elektro.info

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

Wykorzystanie badań metalograficznych stopień zwarciowych w ustalaniu przyczyn pożarów od instalacji elektrycznych (część 2.)

Zagrożenia pożarowe wywołane przez wadliwie dobrane lub działające elementy instalacji elektrycznej

Dwużyłowy przewód aluminiowy z częściowo wypaloną izolacją, charakterystyczną dla powstania pożaru

Największe zagrożenia pożarowe występują w instalacji niskiego napięcia. Energia elektryczna doprowadzona jest do budynku przyłączem elektrycznym i następne ze złącza kablowego rozprowadzona poprzez wewnętrzną linię zasilającą do poszczególnych odbiorców lub grup odbiorników energii elektrycznej. Układ rozliczeniowo-pomiarowy wraz z zabezpieczeniem lub zabezpieczeniami przedlicznikowymi zainstalowany jest na wewnętrznej linii zasilającej przed odbiorcą i/lub odbiornikiem. Pożar najczęściej powstaje i rozprzestrzeniania się w obwodach odbiorczych tuż za licznikiem energii elektrycznej lub w jego obrębie.

Na bezpieczeństwo użytkowania i pożarowe ma wpływ każdy element instalacji, łącznie z odbiornikiem energii elektrycznej. Uszkodzenie izolacji żył przewodów elektrycznych na skutek długotrwałego przeciążenia elektrycznego może w konsekwencji doprowadzić do zapalenia izolacji żył od łuku elektrycznego i rozprzestrzeniania się pożaru. W miejscach uszkodzeń izolacji zwiększa się prąd upływowy od kilku do kilkudziesięciu miliamperów. Zwęglanie izolacji i występowanie rozległego mostka węglowego powstaje przy prądach upływu rzędu 100 mA. Prąd ten szybko zwiększa się do wartości 300 - 500 mA, co może wywołać zapłon znajdujących się blisko materiałów łatwo palnych i powstanie łuku elektrycznego. Dobór zabezpieczenia jest jednym z najważniejszych zasad w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i przeciwpożarowego.

Zobacz także: Wykorzystanie badań metalograficznych stopień zwarciowych w ustalaniu przyczyn pożarów od instalacji elektrycznych (część 1.)

Aparatura zabezpieczeniowa

Aparatura zabezpieczeniowa jest bardzo ważnym elementem instalacji elektrycznej. Podczas doboru zabezpieczenia przyjmuje się, że jest ono „najsłabszym punktem instalacji elektrycznej” i w pierwszej kolejności powinno ulec zadziałaniu. Długotrwała eksploatacja takiej aparatury bez okresowej oceny stanu technicznego powoduje zagrożenie pożarowe i porażeniowe, którego ryzyko jest większe w przypadku niewyłączenia obwodu elektrycznego na skutek zwarcia i/lub przeciążenia elektrycznego. Wówczas przewody nagrzewają się do wartości temperatur ustalonych, które mogą spowodować uszkodzenie termiczne powłok izolacyjnych, co w konsekwencji oznacza zwarcie w instalacji elektrycznej.

Zobacz także: Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W zabezpieczeniach nadprądowych jedyne zagrożenia wynikają z niewłaściwie działającego członu przeciążeniowego lub zwarciowego, powstając na skutek utleniania się powierzchni styków: ruchomego i nieruchomego lub wady konstrukcyjnej wyrobu. Niski poziom bezpieczeństwa wynika z braku oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej przez zewnętrzne oględziny i pomiary elektryczne oraz nieumyślnego uszkodzenia mechanicznego elementów składowych wymienionych zabezpieczeń podczas napraw i remontów przeprowadzanych w obrębie rozdzielnic. Ważnym elementem wpływającym na trwałość i niezawodność zabezpieczenia oraz jego dobór jest zarówno trwałość łączeniowa, która wynosi około 4000 A, jak i znamionowa zdolność zwarciowa, która jest na poziomie od 6000 do 25 000 A. Przy pojawieniu się prądu udarowego w wyniku przepięć atmosferycznych może dojść do ich uszkodzenia (fot. 1.). Wadą zabezpieczeń nadprądowych jest brak trwałości w czasie płomieniowego oddziaływania pożaru. Po pożarze nie można ustalić, które obwody uległy wyłączeniu na skutek zwarcia lub przeciążenia elektrycznego, gdyż ich obudowy są palne.

 

 

 

Bezpieczniki topikowe mają zdolność wyłączania prądu zwarciowego wyższą w porównaniu z wyłącznikami nadprądowymi, rzędu 120 kA. Konstrukcja zabezpieczeń topikowych umożliwia jej demontaż i celową reparację elementu topikowego. W większości przypadków w badaniach przeprowadzanych w laboratoriach kryminalistycznych stwierdza się, że na skutek wymiany fabrycznego  miedzianego pasku topikowego na inny element (linkę miedzianą, metalowy przewód, itp.) charakterystyka pasmowa takiego zabezpieczenia ulega całkowitej zmianie.

Zobacz także: Rozwiązania techniczne przejść instalacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Największe zagrożenia występują w przemyśle, gdzie odbiorniki energii elektrycznej są konstrukcyjnie przystosowane na większe moce i obciążenia prądowe. Zabezpieczenie pierwotnie przystosowane do wyłączenia prądów przeciążeniowych obliczonych lub pomierzonych nie spełni po takiej przeróbce określonego i wymaganego zastosowania. Również stosowanie, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, wielu przedłużaczy elektrycznych zasilanych z rozdzielnic przenośnych, wprowadza dodatkowe impedancje w obwodzie elektrycznym, co niekorzystnie wpływa na zmniejszenie prądu zadziałania zabezpieczenia.

Na rysunku 1. przedstawiono charakterystyki pasmowe wkładki topikowej, przed zmianą elementu topikowego (wkładka topikowa 80 A) i po zmianie (wkładka topikowa 250 A). Wkładka topikowa o prądzie znamionowym 80 A wyłączy prąd zwarciowy 250 A w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. Natomiast gdy element topikowy wkładki zostanie poddany naprawie w taki sposób, że wartość znamionowa prądu dla wkładki wyniesie 250 A, to jej charakterystyka pasmowa znajdzie się poza strefą zadziałania. Wówczas prąd zwarciowy nie zostanie wyłączony przez reparowane zabezpieczenie.

Prawidłowa koordynacja zabezpieczeń różnego typu z instalacją elektryczną dla warunku obciążalności prądowej i w warunkach zakłóceniowych może uchronić przed następstwami pojawienia się prądu inicjującego pożar. Ponadto warunek selektywności dla kilku posobnie zainstalowanych zabezpieczeń powinien być również spełniony dla rozbudowanych instalacji elektrycznych, w których podłączone są różnego typu odbiorniki energii elektrycznej. Zapewnia to niezawodność i skuteczność.

Kolejnym, często dostrzeganym śladem niewłaściwej eksploatacji bezpieczników topikowych jest iskrzenie elektryczne oraz zwiększona oporność stykowa na elementach stykowych współpracujących ze sobą gniazda i główki z wkładką topikową. Powyższe cechy niekorzystnie wpływają na pracę odbiorników energii elektrycznej oraz mogą stworzyć zagrożenie zapalenia się produktów rozdrobionych, np. pyłu drzewnego, który osiadł na osprzęcie elektrycznym rozdzielni. Zaletą tych zabezpieczeń jest trwałość pozwalająca na ocenę stanu technicznego po pożarze.

Aparatura łączeniowa

W obwodach sterowniczych „wysokoprądowych” parametry techniczne aparatury załączającej obwód elektryczny mają istotne znaczenie w jej doborze do warunków środowiskowych i obciążenia. Zbytnie lekceważenie zasad prawidłowego doboru urządzeń elektroenergetycznych doprowadza do ich awaryjnej pracy, nieprzewidzianej przez producenta wyrobu. Pożary wywołane przez wadliwie działającą aparaturę są bardzo niebezpieczne i trudne do wykrycia. Urządzenia po zainstalowaniu działają poprawnie, dopiero w trakcie ich eksploatacji dochodzi do niedostrzegalnych gołym okiem zmian i destrukcyjnego działania prądu obciążenia wewnątrz aparatu łączeniowego, na co mogą mieć wpływ również warunki środowiskowe. A niestety instalatorzy urządzeń elektroenergetycznych nie informują właścicieli obiektu budowlanego, kiedy minie okres gwarancji na ich urządzenia, o konieczności przeprowadzania przeglądów i badań.

W układach automatyki powszechnie stosuje się styczniki, które załączają i rozłączają różne elektryczne urządzenia grzejne. Na elementach stykowych styczników w głównych torach prądowych są ujawniane ślady znacznego ich zużycia eksploatacyjnego, które mają bezpośredni wpływ na prawidłową pracę aparatury sterowniczej i procesu technologicznego. Podczas ich pracy może dojść do sklejania się styków, co w konsekwencji doprowadza do zasilania w energię elektryczną odbiornika energii o dużej mocy np. rzędu 30 - 50 kW, którego cykl pracy powinien być przerwany lub zakończony. Stan techniczny aparatury łączeniowej, która spowodowała pożar, przedstawiono na fotografii 2. Projektanci i instalatorzy zapominają o stosowaniu współczynników bezpieczeństwa (zastosowaniu z typoszeregu o większej wydajności i obciążalności) dla punktów newralgicznych instalacji, odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości procesu i skuteczności w realizacji odpowiednich funkcji.

Zwarcie elektryczne

Zwarcie elektryczne to zakłócenie połączenia bezpośrednio przez łuk elektryczny lub przez przedmiot o bardzo małej oporności dwóch punktów obwodu elektrycznego o różnych potencjałach, lub połączenie jednego lub więcej liczby takich punktów z ziemią. Mogą one powstać zarówno w układach wytwarzających napięcie sieciowe, w sieciach przesyłających energię oraz obwodach odbiorczych. W trakcie oględzin pogorzeliska ujawniane są ślady zwarcia elektrycznego, w szczególności w obwodach odbiorczych. W sieciach elektroenergetycznych rozróżnia się zwarcia:

  • trójfazowe, wstępujące w przypadku bezpośredniego połączenia ze sobą trzech różnych faz układu trójfazowego,
  • dwufazowe, powstające w wyniku bezpośredniego połączenia dwóch różnych faz układu trójfazowego,
  • jednofazowe, spowodowane bezpośrednim połączeniem jednej fazy z przewodem zerowym lub ziemią,
  • zwarcia doziemne trój- i dwufazowe.

 

Prąd zwarciowy powstały w instalacji elektrycznej osiąga wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu razy większe od prądu znamionowego zabezpieczenia i odbiornika energii elektrycznej. Wartość prądu zwarciowego zależna jest m.in. od mocy transformatora znajdującego się na początku obwodu zasilającego, reaktancji i rezystancji linii zasilającej oraz rodzaju zwarcia elektrycznego.

W wyniku przepływu prądu zwarciowego na żyłach przewodu lub uzwojeń maszyny wytworzy się ciepło, którego wartość jest zależna od kwadratu prądu i czasu jego trwania. Stan zwarcia elektrycznego trwający zbyt długo w obwodzie elektrycznym może doprowadzić do uszkodzenia termicznego izolacji przewodów lub uzwojeń oraz zapalenia elementów palnych stykających się z przewodami. Przebieg nagrzewania się przewodu lub dowolnego urządzenia elektrycznego w czasie zwarcia przedstawiono na rysunku 2.

Prąd zwarciowy płynący przewodami elektrycznymi oddziaływuje nie tylko termicznie, lecz także dynamicznie i doprowadza do niepożądanego obniżenia napięcia w sieci. Powstanie bardzo dużych sił przyciągających i odpychających między 69 żyłami lub szynami instalacji w obwodzie zwarciowymi, może doprowadzić do wyrwania przewodów, łamania izolatorów, gięcia konstrukcji maszyn, niszczenia przyrządów oraz eksplozji wyłączników, aparatury zabezpieczeniowej lub osprzętu elektrycznego. Napięcie, obniżone na skutek zwarcia elektrycznego, doprowadza często do zakłóceń w pracy silników i uszkodzeń izolacji uzwojeń. Najczęstszymi przyczynami zwarć elektrycznych jest uszkodzenie izolacji żył przewodów oraz uzwojeń maszyn elektrycznych. Zjawiskami wywołującymi uszkodzenia izolacji są:

  • uszkodzenia mechaniczne, powstałe na skutek przetarcia izolacji lub przecięcia izolacji ostrymi elementami, np. nożem monterskim,
  • uszkodzenia termiczne, będące wynikiem działania wysokiej temperatury z zewnątrz, np. termiczne działanie płomieni pożaru,
  • uszkodzenie chemiczne, powstałe na skutek działania środków chemicznych na izolację,
  • starzenie się izolacji, powstałe w czasie eksploatacji instalacji elektrycznej,
  • przegrzanie izolacji na skutek przeciążenia elektrycznego,
  • zetknięcia się przewodów linii napowietrznej w trakcie trwania silnego wiatru.

Groźnym efektem zwarcia jest łuk elektryczny, powstający w miejscu zwarcia i objawiający się silnym działaniem termicznym i dynamicznym. Temperatura łuku elektrycznego waha się w granicach 2000 - 6000°C, w zależności od energii zwarcia powoduje topienie przewodów i konstrukcji metalowych. W trakcie trwania łuku elektrycznego występuje często rozprysk rozżarzonych cząstek metalu na odległość do kilku metrów, które mogą spowodować zapalenie się materiałów palnych oddalonych od miejsca powstania zwarcia elektrycznego. Ślady oddziaływania łuku (zwarcia) elektrycznego zostały zobrazowane na fotografii 3. W pacy zawodowej niejednokrotnie spotykam się, że przewód elektryczny w momencie jego zapalenia nie był obciążony prądem wywołanym przez odbiornik energii elektrycznej. Stan jałowy układu elektrycznego stanowi również zagrożenie pożarowe. Przykład uszkodzonego przewodu elektrycznego na skutek powstania prądu upływowego i w jego następstwie prądu zwarciowego przedstawiono na fotografii 4. Powłoka izolacyjna przewodu aluminiowego nosi ślady zapalenia od nagrzanej żyły, wskazuje na to kierunkowość i intensywność jej wypaleń. W tym przypadku na przyczynę zapalenia się przewodu elektrycznego i ściany drewnianej wpływ miał zły stan izolacji obwodu gniazda wtyczkowego oraz wymiana elementu topikowego wkładki z wartości 10 A na wartość 40 A w zabezpieczeniu zalicznikowym. Obciążalność prądowa długotrwała dla przewodu wynosiła 16 A, a zdolność utrzymania się łuku inicjującego pożar zachodzi przy prądzie przemiennym rzędu 14 A. Aby powstał pożar, powinny zaistnieć trzy warunki: obecność wystarczającej ilości tlenu i materiału palnego oraz inicjator ognia.

Należy pamiętać, że pożar od instalacji elektrycznej, która pozostaje pod ciągłym napięciem sieci elektrycznej, jest najbardziej niebezpieczny w skutkach i nieprzewidywalny. Dlatego stan izolacji przewodów oraz zabezpieczeń powinien być utrzymywany na jak najwyższym poziomie, a ich ocena dokonana na podstawie oględzin i pomiarów. Przyjmuje się, że trwałość urządzeń elektroenergetycznych i przewodów elektrycznych, zalecanych przez wytwórców, jest na poziomie około 25 lat. W tej chwili nastąpił dynamiczny rozwój odbiorników energii elektrycznej, których moce znamionowe są wyższe dla potrzeb gospodarstw domowych. W przypadku, gdy instalacja elektryczna jest eksploatowana co najmniej 20 lat, osoba dokonująca oceny stanu instalacji elektrycznej powinna mieć na uwadze zainstalowane odbiorniki energii elektrycznej oraz ich ewentualne oddziaływanie na układ elektryczny doprowadzający napięcie sieciowe.

Na stan poziomu bezpieczeństwa instalacji elektrycznej wpływ ma wiele czynników, a osoby orzekające o stanie technicznym instalacji elektrycznej powinny kierować się zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem zawodowym. Przepis szczegółowy wyznacza dopuszczalne wskaźniki, według których należy kierować się przy ocenie instalacji elektrycznej. Nie zabrania natomiast zastosowania ostrzejszych kryteriów dla przypadków jednostkowych.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

System przeciwpożarowy wykorzystujący wyłączniki różnicowoprądowe

System przeciwpożarowy wykorzystujący wyłączniki różnicowoprądowe

Jedną z metod wykrywania pożaru jest stosowanie czujników dymu lub ognia. Odcięcie dopływu energii elektrycznej po wykryciu zagrożenia przez czujnik wymaga zastosowania specjalnego systemu, przeznaczonego...

Jedną z metod wykrywania pożaru jest stosowanie czujników dymu lub ognia. Odcięcie dopływu energii elektrycznej po wykryciu zagrożenia przez czujnik wymaga zastosowania specjalnego systemu, przeznaczonego do tego celu. Oprócz samych czujników, w skład takiego systemu musi wchodzić centralka sterująca znajdującym się w rozdzielnicy wyłącznikiem z cewką wybijakową lub zanikową, a także medium służące do komunikacji pomiędzy elementami systemu. Komunikacja ta realizowana jest za pomocą dedykowanego...

Ochrona przeciwpożarowa w energetyce - WISŁA 2016

Ochrona przeciwpożarowa w energetyce - WISŁA 2016

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował kolejną konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa w Energetyce”. Była...

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował kolejną konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa w Energetyce”. Była to już szósta konferencja z tego cyklu zorganizowana przez Oddział Katowicki SITP.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument...

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument ten został przygotowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Zespół Inżynierów Ryzyka Polskiej Izby Ubezpieczeń.”

Zarys teorii sterowania

Zarys teorii sterowania

Wiosną 2019 roku nakładem Wydawnictwa AGH ukazała się monografia autorstwa prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego, pracownika naukowego AGH, pt. „Zarys teorii sterowania”. Książka została wydana pod...

Wiosną 2019 roku nakładem Wydawnictwa AGH ukazała się monografia autorstwa prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego, pracownika naukowego AGH, pt. „Zarys teorii sterowania”. Książka została wydana pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, w ramach serii wydawniczej MONOGRAFIE, w setną rocznicę powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

news Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Grupa 1” to opracowanie redakcyjne inż. Radosław Lenartowicz, które stanowi w części własną...

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Grupa 1” to opracowanie redakcyjne inż. Radosław Lenartowicz, które stanowi w części własną adaptację publikacji autora wykonanych dla Instytutu Techniki Budowlanej oraz COBR „Elektromontaż” i jest przeznaczone do prac dydaktycznych i szkoleniowych.

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania...

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania ww. normy, aby mogły być zastosowane w systemach wentylacji pożarowej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.