elektro.info

news Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

news Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Towarowej 22, w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym JUPITER.

news Blok w Łagiszy będzie produkować energię elektryczną

Blok w Łagiszy będzie produkować energię elektryczną

Tauron rozpoczął inwestycję proekologiczną, czyli dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Blok w Łagiszy oprócz wytwarzania energii elektrycznej,...

Tauron rozpoczął inwestycję proekologiczną, czyli dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Blok w Łagiszy oprócz wytwarzania energii elektrycznej, ogrzeje około 20 tysięcy mieszkań. Koszt inwestycji to ponad 120 mln zł.

Reakcja na ogień kabli bezhalogenowych oraz kabli na bazie PVC

PVC reakcja na ogień wydzielanie dymu

Większość powszechnie stosowanych kabli i przewodów elektroenergetycznych produkowanych jest z zastosowaniem tworzyw na bazie poli(chlorku winylu) z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, tj. kredy lub wodorotlenku glinu.

W pierwszej fazie dekompozycji termicznej powstają cząsteczki chlorowodoru (HCl), który jest gazem korozyjnym i silnie żrącym, powodującym uszkodzenia układu oddechowego u ludzi i zwierząt oraz niszczącym urządzenia elektroniczne. W związku z tym w przemyśle kablowym wprowadzono do stosowania tworzywa bezhalogenowe o niskiej emisji dymów (LS0H). Najczęściej stosowanymi mieszankami bezhalogenowymi są: kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR), usieciowany polietylen (XLPE), specjalne mieszanki silikonowe z dodatkiem odpowiednich wypełniaczy, np. węglanu wapnia [1].

b reakcja na ogien kabli fot1
Fot. 1. Przekrój kabla NHXH 5x250RM; fot. arch. autora

Typowy kabel elektroenergetyczny zasilający, w zależności od przeznaczenia, zbudowany jest z powłoki zewnętrznej, żyły roboczej (opcjonalnie), powłoki wewnętrznej (opcjonalnie), izolacji żył, separatorów (opcjonalnie) oraz żył roboczych. Na fotografii 1. pokazano przekrój przykładowego kabla NHXH 5x240RM składającego się z 5 żył roboczych miedzianych wielodrutowych okrągłych klasy 2, izolacji na żyłach, powłoki wewnętrznej (wypełniającej) oraz powłoki zewnętrznej.

W celu uzyskania dla konkretnego kabla wymaganej klasy reakcji na ogień powinny być spełnione kryteria klasyfikacyjne podane w tabeli 1. [2].

b reakcja na ogien kabli tab1
Tab. 1. Klasy reakcji na ogień wg PN-EN 13501-6 [3]

streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-6 dwóch kabli bezhalogenowych, różniących się rodzajem materiałów konstrukcyjnych oraz kabla na bazie poli(chlorku winylu). Analizie poddano wyniki badań kabli zgodnie z normą PN-EN 50399. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na znaczny wzrost parametrów klasyfikacyjnych, związanych z wydzielaniem ciepła i dymu oraz rozprzestrzenianiem się ognia po pionowo zainstalowanych kablach dla kabla na bazie poli(chlorku winylu). Dla kabli bezhalogenowych otrzymano stosunkowo niskie wartości parametrów, pozwalające na sklasyfikowanie w klasie B2ca-s1,d0.abstract

Reaction to fire of Low Smoke Zero Halogen and PVC based electric cables

In this study reaction to fire according to PN-EN 13501-6 results are presented for two Low Smoke Zero Halogen cables differ in the type of construction materials and poly(vinyl chloride) based cable. Those results were obtained by use the test method described in PN-EN 50399 standard. It is clearly shown a significant increase in classification parameters such as heat and smoke release and vertical flame spread of vertically-mounted cables for poly(vinyl chloride) based cable. For non-halogenated cables quite low values of parameters were obtained, which allow to classified them in B2ca-s1,d0 class.

b reakcja na ogien kabli fot2
Fot. 2. Komora do badań zgodnie z normą PN-EN 50399 w Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach; fot. K. Kaczorek-Chrobak

Metodyka badań

Próbki kabli poddano badaniom zgodnym z normą PN-EN 50399 [4]. Metoda ta jest metodą badania właściwości w zakresie reakcji na ogień kabli przy zastosowaniu znormalizowanego źródła ognia. Badanie pozwala oszacować następujące parametry: pionowe rozprzestrzenianie się ognia, wydzielanie się ciepła, wydzielanie dymu oraz obecność palących się kropli/cząstek z pionowo zainstalowanych wiązek przewodów lub kabli elektroenergetycznych lub światłowodowych. Komorę do badań zgodnie z normą PN-EN 50399 przedstawiono na fotografii 2. Wynikami badań są parametry wykorzystywane i mające główne znaczenie w ocenie reakcji na ogień kabli. Procedury badawcze opisane w normie służą do potwierdzenia klasy reakcji na ogień kabli B1ca, B2ca, Cca, Dca oraz dodatkowych klas s1, s2, s3, d0, d1, d2 (tab. 1.). Kable badano przy zastosowaniu mocy palnika 20,5 kW.

b reakcja na ogien kabli tab2
Tab. 2. Parametry wybranych próbek z rodziny kabli NHXH, N2XH 0,6/1 kV
oraz YnTKSY

Założono, iż wyniki badań kabli zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2 nie mają szczególnego wpływu na uzyskaną klasę reakcji na ogień kabli [5].

Czytaj też: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Materiały badawcze

W celu porównania reakcji na ogień kabli wybrano dwa kable o oznaczeniach NHXH, N2XH 0,6/1kV z 14 żyłami okrągłymi i o przekroju 1,5 mm2 oraz kabel zasilający na bazie PVC o oznaczeniu YnTKSY 10x2x2,8 mm2.

Elementami konstrukcyjnymi kabla NHXH 14x1,5RE są: 14 żył miedzianych okrągłych jednodrutowych klasy 1 o przekroju 1,5 mm2, izolacje żył z taśmy mikowej i usieciowanego tworzywa bezhalogenowego, powłoka wewnętrzna z tworzywa bezhalogenowego oraz powłoka zewnętrzna z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o właściwościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 – HM4.

b reakcja na ogien kabli tab2 1
Tab. 2. Parametry wybranych próbek z rodziny kabli NHXH, N2XH 0,6/1 kV oraz YnTKSY

Kabel N2XH 14x1,5RE składa się z: 14 żył miedzianych okrągłych jednodrutowych klasy 1 o przekroju 1,5 mm2, izolacji usieciowanego polietylenu (XLPE), powłoki wewnętrznej z tworzywa bezhalogenowego oraz powłoki zewnętrznej z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o właściwościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 – HM4.

Kabel YnTKSY10x2x2,8 mm2 zbudowany jest z następujących elementów: żył miedzianych, jednodrutowych, w parach skręconych równolegle, izolacji ze specjalnego poli(chlorku winylu) (PVC) oraz z powłoki zewnętrznej z uniepalnionego PVC.

Typowe wymiary reprezentatywnych próbek do badań kabli bezhalogenowych i halogenowych (na bazie PVC) przedstawiono w tabeli 2.

Czytaj też: Etykiety i inne sposoby oznaczania >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Omówienie wyników badań

W celu porównania właściwości w zakresie reakcji na ogień dla kabli, których składniki niemetaliczne są na bazie polimerów bezhalogenowych oraz kabli halogenowych (na bazie PVC), wykorzystano wyniki następujących parametrów:

  • wskaźnik wzrostu pożaru (FIGRA),
  • maksymalna szybkość wzrostu ciepła (maxHRR),
  • całkowite wydzielone ciepło (THR)
  • oraz wysokość rozprzestrzeniania się ognia (FS).
b reakcja na ogien kabli rys1
Rys. 1. Parametry wydzielania ciepła dla kabli NHXH 14x1,5RE, N2XH 14x1,5RE oraz kabla YnTKSY 10x2x2,8 mm2; rys. K.Kaczorek-Chrobak

Na rysunku 1. pokazano, iż znaczący wzrost każdego z parametrów otrzymano dla kabla halogenowego YnTKSY.

Kable halogenowe po badaniu uległy zwęgleniu w obszarze działania palnika oraz płomienia rozprzestrzeniającego się po próbkach w trakcie badania. Pod wpływem wysokiej temperatury tworzywo pękało i odwarstwiało się (fot. 3.).

W przypadku kabli bezhalogenowych (fot. 4.) zaobserwowano spalanie jedynie w obszarze działania palnika. Próbki gasły w trakcie badania, a rozprzestrzenianie się ognia było stosunkowo niewielkie w porównaniu z kablami halogenowymi (tab. 3.).

b reakcja na ogien kabli fot3
Fot. 3. Widok próbki kabla YnTKSY10x2x2,8 po badaniu wg PN-EN 50399; fot. K.Kaczorek-Chrobak
b reakcja na ogien kabli fot4
Fot. 4. Widok próbki kabli bezhalogenowych NHXH 14x1,5RE oraz N2XH 14x1,5RE po badaniu wg PN-EN 50399; fot. K.Kaczorek-Chrobak
b reakcja na ogien kabli tab3
Tab. 3. Rozprzestrzenianie się ognia (FS) dla badanych kabli NHXH 14×1,5RE, N2XH 14×1,5RE oraz kabla YnTKSY 10×2×2,8 mm2

Otrzymane wyniki badań dymu (wykres na rysunku 2. oraz tabela pod tym wykresem) wskazują na znaczny wzrost zarówno całkowitego wydzielonego dymu (TSP), jak i maksymalnej szybkości wydzielania się dymu (max SPR) z kabla halogenowego YnTKSY 10x2x2,8 mm2.

b reakcja na ogien kabli rys2
Rys. 2. Parametry wydzielania ciepła dla kabli NHXH 14x1,5RE, N2XH 14x1,5RE oraz dla dwóch kabli YnTKSY 10x2x2,8 mm2; rys. K.Kaczorek-Chrobak

Przyczyną wystąpienia zjawiska znacznego wydzielania dymu w przypadku kabli halogenowych jest wydzielanie dużej ilości toksycznych produktów spalania w postaci chlorowodoru (HCl), tlenku węgla (CO), licznych lotnych węglowodorów nienasyconych, powstających na skutek dekompozycji termicznej, przebiegającej z rozszczepieniem łańcucha polimerowego oraz reakcjami cyklizacji. Na skutek cyklizacji łańcuchów powstają duże cykliczne i aromatyczne aglomeraty organiczne (rys. 3.). Reakcje te są następstwem odłączenia cząsteczek HCl w stosunkowo niskich temperaturach (już w 200 – 300°C uwalniane jest 80 – 95% cząsteczek HCl) [5].

Wnioski

b reakcja na ogien kabli rys3
Rys. 3. Dekompozycja poli(chlorku winylu) (PVC) [5]; rys. K.Kaczorek-Chrobak

W przypadku kabli na bazie PVC, na skutek licznych procesów towarzyszących dekompozycji termicznej tego tworzywa z wydzieleniem przede wszystkim korozyjnego i toksycznego chlorowodoru, parametry związane z ciepłem wydzielanym podczas spalania, jak i ilością dymu są znacznie wyższe niż dla kabli na bazie tworzyw bezhalogenowych.

W skład materiałów niemetalicznych kabli bezhalogenowych wchodzą różnego rodzaju wypełniacze nieorganiczne, które w podwyższonej temperaturze działają jak środki uniepalniające, powodujące wytworzenie bariery ceramicznej uniemożliwiającej rozprzestrzenianie się ognia wzdłuż kabli oraz powodującej samogaśnięcie materiału.

W wyniku badań kabli bezhalogenowych NHXH 14x1,5RE oraz N2XH 14x1,5RE uzyskano pożądane parametry spełniające kryteria dla klasy reakcji na ogień B2ca-s1,d0, natomiast dla kabla YnTKSY 10x2x2,8 mm2 uzyskano klasę reakcji na ogień Cca-s3,d0 – zgodnie z normą PN-EN 13501-6.

Czytaj też: Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem >>>

Literatura

1. K. Kaczorek-Chrobak, Toksyczne produkty spalania izolacji i powłok kabli elektroenergetycznych. elektro.info 5/2015, pp. 24–27.
2. PN-EN 13501-6 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych.
3. PN-EN 50399 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia – Aparatura probiercza, procedury, wyniki.
4. CLC/TS 50576 Kable elektryczne – zasady rozszerzeń wyników badań.
K. Kaczorek, A. Stec, T. R. Hull (2010), Effect of temperature and ventilation condition on the combustion efficiency of halogenated and aromatic fuels, 4th FireSeat Symposium on Fire Safety Engineering in the UK, pp. 27–35.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Toksyczne produkty spalania izolacji i powłok kabli elektroenergetycznych

Toksyczne produkty spalania izolacji i powłok kabli elektroenergetycznych

Procesy dekompozycji termicznej towarzyszące spalaniu materiałów oraz obecność ognia powodują produkcję znacznej ilości gazowych produktów spalania. Ich rodzaj i ilość zależą od bardzo wielu czynników,...

Procesy dekompozycji termicznej towarzyszące spalaniu materiałów oraz obecność ognia powodują produkcję znacznej ilości gazowych produktów spalania. Ich rodzaj i ilość zależą od bardzo wielu czynników, głównie od budowy chemicznej materiału. Są to produkty wywołujące efekt duszący lub drażniący na organizm osoby narażonej na ich oddziaływanie. Podczas różnych faz pożaru, począwszy od zapłonu, poprzez rozgorzenie, w pełni rozwinięty pożar, aż do wygaszenia, a także podczas wystąpienia różnych typów...

Mufy kablowe telekomunikacyjne – typu RTJ 500

Mufy kablowe telekomunikacyjne – typu RTJ 500

Mufy kablowe telekomunikacyjne – typu RTJ 500 firmy Radpol stosowane są do łączenia kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowniczych o izolacji polimerowej oraz gumowej, jako mufy przelotowe...

Mufy kablowe telekomunikacyjne – typu RTJ 500 firmy Radpol stosowane są do łączenia kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowniczych o izolacji polimerowej oraz gumowej, jako mufy przelotowe i rozgałęźne, z wykorzystaniem dowolnych złączek.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania...

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania ww. normy, aby mogły być zastosowane w systemach wentylacji pożarowej.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (cz. 2)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (cz. 2)

W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w...

W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego oraz wymagania dotyczące doboru i eksploatacji baterii akumulatorów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenie wybuchowe stwarzane przez wodór wydzielający się z akumulatorów oraz metodykę neutralizacji tych zagrożeń.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.