elektro.info

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

news Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w północno-zachodniej części kraju i obejmują cztery województwa, a instalacje zostaną podłączone do sieci należących do dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych.

news Shell uruchomił stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

Shell uruchomił stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

Shell otworzył pierwszą stację ładowania wysokiej mocy na Węgrzech we współpracy z operatorem sieci ładowania IONITY. Dodatkowo koncern udostępnia też pierwszy publiczny punkt ładowania w ramach usługi...

Shell otworzył pierwszą stację ładowania wysokiej mocy na Węgrzech we współpracy z operatorem sieci ładowania IONITY. Dodatkowo koncern udostępnia też pierwszy publiczny punkt ładowania w ramach usługi Shell Recharge — swojej globalnej marki ładowania pojazdów elektrycznych. Oba punkty umożliwią kierowcom ładowanie samochodów na stacjach Shell podczas długich podróży.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa stacji paliw

Uroszczony projekt stacji paliw płynnych (część 1 - system odmierzania i sprzedaży) [10]

Ze względu na swoją wielkość i lokalizację na otwartych terenach, stacje paliw narażone są na niebezpieczeństwo związane z wyładowaniem piorunowym. Wszystkie urządzenia elektroniczne, w które stacja jest wyposażona, są bardzo czułe na przepięcia związane z wyładowaniami. Dotyczy to przede wszystkim systemu dystrybucji paliw oraz naliczania opłat. Należy również zauważyć, iż na terenie stacji są wydzielone strefy ­zagrożone wybuchem Ex (strefy 0, 1 i 2). Stacje pracują bez przerwy, a każda awaria może mieć po­ważne skutki, z katastrofalnymi ­włącznie.

W Polsce stacje paliw płynnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, zalicza się do obiektów budowlanych [2]. W ich skład wchodzą:

 • budynki znajdujące się na jej terenie,
 • odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego,
 • instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego,
 • instalacje wodnokanalizacyjne i energetyczne,
 • pojazdy i zadaszenia,
 • inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze.

W przypadku stacji paliw płynnych największym zagrożeniem jest pożar lub wybuch. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku (z późniejszymi zmianami) o ochronie przeciwpożarowej [3] nakłada na właściciela obowiązek m.in. przestrzegania wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku, obiektu budowlanego lub terenu.

Ustawodawca w art. 4 ust. 1 pkt 7 nałożył na właściciela obowiązek przeciwdziałania klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu. Najważniejsze stwierdzenie zawarł jednak w § 41 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki [2]:

„Zbiorniki, a także obiekty technologiczne i budynki, powinny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, elektrycznością statyczną oraz przepięciami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach”. W tym samym rozporządzeniu §107 stwierdza [2], że zadaszenia powinny być wyposażone w instalację odgromową wykonaną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Podstawowe wytyczne

Powyższe uregulowania prawne w sposób jednoznaczny nakładają obowiązek wyposażenia stacji paliw płynnych w system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, zgodnie z obowiązującymi normami. Stosowanie instalacji odgromowej ma na celu:

 • odsunięcie kanału wyładowania piorunowego z dala od substancji łatwopalnych przechowywanych na terenie stacji,
 • uniemożliwienie pojawienia się przeskoków iskrowych związanych z kanałem wyładowania piorunowego w obszarze zagrożonym wybuchem i w jego najbliższym sąsiedztwie,
 • niedopuszczenie do nagrzewania się elementów instalacji odgromowej,
 • likwidację przepięć indukowanych, które mogą stanowić źródło przeskoków iskrowych,
 • zmniejszenie skoku potencjału systemu uziomowego stacji.

Literatura

 1. Glinka P.: Automatyka w strefach zagrożonych wybuchem EX. Napędy i sterowanie 1/2002.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1853.
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami.
 4. PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
 5. PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.
 6. Wyderka S.: Ogólne zasady ochrony odgromowej budynków. http://www.sep.gliwice.pl/
 7. PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
 8. Sowa A.: Normy dotyczące ochrony odgromowej stref zagrożonych wybuchem. Magazyn Ex, nr 3/2007.
 9. Sowa A.: Ochrona odgromowa obiektów i ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych w bazach paliw płynnych. Magazyn Ex, nr 4/2010.
 10. DEHN Application Example for Petrol Stations No.5.
 11. PN-EN 61643-11:2013-06. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i metody badań.

Streszczenie

Stacje paliw płynnych są szczególnie narażone na negatywne skutki oddziaływania rozpływających się prądów doziemnych wyładowań piorunowych. W artykule zestawiono podstawowe wytyczne dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej stacji paliw płynnych na podstawie przepisów polskiego prawa i zaleceń przywołanych norm technicznych.Abstract

Lightning and surge protection for Petrol Stations

Due to Petrol Station size and often exposed location, they are at special risk of lightning strikes and surges. Paper presents fundamental guidelines for lighting and surge protections for Petrol Stations based on Polish set of regulations as well as technical standards.

System ochrony odgromowej

W obiektach zagrożonych wybuchem, jeśli przeprowadzona analiza ryzyka wykaże konieczność stosowania ochrony odgromowej lub ochrona odgromowa jest wymagana przez przepisy techniczno-prawne (co ma miejsce w przypadku stacji paliw płynnych), należy stosować urządzenie piorunochronne przynajmniej klasy II. Taki wymóg występuje w nowym wydaniu normy PN‑EN 62305-2:2012 [4].

Jak już wspomniano, w Polsce wymagane jest wyposażenie stacji paliw płynnych w instalację odgromową. Szczegółowe wytyczne zawierają normy z serii PN-EN 62305. Należy zauważyć, iż rozporządzenie [2] wymusza stosowanie instalacji odgromowych bez względu na poziom ryzyka wynikający z obliczeń realizowanych zgodnie z wymaganiem norm serii PN-EN 62305. Na rysunku 2. przedstawiono uproszczony algorytm projektowania urządzenia piorunochronnego LPS (ang. Lightning Protection System) zgodnie z normą PN‑EN 62305-1:2011 [5].

Stacje paliw, jako obiekty ze zdefiniowanymi strefami zagrożenia wybuchem, podlegają szczególnym obostrzeniom. Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń dla obiektów zagrożonych wybuchem zawarto w załączniku D dołączonym do normy PN-EN 62305-3:2011 [7]. Poniżej zasygnalizowano podstawowe wymagania ochrony odgromowej w strefach zagrożonych wybuchem, jakie narzuca ww. norma [4, 5, 7, 8, 9]:

 • należy stosować urządzenie piorunochronne przynajmmniej klasy II,
 •  strefy zagrożone wybuchem nie mogą znajdować się w LPZ0A,
 • we wszystkich urządzeniach LPS, przeznaczonych do ochrony obiektów zagrożonych wybuchem, preferowany jest dla uziomów układ typu B, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305‑3 [7]
 •  rezystancja uziemienia w obiektach zawierających materiały i mieszaniny wybuchowe nie może być większa niż 10 W,
 • poszczególne części zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (zwody, przewody odprowadzające i uziemiające) powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od strefy zagrożonej wybuchem,
 • jeśli zachowanie odległości 1 m jest niemożliwe do wykonania, to można ją zmniejszyć do około 0,5 m, ale przewody powinny być ciągłe lub zastosowane połączenia spawane, zgrzewane lub wykonane za pomocą urządzeń dociskających,
 • urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protection Device) powinny być umieszczane na zewnątrz zagrożonej strefy,
 • SPD umieszczane wewnątrz zagrożonej strefy powinny być aprobowane do danej strefy, w której są instalowane,
 • strefy zagrożone wybuchem nie powinny znajdować się bezpośrednio pod metalowym pokryciem dachu, jeśli możliwa jest jego perforacja lub mogą wystąpić przeskoki iskrowe pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy,
 • należy przestrzegać minimalnych grubości blach, które można wykorzystać do odprowadzania prądu piorunowego (tab. 1.),
 • połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami LPS a innymi przewodzącymi instalacjami, jak również pomiędzy elementami wszystkich przewodzących instalacji, powinny być zapewnione,
 • połączenia wyrównawcze wykonane za pomocą zacisków są dopuszczalne tylko wtedy, jeśli nie będzie iskrzenia przy przepływie prądów piorunowych (tab. 2.),
 • wykonując połączenia z rurociągami, należy stosować takie rozwiązania, które zapewnią brak iskrzenia przy przepływie prądów piorunowych (np. połączenia spawane). Połączenia ­zaciskowe są dopuszczalne, jeśli ochrona przed zapłonem została sprawdzona przez wykonanie prób,
 • stacje paliw wyposażone w układy do ochrony katodowej zbiorników mogą być podłączone z uziomem tylko za pośrednictwem specjalnego iskiernikowego ogranicznika przepięć. Iskierniki izolacyjne, wykorzystywane do połączeń wyrównawczych instalacji, na których trwale nie występuje potencjał elektryczny, lub izolowanych od ziemi, powinny być poddane próbom na działanie prądów udarowych symulujących przepływ części rozpływającego się prądu piorunowego,
 • ogólne zasady ochrony w obiektach zawierających strefy 0, 1, 2 oraz 20, 21 i 22 zestawiono w tabeli 3.

Prawidłowo chroniona stacja paliw

Obszar w bezpośredniej bliskości dystrybutorów paliwa zgodnie z wytycznymi norm powinien być w pełni chroniony przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych. Zgodnie ze strefową koncepcją ochrony odgromowej, na przejściu pomiędzy strefami (LPZ0, LPZ1, LPZ2 itd.) należy instalować ograniczniki przepięć. Na rysunkach 3. i 4. zamieszczono uproszczony projekt stacji paliw płynnych. Poszczególne elementy LPS zostały oznaczone numerami od 1 do 11, gdzie:

1 – ogranicznik przepięć do gniazd sieciowych,

2 – ogranicznik przepięć do złączy RS‑232,

3 – ogranicznik przepięć do sond hydrostatycznych z komunikacją 4–20 mA (do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku),

4 – ogranicznik przepięć do złączy RS‑422,

5 – ogranicznik przepięć do złączy RS‑485,

6 – ogranicznik do łącza telekomunikacyjnego,

7 – ogranicznik warystorowy (typu 2),

8 – ogranicznik iskiernikowy przeznaczony do stref zagrożonych wybuchem (EX),

9 – uziom otokowy,

10, 11 – złącze krzyżowe wykonane za pomocą zacisków (dopuszczalne tylko wtedy, jeśli nie będzie iskrzenia przy przepływie prądów pio­runowych) – przykład na foto­grafii 1.

Najczęściej popełniany błąd podczas projektowania stacji paliw (z punktu widzenia ochrony przeciwprzepięciowej) polega na stosowaniu ograniczników przepięć niespełniających wymagań normy PN‑EN 61643-11 [11]. Problem dotyczy głównie ograniczników typu kombinowanego, które według danych katalogowych znamionowy prąd wyładowczy (10/350 ms) mają zadeklarowany taki jak dla ograniczników składających się z iskiernika i warystora, zaś zbudowane są tylko z warystorów.

Podsumowanie

W dobie powszechnego stosowania nowoczesnych urządzeń elektronicznych dobry projekt jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu. Bardzo często zdarza się, iż w prawidłowo zaprojektowanym i wybudowanym obiekcie po burzy stwierdza się uszkodzenia. Wiele osób zapomina o tym, że znamionowe napięcie pracy urządzeń jest stale obniżane, dlatego też jakość stosowanych rozwiązań przeciwprzepięciowych powinna być większa. Obecnie odchodzi się od urządzeń sterowanych elektromechanicznie na rzecz wszechobecnej elektroniki.

Zapewnienie pewnej i skutecznej ochrony odgromowej stacji paliw wymaga podjęcia wieloetapowych działań realizowanych przez specjalistę z dziedziny ochrony odgromowej, posiadającego dodatkową pogłębioną wiedzę z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, instalacji i systemów. Dobry projekt wymaga współpracy i koordynacji działań w zakresie wielu dziedzin wiedzy (technicznej i praktycznej). Uzgodnienia i konsultacje powinny być prowadzone z architektami, ze służbami pożarnictwa i bezpieczeństwa, instalatorami urządzeń elektrycznych oraz wykonawcami prac budowlanych. 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną...

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji – stąd też konieczne jest stosowanie dobezpieczenia. Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na...

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na rok co raz bardziej obniżane ze względu m.in. na wymaganą coraz większą szybkość ich działania i coraz mniejsze wymagane zużycie energii.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających...

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających z postępujących zmian klimatu, wyładowań piorunowych i występujących w ich wyniku przepięć.

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego...

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

Zagrożenie pożarowe w strefach Ex powodowane urządzeniami piorunochronnymi

Zagrożenie pożarowe w strefach Ex powodowane urządzeniami piorunochronnymi

Na poziom bezpieczeństwa obiektów budowlanych mają bezpośredni wpływ występujące w naturze burze, ich pioruny i powodowane przez nie przepięcia. Istotne zagrożenia stanowi prąd doziemnego wyładowania piorunowego.

Na poziom bezpieczeństwa obiektów budowlanych mają bezpośredni wpływ występujące w naturze burze, ich pioruny i powodowane przez nie przepięcia. Istotne zagrożenia stanowi prąd doziemnego wyładowania piorunowego.

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających...

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających się z iskiernika, kombinowanego ogranicznika przepięć składającego się z iskiernika i warystora, różnego typu warystorów, układu z elementem odsprzęgającym.

Zagrożenie bezpieczeństwa powodowane stosowaniem ograniczników przepięć "B+C"

Zagrożenie bezpieczeństwa powodowane stosowaniem ograniczników przepięć "B+C"

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ograniczniki przepięć, zagrożenie pożarowe, wytrzymałość udarowa oraz warystor stanowią główny wątek niniejszej publikacji. Jej autor przestawił wyniki badań wytrzymałości...

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ograniczniki przepięć, zagrożenie pożarowe, wytrzymałość udarowa oraz warystor stanowią główny wątek niniejszej publikacji. Jej autor przestawił wyniki badań wytrzymałości udarowej ograniczników oraz praktyczne przykłady zniszczeń powstałych w wyniku powszechnego stosowania ograniczników o mniejszej niż deklarowana wytrzymałości udarowej – tzw. „B+C”, składających się tylko z warystora.

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi...

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi stratami ekonomicznymi, ludzkimi i społecznymi, a także z pojawiającym się poczuciem zagrożenia.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP – EMTP (część 20.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP – EMTP (część 20.)

W dwudziestej części kursu zostaną zaprezentowane wielostopniowe układy ograniczające przepięcia przeznaczone do wykorzystania w pakiecie EMTP. Dzięki nim będzie możliwe przeprowadzenie obliczeń między...

W dwudziestej części kursu zostaną zaprezentowane wielostopniowe układy ograniczające przepięcia przeznaczone do wykorzystania w pakiecie EMTP. Dzięki nim będzie możliwe przeprowadzenie obliczeń między innymi skuteczności ochrony zapewnianej urządzeniom i układom przesyłu sygnałów narażonych na bezpośrednie i pośrednie skutki wyładowań atmosferycznych.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 13.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 13.)

W trzynastej części kursu zostaną zaprezentowane proste układy energoelektroniczne: prostowniki 1-fazowe i 3-fazowe oraz falownik 1-fazowy. Mogą one stanowić punkt wyjściowy do samodzielnego modelowania...

W trzynastej części kursu zostaną zaprezentowane proste układy energoelektroniczne: prostowniki 1-fazowe i 3-fazowe oraz falownik 1-fazowy. Mogą one stanowić punkt wyjściowy do samodzielnego modelowania w EMTP bardziej skomplikowanych układów energoelektronicznych.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 9.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 9.)

W dziewiątej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania prostych układów napędowych z wykorzystaniem różnego rodzaju silników asynchronicznych 3-fazowych.

W dziewiątej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania prostych układów napędowych z wykorzystaniem różnego rodzaju silników asynchronicznych 3-fazowych.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie...

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie średniego napięcia. Specjalna grupa elementów dedykowana do takich zastosowań zostanie dodatkowo szczegółowo opisana.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 7.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 7.)

W siódmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania poziomów przepięć występujących w systemie elektroenergetycznym podczas operacji łączeniowych...

W siódmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania poziomów przepięć występujących w systemie elektroenergetycznym podczas operacji łączeniowych i zwarć. Opiszemy również szczegółowo specjalnągrupę elementów przeznaczonych do tych zastosowań.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia...

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia powszechnie dostępne na tabliczkach znamionowych i w katalogach.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach...

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach parametry. Wszystkie inne niezbędne parametry, takie jak m.in. reaktancje podłużne i susceptancje poprzeczne, są automatycznie przeliczane przez ATP i nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad...

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część...

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i próby [1]. Klasyfikacja ta opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu ze względu na wytrzymałość ograniczników przepięć na prądy udarowe. Z uwagi na obecnie stosowaną klasyfikację normatywną...

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach...

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach elementów układu uziomowego w gruncie metodą zgrzewania egzotermicznego.

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi...

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi oraz bez uszkodzeń urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument...

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument ten został przygotowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Zespół Inżynierów Ryzyka Polskiej Izby Ubezpieczeń.”

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.