elektro.info

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

news Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w północno-zachodniej części kraju i obejmują cztery województwa, a instalacje zostaną podłączone do sieci należących do dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych.

news Shell uruchomił stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

Shell uruchomił stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

Shell otworzył pierwszą stację ładowania wysokiej mocy na Węgrzech we współpracy z operatorem sieci ładowania IONITY. Dodatkowo koncern udostępnia też pierwszy publiczny punkt ładowania w ramach usługi...

Shell otworzył pierwszą stację ładowania wysokiej mocy na Węgrzech we współpracy z operatorem sieci ładowania IONITY. Dodatkowo koncern udostępnia też pierwszy publiczny punkt ładowania w ramach usługi Shell Recharge — swojej globalnej marki ładowania pojazdów elektrycznych. Oba punkty umożliwią kierowcom ładowanie samochodów na stacjach Shell podczas długich podróży.

Szybkość tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach

Kalorymetr stożkowy. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Lindholm, A. Brink, M. Hupa, Cone calorimeter – a tool for measuring heat release rate

Zjawisko pożaru jako jedno z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni procesem spalania materiałów. Emisja energii cieplnej, produktów rozkładu termicznego i spalania oraz dymu, na drodze złożonych reakcji chemicznych, powoduje gwałtowną zmianę środowiska. Inicjacja pożaru w ograniczonej przestrzeni, jaką mogą stanowić pomieszczenia budynku prowadzi do powstania środowiska pożaru w budynku i jego otoczeniu.

Zapewnienie możliwości bezpiecznej i skutecznej ewakuacji z obiektu budowlanego jest jednym z najistotniejszych zadań, jakie muszą zrealizować projektanci, inwestorzy. To zadanie zostało wyrażone expresis verbis w §207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Wymagania te zostały potwierdzone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 86/109/EWG [2].

Zobacz także: Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Przyjętym ogólnym kryterium bezpieczeństwa życia ludzi w pożarach budynków i obiektów budowlanych, z punktu widzenia efektywnej i bezpiecznej ewakuacji, jest to, aby dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) był większy niż wymagany czas do bezpiecznej ewakuacji (WCBE) (rys. 1.).

Możliwy czas ewakuacji to przedział czasowy pomiędzy zapoczątkowaniem pożaru a momentem, kiedy warunki środowiska budynku osiągają stan krytyczny uniemożliwiając bezpieczną, a zarazem skuteczną ewakuację.

Zobacz także: Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Stan krytyczny jest charakteryzowany danymi wartościami parametrów pożaru odnoszącym się do:

 • emisji produktów rozkładu termicznego i spalania,
 • temperatury pożaru,
 • poziomu promieniowania cieplnego,
 • stężenia tlenu,
 • zasięgu widzialności.

 

Przesyłanie (dystrybucja) energii elektrycznej, a także zasilanie odbiorników elektrycznych stwarza potencjalne zagrożenie pożarowe i to wcale niemałe. Jak wynika ze statystyk opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, wady, awarie instalacji elektrycznych stanowią ¼ przyczyn wszystkich pożarów. Ta prawidłowość utrzymuje się na stałym poziomie od co najmniej 10 lat, co wynika z danych przedstawionych w tabeli 1.

streszczenie

Zapewnienie bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest podstawowym kryterium bezpieczeństwa pożarowego. O szybkości tworzenia się warunków krytycznych uniemożliwiających bezpieczną i skuteczną ewakuację decydują m.in. właściwości palne elementów materiałów budowlanych (wyposażenia wnętrz). Instalacje elektryczne stanowią integralną część budynków i podczas ewentualnych pożarów mają istotny wpływ na dostępny czas do ewakuacji (DCBE). W artykule omówiono znaczenie praktycznego szacowania zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach. Autorzy skupili swoją uwagę na parametrach charakteryzujących właściwości: termo kinetyczne, toksyczne oraz opisujące zdolność do wytwarzania dymu. Problematyka, o której mowa w przedmiotowym artykule, powinna być podstawą analizy i oceny zagrożenia pożarowego w danym budynku.abstract

Establishment rate of threats obstructing safe and efficient evacuation during electrical system fires in buildings
A safe and efficient evacuation assurance is a fundamental criterion of fire safety. Combustible constructive elements (interior decoration) properties decide on establishment rate of crucial conditions which can preclude safe and efficient evacuation. Electrical systems are an integral part of buildings and could have essential influence for accessible evacuation time (DCBE). A practical importance of obstructing safe and efficient evacuation during electrical system fires in buildings threats assessment has been discussed. Authors have bestowed attention to characteristic parameters of such properties as thermo kinetic, toxic and smoke generation ability ones. A discussed problematic aspect should be a basis for analysis and estimation of fire danger in buildings.

Na podstawie danych statystycznych trudno jednoznacznie ocenić szczegółową przyczynę pożarów od instalacji i urządzeń elektrycznych. Dane statystyczne dotyczące pożarów, opracowywane corocznie przez PSP, obejmują w zasadzie opis zależności między wpływem urządzeń i instalacji elektrycznych na powstanie pożarów, nie precyzując jednocześnie, co spełniło rolę bodźca termicznego inicjującego pożar, a co tworzyło środowisko pożarowe, w którym między innymi materiałami palnymi były urządzenia, instalacje elektroenergetyczne.

Przyczyna pożaru będąca następstwem awarii instalacji elektrycznej zależy od jej prawidłowego zaprojektowania, wykonania, a także utrzymywania tej instalacji we właściwym stanie. Najczęstszymi przyczynami prowadzącymi do zapoczątkowania pożaru są: przegrzanie będące następstwem przeciążenia oraz iskrzenie. Zagrożenie pożarem będące następstwem długotrwałych przeciążeń może być spowodowane przez [3]:

 • włączenie do instalacji obliczonej na określoną moc, odbiorników o mocy znacznie wyższej,
 • przyłączenie do elektrycznej instalacji silników o mocy wyższej niż dopuszczalna dla danej instalacji,
 • stosowanie zabezpieczeń o prądzie zadziałania przewyższającym prąd w obwodzie, powodując nadmierne nagrzewanie żył przewodów,
 • wzrost poboru prądu przez silnik trójfazowy, wskutek zaniku jednej fazy i pracy na dwóch fazach,
 • niedopasowanie przekroju przewodów do mocy odbiorników,
 • niefachowe i niedbałe wykonanie instalacji.

 

Dokonując analizy przyczyn pożarów z udziałem instalacji elektrycznych w budynkach istotne wydaje się rozgraniczenie zagrożeń powstałych w wyniku określonych cech pożarowych przewodów i kabli od zagrożeń wynikających z warunków otoczenia, w których instalacje elektryczne są eksploatowane, tzn. konstrukcji budynków, istniejących w pomieszczeniach obciążeń ogniowych, istnienia wentylacji o określonej wydajności lub jej braku.

Przewody elektryczne są integralną częścią budynków, co powoduje narażenia ich na oddziaływanie płomienia, tak jak innych elementów jego wyposażenia. Zatem do pożaru instalacji elektrycznej może dojść także w wyniku przyczyn nieelektrycznych.

Jeśli już dojdzie w obiekcie budowlanym do pożaru, w tym instalacji elektrycznej, chodzi o to, aby czas do osiągnięcia parametrów krytycznych był wystarczająco długi. Co to w praktyce oznacza? Zasadniczo podczas projektowania budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi przyjmuje się następujące kryteria bezpieczeństwa:

 • wartość graniczna temperatury w budynku dla dolnej warstwy atmosfery, pozwalająca na przebywanie w niej ludzi bez dodatkowych zabezpieczeń, została ustalona na 60–70°C,
 • wartość progową temperatury dla górnej warstwy dymu należy przyjąć 180°C.

 

Do parametrów krytycznych należałoby dodać także dopuszczalne stężenie toksycznych gazów powstających podczas rozkładu termicznego i spalania wyrobów budowlanych. Obecnie w literaturze przedmiotu brak jest w tym zakresie przedmiotowych wytycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, każdy inwestor użytkownik powinien zadać sobie pytanie, jak właściwości palne danego wyrobu budowlanego, w tym instalacji elektrycznej, przyczynią do czasu osiągnięcia parametrów krytycznych kluczowych dla bezpiecznej i skutecznej ewakuacji, a następnie wykorzystać tę wiedzę do podjęcia działań (rozwiązań technicznych) zmierzających do zmniejszenia ryzyka pożaru, a także ograniczenia jego potencjalnych skutków. Powinien zatem dokonać oceny zagrożenia pożarowego instalacji elektrycznych.

Zagrożenie pożarowe kabli i przewodów elektrycznych istotnie determinują właściwości palne (cechy pożarowe) materiałów powłokowych i izolacyjnych tworzących ich strukturę, podobnie jak warunki eksploatacyjne i środowisko, w którym są użytkowane, włącznie z liczbą i rodzajem ludzi oraz wartością i podatnością mienia narażonego działanie ognia. Jeśli do tego dodać:

 • zróżnicowaną budowę kabli, a szczególnie niejednorodną budowę powłok i izolacji,
 • złożony układ linii kablowych,
 • współdziałanie chemiczne żył metalowych z materiałami izolacyjno-powłokowymi,
 • interakcję między kablami o podobnej budowie.

 

to trzeba mieć świadomość, że analiza i ocena szybkości tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację stwarzanych przez instalacje elektryczne jest w praktyce trudna do realizacji i może być źródłem problemów. Tym bardziej że problematyka ta jest niedostatecznie reprezentowana w literaturze naukowej, technicznej.

Od chwili zainicjowania pożaru może on przebiegać w różny sposób, uzależniony od warunków środowiskowych, a także od fizycznego rozmieszczenia materiałów palnych. Jednakże można ustalić ogólny model rozwoju pożaru pomieszczenia, gdzie ogólna krzywa temperatura – czas wykazuje trzy fazy oraz dodatkowo fazę zanikania (rys. 2.).

Faza pierwsza, tzw. rozkład bezpłomieniowy, jest początkową fazą pożaru, z małym wzrostem temperatury w pomieszczeniu, przed spalaniem się ustalonym płomieniem. Podczas trwania tej fazy głównym zagrożeniami są wytwarzające się dymy oraz toksyczne produkty rozkładu materii.

Faza druga, tzw. rozwijający się pożar, rozpoczyna się zapaleniem, a kończy wykładniczym wzrostem temperatury w pomieszczeniu objętym pożarem. W czasie trwania tej fazy głównymi zagrożeniami są rozprzestrzenianie się płomienia, wydzielanie ciepła oraz dymu i toksycznych lotnych produktów rozkładu materii.

Faza trzecia, tzw. pożar całkowicie rozwinięty, zaczyna się, gdy powierzchnia całej zawartości palnej pomieszczenia ulega rozkładowi w takim stopniu, że następuje nagłe zapalenie w całym pomieszczeniu, któremu towarzyszy gwałtowny i duży wzrost temperatury – rozgorzenie. Pod koniec fazy trzeciej materiały palne i tlen w znacznym stopniu są zużyte i przez to temperatura zmniejsza się z szybkością zależną od wymiany ciepła w układzie: środowisko pożarowe–otoczenie. To jest znane jako faza zanikania pożaru. W każdej z faz rozwoju pożaru występuje różny stopień zagrożenia. Dla bezpiecznej i skutecznej ewakuacji kluczową jest I faza rozwoju, w której parametry krytyczne osiągają swoje graniczne wartości, o których była już mowa.

Do szacowania szybkości tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację konieczne jest stosowanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich, w tym konieczna jest znajomość związana z ogólnie pojętym modelowaniem pożarowym.

Modelowanie pożaru jest przedstawieniem uproszczonego obrazu pożaru, procesów fizykochemicznych zachodzących podczas pożaru za pomocą matematycznego opisu, przy wykorzystaniu nieliniowych równań różniczkowych oraz równań algebraicznych. Istnieje wiele różnych modeli pożarów, schemat klasyfikujący modele pożarów pokazano na rysunku 3.

Obecnie w modelowaniu pożarowym najważniejszymi czynnikami warunkującymi działanie danego modelu są szybkość wydzielania ciepła oraz emisja dymu z materiału. Nie uwzględnia się danych charakteryzujących środowisko pożarowe ze względu na stopień jego toksyczności. Dane wejściowe do modelowania pożarowego powinny pochodzić z:

 • wyników badań z prób eksperymentalnych obejmujących badania w zarówno w małej, jak i w pełnej skali,
 • danych statystycznych, względnie ekspertyz odnoszących się do pożarów materiałów o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu,
 • udokumentowanych ocen ekspertów.

 

Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania powinna być jednym z najważniejszych, a może najważniejszym aspektem, który wymaga analizy i oceny środowiska pożarowego. Produkty rozkładu termicznego i spalania są złożoną mieszaniną cząstek stałych, ciekłych aerozoli, gazów i par. Produkty toksyczne można sklasyfikować według fizjologicznych efektów, które powodują w ludzkim organizmie [4]:

 • efekty duszące,
 • podrażnienia sensoryczne i/albo podrażnienia dróg oddechowych.

 

Analiza składu chemicznego i ilości tworzących się produktów rozkładu termicznego i spalania nastręcza wiele problemów. W warunkach pożarowych tworzy się wiele setek produktów w różnych ilościach. Nie jest praktycznie możliwe oszacowanie wszystkich produktów pod względem składu chemicznego i ilości. Dlatego przyjęto w Polsce i na świecie szacowanie toksyczności uwzględniając wybrane związki chemiczne. Do najważniejszych podlegających ocenie należą: CO, CO2, HCN, NOx, SOx, HCl, HBr, HF, formaldehyd oraz akroleina.

W niektórych źródłach wskazuje się na dodatkowe związki chemiczne (toksykanty), do których można zaliczyć: aldehydy, akrylonitryl, amoniak, tlenki fosforu, siarkowodór, dwusiarczek węgla, kwas mrówkowy, fenol, benzen, toluen oraz styren [5, 6, 7]. Analizą można objąć także inne dodatkowe produkty, które wg wiedzy inżynierskiej powinny być nią objęte.

Efektem oddziaływania produktów rozkładu termicznego i spalania w czasie pożaru może być [8, 9]:

1) ograniczenie zdolności do skutecznej ewakuacji,

2) ograniczenie prędkości poruszania się w zagrożonym obiekcie lub zmiana zachowania się człowieka prowadząca do wyboru dłuższej drogi ewakuacyjnej. Jest to wynikiem:

 • zaburzeń neurofizjologicznych spowodowanych oddziaływaniem gazów narkotycznych powodujących zmiany w układach nerwowym i oddechowym,
 • zmian psychologicznych w organizmie ludzkim, będących rezultatem ograniczonej percepcji w postrzeganiu zagrożenia.

 

3) długotrwałe zmiany psychologiczne.

Wyniki badań właściwości toksycznych najczęściej wyrażane są poprzez określenie stężenia gazu toksycznego, w [ml/l lub gm-3], lub emisji właściwej, w [g/g]. Koncepcja szacowania toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania opiera się głównie na określaniu w warunkach pożarowych [2]:

 • Frakcyjnej Dawki Skutecznej FED (ang. fractional effectice dose), która oznacza stosunek dawki narażeniowej duszącego związku chemicznego toksycznego do takiej, przy której można spodziewać się określonego skutku dla narażonego podmiotu o przeciętnej wrażliwości,
 • Frakcyjnego Stężenia Skutecznego FEC (ang. fractional effective concentration), które oznacza stosunek stężenia środka drażniącego do takiego stężenia, przy którym spodziewane są określone skutki dla narażonego podmiotu o przeciętnej wrażliwości. FEC może odnosić się do każdego efektu końcowego łącznie z niewydolnością fizyczną, śmiercią albo z innymi skutkami końcowymi.

Związki chemiczne o działaniu duszącym, do których można zaliczyć głównie CO oraz HCN. Inhalacja środków duszących prowadzi do porażenia centralnego układu nerwowego z utratą świadomości i ostatecznie do śmierci. Działanie duszących związków toksycznych zależy od skumulowanej dawki, tj. stanowi funkcję stężenia i czasu trwania narażenia.

Niezbędnym do analizy zagrożenia pożarowego pod kątem bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest ocena materiałów pod kątem zdolności do wytwarzania dymu.

W literaturze dym jest definiowany jako [10–13]:

1. widzialna w atmosferze zawiesina cząstek stałych i cieczy powstałych w wyniku spalania lub pirolizy,

2. chmura cząstek pojedynczo niewidocznych, która staje się nieprzezroczysta wskutek rozpraszania lub/i absorpcji światła widzialnego,

3. widzialna część lotnych produktów spalania,

4. gazowe produkty spalania materiałów organicznych, w których rozproszone są małe cząstki gazowe i ciekłe, nadające dymom charakterystyczną barwę, zapach, smak, gęstość i toksyczność, a także zdolność przenikania i przemieszczania się w otoczeniu, co w poważnym stopniu może stwarzać zagrożenie dla istot żywych, komplikować rozpoznanie i przebieg akcji ratowniczej,

5. dyspersyjny układ aerozolowy, składający się z ośrodka gazowego (faza rozpraszająca, tzw. dyspersyjna) i fazy rozproszonej w stanie stałym i ciekłym. Cząsteczki dymu są układami złożonymi, które mogą stanowić kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego oblepione cieczą albo smolistą substancją.

Ilość dymu, czasami określana jako wskaźnik emisji dymu, jest definiowana , jako masa wytworzonego dymu do masy spalonego materiału. Ilość i szybkość wytworzonego dymu warunkuje [12]:

1. sposób spalania materiału; przewody i kable elektryczne w wyniku oddziaływania promieniowania cieplnego mogą spalać się bezpłomieniowo (tlić się) lub płomieniowo. W warunkach spalania bezpłomieniowego powłok i izolacji przewodów i kabli elektrycznych może być wytwarzany w mniejszej albo większej ilości niż przy spalaniu płomieniowym,

2. wentylacja i środowisko pożaru; wytwarzanie dymu zależy od scenariusza pożaru, a nie tylko od rodzaju materiału objętego pożarem. Trzeba pamiętać, że często zwiększona ilość wydzielonego dymu występuje przy ograniczonym dostępie tlenu. Materiał wytwarzający małe ilości dymu podczas badań laboratoryjnych, w rzeczywistych warunkach pożaru może wytwarzać duże ilości dymu spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się płomienia po dużych powierzchniach,

3. czas i temperatura; rozkład rozmiaru cząstek aerozolu dymowego zmienia się wraz z czasem; w miarę „starzenia” się cząstki dymu koagulują. Niektóre właściwości dymu zmieniają się także w temperaturę tak, że właściwości „starego” lub „zimnego” dymu mogą być odmienne od właściwości „świeżo” wytworzonego gorącego dymu. Te czynniki są istotne przy uwzględnianiu ruchu dymu w dużych budynkach.

Do podstawowych parametrów charakteryzujących materiały pod kątem zdolności do wytwarzania dymu i wykorzystywanych w szacowaniu szybkości tworzenia się zagrożeń wpływających na bezpieczną i skuteczną ewakuację należą:

Powierzchnia ekstynkcji właściwej

Oznacza efektywną, pochłaniającą światło powierzchnię cząstek dymu powstałych w czasie rozkładu termicznego i spalania materiału. Powierzchnia ekstynkcji właściwej SEA jest określona zależnością:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 1
(1)

gdzie:

σ – SEA oznacza efektywną, pochłaniającą światło powierzchnię cząsteczek dymu, w [m2], powstałych w czasie rozkładu termicznego i spalania 1 kg materiału, w [m2/kg],

Ks – współczynnik ekstynkcji, w [%],

Vs – szybkość przepływu objętościowego dymu, w [m3/s],

Δm – ubytek masy, w [kg], w czasie, w [s].

W powyższej zależności współczynnik ekstynkcji Ks, zakładany jest jako stały w przedziale czasu Δt. Zależy on od cząstkowej gęstości optycznej będącej funkcją rozkładu wielkości cząstek dymu i ich właściwości optycznych w postaci:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 2
(2)

gdzie:

αs – cząstkowa gęstość optyczna, w [m2/kg],

Ys – masowe stężenie cząstek dymu, w [kg/m3].

Średnia powierzchnia ekstynkcji właściwej

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 3
(3)

gdzie:

σf – średnia powierzchnia ekstynkcji właściwej (dla zakresu spalania płomieniowego), w [m2/kg],

ms, mf – masa próbki w momencie zapoczątkowania ciągłego spalania płomieniowego i masa końcowa, w [kg],

tig – czas, po którym następuje zapłon próbki materiału, w [s].

Parametr σf można zapisać w funkcji wydzielania dymu ys jako:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 4
(4)

gdzie:

ys – wytwarzanie dymu; wielkość charakteryzująca masę cząsteczkową dymu powstającą z jednostki masy materiału, w [kg/kg]. Jest związana z mechanizmem rozkładu i formowania się cząstek dymu w płomieniu. Stanowi obok szybkości wydzielania ciepła podstawową daną wejściową w większości modeli pożaru.

Zasięg widzialności

Zasięg widzialności określany jest jako największa odległość w dymie, z jakiej widziany jest dany obiekt.

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 5
(5)

gdzie:

C – oznacza stałą charakteryzującą sposób świecenia obserwowanego przedmiotu w dymie (świecącą światłem własnym lub odbitym), w [-],

Ks – współczynnik ekstynkcji, w [%].

Szybkość wydzielania dymu

Wartość tego parametru obliczamy ze wzoru:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 6
(6)

gdzie:

SPRtotal(t) – całkowita szybkość wydzielania dymu z badanego materiału, w [m2/s],

V(t) – jest (nieznormalizowanym) przepływem objętościowym w przewodzie wentylacyjnym, w [m3/s],

L – jest długością drogi światła przez przewód wentylacyjny, w [m], przyjmowaną, jako równa średnicy przewodu wentylacyjnego,

I(t) – jest sygnałem z odbiornika światła, w [%].

Całkowita ilość wydzielanego dymu

Całkowite wydzielanie dymu z elementu próbnego TSP(t) i całkowite wydzielanie dymu z elementu próbnego w czasie pierwszych 600 s okresu ekspozycji (300 s£t£900 s) TSP600 s obliczane są następująco:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 7
(7)
ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 8
(8)

gdzie:

TSP(ta) – całkowita ilość wytworzonego dymu z badanego materiału w 300 s≤t≤ta, w [m2],

TSP600 s – całkowita ilość wytworzonego dymu badanego materiału w czasie 300 s≤t≤900 s, w [m2],

SPR(t) – szybkość wytwarzania dymu z badanego materiału, w [m2/s],max [a, b] – maksimum dwóch wartości a i b.

Właściwości termokinetyczne materiałów decydują o temperaturze pożaru. Badanie wydzielania ciepła można oznaczać, stosując jedną z następujących technik:

Kalorymetrii zużycia tlenu

Ciepło powstające w wyniku spalania materiału jest proporcjonalne do ilości zużytego powietrza. Dane empiryczne wskazują, że spalanie większości materiałów organicznych przy zużyciu 1 kg tlenu powoduje emisję energii cieplnej o wartości 13,1 MJ. Odchylenie od tej wartości waha się w granicach 5% dla różnych materiałów palnych.

Wytwarzania dwutlenku węgla:

Z punktu widzenia stechiometrii procesu reakcji spalania pomiar ten jest oparty na założeniu, że ilość wydzielonej energii przypadającej na cząsteczkę zużytego tlenu jest w przybliżeniu równa ilości wydzielonej energii przypadającej na cząsteczkę wytworzonego CO2. Wobec tego, jeśli spalanie jest całkowite, zaleca się, aby wielkość zużycia tlenu jako substratu była równa ilości wytworzonego dwutlenku węgla jako produktu. Zaleca się, aby obie te wielkości wskazywały ilość wydzielonego ciepła. Średnia wartość tej stałej wynosi 13,3 MJ/kg wytworzonego CO2. Jeśli znana jest dokładniejsza wartość dla materiału lub wyrobu, zaleca się używanie jej do obliczenia wydzielania ciepła.

Wzrostu temperatury gazu

Technika pomiaru temperatury gazu oparta jest na założeniu, że nie ma utraty ciepła i że całe wytworzone przez ogień ciepło wykorzystywane jest na podwyższenie temperatury wytworzonej gorącej mieszaniny powietrza i produktów rozkładu termicznego i spalania tak, że ich temperatury można oznaczać w strumieniu gazów płynących od strefy płomieni.

Podstawowym parametrem wykorzystywanym do szacowania temperatury pożaru jest szybkość wydzielania ciepła (HRR).

Parametr ten jest przez wielu naukowców uważany za najważniejszą zmienną charakteryzującą palność materiałów. HRR jest to ilość ciepła, która jest emitowana z powierzchni materiału w jednostce czasu, w [kW/m2]. Niektórzy z naukowców twierdzą, że mimo że najczęstszą przyczyną zgonów w pożarach jest działanie toksycznych i gorących gazów, to właśnie HRR jest najlepszym narzędziem do przewidywania stopnia niebezpieczeństwa ewentualnego powstałego pożaru. Szybkość wydzielania ciepła oblicza się z równania:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 9
(9)

gdzie:

Δhc/ro – dla większości materiałów wyrażenie przyjmuje wartość 13.1 MJ,

C – stała kalibracyjna urządzenia badawczego, w [m1/2 g1/2 K1/2],

Δp – ciśnienie gazów spalinowych mierzone w kominie, w [Pa],

Te – temperatura gazów spalinowych w kominie urządzenia badawczego (kryzie mierniczej), w [K],

Xo2 – udział molowy suchego tlenu (O2) w powietrzu w czasie badania,

X0O2 – początkowy udział molowy suchego tlenu w powietrzu.

Badania dotyczące cech pożarowych materiałów (wyrobów) można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy testów w małej skali. Druga natomiast dotyczy testów w dużej skali, w których mierzone wartości są przeprowadzane w zaadaptowanych rzeczywistych warunkach. Najbardziej niezawodnymi metodami badawczymi są te, które odwzorowują jak najdokładniej warunki rzeczywiste (badania w pełnej skali).

Badania w pełnej skali są niekiedy trudne do realizacji ze względu na możliwości aparaturowe oraz ekonomiczne. W związku z tym bardzo często wykorzystuje się metody badawcze zaliczane do małej skali laboratoryjnej, wykorzystujące nowoczesne techniki pomiarowe. Umożliwiają one uzyskanie szerokiej charakterystyki badanego materiału. Jednym z najczęściej wykorzystywanych urządzeń badawczych jest kalorymetr stożkowy (rys. 4.).

Wyniki badań uzyskane z kalorymetru stożkowego są z powodzeniem wykorzystywane do analizy i oceny środowiska pożarowego (modelowania) pod kątem właściwości toksycznych, dymotwórczych oraz termokinetycznych, jakże istotnych dla bezpiecznej i skutecznej ewakuacji. Proces ten jest przeprowadzany przy uwzględnieniu założonego scenariusza pożarowego.

Podsumowanie

Szybkość tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach powinna być podstawą analizy i oceny zagrożenia pożarowego w danym budynku (obiekcie budowlanym). Jest to proces złożony. Wymaga wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin. To powoduje, że jest on trudny do realizacji w praktyce. Potrzebna jest do tego ścisła współpraca środowisk naukowych i technicznych związanych z branżą elektryczną (elektroenergetyczną) i bezpieczeństwem pożarowym. W opinii autorów tylko taka wzajemna współpraca daje nadzieję na osiągniecie celu, jakim jest zapewnienie użytkownikom obiektu budowlanego warunków do skutecznej i bezpiecznej ewakuacji w warunkach założonego scenariusza pożaru.

Literatura

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 86/109/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L88 z dnia 4 kwietnia 2011 r.).

3. Pofit – Szczepańska M., Jaskółowski W., Zagrożenia pożarowe powstałe podczas eksploatacji kabli elektroenergetycznych, Biuletyn WAT, 4/2005

4. PN EN 60695-7-1:2007, Badanie zagrożenia ogniowego. Część 7-1: Toksyczność lotnych produktów spalania. Wytyczne ogólne.

5. PN – 88/B-02855. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów.

6. ISO 13344:2004. Estimation of the lethal toxic potency of fire effluent.

7. ISO 13571:2007. Life-threatening components of fire -- Guidelines for the estimation of time available for escape using fire data. 

8. ISO 19703: 2010. Generation and analysis of toxic gases in fire -- Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires.

9. Kobes M., Helsloot I., de Vries B., Post J.G., Building safety and human behaviour in fire: A literature review, Fire Safety Journal 45 (2010), s. 1-11.

10. Dobbins R.A., Mulholland G.W., Bryner N.P., Comparison of a Fractal Smoke Optics Model with Light Extinction Measurements, Atmospheric Environment, vol. 28, no. 5, 1994, pp. 889–897.

11. Becker W., Rupprecht H., Troitzsch J.: Fire Safety of Polymeric Materials: Test   Methods- Specifications and Standards. Westport, Technomic Publishing Co. Inc. 1979.

12. Jurkowski B., Jurkowska B., Rydarowski H., Palność materiałów polimerowych, Poznań 2010.

13. Kolbrecki A., O dymotwórczości wyrobów budowlanych w czasie pożaru, kwartalnik, Prace Instytutu Techniki Budowlanej Nr 4(116), Warszawa 2000.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Artykuł przedstawia podstawowe wymagania, które powinny spełniać instalacje niskoprądowe zasilające urządzenia elektryczne (kable i przewody, trasy kablowe i zespoły kablowe) pracujące w przestrzeniach...

Artykuł przedstawia podstawowe wymagania, które powinny spełniać instalacje niskoprądowe zasilające urządzenia elektryczne (kable i przewody, trasy kablowe i zespoły kablowe) pracujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz zasady prawidłowego ich montażu. Obiekty zagrożone wybuchem muszą spełniać wymienione wymagania, do których odwołują Dyrektywa ATEX i krajowe dokumenty prawne, a także normy (m.in. PN 60079-14:2009E).

Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym...

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia.

Wykorzystanie badań metalograficznych stopień zwarciowych w ustalaniu przyczyn pożarów od instalacji elektrycznych (część 2.)

Wykorzystanie badań metalograficznych stopień zwarciowych w ustalaniu przyczyn pożarów od instalacji elektrycznych (część 2.)

Największe zagrożenia pożarowe występują w instalacji niskiego napięcia. Energia elektryczna doprowadzona jest do budynku przyłączem elektrycznym i następne ze złącza kablowego rozprowadzona poprzez wewnętrzną...

Największe zagrożenia pożarowe występują w instalacji niskiego napięcia. Energia elektryczna doprowadzona jest do budynku przyłączem elektrycznym i następne ze złącza kablowego rozprowadzona poprzez wewnętrzną linię zasilającą do poszczególnych odbiorców lub grup odbiorników energii elektrycznej. Układ rozliczeniowo-pomiarowy wraz z zabezpieczeniem lub zabezpieczeniami przedlicznikowymi zainstalowany jest na wewnętrznej linii zasilającej przed odbiorcą i/lub odbiornikiem. Pożar najczęściej powstaje...

Badania metalograficzne śladów powstałych od zwarcia elektrycznego oraz interpretacja wyników

Badania metalograficzne śladów powstałych od zwarcia elektrycznego oraz interpretacja wyników

Do chwili obecnej nie zostało ustalone, przy jakim wskaźniku liczbowym stężenia tlenowego dochodzi do utleniania miedzi. Dotychczasowa wiedza kryminalistyczna pozwalała ujawniać tlenki miedziawe powstałe...

Do chwili obecnej nie zostało ustalone, przy jakim wskaźniku liczbowym stężenia tlenowego dochodzi do utleniania miedzi. Dotychczasowa wiedza kryminalistyczna pozwalała ujawniać tlenki miedziawe powstałe w bogatej lub ubogiej atmosferze tlenowej. Na podstawie powyższego stwierdzenia wnioskuje się, że stopienia zwarciowe powstały przed pożarem lub w jego ogniu na skutek termicznego uszkodzenia izolacji żył.

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania...

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania ww. normy, aby mogły być zastosowane w systemach wentylacji pożarowej.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (cz. 2)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (cz. 2)

W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w...

W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego oraz wymagania dotyczące doboru i eksploatacji baterii akumulatorów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenie wybuchowe stwarzane przez wodór wydzielający się z akumulatorów oraz metodykę neutralizacji tych zagrożeń.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.