elektro.info

news System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych...

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla w obecnej formie straciła sens swojej kontynuacji.

news Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z...

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., w listopadzie 2019 r. wyprodukowano w Polsce o 1 083,6 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie spadło o 374 GWh. Produkcja energii elektrycznej z OZE w listopadzie ub. roku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną...

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Kolektory fotowoltaiczne na płaskim dachu obiektu budowlanego [10]

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania.

W każdym z systemów PV wymagane jest umieszczenie kolektorów fotowoltaicznych w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych. Takim miejscem są dachy płaskie obiektów budowlanych. Wzrastające powierzchnie coraz częściej stosowanych kolektorów powodują wzrost zagrożenia piorunowego systemów PV. Stwarza to potrzebę rozważenia sposobów ochrony kolektorów przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym oraz przed przepięciami atmosferycznymi w instalacjach prądu stałego i przemiennego oraz w systemach sterujących pracą systemu (jeśli takie systemy sterowania są stosowane).

Przeczytaj także: Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na dachach dwuspadowych

ochrona odgromowa 2015
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych >>
SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ >>

Ochrona przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego

Wykorzystując zalecenia zawarte w normach ochrony odgromowej obiektów budowlanych [1, 2, 3] przedstawione zostaną zasady ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych umieszczanych na płaskich dachach budynków (fot. 1.).

Przeczytaj także: Weryfikacja skuteczności systemu wczesnego ostrzegania przed burzami – Thor Guard

W przypadku montażu kolektorów fotowoltaicznych na dachu obiektu budowlanego chronionego przed wyładowaniami piorunowymi należy skoordynować przewidywane rozwiązanie ochrony odgromowej kolektorów z elementami już istniejącego urządzenia piorunochronnego.

streszczenie

W artykule przedstawiono zasady ochrony kolektorów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Szczegółowo omówiono sposoby wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a kolektorami.abstract

Lightning protection of photovoltaic systems on large flat-roofed structures
In article the protection of photovoltaic modules against direct lightning stroke are presented. Special attention was paid on calculation of separation distances between elements of lightning protection system and PV modules.

W takich obiektach zainstalowanie kolektorów należy potraktować jako zmiany w ich wyposażeniu [2, 5], co może wymagać modyfikacji istniejących urządzeń piorunochronnych.

Przystępując do projektowania ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych należy spełnić przedstawione poniżej zalecenia:

 • poznać projekt istniejącego urządzenia piorunochronnego obiektu, wyniki prowadzonych oględzin i przeglądów okresowych oraz dokonać przeglądu jego obecnego stanu zwracając szczególną uwagę na istniejący stan systemu uziomowego (sprawdzenie stopnia skorodowania),
 • sprawdzić istniejące rozwiązanie systemu ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym. Dotyczy to szczególnie rozmieszczenia układu SPD typu 1, który zgodnie z wymaganiami norm ochrony odgromowej powinien znajdować się w obiekcie posiadającym urządzenie piorunochronne,
 • przeprowadzić analizę ryzyka obiektu z zainstalowanymi kolektorami fotowoltaicznymi i określić wymagany poziom ochrony. Sprawdzić, czy wymagania wynikające z wyznaczonego poziomu ochrony spełnia urządzenie piorunochronne już istniejące na obiekcie,
 • w przypadku stwierdzenia niższego poziomu ochrony instalacji istniejącej na obiekcie, w porównaniu z poziomem wyznaczonych dla obiektu z kolektorami, należy dokonać uzupełnień lub modernizacji istniejącego urządzenia piorunochronnego,
 • po spełnieniu powyższych wymagań należy przystąpić do projektowania i wykonywania urządzenia piorunochronnego chroniącego kolektory oraz inne urządzenia systemu fotowoltaicznego.

 

Przeprowadzając analizę ryzyka należy uwzględnić m.in.:

 • wymagane środki finansowe wymagane do redukcji zagrożenia pio­runowego,
 • koszty ewentualnych napraw uszkodzo­nych systemów,
 • różnice w opłatach ubezpieczeniowych w przypadku systemu, który posiada lub jest pozbawiony urządzenia piorunochron­nego,
 • wartość mienia narażonego na szkodę,
 • inne czynniki związane z wymaganiami, jakie stawiane są przed in­stalacją elek­tryczną, do której doprowadzana jest ener­gia z sys­temu fotowoltaicznego.

 

Dokładne zasady wyboru poziomów ochrony przedstawiono w normie PN-EN 62305-2 [2, 5].

Projektowane urządzenie piorunochronne powinno spełniać następujące wymagania:

 • zapewnić ochronę kolektorów oraz innych urządzeń systemu fotowoltaicznego przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym,
 • podczas bezpośredniego wyładowania w elementy stworzonego urządzenia piorunochronnego stacji prąd piorunowy powinien być odprowadzony do systemu uziomowego bezpiecznie dla urządzeń na dachu oraz instalacji i urządzeń w środku obiektu budowlanego,
 • systemy wyrównywania potencjałów oraz uziomowy powinny zapewnić poprawne działanie systemów fotowoltaicznych oraz bezpieczeństwo ludzi w obiekcie.

 

Poniżej przeanalizowany zostanie przypadek ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych umieszczonych na rozległym dachu płaskim obiektu budowla­nego (fot. 1.).

Podstawowe zasady ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego zawarto w normach ochrony odgromowej [3, 4], w których stwierdzono, że „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”.

Jeśli powyższe zalecenia nie będą spełnione, to bezpośrednie wyładowanie piorunowe w elementy systemu PV może doprowadzić do zniszczenia samego systemu fotowoltaicznego oraz instalacji elektrycznej i urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu budowlanego.

Ochronę przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym zapewnia umieszczenie elementów systemu fotowoltaicznego w przestrzeni chronionej. Taką przestrzeń można stworzyć stosując odpowiednio dobrane układy zwodów pionowych (rys. 1.) lub poziomych.

Określając obszar przestrzeni chronionej tworzony przez pojedynczy zwód lub kilka zwodów należy uwzględnić wymagania dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych uniemożliwiających powstawanie przeskoków iskrowych.

Zalecenia norm ochrony odgromowej [3] uzależniają wartości kątów ochronnych od poziomów ochrony wymaganych dla rozważanego obiektu oraz wysokości zwodów (rys. 2.).

W przypadku kilku kolektorów strefę ochronną tworzoną przez zwody można wyznaczyć wykorzystując zasadę toczącej się po dachu kuli. W tych miejscach na powierzchni dachu, które nie są dotykane przez kulę, nie istnieje zagrożenie bezpośrednim uderzeniem pioruna (rys. 1. i rys. 3.). Wartości promienia kuli wynoszą 20 m, 30 m, 45 m i 60 m odpowiednio dla I, II, III i IV poziomu ochrony odgromowej.

Tworząc system zwodów na dachach obiektów budowlanych należy uwzględnić nie tylko wymiary strefy osłonowej, ale również zachowując odpowied­nie odstępy izolacyjne, uniemożliwiające wystąpie­nie przeskoków iskrowych pomiędzy zwodami i przewodami instalacji pioruno­chronnej a chronionymi urządzeniami.

W normach ochrony odgromowej przyjęto określać minimalne wartości odstępów izolacyjnych za pomocą następującej zależności:

Wartości zastosowanych współczynników zestawiono w tabeli 1. W większości obiektów budowlanych, wyznaczając długość L pomiędzy miejscem wyładowania a najbliższym miejscem uziemienia przewodu odprowadzającego, uwzględniamy przewody, w których płyną prądy o różnych wartościach.

Z tego faktu wynikają zmiany wartości współczynników kc dla poszczególnych przewodów instalacji piorunochronnej i należy to uwzględnić przy obliczaniu odstępów izolacyjnych. Odstęp izolacyjny dla takiego przypadku określany jest zależnością:

gdzie:

l1, l2,… lm – odcinki przewodów instalacji piorunochronnej, w których płyną prądy o różnych wartościach, określane przez współczynniki kc1, kc2, …kcm.

W zaleceniach normy ochrony odgromowej [4] w wybranym sposobie wyznaczania współczynnika kc przyjęto następujące założenia:

1. dla dowolnego przewodu, który jest elementem drogi L, wartość współczynnika kc określa zależność:

gdzie:

I1x i Ip – odpowiednio wartości szczytowe prądu płynącego w dowolnym przewodzie urządzenia piorunochronnego (stanowiącego część drogi L) oraz prądu piorunowego,

2. analizując wartości prądów płynących w poszczególnych elementach tworzących drogę L należy przyjąć, że po przejściu przez punkt krzyżowania się zwodów prąd płynący w kolejnym elemencie, wzdłuż drogi L, jest równy połowie prądu wpływającego do tego punktu,

3. łącząc przewód idący od zwodu pionowego ze zwodem poziomym urządzenia piorunochronnego zakłada się równomierny podział prądu w tym zwodzie,

4. w przypadku przewodów odprowadzających należy porównać wartości współczynników kc wyznaczonych za pomocą punktów 2 i 3 oraz zależności kc=1/n (gdzie n jest liczbą przewodów odprowadzających) i wybrać większą wartość.

Sposób wyznaczania odstępów izolacyjnych zostanie przedstawiony na przykładzie ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych umieszczonych na dachu obiektu budowlanego o wymiarach 60 mx80 m i wysokości H=8 m. Podstawowe informacje niezbędne do wyznaczenia odstępów izolacyjnych zestawiono poniżej:

 • do ochrony kolektora słonecznego wykorzystano zwód pionowy, który połączono ze zwodem poziomym,
 • n=14 przewodów odprowadzających urządzenia piorunochronnego,
 • IV poziom ochrony odgromowej,
 • współczynnik ki=0,04, siatka zwodów na dachu o wymiarze 20 mx20 m,
 • odstęp izolacyjny w powietrzu, współczynnik km=1,
 • odstęp izolacyjny wyznaczany jest na wysokości h=1 m, długość przewodu łączącego zwód pionowy ze zwodem poziomym L0= 7 m, L1=L0 +h=8 m (rys. 4.),
 • przykłady liczbowe wyznaczania odstępów izolacyjnych przedstawiono w tabeli 2.,
 • otrzymane wyniki wskazują, że w zależności od miejsca zainstalowania kolektorów fotowoltaicznych występują różne odstępy izolacyjne.

 

W przedstawionym przykładzie zmieniały się od 45 cm do 76 cm i do ochrony kolektorów można zastosować:

 

W niektórych obiektach budowlanych nie jest możliwa ochrona elementów systemu fotowoltaicznego przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. W takich przypadkach wskazana jest ochrona przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym, np. wykorzystując dodatkowe zwody mocowane do kolektorów. Przykładowe rozwiązania ochrony kolektorów przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym, ale nie przed oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego, przedstawiono na fotografii 3.

Podsumowanie

Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronnego powinno zapewnić ochronę systemów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym i wyeliminować możliwość wnikania prądu piorunowego do obiektu. Tworząc taką ochronę należy umieścić chronione elementy systemu fotowoltaicznego w przestrzeniach chronionych i zachować bezpieczne odstępy izolacyjne pomiędzy nimi a elementami urządzenia piorunochronnego. W artykule przedstawiono zasady wyznaczania takich odstępów w przypadku umieszczenia kolektorów na rozległych dachach płaskich. Należy zauważyć, że zapewnienie bezawaryjnego działania systemów fotowoltaicznych wymaga dodatkowo ograniczenia napięć i prądów udarowych występujących w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych.

Literatura

1. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne.

2. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

3. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

4. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

5. PN-EN 62305-2:07, 2012 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

6. S. M. Pietruszko, Systemy foto-wolta­iczne w zastosowaniach energetycznych.

7. F. Pigler, Blitzschutz von Photovoltaik-Anlagen. VDB-INFO1.

8. F. Pigler, Zusätzliche Informationen zum Blitzschutz von Photovoltaik-An­lagen. VDB-INFO 1A.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2010 r., nr 239, poz. 1597).

10. Materiały informacyjne firmy DEHN.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach...

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach niskonapięciowych ułożonych w obiektach budowlanych. W przypadku obiektów posiadających urządzenia piorunochronne LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić zagrożenie występujące podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt. W takim przypadku do określenia wartości szczytowych...

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego...

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego wpływającego do kabli antenowych.

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego...

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

Zwody poziome

Zwody poziome

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie...

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie na dachach w celu ochrony przed działaniem prądu piorunowego (tzw. zwody sztuczne).

Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić odprowadzenie prądu piorunowego do uziomu bez możliwości jego niekontrolowanego rozpływu w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych ułożonych...

Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić odprowadzenie prądu piorunowego do uziomu bez możliwości jego niekontrolowanego rozpływu w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych ułożonych na dachu, ścianach bocznych oraz wewnątrz obiektu budowlanego. Spełniając powyższe zalecenie należy zapewnić ochronę wszelkiego rodzaju nadbudówek dachowych, anten oraz instalacji przed bezpośrednim oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego.

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów kontrolno-pomiarowych jest ich stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych, dochodzących z sieci zasilającej oraz z...

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów kontrolno-pomiarowych jest ich stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych, dochodzących z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Znaczną część uszkodzeń urządzeń wywołują napięcia i prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. Zagrożenie stwarzane przez bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego lub przepięcia atmosferyczne jest szczególnie groźne dla urządzeń pracujących...

Zwody i przewody odprowadzające

Zwody i przewody odprowadzające

Zwody i przewody odprowadzające powinny zapewnić ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu udarowego podczas wyładowania piorunowego w obiekt budowlany. Do ochrony odgromowej można wykorzystać przewodzące...

Zwody i przewody odprowadzające powinny zapewnić ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu udarowego podczas wyładowania piorunowego w obiekt budowlany. Do ochrony odgromowej można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, tzw. zwody i przewody odprowadzające naturalne, lub przewody umieszczone tylko w celu ochrony odgromowej, tzw. zwody i przewody odprowadzające sztuczne.

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń...

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określające zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie...

news Amazon skupia się na energetyce wiatrowej

Amazon skupia się na energetyce wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Amazon podpisał kolejne umowy na zakup energii odnawialnej. Energie mają produkować farmy wiatrowe zlokalizowane w USA, Irlandii i Szwecji. Jednak firma nadal pozostaje...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Amazon podpisał kolejne umowy na zakup energii odnawialnej. Energie mają produkować farmy wiatrowe zlokalizowane w USA, Irlandii i Szwecji. Jednak firma nadal pozostaje w tyle za Google, Apple czy Facebookiem w zakresie realizacji celu konsumpcji energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną...

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji – stąd też konieczne jest stosowanie dobezpieczenia. Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią.

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad...

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na...

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na rok co raz bardziej obniżane ze względu m.in. na wymaganą coraz większą szybkość ich działania i coraz mniejsze wymagane zużycie energii.

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część...

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i próby [1]. Klasyfikacja ta opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu ze względu na wytrzymałość ograniczników przepięć na prądy udarowe. Z uwagi na obecnie stosowaną klasyfikację normatywną...

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających...

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających z postępujących zmian klimatu, wyładowań piorunowych i występujących w ich wyniku przepięć.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach...

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach elementów układu uziomowego w gruncie metodą zgrzewania egzotermicznego.

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi...

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi oraz bez uszkodzeń urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument...

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument ten został przygotowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Zespół Inżynierów Ryzyka Polskiej Izby Ubezpieczeń.”

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz...

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz kwestie przepięć jako kategorii wymogów dla tej ochrony.

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego...

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego,...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć...

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć i omówił ograniczniki przepięć w instalacjach zasilanych w układzie TT.

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych...

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

Komentarze

 • Edek Edek, 21.10.2013r., 09:47:56 Ciekawy tekst o ochronie odgromowej systemów fotowoltaicznych

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.