natężenia promieni świetlnych padających na siatkówkę. Światło docierając do oka przechodzi przez rogówkę, ciecz wodnistą, soczewkę i ciało szkliste, tworząc obraz na siatkówce.

Warstwą światłoczułą oka jest siatkówka zawierająca około 130 milionów elementów światłoczułych, zwanych czopkami i pręcikami. Czopki, których jest około 7 milionów, rozmieszczone są w centralnej części siatkówki zwaną żółtą plamką. Posiadają wysoki próg pobudliwości oraz zdolność odróżniania długości fal światła, czyli widzenie barw. Pręciki, których jest około 123 milionów, rozmieszczone są poza żółtą plamką i posiadają dużo większą czułość, ale nie rozróżniają barw. Dlatego tak zwane widzenie zmierzchowe, to widzenie w szarych barwach. Czopki i pręciki pochłaniają światło i przekazują energię komórkom nerwowym siatkówki. Pochłanianie promieni świetlnych powoduje zmiany stanu substancji światłoczułej wzbudzając czynność neuronalną. Impulsy nerwowe od receptorów z siatkówki przekazywane są przez układ włókien nerwowych do ośrodków wzrokowych kory mózgowej. Aksony neuronów drogi wzrokowej odzwierciedlają w korze mózgowej przestrzenną reprezentację siatkówki.

Pod korą mózgową leży istota biała zbudowana z aksonów komórek nerwowych, której włókna nerwowe tworzą połączenia między ośrodkami korowymi a innymi częściami układu nerwowego człowieka. Część przesyłanych impulsów nerwowych dociera do śródmózgowia, które jest połączone z podwzgórzem, stanowiącym ośrodek autonomiczny układu nerwowego. Podwzgórze jest częścią mózgowia, w którym mieszczą się ośrodki homeostazy organizmu. Ośrodki te regulują procesy życiowe człowieka tak, aby różne czynniki nie powodowały przekroczenia fizjologicznie dopuszczalnych granic. W podwzgórzu zawarty jest ośrodek termoregulacji oraz inne ośrodki kontrolujące zmysły.

Wrażenia wzrokowe związane z niewłaściwym oświetleniem miejsca pracy pobudzają czynność podwzgórza, która wpływa na czynność gruczołów potowych w skórze człowieka. Gruczoły potowe powodują napełnienie elektrolitycznym potem kanalików potowych, co powoduje nasączenie skóry człowieka i prowadzi do zmiany jego impedancji ciała. Zjawisko oddziaływania bodźców świetlnych na elektrofizjologię człowieka pokazano schematycznie na rysunku 1.

Wpływ bodźców optycznych na impedancję ciała człowieka

Najistotniejszym czynnikiem w ochronie przed skutkami działania prądu elektrycznego jest wartość prądu rażeniowego uzależniona od napięcia i rzeczywistej impedancji ciała człowieka. Istotnym staje się dokładniejsze poznanie zmian wartości impedancji ciała człowieka w zależności od niewłaściwego oświetlenia miejsca pracy. Dla zbadania zjawiska oddziaływania bodźców świetlnych na elektrofizjologię organizmu, przeprowadzono badania empiryczne zmian wartości impedancji ciała w czasie narażenia wzroku światłem. Badania wykonano podczas narażenia wzroku człowieka światłem o natężeniu od 40 do 350 lx. Pomiar impedancji ciała osoby narażonej determinującym światłem, wykonano metodą standardową, prądem o częstotliwości 50 Hz i napięciu 27 V. Badania wykonano w klimacie normalnym o wartości 16 katastopni wilgotnych określonych katatermometrem.

Metoda standardowa badań impedancji ciała, opracowana i stosowana przez autora, polega na wykonywaniu pomiarów elektrycznych in vivo, na drodze empirycznego rażenia od opuszki palca środkowego do opuszki kciuka tej samej ręki. Wartość tak określonej impedancji standardowej ciała Z0 mierzy się metodą techniczną, dociskając opuszki palców do miedzianej elektrody płaskiej. Powierzchnia dotyku opuszki palca do elektrody przy sile docisku 6 N wynosi 330 mm2.

W celu wyznaczenia wartości impedancji ciała dla innej, rzeczywistej drogi rażenia opracowano współczynnik transformacji drogi rażenia ξ. Współczynnik ten umożliwia przeliczenie wartość impedancji standardowej Z0 na drodze od opuszki palca środkowego do opuszki kciuka, na impedancję ciała Z dla rzeczywistej drogi rażenia. Współczynnik transformacji ξ przedstawia wzór:

ei 1 2 2011 wplyw owietlenia wzor2

Wzór 2

gdzie:

Z0 – wartość impedancji ciała dla standardowej drogi rażenia, w [Ω],

Z – wartość impedancji ciała dla typowych dróg rażenia prądem, w [Ω],

ξ – współczynnik transformacji drogi rażenia, wynoszący dla drogi rażenia: ręka – ręka ξ=6, ręka – nogi ξ=10, ręka – tułów ξ=9, w [−].

Przed rozpoczęciem pomiarów impedancji ciała wzrok badanych wolontariuszy został przez 10 minut adaptowany do ciemności. Po zaadaptowaniu wzroku do ciemności badaną osobę eksponowano na światło o określonej wartości natężenia. Pomiar wartości impedancji standardowej ciała wolontariuszy wykonywano co 60 sekund od chwili rozpoczęcia ekspozycji na światło. Badania zmian wartości impedancji przeprowadzano w czasie 600 sekund (10 minut), co wynika z fizjologii adaptacji do światła.

Z badań wynika, że wartość impedancji ciała człowieka o wzroku przywykłym do ciemności maleje w ciągu 60 sekund od chwili narażenia światłem. Najmniejszą wartość ekstremalną impedancja osiąga po czasie 60 do 120 s od rozpoczęcia ekspozycji światłem. Po upływie 120 sekund (2 min) wartość impedancji ciała wzrasta, osiągając wartość ustaloną po czasie 460 sekund (8 min) i jest równa wartości początkowej impedancji po adaptacji wzroku do ciemności.

Ponieważ badane zjawisko osiąga ekstremum pomiędzy 60–120 sekundą narażenia narządu wzroku na światło, analityczną zależność określono dla tych warunków. Na podstawie dodatkowych pomiarów wykonanych w różnym klimacie i dla różnych wartości napięcia oraz po ich weryfikacji metodą statystyki matematycznej, równanie zostało określone:

ei 1 2 2011 wplyw owietlenia wzor3

Wzór 3

gdzie:

Z – impedancja ciała człowieka, w [kΩ],

E – natężenie oświetlenia, w [lx],

K – klimat środowiska określony w katastopniach wilgotnych, w [°Kw],

U – napięcie wrażeniowe, w [V],

ξ – współczynnik transformacji drogi rażenia, wynoszący dla drogi rażenia: ręka – ręka ξ=6, ręka – noga ξ=10, ręka – plecy ξ=9, w [−].

Klimat określa się katatermometrem Hilla, który mierzy w danym otoczeniu intensywność chłodzenia ciała pod wpływem temperatury, wilgotności i prędkości przepływu powietrza. Katatermometr jest termometrem alkoholowym o rozszerzonej u góry rurce kapilarnej z oznaczonymi temperaturami 35°C i 38°C. Klimat określa się mierząc czas opadania słupa alkoholu na skali pomiędzy cechami 38°C a 35°C. Jednostką klimatu jest katastopień wilgotny [°Kw], odpowiadający natężeniu chłodzenia środowiska, które pozwala odbierać 1 mcal ciepła z powierzchni 1 cm2 katatermometru w ciągu 1 sekundy. Normalne warunki klimatyczne określane katatermometrem są w zakresie od 12 do 17 katastopni wilgotnych.

W celu dalszego zbadania wpływu natężenia oświetlenia na zmianę impedancji ciała, przeprowadzono w czasie wykonywania pracy pomiary wartości impedancji standardowej ciała człowieka pracującego na stanowisku o różnym natężeniu oświetlenia. Badania przeprowadzono wśród elektromonterów na dole kopalni w czasie wykonywania prac łączeniowych kabla elektroenergetycznego. Wartość impedancji standardowej ciała elektromonterów mierzono co 30 minut, w ciągu 2 godzin pracy. Stanowisko pracy było oświetlone światłem o natężeniu mającym wartość znacznie mniejszą niż wymagane 200 lx do tych prac.

Wartość impedancji ciała człowieka zmienia się w czasie wykonywania pracy w warunkach niewłaściwego oświetlenia. Na rysunku 3. pokazano wpływ czasu pracy na zmianę wartości impedancji ciała elektromonterów pracujących przy łączeniu kabli elektroenergetycznych w kopalniach. Stanowisko pracy było oświetlone światłem o natężeniu mniejszym niż zalecane 200 lx do tej pracy. Pokazano względną zależność (Z/Z’) wartości średniej impedancji ciała (Z) w czasie pracy do wartości początkowej impedancji ciała (Z’) przed rozpoczęciem pracy.

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że wykonywanie prac w warunkach niewłaściwego oświetlenia powoduje zmęczenie psychiczne człowieka. Zmęczenie to powoduje w organizmie człowieka szereg zmian fizjologicznych, których efektem są zmiany parametrów fizycznych skóry.

Przyjmując, że ustrój człowieka rozpatrywany jest jako system czynnościowy kontrolowany przez ośrodek centralny układu nerwowego, to oczywiste staje się, że działanie uciążliwego czynnika środowiska pracy może uruchomić mechanizmy adaptacyjne, których zadaniem jest utrzymanie równowagi funkcjonowania organizmu. Uruchomienie mechanizmów adaptacyjnych powoduje wystąpienie efektu biologicznego, który można zidentyfikować w zmianach impedancji elektrycznej ciała człowieka.

Literatura

  1. J. Bąk, Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, „Wiadomości Elektrotechniczne” 3/1998.
  2. W. Ganong, Fizjologia, PZWL, Warszawa 1994.
  3. S. Gierlotka, Pomiary impedancji i rezystancji ciała ludzkiego w celu określenia zagrożenia porażeniowego w środowisku górniczym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1994, Seria Górnictwo, z. 218.
  4. S. Gierlotka, Wpływ uciążliwości ergonomicznych występujących w kopalniach węgla kamiennego na impedancję elektryczną ciała człowieka. Praca habilitacyjna. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl. Górnictwo, z. 252, Gliwice 2002.
  5. S. Gierlotka, Elektropatologia porażeń prądem, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Termowizja - zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja - zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego...

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego energia elektryczna jest doprowadzona do rozdzielnicy głównej budynku (RGB) kablem YKXSżo 5×70. Rozdzielnica jest zainstalowana w wydzielonym pomieszczeniu budynku.

Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów (część 1.)

Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów (część 1.)

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym przez przepisy techniczno-prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym przez przepisy techniczno-prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), szczególnie zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZLI - ZLV).

Sieci i urządzenia średniego napięcia. Polskie Normy w branży elektrycznej

Sieci i urządzenia średniego napięcia. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące wymienionego zakresu tematycznego, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego....

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące wymienionego zakresu tematycznego, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zakres Polskich Norm dotyczących sieci i urządzeń średniego napięcia jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 29.060.10, 29.060.20, 29.120.50, 29.170, 29.130.99, 29.160, 29.180, 29.240, 29.280.

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach...

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań...

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia...

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia do sieci elektroenergetycznej z generatora pracującego zespołu prądotwórczego (w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody od zarządcy lub właściciela sieci, dopuszcza się w godzinach szczytu obciążeń równoległe zasilanie odbiorników z sieci oraz generatora zespołu prądotwórczego. Nie dopuszcza...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna...

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna może być dostarczana z sieci wewnątrzzakładowej. Zespoły prądotwórcze stosowane są najczęściej w pierwszym etapie budowy, do czasu zbudowania sieciowych urządzeń zasilających lub w robotach liniowych, gdy front robót ciągle się przesuwa. Gdy brak innych możliwości zasilania, zespół prądotwórczy...

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na...

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na powierzchni ziemi jest ujściem wąskiego przewodu skalnego połączonego z bocznymi krętymi kanałami i podziemnymi kawernami. Gromadzą się w nich wody gruntowe, które są ogrzewane ciepłem otaczających skał do temperatury wrzenia.

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane...

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane do zainstalowania w projektowanym obiekcie budowlanym.

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy...

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy wariant konfiguracji niekoniecznie musi być najbardziej niezawodny. Mając do wyboru konfigurację centralną, rozproszoną lub mieszaną zasilaczy UPS, należy pamiętać, że każda z nich ma swoje zalety, ale również wady.

Wybrane metody diagnostyki linii kablowych SN

Wybrane metody diagnostyki linii kablowych SN

Do niedawna diagnozowanie stanu linii kablowej opierało się głównie na próbie napięciem wyprostowanym wraz z pomiarem rezystancji izolacji. Doświadczenie pokazało, że takie podejście w diagnostyce jest...

Do niedawna diagnozowanie stanu linii kablowej opierało się głównie na próbie napięciem wyprostowanym wraz z pomiarem rezystancji izolacji. Doświadczenie pokazało, że takie podejście w diagnostyce jest mało przydatne, ponieważ powstawało wiele awarii tuż po pozytywnych wynikach badań. Idealnym rozwiązaniem diagnostycznym linii kablowej byłoby nie tylko określenie stanu izolacji i zakwalifikowanie bądź nie do eksploatacji, ale także wskazanie miejsca potencjalnego uszkodzenia w izolacji.

Kable i przewody. Polskie Normy w branży elektrycznej

Kable i przewody. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie zawiera Polskie Normy dotyczące kabli i przewodów, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zakres Polskich Norm dotyczących...

Zestawienie zawiera Polskie Normy dotyczące kabli i przewodów, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zakres Polskich Norm dotyczących tego tematu jest ujęty w grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: kable, przewody, sprzęt elektroinstalacyjny.

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu...

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu szafki złączowo-licznikowej, zainstalowanej w linii ogrodzenia, z której zasilane są garaże.

Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Rozbudowa systemu elektroenergetycznego, jaka ma obecnie miejsce, jest związana z wprowadzaniem coraz nowocześniejszych technologii wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Podyktowane jest to potrzebami...

Rozbudowa systemu elektroenergetycznego, jaka ma obecnie miejsce, jest związana z wprowadzaniem coraz nowocześniejszych technologii wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Podyktowane jest to potrzebami rynku energetycznego, wymagającego dużej dyspozycyjności i niezawodności zasilania elektrycznego. Rozwiązania wprowadzane w obiektach energetyki muszą być niezawodne, a przy tym bardzo bezpieczne.

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Budowa linii kablowych WN

Budowa linii kablowych WN

Przyszłość budowy sieci WN w miastach należy do linii kablowych i GPZ-tów wnętrzowych. Jest to w zasadzie jedyne rozwiązanie, umożliwiające realizację tak istotnej inwestycji w obszarze zurbanizowanym....

Przyszłość budowy sieci WN w miastach należy do linii kablowych i GPZ-tów wnętrzowych. Jest to w zasadzie jedyne rozwiązanie, umożliwiające realizację tak istotnej inwestycji w obszarze zurbanizowanym. Jest ono kilkakrotnie droższe od napowietrznego, lecz pozwala na zrealizowanie inwestycji oraz jest znacznie bardziej bezpieczne w eksploatacji.

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń...

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określające zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie...

Ocena instalacji oświetleniowych

Ocena instalacji oświetleniowych

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów...

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania oraz obiektów budowlanych, które właściciel chce sprzedać lub wynająć.

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312, obciąża właściciela...

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312, obciąża właściciela lub zarządcę budynku. Sprawdzanie okresowe obejmuje przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej (bez jej demontażu lub z częściowym jej demontażem), a następnie powinno być uzupełnione właściwymi pomiarami i próbami, łącznie ze sprawdzeniem wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego....

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego. Pomieszczenie ZSE zostało wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym i projektem instalacji sanitarnych, który obejmuje czerpnie powietrza, wyrzutnię oraz wentylację. Projekt konstrukcyjny oraz projekt sanitarny stanowią osobne opracowania. Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia adaptowanego...

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie...

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie nawet przekraczający możliwości finansowe ich użytkowników. W Polsce problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplana, ponadto nawet nowo budowane budynki najczęściej spełniają jedynie minimalne wymagania w zakresie energooszczędności [1].

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.