elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wizualizacja typowych zakłóceń napięcia mających istotny wpływ na pracę zasilanych urządzeń elektrycznych [10]

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady napięcia oraz inne zakłócenia powodują stres u osób ewakuowanych z budynku objętego pożarem.

Zobacz także

Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki

Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki

Bezpieczeństwo, w tym pożarowe, obiektów związanych z szeroko pojętą energetyką jest szczególnie ważne ze względu na ich wartość materialną. Jednak jeszcze ważniejsze są skutki, jakie w przypadku braku...

Bezpieczeństwo, w tym pożarowe, obiektów związanych z szeroko pojętą energetyką jest szczególnie ważne ze względu na ich wartość materialną. Jednak jeszcze ważniejsze są skutki, jakie w przypadku braku prawidłowego działania instalacji, występują w ich otoczeniu. Rozwój cywilizacyjny przyczynił się do podniesienia komfortu życia, efektywności pracy, jednak wszystko to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki właściwym dostawom energii.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wysoka temperatura towarzysząca pożarowi powoduje wzrost rezystancji przewodów zasilających, a w jego wyniku – spadek napięcia i zasilanie urządzeń wspomagających ewakuację zbyt niskim napięciem, co prowadzi do zmniejszenia intensywności świecenia źródeł światła, zmniejszenia wydatku pomp i wentylatorów oraz zniekształceń przekazywanych komunikatów za pomocą DSO.

W artykule zostały przedstawione wymagania norm i przepisów dotyczących parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników oraz zaburzenia wybranych odbiorników powodowane przez zakłócenia pojawiające się w elektroenergetycznej sieci zasilającej. W drugiej części artykułu zostaną przedstawione podstawowe sposoby eliminacji zakłóceń oraz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych środków technicznych.

Zasilanie energią elektryczną i związane z tym problemy

Energia elektryczna jest dostarczana odbiorcom w formie napięcia przemiennego o jedno- i trójfazowych sinusoidalnych przebiegach charakteryzowanych m.in. przez następujące parametry: częstotliwość, amplitudę, kształt (zawartość wyższych harmonicznych). Chociaż napięcie wytwarzane w elektrowni jest prawie idealne, nie można tego powiedzieć o tym, które dociera do użytkownika, gdzie mamy do czynienia z różnymi zakłóceniami, takimi jak: impulsy i przepięcia, spadki napięć, wahania częstotliwości, przerwy w zasilaniu. Na rysunku 1. została przedstawiona wizualizacja typowych zakłóceń napięcia, mających istotny wpływ na pracę urządzeń elektrycznych.

Źródłami zakłóceń są zdarzenia występujące podczas przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznymi (burze, opady, mróz, wiatr itp.), czynnościami łączeniowymi oraz wpływem otoczenia elektrycznego (anomalie w pracy urządzeń dużej mocy, działanie innych odbiorników o niesinusoidalnym poborze prądu, awarie sieci itd.). Dlatego, mimo ciągłego udoskonalania sieci dystrybucyjnej i jakości dostarczanego „produktu”, jakim jest energia elektryczna, zakłócenia pojawiają się i ich całkowite wyeliminowanie nie jest technicznie możliwe.

Wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej określone w normach i przepisach

Istnieją dwa zasadnicze czynniki składające się na jakość zasilania energią elektryczną: jakość energii oraz niezawodność dostaw energii.

Parametry oceny jakości energii elektrycznej zostały określone w normie PN-EN 50160:2005 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych [3] oraz PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna [6]. Norma PN-EN 50160 [3] definiuje parametry napięcia zasilającego oraz podaje dopuszczalne przedziały ich odchyleń w punkcie wspólnego przyłączenia w publicznych sieciach rozdzielczych nn (napięcie nominalne międzyprzewodowe nie wyższe od 1000 V, oraz SN (napięcie nominalne międzyprzewodowe w zakresie 1 kV do 35 kV), w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Norma ta nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków odniesionych do następujących sytuacji: zwarcie, zasilanie tymczasowe, sytuacje wyjątkowe pozostające poza kontrolą dostawcy:

 • złe warunki atmosferyczne i stany klęsk żywiołowych,
 • zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie,
 • niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych,
 • zakłócenia powstające wskutek awarii urządzeń, których dostawca nie mógł przewidzieć.

Zgodnie z normą PN-EN 50160 [3] parametry napięcia zasilającego można definiować następująco:

 • napięcie zasilające (Un) – wartość skuteczna napięcia w określonej chwili w złączu sieci elektroenergetycznej, mierzona przez określony czas.
 • napięcie nominalne – wartość napięcia określająca i identyfikująca sieć elektroenergetyczną, do której odniesione są pewne parametry charakteryzujące jej pracę,
 • deklarowane napięcie zasilające (Uc) – jest w warunkach normalnych równe napięciu nominalnemu (Uc=Un). Jeżeli w złączu w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy odbiorcą i dostawcą napięcie różni się od nominalnego, wówczas to napięcie nazywa się napięciem deklarowanym (Uc),
 • normalne warunki pracy – stan pracy sieci rozdzielczej, w którym spełnione są wymagania dotyczące zapotrzebowania mocy, obejmujący operacje łączeniowe i eliminację zaburzeń przez automatyczny system zabezpieczeń przy równoczesnym braku wyjątkowych okoliczności spowodowanych wpływami zewnętrznymi lub czynnikami pozostającymi poza kontrolą dostawcy,
 • zmiana wartości napięcia – zwiększenie lub zmniejszenie się wartości napięcia spowodowane zazwyczaj zmianą całkowitego obciążenia sieci rozdzielczej lub jego części,
 • uciążliwość migotania światła – poziom dyskomfortu wzrokowego odczuwanego przez człowieka, spowodowanego migotaniem światła, które jest bezpośrednim skutkiem wahań napięcia
 • wskaźnik krótkookresowego migotania światła (Pst– dotyczy okresu 10 minut i odnosi się do pojedynczego źródła światła,
 • wskaźnik długotrwałego migotania światła – odnosi się do 2-godzinnego badania pojedynczego źródła lub do grupy odbiorników o losowym charakterze generowanych zakłóceń. Jest on obliczany na podstawie pomiaru sekwencji 12 kolejnych wartości Pst występujących w okresie 2 godzin, zgodnie z zależnością:
ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor1

Wzór 1

gdzie 95% wartości wskaźnika Plt obliczonego według tej zależności dla pomiarów wykonywanych w ciągu tygodnia nie powinno przekraczać wartości 1,

 • zapad napięcia zasilającego – nagłe zmniejszenie się napięcia zasilającego do wartości zawartej w przedziale od 90% do 1% napięcia deklarowanego Uc, po którym w krótkim czasie następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości (czas trwania zapadu przyjmuje się umownie od 10 ms do 1 minuty),
 • przerwa w zasilaniu – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia deklarowanego Uc. Rozróżnia się przerwy w zasilaniu:
  – planowe – gdy odbiorcy są wcześniej poinformowani, mające na celu wykonanie zaplanowanych prac na sieci rozdzielczej,
  – przypadkowe – spowodowane różnymi zdarzeniami o charakterze losowym,
 • przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej – o relatywnie długim czasie trwania, zwykle kilka okresów częstotliwości sieciowej, powodowane głównie przez operacje łączeniowe, nagłe zmniejszenie obciążenia lub eliminowanie zwarć,
 • przepięcia przejściowe – krótkotrwałe, oscylacyjne lub nieoscylacyjne, zwykle silnie tłumione przepięcia trwające kilka milisekund lub krócej, zwykle powodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub operacjami łączeniowymi,
 • harmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej całkowitej krotności częstotliwości podstawowej napięcia zasilającego, określane:
  – indywidualnie przez podanie względnej amplitudy Uh odniesionej do napięcia składowej podstawowej U1,
  – łącznie, przez określenie współczynnika odkształcenia napięcia THDU, obliczonego zgodnie z zależnością:
ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor2

Wzór 2

 • interharmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości zawartej pomiędzy harmonicznymi, tj. o częstotliwości niebędącej całkowitą krotnością częstotliwości składowej podstawowej,
 • niesymetria napięcia – stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych lub kąty między kolejnymi fazami w sieci trójfazowej nie są równe.

Podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej określone w normie PN-EN 50160 zostały przedstawione w tabeli 1. i tabeli 2.

Na rysunku 2. zostały przedstawione ilustracje graficzne parametrów służących do oceny jakości napięcia zasilającego.

Norma PN-EN 50160 [3] podaje tylko ogólne zakresy wartości napięcia zasilającego, które są dla dostawcy ekonomicznie i technicznie możliwe do utrzymania w publicznych sieciach zasilających. Wymagania zawarte w tej normie odnoszą się tylko do napięcia mierzonego w złączu instalacji i nie uwzględniają spadków napięć powodowanych przez prąd obciążenia zasilanych urządzeń.

Przedstawione wymagania są w wielu przypadkach nie do zaakceptowania przez odbiorcę. Jeżeli wymagane są bardziej rygorystyczne warunki, musi zostać wynegocjowana oddzielna, szczegółowa umowa między dostawcą i odbiorcą. W wielu przypadkach wynegocjowanie warunków zasilania spełniających oczekiwania odbiorcy z powodów technicznych jest niemożliwe i konieczna jest instalacja źródeł napięcia awaryjnego (zespół prądotwórczy) oraz napięcia gwarantowanego (zasilacz UPS lub siłownia telekomunikacyjna) – w zależności od potrzeb.

Wpływ wahania napięcia na pracę niektórych odbiorników energii elektrycznej

Wahania napięcia występujące w sieciach zasilających powodują wiele zjawisk wpływających negatywnie na proces ewakuacji osób uwięzionych w płonącym budynku wskutek zakłóceń pracy urządzeń wspomagających ewakuację. Nie bez znaczenia są również skutki psychofizyczne, które wpływają na obniżenie koncentracji osób ewakuowanych oraz ratowników biorących udział w akcji gaśniczej.

Zaburzenia te powodują zakłócenia pracy silników napędowych, DSO oraz migotanie źródeł światła. Mają wpływ również na pracę aparatury stycznikowo-przekaźnikowej, wywołując niekiedy eliminację urządzeń wspomagających ewakuację z pracy. Prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych wymaga zasilania napięciem o wartości zbliżonej do wartości znamionowej. W zależności od szybkości zmian napięcia, wprowadza się pojęcie odchyleń i wahań napięcia. Przy czym odchylenia napięcia to zmiany stosunkowo wolne (poniżej/s), natomiast wahania to szybkie zmiany napięcia powodowane pracą tzw. odbiorników niespokojnych, charakteryzujących się dużą zmiennością poboru mocy biernej.

Odchyleniem napięcia nazywa się różnicę miedzy rzeczywistym napięciem na zaciskach odbiornika a napięciem znamionowym odniesioną do napięcia znamionowego [5]:

W przypadku, gdy U>Un, występuje odchylenie dodatnie, a w przeciwnym – odchylenie ujemne.

Długotrwałe odchylenia mogą spowodować zadziałanie zabezpieczeń, a w konsekwencji przerwy w zasilaniu, pozbawiając urządzeń wspomagających ewakuację swojej funkcji. W celu przybliżenia wpływu złej jakości energii elektrycznej dostarczanej do zasilanych urządzeń elektrycznych wspomagających ewakuację zostanie przedstawiony wpływ napięcia zasilającego na oświetlenie oraz silniki elektryczne.

Oświetlenie

Zmieniające się w dopuszczalnych granicach napięcie zasilające (±10%Un), zasilające źródła światła, powoduje, że zmiany strumienia świetlnego wyniosą odpowiednio 70% i 140% strumienia znamionowego. Ponadto długotrwałe napięcia o wartości większej o 10% w stosunku do wartości nominalnej powodują skrócenie czasu eksploatacji żarówki o 25%.

Znacznie mniejszy wpływ na wartość strumienia świetlnego posiadają lampy wyładowcze. Zmiany wartości strumienia świetlnego w zależności od zmian napięcia zasilającego można wyrazić następującą zależnością [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor3

Wzór 3

gdzie:

ϕ – rzeczywista wartość strumienia świetlnego,

ϕn – znamionowa wartość strumienia świetlnego,

U – rzeczywista wartość napięcia zasilającego,

Un – nominalna wartość napięcia zasilającego,

γ – współczynnik przyjmowany dla lamp żarowych jako (3,1–3,7) oraz dla lamp wyładowczych jako 1,8.

Natomiast czas eksploatacji (trwałości) źródeł światła w zależności od wartości napięcia zasilającego można wyznaczyć z zależności [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor4

Wzór 4

gdzie:

D – czas eksploatacji lampy żarowej,

Dn – trwałość przy znamionowej wartości napięcia zasilającego Un.

W praktyce wartość napięcia zasilającego zmienia się ciągle, w zależności od warunków eksploatacji obciążenia sieci zasilającej, przez co zapisy normy PN-EN 50160 odnoszą się do dobowych zmian napięcia, a nie do jego wartości chwilowych. Zmiany względnej wartości strumienia świetlnego lampy żarowej i wyładowczej oraz trwałości lampy żarowej w funkcji zmian napięcia zasilającego zostały przedstawione na rysunku 3. i rysunku 4.

Bardzo źle wpływają na pracę źródeł światła zapady napięcia, które w stosunku do lamp wyładowczych przy głębokości zapadu wynoszącej 45% ulegają zgaśnięciu. Podobnie przerwa w zasilaniu, trwająca około dwóch okresów (0,04 s), powoduje ich zgaśnięcie. Natomiast czas potrzebny na ponowny ich zapłon wynosi od jednej do kilku minut. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku źródeł długotrwale eksploatowanych, opisane zjawisko zachodzi już przy zapadzie napięcia o głębokości zaledwie 15%.

Wymagania dla oświetlenia awaryjnego

Norma PN-EN 50172 (pkt 4.1) wymaga, aby oświetlenie awaryjne załączało się nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia, takiego jak uszkodzenie obwodu końcowego. Z tego względu oprawy awaryjne załączają się lokalnie nawet w przypadku przepalenia bezpieczników w podrozdzielniach oświetleniowych, co powoduje rozładowanie akumulatorów w tych oprawach.

W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. do EN 60598-2-22, dotyczącej opraw oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable wraz z zamocowaniami powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczącego wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 – dział IV, roz. 8, § 187, ust. 3).

Silniki elektryczne

Dla silników elektrycznych zmiany wartości napięcia zasilającego objawiają się zmianami momentu, który jest zależny od kwadratu wartości napięcia zasilającego. W praktyce rozruch silników przebiega bez zakłóceń przy napięciu zasilającym o wartości nie mniejszej niż 0,85 Un, przy tzw. rozruchu ciężkim, oraz dla wartości napięcia zasilającego wynoszącego nie mniej niż 0,7 Un, przy tzw. rozruchu lekkim.

W przypadku pracy długotrwałej przy napięciu, którego wartość odbiega od wartości nominalnej określonej przez normę PN-EN 50160 jako wartości dopuszczalne (±10%Un), może to mieć negatywne skutki. Moment obrotowy silnika indukcyjnego jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilającego, co można wyrazić zależnością [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor5

Wzór 5

gdzie:

M – rzeczywisty moment silnika, w [Nm],

Mn – moment znamionowy, w [Nm],

U – rzeczywiste napięcie zasilające, w [V],

Un – napięcie znamionowe silnika, w [V].

Zatem nieznaczne zmniejszenie napięcia zasilającego powoduje znaczne zmniejszenie momentu obrotowego silnika. Dla przykładu, zmniejszenie napięcia zasilającego silnik zaledwie o 10% powoduje zmniejszenie momentu obrotowego o 19%:

Zmiana momentu obrotowego powoduje nieznaczne zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, co skutkuje wzrostem prądu pobieranego ze źródła zasilającego. Wzrost prądu powoduje zwiększenie strat oraz grzanie się uzwojeń, co z kolei może doprowadzić w skrajnym przypadku do zniszczenia izolacji uzwojeń. Podobne skutki powoduje zwiększenie napięcia ponad wartość nominalną.

Dla napięcia o wartości 1,1 Un będzie to przeciążenie, które w konsekwencji spowoduje zadziałanie zabezpieczeń cieplnych. Natomiast przy napięciu wynoszącym 0,9 Un wskutek nadmiernego poboru mocy nastąpi zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych. Zmniejszenie momentu silnika wskutek zmniejszenia się napięcia zasilającego powoduje zmniejszenie wydatku pomp oraz wentylatorów, co wpływa na pogorszenie skuteczności oddymiania dróg ewakuacyjnych. Charakterystyki momentu obrotowego silnika indukcyjnego klatkowego dla różnych wartości napięcia zasilającego przedstawia rysunek 5.

Wszelkie zapady napięcia mogą powodować niepożądane działanie zabezpieczeń chroniących silnik przed zanikami napięcia i w konsekwencji pozbawienie funkcji urządzeń wspomagających ewakuację. Znaczny wpływ na poprawną pracę silnika elektrycznego mają parametry zwarciowe sieci zasilającej. Zbyt duża wartość impedancji obwodu zasilającego skutkuje nadmiernymi spadkami napięcia, które powodują długotrwałe obniżenie napięcia zasilającego na zaciskach silnika podczas normalnej pracy. W tabeli 3. został przedstawiony wpływ odchyleń napięcia od wartości znamionowej na niektóre parametry silników indukcyjnych obciążonych mocą znamionową.

Przewody zasilające

Pod działaniem wysokiej temperatury pogorszeniu ulegają parametry zwarciowe w obwodach zasilających urządzenia wspomagające ewakuację wskutek wzrostu ich rezystancji.

Zgodnie z normą EN 1363-2:1999 [9], zostały zdefiniowane następujące krzywe „temperatura – czas” symulujące przebieg pożarów w pomieszczeniach:

 • krzywa normowa,
 • krzywa węglowodorowa,
 • krzywa zewnętrzna,
 • krzywe parametryczne,
 • krzywe tunelowe.

Najbardziej znana jest krzywa normowa „temperatura – czas” obrazująca pożary celulozowe, która jest powszechnie stosowana w badaniach ogniowych budynków. Krzywą opisuje następujące równanie:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor6

Wzór 6

gdzie:

T – temperatura, w [°C],

t – czas, w [min].

Przykład krzywej normowej odzwierciedlającej rozwój temperatury w pożarach celulozowych, to jest w pożarach, w których paliwem jest głównie drewno i materiały drewnopodobne, został przedstawiony na rysunku 6.

Podczas pożaru w budynku temperatura po około 30 minutach od chwili jego zainicjowania osiąga średnio wartość około 800°C i wykazuje nieznaczne tendencje wzrostowe wraz z upływem czasu trwania pożaru:

 • po 30 min temperatura osiąga ok. 822°C,
 • po 60 min temperatura osiąga ok. 928°C,
 • po 90 min temperatura osiąga ok. 955°C.

Szczególną grupę pożarów stanowią pożary w tunelach komunikacyjnych, które jako budowle odróżnia:

 • długość, która jest niewspółmiernie wielka w porównaniu z pozostałymi wymiarami tunelu,
 • wentylacja pożarowa zależna od długości tunelu,
 • znikome odprowadzanie ciepła na zewnątrz.

Wskutek znikomego odprowadzania ciepła na zewnątrz oraz występowania efektu kominowego temperatury pożarowe w tunelach osiągają najwyższe wartości ze wszystkich pożarów w obiektach budowlanych. Pożary te są symulowane przez krzywe tunelowe: niemiecką RABT i holenderską Rijkswaterstaat. Przebiegi obydwu krzywych przedstawia rysunek 7.

Pod działaniem wysokiej temperatury powszechnie stosowane przewody w instalacji elektrycznej ulegają zniszczeniu, dlatego do zasilania urządzeń przeciwpożarowych należy stosować kable i przewody przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze. Przy doborze przekrojów przewodów zasilających urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy uwzględnić wzrost rezystancji spowodowany działaniem temperatury pożarowej. Wzrost rezystancji przewodów powodowany działaniem wysokiej temperatury wynika bezpośrednio z prawa Wiedemanna–Franza, ustalonego doświadczalnie w 1853 roku i potwierdzonego 20 lat później przez duńskiego fizyka Lorentza [21]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor7

Wzór 7

gdzie:

γ – konduktywność przewodnika, w [-],

λ – współczynnik przewodności cieplnej przewodnika,

L – stała Lorentza (L=2,44·10–8 W· Ω·K–2),

T – temperatura przewodnika, w [K].

Uogólnieniem prawa Wiedemanna–Franza jest wzór wykładniczy, pozwalający bezpośrednio wyznaczyć rezystancję przewodnika w temperaturze większej od 20°C [21]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor8

Wzór 8

gdzie:

RTk – rezystancja przewodu w temperaturze Tk, w [Ω],

Tk – temperatura końcowa, w której oblicza się rezystancję przewodu RTk, w [K],

R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C, w [Ω].

Rysunek 8. przedstawia przebieg zmian rezystancji przewodów w funkcji temperatury zgodnie z zależnością (8).

Wzrost rezystancji przewodów zasilających pod działaniem temperatury, powoduje pogorszenie warunków ochrony przeciwporażeniowej oraz wzrost spadków napięć, który skutkuje z kolei pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej zasilającej urządzenia wspomagające ewakuację. Nadmierny spadek napięcia powoduje znaczne pogorszenie pracy tych urządzeń. Źródła światła zmniejszają intensywność świecenia. Silniki elektryczne uzyskują mniejsze momenty, a elementy automatyki podlegają zakłóceniom, co w konsekwencji może doprowadzić do pozbawienia urządzeń swojej funkcji.

W celu zneutralizowania wpływu tego niekorzystnego zjawiska przewody zasilające muszą zostać przewymiarowane do wartości, która pod działaniem temperatury pozwoli uzyskać parametry zbliżone do parametrów przewodów w warunkach normalnych (niepożarowych). Wymagany przekrój przewodów należy wyznaczyć z uproszczonych wzorów (właściwych dla przewodów SCu≤50 mm2 lub SCu≤70 mm2), które uwzględniają współczynnik wzrostu rezystancji spowodowany działaniem temperatury [1]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor9

dla obwodu jednofazowego (wzór 9)

gdzie:
Unf – fazowe napięcie nominalne, w [V],

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor9a

– współczynnik wzrostu rezystancji przewodu powodowany działaniem temperatury, w [-],

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor10

dla obwodu trójfazowego (wzór 10)

Asymetria napięcia

Duży wpływ na poprawną pracę silników oraz innych symetrycznych odbiorników trójfazowych ma asymetria układu zasilającego. Miarą asymetrii w układach zasilających jest współczynnik asymetrii będący ilorazem składowej zgodnej i przeciwnej. Składowa przeciwna powoduje powstawanie w silnikach przeciwnie skierowanego momentu zmniejszającego moment użyteczny.Z uwagi na to, że impedancja silników dla składowej przeciwnej jest znacznie mniejsza w stosunku do składowej zgodnej, to nawet niewielka wartość składowej przeciwnej wywołuje znaczny wzrost prądu składowej przeciwnej, co prowadzi do zmniejszenia momentu użytecznego silnika i w konsekwencji do zmniejszenia wydatku napędzanych pomp oraz wentylatorów. Miarą asymetrii jest współczynnik asymetrii K, będący ilorazem składowej przeciwnej i/lub zerowej do składowej zgodnej napięcia lub prądu [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor11

Wzór 11

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12

Wzór 12

gdzie:

K2U – współczynnik asymetrii składowej przeciwnej napięcia,

K0U – współczynnik asymetrii składowej zerowej napięcia,

K2I – współczynnik asymetrii składowej prądu,

K0I – współczynnik asymetrii składowej zerowej prądu,

U1 – wartość składowej zgodnej napięcia,

U0 – wartość składowej zerowej napięcia,

I1 – wartość składowej zgodnej prądu,

I0 – wartość składowej zerowej prądu.

Prądy składowej przeciwnej wywołują strumień wirujący w kierunku przeciwnym do strumienia wywołanego prądem składowej zgodnej, co skutkuje pojawieniem się momentów hamujących, przez co silnik nie może wytworzyć pełnego momentu obrotowego. Zmniejszenie momentu silnika powoduje zmniejszenie wydajności pomp i wentylatorów napędzanych przez silnik zasilany napięciem asymetrycznym.

Główną przyczyną asymetrii jest zasilanie odbiorników jednofazowych, które w różny sposób obciążają poszczególne fazy sieci zasilającej. W przypadku stosowania napędów regulowanych silne zakłócenia pojawiają się przy zapadach napięcia. Zapady napięcia powodują odstawienie tych napędów na skutek działania automatyki, co skutkuje pozbawieniem urządzeń wspomagających ewakuację ich funkcji.

Harmoniczne, interharmoniczne i subharmoniczneoraz ich wpływ na pracę urządzeń oraz instalacji

Harmoniczne

Często spotykane w praktyce prądy zmienne nie mają przebiegu dokładnie sinusoidalnego i w większym lub w mniejszym stopniu odbiegają od niego. Przyczyny tego zjawiska mogą tkwić zarówno w źródłach prądu, jak i w odbiornikach. W idealnym bezzakłóceniowym systemie zasilania przebieg prądu oraz napięcia zasilającego posiada charakter sinusoidalny. W przypadku, gdy w systemie zasilania występują odbiorniki nieliniowe, przebiegi czasowe prądu i napięcia zostają odkształcone od sinusoidy. Najprostszym przykładem może być prostownik pełnookresowy z kondensatorem, który przedstawia rysunek 9.

W praktyce każde urządzenie elektroniczne, energoelektroniczne lub energooszczędna oprawa oświetleniowa powoduje przepływ prądu o kształcie znacznie odbiegającym od sinusoidy. Powszechność stosowania tych urządzeń powoduje, że odbiorniki liniowe zostają powoli wypierane z eksploatacji, przez co problem przebiegów odkształconych stał się zjawiskiem powszechnym.

Zgodnie z teorią Fouriera, każdy okresowy przebieg niesinusoidalny można przedstawić w postaci sumy składowej stałej i szeregu składowych sinusoidalnych o różnych częstotliwościach będących całkowitą krotnością częstotliwości wielkości okresowej. Przykładowy przebieg odkształcony zawierający 1. oraz 3. harmoniczną przedstawia rysunek 10.

Składowe prądu zasilającego odbiorniki nieliniowe – I(n) wywołują na impedancji zastępczej sieci zasilającej Zs(n) spadek napięcia ΔU(n)=Zs(n)·I(n). Powoduje on odkształcenie napięcia w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP) (rys. 11.).

Najpełniejszą informację dostarcza zbiór określający rzędy amplitudy (wartości skuteczne) i fazy poszczególnych harmonicznych. W dokumentach normalizacyjnych przyjmowane są następujące określenia wartość zniekształceń:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12a

współczynnik udziału n-harmonicznej napięcia

gdzie:
U1 – harmoniczna podstawowa napięcia,

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12b

współczynnik udziału n-harmonicznej prądu

gdzie:
I1 – harmoniczna podstawowa prądu,

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor13

całkowity współczynnik odkształcenia napięcia THDU (wzór 13)

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor14

całkowity współczynnik odkształcenia prądu THDI (wzór 14)

Moc okresowych prądów niesinusoidalnych można wyrazić następującymi zależnościami:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor15

Wzór 15

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor16

Wzór 16

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor17

Wzór 17

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor18

Wzór 18

gdzie:

Ik – wartość skuteczna prądu k-tej harmonicznej,

Uk – wartość skuteczna napięcia k-tej harmonicznej,

Pk – moc czynna k-tej harmonicznej,

Qk – moc bierna k-tej harmonicznej.

Ponadto zachodzi równość:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor19

Wzór 19

co oznacza, że oprócz mocy czynnej i biernej pojawia się moc deformacji D. Powoduje to, że całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki nieliniowe jest większa niż przy zasilaniu odbiorników liniowych o takiej samej mocy, co skutkuje zwiększonym poborem prądu. Przykładowe przebiegi prądów odkształconych przedstawia rysunek 12.

W liniowych układach zasilania, zasilających nieliniowe odbiorniki, może dojść do rezonansu na częstotliwości określonej harmonicznej, jeżeli zostanie spełniony następujący warunek:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor20

Wzór 20

gdzie:

L – indukcyjność obwodu rezonansowego, w [H],

C – pojemność obwodu rezonansowego, w [C],

k – numer harmonicznej, przy której zachodzi rezonans,

ω=2·π·f – pulsacja,

f – częstotliwość pierwszej harmonicznej (dla sieci elektroenergetycznej f=50 Hz).

W przypadku rezonansu zachodzącego na częstotliwości k-tej harmonicznej, prąd płynący ze źródła jest ograniczony tylko rezystancją obwodu:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor21

Wzór 21

gdzie:

U – wartość skuteczna napięcia odkształconego, w [V],

R – rezystancja obwodu rezonansowego, w [Ω].

Jego wartość może uzyskiwać znaczne wartości na skutek działania wzmacniającego obwodu rezonansowego. Sytuacja taka powoduje silne zagrożenie dla instalacji, w przypadku nieprawidłowo dobranych przekrojów przewodów lub niekontrolowane działanie zabezpieczeń, co będzie skutkowało pozbawieniem zasilanych urządzeń swojej funkcji. Jako przykład można podać rezonans, jaki powstawał na jednej ze stacji pomp, gdzie dochodziło do rezonansu na 41. harmonicznej i do czasu ustalenia przyczyny następowało częste zadziałanie zabezpieczeń.

Wyższe harmoniczne wytwarzane przez odbiorniki nieliniowe są wprowadzane do instalacji odbiorczej, która do starcza je do odbiorników trójfazowych połączonych w trójkąt.

W odbiornikach tych trzecia harmoniczna krąży wzdłuż uzwojeń (rys. 13.) i powoduje pojawianie się dodatkowych strat, które skutkują zmniejszeniem momentu silników napędzających pompy pożarowe oraz wentylatory pożarowe. Wpływ momentu wytwarzanego przez harmoniczne na charakterystykę mechaniczną silnika przedstawia rysunek 14.

Interharmoniczne i subharmoniczne

A. Interharmoniczne to prądy lub napięcia, których częstotliwość jest niecałkowitą wielokrotnością podstawowej częstotliwości zasilania:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor22

Wzór 22

gdzie:

f – częstotliwość interharmonicznej,

f1 – częstotliwość harmonicznej podstawowej,

n – liczba całkowita większa od zera.

A. Subharmoniczne są szczególnym przypadkiem interharmonicznych. Ich częstotliwość jest mniejsza od częstotliwości podstawowej:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor23

Wzór 23

Interharmoniczne mogą pojawić się jako częstotliwość dyskretna lub jako szerokopasmowe spektrum.

Źródłami powstawania interharmonicznych są szybkie zmiany prądu w urządzeniach i instalacjach, które mogą być także źródłem wahań napięcia. Zaburzenia te są generowane w stanach nieustalonych przez odbiorniki pracujące w sposób ciągły lub krótkotrwale, lub wskutek amplitudowej modulacji prądów lub napięć. Źródłem interharmonicznych są również procesy asynchronicznego łączenia elementów półprzewodnikowych w przekształtnikach statycznych. Główne źródła generacji interharmonicznych:

 • urządzenia łukowe,
 • napędy elektryczne o zmiennym obciążeniu,
 • przekształtniki statyczne, w tym w szczególności bezpośrednie i pośrednie statyczne przemienniki częstotliwości,
 • oscylacje powstające w procesach łączeniowych kondensatorów i transformatorów.

Główną przyczyną powstawania interharmonicznych w pracujących silnikach są żłobki w magnetowodzie stojana i wirnika. Zauważa się ich wzrost interharmonicznych przy nasyceniu obwodu magnetycznego. Źródłem interharmonicznych generowanych przez silniki może być także naturalna asymetria obwodu magnetyczne silnika. Natomiast szybkie zmiany obciążenia silnika mogą powodować generowanie subharmoniczych. Do skutków obecności interharmonicznych można zaliczyć:

 • efekt cieplny,
 • oscylacje niskoczęstotliwościowe w systemach mechanicznych,
 • zaburzenia pracy lamp fluoroscencyjnych i sprzętu elektronicznego,
 • interferencje z sygnałami sterowania i zabezpieczeń, występującymi w liniach zasilających,
 • przeciążenia pasywnych filtrów wyższych harmonicznych,
 • interferencje telekomunikacyjne,
 • zakłócenia akustyczne,
 • nasycenia przekładników w prądowych,
 • zmiany wartości skutecznej napięcia,
 • migotanie światła.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

news Poradnik inżyniera elektryka Tomy 1-3

Poradnik inżyniera elektryka Tomy 1-3

Nowość na rynku wydawniczym! Komplet 3 tomów "Poradnika inżyniera elektryka", które przeznaczone są przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności...

Nowość na rynku wydawniczym! Komplet 3 tomów "Poradnika inżyniera elektryka", które przeznaczone są przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych.

Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki

Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki

W artykule przedstawiono topologie układów przekształtnikowych najczęściej stosowanych w światowej elektroenergetyce. Szczególny nacisk położono na wielopoziomowe przekształtniki napięcia i przekształtniki...

W artykule przedstawiono topologie układów przekształtnikowych najczęściej stosowanych w światowej elektroenergetyce. Szczególny nacisk położono na wielopoziomowe przekształtniki napięcia i przekształtniki modułowe dające możliwość generacji napięcia wyjściowego o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przy niewielkich nakładach na budowę filtrów oraz zapewniających łatwą redundancję układu. Pokazano przykład zastosowania takich układów jako zasilania sieci elektroenergetycznej platformy wiertniczej.

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później....

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później. Na miejscu strażacy dowiadują się, że wszystkie osoby zdążyły się bezpiecznie ewakuować. Pożar rozwija się bardzo szybko. W części budynku nastąpiło już rozgorzenie. W związku z tym, aby nie tracić czasu, dowodzący akcją postanawia sytuację rozpoznać bojem. Strażacy rozwijają odcinki węży, autopompy...

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania...

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania ww. normy, aby mogły być zastosowane w systemach wentylacji pożarowej.

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Jak optymalizować koszty zasilania??

Jak optymalizować koszty zasilania??

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Agregat prądotwórczy - jaki wybrać ?

Agregat prądotwórczy - jaki wybrać ?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.