elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Zabezpieczanie przeciwpożarowe serwerowni poprzez obniżenie poziomu tlenu

W poprzednich artykułach [1], prezentowanych w cyklu konferencji szkoleniowych „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”, przedstawiono sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego serwerowni z wykorzystaniem stałych urządzeń gaśniczych gazowych z omówieniem sposobu sterowania tymi urządzeniami, sygnalizowania etapów wprowadzania i usuwania gazu z pomieszczeń. Pozostały do omówienia alternatywne rozwiązania wobec rozwiązań gazowych. Jednym z nich jest inertyzacja chronionych pomieszczeń. Z metodyki tej można korzystać w różnych zastosowaniacxh, począwszy od zabezpieczeń przeciwwybuchowych, aż do zabezpieczeń przeciwpożarowych w różnych przestrzeniach.

Zobacz także

Reakcja na ogień kabli bezhalogenowych oraz kabli na bazie PVC

Reakcja na ogień kabli bezhalogenowych oraz kabli na bazie PVC

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań autorka artykułu dokonuje oceny kabli bezhalogenowych i wytwarzanych na bazie PVC pod kątem ich reakcji na ogień

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań autorka artykułu dokonuje oceny kabli bezhalogenowych i wytwarzanych na bazie PVC pod kątem ich reakcji na ogień

Detektory gazu

Detektory gazu

Artykuł jest tylko pewnym wprowadzeniem do tematyki detektorów gazu. Wyjaśnia działanie podstawowych typów sensorów do detekcji gazów. Jego zakresy tematyczne stanowią m.in.: ochrona przeciwpożarowa, detektory...

Artykuł jest tylko pewnym wprowadzeniem do tematyki detektorów gazu. Wyjaśnia działanie podstawowych typów sensorów do detekcji gazów. Jego zakresy tematyczne stanowią m.in.: ochrona przeciwpożarowa, detektory gazu, system detekcji gazów oraz bezpieczeństwo pożarowe

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

W przypadku zabezpieczeń przeciwwybuchowych, według standardu PN-EN 1127-1 [2] inertyzacja jest to dodawanie substancji obojętnych w celu zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych. Zatem tworzenie się mieszaniny wybuchowej można uniemożliwiać poprzez dodanie gazowych substancji, na przykład dwutlenku węgla, azotu, argonu, chlorowcopochodnych węglowodorów bądź też proszkowych substancji obojętnych.

Rozróżnia się:

 • inertyzację częściową, czyli zmniejszanie zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej wybuch, ale po zmieszaniu jej z dostateczną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina staje się zdolna do wybuchu,
 • oraz inertyzację całkowitą, jako zmniejszanie zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej wybuch, a po zmieszaniu jej z dowolną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina w dalszym ciągu nie jest zdolna do wybuchu.

Warunki, które muszą być szczegółowo spełnione podczas skutecznej i bezpiecznej inertyzacji, odnoszą się przede wszystkim do następujących zagadnień:

 • skład chemiczny atmosfery wybuchowej,
 • procedury związane z wyładowaniem gazu obojętnego,
 • czynności kontrolne podczas inertyzacji.

Wymienione wyżej warunki zostały szczegółowo opisane w raporcie technicznym EN-TR 15281 [3], który został przygotowany przez grupę międzynarodowych ekspertów w dziedzinie wybuchowości, na zlecenie organizacji normalizacyjnej CEN.

Natomiast dla ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, w tym serwerowni, przyjęło się definiowanie inertyzacji jako zabezpieczenia polegającego na ciągłym zmniejszeniu ilości tlenu do poziomu niepozwalającego na inicjację i podtrzymywanie reakcji spalania.

b zabezpieczanie ppoz tab1
Tab. 1. Wykaz granic zapłonu wybranych substancji
Źródło: opracowano na podstawie danych z VdS 3527 [5].

Granica zapłonu

Graniczna zawartość tlenu w atmosferze, wyrażona w procentach objętościowych, umożliwiająca spalanie, jest zależna od rodzaju spalanego materiału (tab. 1.). Celem stosowania urządzeń inertyzujących jest utrzymywanie w sposób ciągły takiego stężenia tlenu w chronionej przestrzeni, które uniemożliwi spalanie znajdujących się w niej materiałów.

Budowa przykładowej instalacji

Podstawowym elementem systemu inertyzującego jest generator azotu — urządzenie, które pozwala wyodrębnić azot z powietrza atmosferycznego. Stosuje się przy tym jedną z dwóch znanych metod:

 • technologię membranową (różna prędkość przenikania poszczególnych składników powietrza przez ściankę membrany)
 • lub adsorpcję zmiennociśnieniową (przepływ sprężonego powietrza przez kolumnę zawierającą substancję adsorbującą. Sprężone powietrze przepływa przez kolumnę wypełnioną węglowym sitem molekularnym – mniejsze molekuły tlenu są adsorbowane przez sito, natomiast większe molekuły azotu przepływają do wylotu urządzenia. Po nasyceniu sita węglowego następuje regeneracja pod ciśnieniem atmosferycznym).
b zabezpieczanie ppoz rys02
Rys. 1. Stężenia graniczne i robocze

Generator azotu sterowany jest za pomocą centrali odpowiadającej za przebieg procesu inertyzacji. Sygnały wejściowe dla centrali spływają z sond stężenia tlenu umieszczonych w pomieszczeniu chronionym. Centrala utrzymuje zadane stężenie tlenu w określonych granicach tolerancji. Czas pracy generatora zależy przede wszystkim od szczelności pomieszczenia i częstości wejść do pomieszczenia.

Przykładową instalację inertyzującą przedstawiono na rys. 1. W pomieszczeniach o dużych kubaturach układ pokazany na fot. 1. powinno się poszerzyć o zastosowanie większej liczby czujników tlenu, w wyniku czego uzyska się dokładniejsze oszacowanie zawartości tlenu w całej kubaturze pomieszczenia chronionego.

Zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, należy stosować nie mniej niż dwa czujniki w pomieszczeniu do 500 m3 (4 czujniki – od 500 do 4000 m3 oraz 6 przy kubaturach od 4000 do 10 000 m3 itd.). Ekrany ostrzegawcze, z wyświetlanymi komunikatami słownymi, powinny być umieszczane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. W pomieszczeniach o dużych kubaturach należy wprowadzać do pomieszczenia azot wielopunktowo, w pobliżu podłogi.

Wypełnienie azotem

Często pojawia się pytanie, jak szybko można wypełnić azotem pomieszczenie do bezpiecznego poziomu. Zależy to od kubatury pomieszczenia i wydatków roboczych zastosowanego generatora.

Czas potrzebny do uzyskania stężenia roboczego dla serwerowni, na przykład o kubaturze netto pomieszczenia Vnet = 100 m3 dla stężenia inertującego na poziomie 15% obj. O2, można wstępnie oszacować w następujący sposób:

a) obliczenie ilości tlenu w pomieszczeniu w warunkach normalnych przy stężeniu 21% obj.:

b) obliczenie ilości tlenu w pomieszczeniu przy zredukowanym stężeniu 15% obj.:

c) obliczenie ilości tlenu, który należy usunąć z pomieszczenia, aby uzyskać stężenie tlenu 15% obj.:

d) obliczenie ilości azotu, który należy wprowadzić do pomieszczenia:

e) wyznaczenie stężenia projektowego (inertującego):

Czas do uzyskania stężenia roboczego od 21% do 15% (pierwsze uruchomienie) t = VN/QN, gdzie Qn jest wydajnością urządzenia inertyzującego. Przy założeniu, że wydajność wynosi z przedziału 3,5 do 14 (przy temperaturze 20°C), czas wynosi od 2,04 do 8,17 h. Bez wątpliwości są to czasy długie, co definiuje te urządzenia jako zabezpieczające, które muszą działać w normalnych warunkach użytkowania pomieszczenia, a nie gaśnicze, działające tylko w przypadku pożaru.

Przy doborze stężenia projektowego tlenu należy uwzględnić jeszcze współczynnik bezpieczeństwa, jak również współczynnik regulacji układu (histereza układu). Współczynnik bezpieczeństwa powoduje obniżenie stężenia przyjętego jako granica zapalności pomniejszona o 1% obj. przy stężeniach tlenu większych równych od 15% obj., a 1,5% przy stężeniach mniejszych od 15%.

Współczynnik regulacji układu określa stężenie robocze wynikające bezpośrednio ze stężenia projektowego. Jest ono z reguły około 0,2 do 0,5% obj. niższe od stężenia projektowego i wyznacza się je w celu uwzględnienia niedokładności pomiaru czujników tlenu i ewentualnie ustala jeszcze poziom alarmowania i sterowania. Należy przy tym zwrócić uwagę, by stężenie robocze stanowiło górną granicę zakresu regulacji, który w zależności od instalacji wynosi 0,2–0,4% obj.

Często pojawia się pytanie, jak sobie poradzić z otwieraniem drzwi do serwerowni, w wyniku czego następuje chwilowe rozszczelnienie pomieszczenia i napływ świeżego powietrza. Doświadczenia praktyczne wskazują, że w typowych serwerowniach, do których wejścia personelu są sporadyczne, nie jest to istotny problem. Natomiast jeśli przewidziano częste wchodzenie do pomieszczenia, można zastosować dodatkowy przedsionek, ograniczający przepływ gazów.

Stosując inertyzację, należy również określić sposób klimatyzacji pomieszczeń, kładąc szczególny nacisk na ograniczenia dopływu powietrza z zewnątrz i pracę przede wszystkim w obiegu zamkniętym.

Każdy przypadek wymaga indywidualnego rozważania, a przy konieczności zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w sytuacji pożaru stosowane jest również uwolnienie do pomieszczenia dodatkowej porcji azotu z butli zgromadzonych poza pomieszczeniem.

Wymagania bezpieczeństwa dla osób

Niestety, ta technologia wiąże się ograniczeniem czasu przebywania osób w pomieszczeniu chronionym. Instytut Medycyny Pracy wydał oświadczenie w sprawie warunków pracy i ochrony zdrowia podczas wchodzenia ludzi w obszary ze stałym niedoborem tlenu.

W pomieszczeniach takich nie mogą znajdować się stałe stanowiska pracy, a czas przebywania ludzi uzależniony jest od kategorii pomieszczenia. Przebywanie ludzi w tych pomieszczeniach możliwe jest wyłącznie pod poniższymi warunkami:

 • obszary kategorii I: (21% obj. > stężenie tlenu ≥17% obj.) do takich pomieszczeń mogą wchodzić osoby,
  u których nie stwierdzono żadnej choroby serca, krążenia, naczyniowej lub choroby układu oddechowego,
 • obszary kategorii II: (17% obj. > stężenie tlenu ≥ 15% obj.) osoby, które wchodzą do pomieszczeń, przed pierwszym wejściem muszą zostać poddane badaniom okresowym i mogą przebywać w pomieszczeniu do 4 godzin pracy ciągłej. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 3 lata,
 • obszary kategorii III: (15% > stężenie tlenu ≥ 13%) osoby, które wchodzą do pomieszczeń, mogą wykonywać wewnątrz tylko lekkie prace fizyczne i przed pierwszym wejściem muszą zostać poddane badaniom lekarskim oraz być poddawane okresowym badaniom. Badania okresowe powinny być wykonywane co 2 lata, a czas przebywania może wynosić do 2 godzin pracy ciągłej, po czym należy zastosować min. 30 minut przerwy między kolejnymi okresami pracy. Przerwę trzeba spędzić w obszarze, w którym powietrze ma normalne stężenie tlenu.
b zabezpieczanie ppoz rys01
Fot. 1. Elementy systemu inertyzującego, gdzie: 1 – kubatura chroniona, 2 – generator azotu, 3 – centralka czujnika tlenu, 4 – czujnik tlenu, 5 – rura rozprowadzająca azot, 6 – rura doprowadzająca powietrze, 7 – rura odprowadzająca tlen, 8 – sygnalizator alarmowy, 9 – panel ostrzegawczy, 10 – główny panel operatora, 11 – zasysająca czujka dymu, 12 – rurarz zasysającej czujki dymu (na podstawie materiałów firmy Wagner [6])

W pomieszczeniach chronionych dla kategorii II i III możliwe jest wykonywanie tylko lekkich prac fizycznych. Oczywiście możliwe jest czasowe podniesienie stężenia tlenu w pomieszczeniu, w celu dłuższej pracy ludzi wewnątrz.

Aby wejść do pomieszczenia, gdzie stężenie tlenu znajduje się poniżej 13% obj., należy zaopatrzyć się w aparat ochrony dróg oddechowych z własnym zapasem powietrza. Ponadto należy zwrócić uwagę na ograniczenia zdrowotne wpływające na możliwość wejścia do zabezpieczanego pomieszczenia. Są to:

 • utrata zmysłu równowagi,
 • ostra choroba wysokościowa,
 • choroby serca,
 • choroby płuc,
 • ciąża,
 • anemia
 • oraz inne choroby krwi.

Aby nie dopuścić do narażania osób na szkodliwe warunki związane z obniżonym stężeniem tlenu, należy stosować rozwiązania zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa.

Środki techniczne informujące o warunkach panujących wewnątrz zabezpieczonego pomieszczenia (fot. 1.) to:

 • nad wejściem wyświetlana powinna być wartość aktualnego stężenia tlenu,
 • przy stężeniu tlenu w pomieszczeniu mniejszym od 17% obj. zapala się nad wejściem ekran z napisem ostrzegawczym, np. „Uwaga! Niskie stężenie tlenu: ograniczony dostęp do pomieszczenia”,
 • jeżeli stężenie tlenu w pomieszczeniu spadnie poniżej 13% obj., personel znajdujący się w pomieszczeniu zostaje ostrzeżony przez dźwięk syren, migające światła wewnątrz oraz wyświetlenie tekstu: „Natychmiast opuścić pomieszczenie”. Osoby znajdujące na zewnątrz są ostrzegane przez napis: „Nie wchodzić”,
 • można zainstalować elementy blokujące wejście do pomieszczenia, jeżeli stężenie tlenu w atmosferze znajduje się poniżej przyjętego progu, np. 13% obj. bądź 17% obj. (kontrola dostępu). Przy takim rozwiązaniu należy zawsze zapewnić możliwość opuszczenia pomieszczenia osobom przebywającym wewnątrz.

Jak poradzić sobie z koniecznością pracy ludzi w określonych godzinach? Możliwe jest odpowiednie zaprogramowanie centrali sterującej, tak aby w godzinach pracy ludzi utrzymywać stężenie na bezpiecznym poziomie 17%, a po ich wyjściu obniżać do zadanego stężenia projektowego, np. 15%. Stosowane są również przełączniki ręczne, które po uruchomieniu przed wejściem do pomieszczenia powodują automatyczne podniesienie stężenia tlenu i powrót do stężenia projektowego po wyłączeniu przełącznika przy wyjściu z pomieszczenia.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2016

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2016

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 1.)

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 1.)

W cyklu artykułów zostaną omówione wyniki analizy zagrożeń przeprowadzonej w sześciu akumulatorowniach na terenie jednego z zakładów przemysłowych, w którym kwestia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie....

W cyklu artykułów zostaną omówione wyniki analizy zagrożeń przeprowadzonej w sześciu akumulatorowniach na terenie jednego z zakładów przemysłowych, w którym kwestia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie. W kolejnych częściach opiszemy wybrane definicje i terminy związane z oceną wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem oraz zasady eksploatacji baterii akumulatorów, istotne z punktu widzenia oceny zagrożenia wybuchem w akumulatorowni oraz przy ich eksploatacji poza nią.

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania...

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania ww. normy, aby mogły być zastosowane w systemach wentylacji pożarowej.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (cz. 2)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (cz. 2)

W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w...

W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego oraz wymagania dotyczące doboru i eksploatacji baterii akumulatorów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenie wybuchowe stwarzane przez wodór wydzielający się z akumulatorów oraz metodykę neutralizacji tych zagrożeń.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.