elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 1.)

mgr inż. Marek Polak | 2007-11-12
Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)?

W cyklu artykułów zostaną omówione wyniki analizy zagrożeń przeprowadzonej w sześciu akumulatorowniach na terenie jednego z zakładów przemysłowych, w którym kwestia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie. W kolejnych częściach opiszemy wybrane definicje i terminy związane z oceną wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem oraz zasady eksploatacji baterii akumulatorów, istotne z punktu widzenia oceny zagrożenia wybuchem w akumulatorowni oraz przy ich eksploatacji poza nią.

Podstawy prawne

Podstawę opracowania stanowią następujące rozporządzenia i normy techniczne:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563).

2. Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (DzU nr 54, poz. 348, ze zmianami: DzU nr 158 z 1997 r., DzU nr 94 z 1998 r., DzU nr 106 z 1998 r.).

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717).

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80 z dnia 8 października 1999 r., poz. 912).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (DzU nr 62, poz. 287).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (DzU nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (DzU nr 263, poz. 2203).

9. PN-EN 1127-1:2007 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia (oryg).

10. PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych (oryg).

11. PN-EN 50272-2:2007 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacja baterii. Część 2: Baterie stacjonarne.

12. PN-EN 60896-11:2003 Baterie ołowiowe stacjonarne. Ogólne wymagania i metody badań. Typy otwarte.

13. PN-EN 61056-1:2003 Akumulatory ołowiowe. Ogniwa i baterie akumulatorowe (typy wyposażone w zawory). Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne. Metody badań.

14. PN-EN 14986:2007 Projektowanie wentylatorów stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (oryg).

 

 

 

Wpływ wentylacji na ocenę zagrożenia wybuchem

Wpływowi wentylacji na ocenę zagrożenia wybuchem poświęcony jest załącznik B (informacyjny) WENTYLACJA PN-EN 60079-10:2003 Urządzeniaelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych. Jego celem jest dostarczenie narzędzi do oszacowania stopnia wentylacji i rozszerzenie rozdziału 5. normy przez zdefiniowanie warunków wentylacji oraz podanie wskazówek do projektowania systemów wentylacji mechanicznej przez wyjaśnienia, przykłady i obliczenia.

Zobacz także: Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Opracowane metody pozwalają określić rodzaj strefy zagrożenia wybuchem przez:

 • oszacowanie minimalnej wydajności wentylacji wymaganej do zapobieżenia istotnemu rozprzestrzenianiu się atmosfery wybuchowej i zastosowanie jej do obliczenia hipotetycznej objętości Vz, która wraz z oszacowanym czasem rozpraszania t pozwala na określenie stopnia wentylacji. Obliczenia te nie są przeznaczone do określania wymiarów przestrzeni zagrożonych,
 • określenie rodzaju strefy na podstawie stopnia i dyspozycyjności wentylacji oraz stopnia emisji.

 

Pomimo że szacunki te przede wszystkim dotyczą wentylacji wewnątrz obiektów, wyjaśnione rozwiązania mogą pomagać w przypadku lokalizacji w terenie otwartym, np. przez zastosowanie ustaleń zestawionychw tablicy B.1.

Zobacz także: Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji

Wentylacja naturalna

Jest to rodzaj wentylacji realizowanej przez przemieszczanie powietrza spowodowane przez wiatr i/lub różnice temperatury. W terenie otwartym wentylacja naturalna będzie często wystarczająca do zapewnienia rozproszenia każdej atmosfery wybuchowej, która może powstać w przestrzeni. Wentylacja naturalna może być także skuteczna w pewnych sytuacjach wewnątrz obiektów (np. jeżeli budynek ma otwory w ścianach i/lub w dachu).

Wentylacja mechaniczna

Przemieszczanie powietrza wymagane przez wentylację zapewnia się za pomocą urządzeń mechanicznych, np. wentylatorów lub odciągów. Chociaż wentylację mechaniczną stosuje się głównie wewnątrz pomieszczeń lub zamkniętych przestrzeni, można ją także zastosować w terenie otwartym, aby skompensować straty w wentylacji naturalnej ograniczonej lub utrudnionej przez przeszkody.

Wentylacja mechaniczna przestrzeni może być ogólna albo miejscowa i w obydwu z nich można uzyskać różną intensywność przemieszczania powietrza i jego wymiany.

Przy użyciu wentylacji mechanicznej można osiągnąć:

 • zmniejszenie zasięgu stref,
 • skrócenie czasu zalegania atmosfery wybuchowej,
 • zapobieżenie tworzeniu się atmosfery wybuchowej.

 

Wentylacja mechaniczna umożliwia zapewnienie skutecznego i niezawodnego systemu wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych. System wentylacji mechanicznej, który zaprojektowano jako zabezpieczenie przeciwwybuchowe, powinien spełniać następujące wymagania:

 • jego skuteczność należy kontrolować i monitorować,
 • należy rozważać klasyfikację bezpośrednio za wyrzutnią z instalacji wentylacji wywiewnej,
 • powietrze do wentylacji przestrzeni zagrożonej należy pobierać z przestrzeni niezagrożonej,
 • przed określeniem rozmiarów i projektu systemu wentylacyjnego należy zdefiniować lokalizację, stopień emisji i wydajność emisji.

 

Ponadto, na jakość systemu wentylacji mechanicznej wpływają następujące czynniki;

 • gazy palne i pary palne zwykle mają gęstości inne niż powietrze, przez co mają skłonność do zbierania się w pobliżu podłogi lub sufitu obszaru zamkniętego, gdzie jest prawdopodobne zmniejszenie ruchu powietrza,
 • zmiany gęstości gazu wraz ze zmianą temperatury,
 • utrudnienia i przeszkody mogą powodować zmniejszenie, lub nawet brak ruchu powietrza, tj. brak wentylacji w pewnych częściach przestrzeni.

 

Stopnie wentylacji

Skuteczność wentylacji w procesie rozpraszania i zalegania atmosfery wybuchowej, będzie zależała od stopnia i dyspozycyjności wentylacji oraz od konfiguracji systemu. Na przykład, wentylacja może nie być wystarczająca do zapobieżenia tworzeniu się atmosfery wybuchowej, lecz może być wystarczająca do uniknięcia zalegania atmosfery wybuchowej. Rozróżnia się następujące trzy stopnie wentylacji:

Wysoki (VH)

Jest w stanie zredukować stężenie przy źródle emisji niemal natychmiast, dając w wyniku stężenie poniżej dolnej granicy wybuchowości. W rezultacie otrzymuje się strefę o małym (nawet pomijalnym) zasięgu.

Średni (VM)

Jest w stanie wpływać na stężenie, czego rezultatem jest sytuacja stabilna, w której stężenie poza granicami strefy, w czasie trwania emisji, jest poniżej dolnej granicy wybuchowości i gdzie atmosfera wybuchowa nie zalega w nadmiarze po zakończeniu emisji. Zasięg i rodzaj strefy są ograniczone parametrami konstrukcyjnymi.

Niski (VL)

Nie jest w stanie wpływać na stężenie, w czasie trwania emisji i/lub nie może zabezpieczyć przed zbytnim zaleganiem atmosfery palnej po zakończeniu emisji.

Ocena stopnia wentylacji i jej wpływu na przestrzeń zagrożoną

Wielkość chmury gazu palnego lub pary palnej i czas, w którym zalega ona po zatrzymaniu emisji, zależą od wentylacji. Metoda oszacowania stopnia wentylacji pożądanego w celu ograniczenia zasięgu i zalegania atmosfery wybuchowej jest opisana dalej. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że metoda ta jest poddana licznym ograniczeniom i dlatego daje tylko wyniki przybliżone. Jednak użycie współczynnika bezpieczeństwa powinno zapewnić, że otrzymane wyniki gwarantują wymagany margines bezpieczeństwa. Zastosowanie metody zilustrowano na kilku hipotetycznych przykładach.

Ocena stopnia wentylacji wymaga znajomości maksymalnej wydajności emisji gazu lub pary ze źródła emisji, uzyskanej albo przez zweryfikowane doświadczenie, rozsądne obliczenia lub solidne założenia.

Oszacowanie objętości Vz – hipotetyczna objętość atmosfery potencjalnie wybuchowej wokół źródła emisji

Teoretycznie minimalny strumień objętości powietrza wymagany do rozrzedzenia określonej ilości wyemitowanego materiału palnego do pożądanego stężenia poniżej dolnej granicy wybuchowości może być obliczony za pomocą wzoru:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor1
(1)

gdzie:

(dV/dt)min – minimalny strumień objętości przepływającego świeżego powietrza (objętość/czas, w [m3/s]),

(dG/dt)max – maksymalny strumień masy substancji emitowanej ze źródła (masa/czas, w [kg/s]),

LEL – dolna granica wybuchowości (masa/objętość, w [kg/m3]),

k – współczynnik bezpieczeństwa stosowany do LEL; typowo: k=0,25 (emisja ciągła i pierwszy stopień emisji); k=0,5 (drugi stopień emisji),

T – temperatura otoczenia, w [K].

Znając liczbę wymian powietrza w jednostce czasu C, odnoszącą się do ogólnej wentylacji przestrzeni, można oszacować hipotetyczną objętość Vz atmosfery potencjalnie wybuchowej wokół źródła emisji za pomocą następującego wyrażenia:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor2
(2)

gdzie:

C – liczba wymian świeżego powietrza w jednostce czasu, w [s-1],

Wyrażenie (2) obowiązuje w przypadku natychmiastowego i jednorodnego mieszania przy źródle emisji, zakładając idealne warunki przepływu świeżego powietrza. W praktyce, takie idealne warunki nie występują np. ze względu na możliwość utrudnień w przepływie powietrza, wpływających na pogorszenie wentylacji w części przestrzeni. Dlatego, skuteczna wymiana powietrza przy źródle emisji będzie niższa od danej przez C w wyrażeniu (4), prowadząc do wzrostu objętości Vz. Przez wprowadzenie dodatkowego współczynnika korekcyjnego (jakości) f do wyrażenia (2) otrzymujemy wzór na objętość:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor3
(3)

w którym f oznacza współczynnik jakości, określający sprawność wentylacji w zależności od jej skuteczności rozrzedzania atmosfery wybuchowej, przy czym f jest zawarte w granicach od f=1 (sytuacja idealna) do typowo f=5 (utrudniony przepływ powietrza).

Objętość Vz reprezentuje objętość, poza którą średnie stężenie gazu palnego lub pary palnej będzie wynosić 0,25 lub 0,5 LEL, w zależności od wartości współczynnika bezpieczeństwa k przyjętego we wzorze (1). Oznacza to, że w skrajnym przypadku oszacowania objętości hipotetycznej, stężenie gazu lub pary będzie znacząco poniżej LEL, tj. hipotetyczna objętość, gdy stężenie jest powyżej LEL, będzie niższa niż Vz.

Przestrzeń zamknięta

W przypadku przestrzeni zamkniętej, C jest określone przez:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor4
(4)

gdzie:

dVtot/dt – całkowity strumień objętości przepływającego świeżego powietrza,

V0 – całkowita objętość poddana wentylacji.

Teren otwarty

W terenie otwartym wiatr, nawet o bardzo małej prędkości, powoduje dużą liczbę wymian powietrza. Na przykład, rozważmy hipotetyczny sześcian o wymiarach kilku metrów w przestrzeni otwartej. W tym przypadku prędkość wiatru wynosząca w przybliżeniu 0,5 m/s zapewnia liczbę wymian powietrza większą niż 100/h (0,03/s). Szacując ostrożnie, przy założeniu C=0,03/s w terenie otwartym, możemy obliczyć według wzoru (5) hipotetyczną objętość Vz atmosfery potencjalnie wybuchowej:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor5
(5)

gdzie:

dV/dt – strumień objętości w jednostkach objętości na sekundę,

0,03 – liczba wymian powietrza na sekundę.

Jednak ze względu na różny mechanizm rozpraszania, wyznaczona w ten sposób objętość będzie zbyt duża. Zwykle w terenie otwartym rozpraszanie przebiega szybciej.

Oszacowanie czasu zalegania t

Czas (t), po którym średnie stężenie spada po zatrzymaniu emisji od wartości początkowej X0 do k-krotnej wartości LEL, może być oszacowany przez:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor6
(6)

gdzie:

X0 – początkowe stężenie materiału palnego mierzone w tych samych jednostkach co LEL, tj. w [%] obj. lub w [kg/m3]. W pewnym miejscu przestrzeni zagrożonej wybuchem stężenie materiału palnego może wynosić 100 % obj. (w praktyce tylko w bardzo bliskim sąsiedztwie źródła emisji). Jakkolwiek, kiedy oblicza się t, odpowiednia wartość przyjmowana jako X0 zależy od konkretnego przypadku, biorąc pod uwagę między innymi objętość będącą przedmiotem oddziaływania oraz częstotliwośći czas trwania emisji. W praktyce w większości przypadków wydaje się sensowne przyjmowanie za X0 stężenia powyżej LEL,

C – liczba wymian powietrza w jednostce czasu,

t – czas w tych samych jednostkach czasu co C, tj. jeżeli C jest liczbą wymian powietrza na sekundę, to czas t będzie też w sekundach,

f – współczynnik jakości uwzględniający niedoskonałe mieszanie (patrz wzór (3)). Zmienia się on od 5, np. w przypadku wentylacji, gdzie powietrze wchodzi przez szczeliny i z pojedynczym otworem wylotowym, do około 1, np. w przypadku wentylacji, gdzie powietrze wchodzi przez perforowany sufit i z wieloma wylotami,

k – współczynnik bezpieczeństwa odniesiony do LEL (wzór (2)).

Wartość liczbowa czasu t otrzymana z równania (6) sama nie pozwala na rozstrzygnięcie o rodzaju strefy. Dostarcza ona dodatkowej informacji, którą należy porównywać z czasem poszczególnego procesu lub sytuacji.

Oszacowanie stopnia wentylacji

Emisja:

 • ciągła prowadzi zwykle do strefy 0;
 • pierwszego stopnia do strefy 1.,
 • drugiego stopnia do strefy 2.

 

Nie zawsze będzie to słuszne, jeżeli uwzględni się skutki wentylacji.

W pewnych przypadkach stopień wentylacji i poziom jej dyspozycyjności mogą być tak wysokie, że w praktyce nie będzie tam przestrzeni zagrożonej. Przeciwnie, stopień wentylacji może być tak niski, że w efekcie strefa będzie miała niższą cyfrę znaczącą (tj. strefa 1. przestrzeni zagrożonej przy drugim stopniu emisji). Występuje to np. wtedy, kiedy poziom wentylacji jest taki, że atmosfera wybuchowa zalega i jest rozpraszana tylko powoli po zatrzymaniu emisji gazu lub pary. Tak więc atmosfera wybuchowa zalega dłużej niż należałoby oczekiwać na podstawie stopnia emisji.

Wartość objętości Vz może stanowić podstawę zaszeregowania wentylacji do stopnia: wysokiego, średniego albo niskiego.

Czas zalegania t może stanowić podstawę wyboru stopnia wentylacji w określonej przestrzeni dla zachowania parametrów strefy 0, 1. lub 2. 

Wentylacja może być uważana za wentylację o stopniu wysokim (VH), kiedy objętość Vz jest bardzo mała lub nawet pomijalna. Przy działającej wentylacji, źródło emisji może być uważane za niewytwarzające atmosferę wybuchową, tj. otaczająca przestrzeń jest niezagrożona. Jednak blisko źródła emisji będzie atmosfera wybuchowa, aczkolwiek o pomijalnie małym zasięgu. W praktyce, wentylacja o stopniu wysokim może być stosowana tylko jako miejscowa wentylacja mechaniczna wokół źródła, w zamkniętych małych przestrzeniach lub tam, gdzie emisja ma bardzo niską wydajność.

Ponieważ, po pierwsze, większość przestrzeni zamkniętych zawiera wiele źródeł emisji nie jest dobrą praktyką, żeby wewnątrz przestrzeni sklasyfikowanej w całości jako niezagrożona występowało wiele małych przestrzeni zagrożonych. Po drugie, przyjmując w trakcie klasyfikacji przestrzeni typową wydajność okazuje się, że wentylacja naturalna jest często niewystarczająca, nawet w terenie otwartym. Ponadto, wentylowanie mechaniczne dużych zamkniętych przestrzeni przy wymaganej wydajności jest praktycznie nierealne. Objętość Vz nie daje żadnych wskazówek dotyczących czasu, w którym atmosfera wybuchowa będzie zalegała po zatrzymaniu emisji. Nie odnosi się to do przypadku wentylacji o stopniu wysokim (VH), ale jest czynnikiem oceny w przypadku wentylacji o stopniu średnim (VM) lub niskim (VL). 

Wentylacja o stopniu średnim (VM) wpływa na rozpraszanie emitowanego gazu palnego lub pary palnej. Czas potrzebny do rozproszenia atmosfery wybuchowej po zatrzymaniu emisji powinien być taki, że będą spełnione kryteria strefy 1. lub strefy 2., w zależności od tego, czy emisja jest pierwszego czy drugiego stopnia. Akceptowalny czas rozpraszania zależy od spodziewanej częstotliwości emisji i czasu trwania każdej emisji. Objętość Vz często będzie mniejsza niż objętość danej przestrzeni zamkniętej. W tym przypadku można zaakceptować zaklasyfikowanie tylko części zamkniętej przestrzeni jako zagrożoną. W pewnych przypadkach, w zależności od rozmiarów przestrzeni zamkniętej, objętość Vz może być zbliżona do tej objętości zamkniętej. Wówczas całość przestrzeni zamkniętej powinna być sklasyfikowana jako zagrożona.

Jeżeli koncepcja klasyfikowania wydzielonych stref nie ma zastosowania, wówczas należy uważać, że wentylacja jest o stopniu niskim (VL). Przy wentylacji mającej niski stopień objętość Vz często będzie zbliżona lub większa od objętości przestrzeni zamkniętej. Wentylacja o stopniu niskim (VL) w zasadzie nie powinna wystąpić w terenie otwartym, za wyjątkiem, gdy występują ograniczenia przepływu powietrza, np. w zagłębieniach.

Dyspozycyjność wentylacji

Dyspozycyjność wentylacji ma wpływ na obecność lub występowanie atmosfery wybuchowej. Dlatego podczas określania rodzaju strefy dyspozycyjność (tak samo jak stopień) wentylacji należy brać pod uwagę. Wyróżnia się trzy poziomy dyspozycyjności wentylacji:

 • dobra: wentylacja prawie zawsze,
 • dostateczna: wentylacja w czasie normalnej pracy. Przerwy są dopuszczalne pod warunkiem ich rzadkiego występowania i w krótkich okresach,
 • słaba: wentylacja, która nie spełnia wymagań dotyczących wentylacji dość dobrej lub dobrej, lecz nie dopuszcza się występowania przerw o długich okresach.

 

Wentylacji, która nie spełnia wymagań nawet dyspozycyjności słabej, nie należy brać pod uwagę jako przyczyniającej się do wentylacji przestrzeni.

Wentylacja naturalna

Normalnie szacowanie wentylacji w terenie otwartym powinno bazować na przyjętej minimalnej prędkości wiatru 0,5 m/s występującej prawie zawsze. W tym przypadku dyspozycyjność wentylacji może być uznawana jako „dobra”.

Wentylacja mechaniczna

Podczas szacowania dyspozycyjności wentylacji mechanicznej, należy rozważyć niezawodność i dyspozycyjność wyposażenia, np. stan gotowości dmuchaw. Zazwyczaj żąda się dobrej dyspozycyjności, a w razie uszkodzenia, automatycznego uruchamiania rezerwowej dmuchawy (dmuchaw). Jeżeli wprowadzono gotowość do zapobieżenia emisji materiałów palnych, wówczas, gdy wentylacja jest uszkodzona (np. przez automatyczne zatrzymanie procesu), klasyfikacja określona przy uwzględnieniu działającej wentylacji podstawowej nie musi być modyfikowana, tj. dyspozycyjność może być uznana za dobrą.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Jak ocenić wpływ wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 2.)

Jak ocenić wpływ wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 2.)

W numerze 11/2009 „elektro.info" opublikowaliśmy pierwszą część artykułu pt. „Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)", w której przybliżyliśmy podstawy...

W numerze 11/2009 „elektro.info" opublikowaliśmy pierwszą część artykułu pt. „Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)", w której przybliżyliśmy podstawy prawne konieczne do przeprowadzenia takiej oceny, a także zagadnienia związane z wentylacją jako taką, jej wpływem na zagrożenie wybuchem i stopnie oceny takiego zagrożenia.

Dobór typu ogniw akumulatorowych w urządzeniach iskrobezpiecznych

Dobór typu ogniw akumulatorowych w urządzeniach iskrobezpiecznych

W artykule zostały przedstawione przykłady zagadnień projektowych związanych z doborem typu ogniw akumulatorowych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i sposoby podejścia do ich realizacji.

W artykule zostały przedstawione przykłady zagadnień projektowych związanych z doborem typu ogniw akumulatorowych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i sposoby podejścia do ich realizacji.

Zabezpieczanie przeciwpożarowe serwerowni poprzez obniżenie poziomu tlenu

Zabezpieczanie przeciwpożarowe serwerowni poprzez obniżenie poziomu tlenu

Autorzy omawiają alternatywne rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych serwerowni stosowane wobec rozwiązań gazowych i które oparte o tzw. inertyzację chronionych pomieszczeń. Po tę metodykę można sięgać...

Autorzy omawiają alternatywne rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych serwerowni stosowane wobec rozwiązań gazowych i które oparte o tzw. inertyzację chronionych pomieszczeń. Po tę metodykę można sięgać w różnych zastosowaniach, począwszy od zabezpieczeń przeciwwybuchowych aż do zabezpieczeń przeciwpożarowych w różnych przestrzeniach.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.