elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Przykład oznakowania ogranicznika przepięć DataPro 2x24 V (prod. LEUTRON)

Urządzenia stosowane w systemach niskosygnałowych, na przykład: teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych, automatyki, alarmu, włamania i napadu, nagłośnienia, czy sterowania, charakteryzują się zazwyczaj niskimi poziomami odporności elektromagnetycznej od strony ich interfejsów sygnałowych. Jest to związane przede wszystkim ze stosowaniem w takich systemach coraz większej liczby wrażliwych układów elektronicznych podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Zobacz także

Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego

Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego

Wartość rezystancji uziemienia w głównej mierze zależy od rezystywności gruntu, w którym zostanie umieszczony uziom, od jego wymiarów i sposobu umieszczenia w gruncie oraz od wartości szczytowej i kształtu...

Wartość rezystancji uziemienia w głównej mierze zależy od rezystywności gruntu, w którym zostanie umieszczony uziom, od jego wymiarów i sposobu umieszczenia w gruncie oraz od wartości szczytowej i kształtu prądu wprowadzonego do uziomu. W literaturze podawane są zależności pozwalające na wyznaczenie rezystancji uziomów o różnych kształtach, umieszczonych w ziemi o określonej rezystywności. W artykule wyznaczono numerycznie przy użyciu pakietu oprogramowania CDEGS [4], rezystancje uziemień [5, 7]...

Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Wprowadzanie elementów i układów półprzewod­nikowych znacznie zwiększa możliwości działania urządzeń elektronicz­nych oraz umożliwia tworzenie coraz bardziej rozbudowanych, różnorodnych systemów informatycznych,...

Wprowadzanie elementów i układów półprzewod­nikowych znacznie zwiększa możliwości działania urządzeń elektronicz­nych oraz umożliwia tworzenie coraz bardziej rozbudowanych, różnorodnych systemów informatycznych, teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych i sterujących. Analizując możliwości zapewnienia bezawaryjnego działania systemów elektronicznych należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie przepięć występujących w obwodach iskrobezpiecznych.

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego...

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego wpływającego do kabli antenowych.

W szczególności niebezpieczne dla takich urządzeń są przepięcia powstające wskutek oddziaływania wyładowań atmosferycznych lub powodowane zakłóceniami w sieci zasilania energetycznego. Mogą one prowadzić do uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia urządzeń elektronicznych. Związane z tym straty nie ograniczają się wyłącznie do sfery materialnej (konieczność naprawy lub wymiany urządzeń), ale zazwyczaj wiążą się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z utraty funkcjonalności systemu, w którego skład wchodzi uszkodzony moduł lub całe urządzenie, oraz utraty prestiżu firmy, z powodu przerwy w jego działaniu.

Dla zapewnienia wysokiej niezawodności wszelkiego rodzaju systemów niskosygnałowych pracujących w środowisku charakteryzującym się znacznymi poziomami zaburzeń elektromagnetycznych konieczne jest stosowanie układów ograniczających przepięcia (SPD ang. surge protecting device) dobranych odpowiednio do standardu chronionego interfejsu. Układy SPD powinny ograniczać napięcia do poziomów bezpiecznych, wytrzymywanych przez chronione urządzenie bez naruszenia normalnych cech funkcjonalnych systemu. Aktualne wymagania odnoszące się do ograniczników przepięć przeznaczonych do ochrony linii sygnałowych zawarte są w normie PN-EN 61643-21 [1].

Wymagania oraz metody badań wg normy PN-EN 61643-21

Celem normy PN-EN 61643-21 jest określenie wymagań oraz metod badań dla ograniczników przepięć przeznaczonych do zastosowań w liniach sygnałowych. W normie zamieszczono cztery główne grupy wymagań normatywnych: wymagania ogólne, wymagania elektryczne, wymagania mechaniczne i wymagania środowiskowe.

Grupą wymagań, które odnoszą się do wszystkich typów ograniczników linii sygnałowych, są wymagania ogólne oraz wymagania mechaniczne. Zakres wymagań elektrycznych i środowiskowych dobierany jest odpowiednio do typu badanego SPD i środowiska jego pracy. Dodatkowe wymagania stawiane są układom SPD przeznaczonym do stosowania w torach transmisji danych oraz w nienormalnych warunkach pracy.

Streszczenie

Urządzenia elektroniczne stosowane w systemach niskosygnałowych, ze względu na niską odporność udarową, powinny być dodatkowo chronione za pomocą odpowiednich ograniczników przepięć. Układy przeznaczone do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 61643-21. W artykule opisano wymagania normatywne oraz przykłady ograniczników przepięć.

Abstract

Requirements for surge protecting devices dedicated to telecommunications and signaling networks according to PN-EN 61643-21
Electronic equipment used in signal system, because of low surge immunity, should be protected by proper surge protecting devices. Devices dedicated to reduce overvoltage in telecommunication and signalization networks should meet requirements included in PN-EN 61643-21 standard. In this paper normative requirements and examples of surge protecting devices are presented.

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczą identyfikacji oraz dokumentacji ograniczników przepięć. Na korpusie obudowy producent powinien zamieścić informacje dotyczące:

 • nazwy wytwórcy lub znaku fabrycznego,
 • czasu produkcji,
 • numeru modelu,
 • największego napięcia trwałej pracy.

Oznakowanie powinno być wyraźne oraz odporne na ścieranie i działanie rozpuszczalników. Przykład oznakowania ogranicznika przepięć przedstawiono na rysunku 1. Pozostałe informacje, takie jak:

 • warunki pracy,
 • prąd znamionowy,
 • napięciowy poziom ochrony Up,
 • reset udarowy (jeśli jest badany),
 • odporność na prąd przemienny,
 • odporność na udary,
 • rodzaj uszkodzenia przy przeciążeniu,
 • charakterystyki transmisji,
 • rezystancje szeregowe,
 • informacje dodatkowe

mogą być także zamieszczone na obudowie SPD lub zawarte w dołączonej dokumentacji bądź też zamieszczone na opakowaniu.

Wymagania mechaniczne

Wymagania mechaniczne mają na celu sprawdzenie jakości wykonania układu SPD i zastosowanych materiałów. Ocenie poddane powinny być zaciski i złącza, pod kątem jakości kontaktu elektrycznego oraz wytrzymałości na siły ciągnące. Ogranicznik powinien być odporny na narażenia mechaniczne, wnikanie ciał stałych i wody (weryfikacja kodu IP) oraz powinien wykazywać się odpornością na ogień stosownie do jego przeznaczenia i warunków pracy.

Dla SPD dostępnych (dostępność części czynnych), dla których najwyższe napięcie pracy jest większe niż 50 V wartości skutecznej napięcia przemiennego lub 71 V napięcia stałego, próby powinny dotyczyć także ochrony przed dotykiem bezpośrednim w celu sprawdzenia możliwości dotyku części czynnych. Nie dotyczy to SPD sklasyfikowanych jako niedostępne.

Wymagania elektryczne

Próby elektryczne mają na celu określenie podstawowych parametrów ogranicznika przepięć, istotnych ze względu na jego przeznaczenie. Parametry deklarowane przez producenta powinny uzyskać potwierdzenie w wynikach badań przeprowadzonych, zgodnie z normatywnymi próbami szczegółowo opisanymi w normie [1].

Ze względu na specyfikę obszaru zastosowań przy określaniu parametrów ograniczników przepięć największe znaczenie mają próby udarowe. W tabeli 1. przedstawiono wszystkie kategorie prób stosowane w trakcie badań ograniczników przepięć dla linii sygnałowych, różniące się parametrami udarów prądowych i napięciowych. Badania te mają na celu określenie napięciowego poziomu ochrony Up i wytrzymałości udarowej ograniczników przepięć. Testowy impuls udarowy (napięciowy lub prądowy) opisuje się wartością szczytową, czasem trwania czoła (t1) i czasem do półszczytu (t2). Graficzna interpretacja parametrów udaru przedstawiona została na rysunku 2. Sklasyfikowano następujące typy prób udarowych opisane w tabeli 1.:

 • bardzo wolny czas narastania,
 • prąd przemienny,
 • wolny czas narastania,
 • szybki czas narastania,
 • duża energia.

W przypadku, gdy producent deklaruje, że dany układ SPD spełnia wymagania jednej z kategorii testowania wymienionych w tabeli 1., to powinien podać informacje o wartościach szczytowych udarów, na jakie badany był ogranicznik. Wytwórca powinien także określić wartość prądu udarowego (np. 8/20 μs) oraz wartość prądu przemiennego, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ogranicznika.

Najczęściej parametry udarowe ograniczników określane są dla prób kategorii C. Zastosowanie w tym przypadku udarów prądowych o kształcie 8/20 μs ma na celu symulację przepięć indukowanych w liniach sygnałowych na skutek oddziaływania piorunowych impulsów pola elektromagnetycznego (LEMP ang. lightning electromagnetic pulse). Z kolei udary o dużej energii (kategoria D) symulują oddziaływanie przepływu przez linie sygnałowe częściowego prądu pioruna, którego przebieg opisuje się kształtem impulsu 10/350 ms [3]. Przepięcia indukowane pojawiają się w sieci sygnałowej znacznie częściej, stąd – według wymagań prób typu – ogranicznik musi wytrzymać 300 narażeń o wartości szczytowej do 1 kV (kategoria testowania C1), lub 10 narażeń udarem o wartości szczytowej powyżej 1 kV (kategoria testowania C2). Częstotliwość występowania bezpośrednich wyładowań atmosferycznych jest znacznie mniejsza – stąd dla kategorii D1 wymagane jest jedynie doprowadzenie do układu SPD tylko dwóch udarów.

Spełnienie wymagań pozostałych kategorii prób udarowych jest rzadziej deklarowane przez producentów. Prawdopodobnie jest to związane z koniecznością kosztownej rozbudowy stanowisk laboratoryjnych w celu uzyskania udarów o takich kształtach. Większość laboratoryjnych generatorów udarowych projektowana jest na udary kombinowane (napięciowy 1,2/50 μs, prądowy 8/20 μs). Testowanie udarem napięciowym o kształcie 10/700 ms lub 10/1000 μs wymaga zastosowania do badań kosztownych modułów dodatkowych, lub zakupu oddzielnych generatorów. Warto dla przykładu dodać, że w rozporządzeniu dotyczącym obiektów telekomunikacyjnych [2] impuls napięciowy 5 kV 10/700 μs jest wymieniany w wymaganiach odnośnie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

Poza próbami udarowymi ograniczniki powinny być poddawane testom pozwalającym na określenie między innymi następujących parametrów:

 • największego napięcia trwałej pracy Uc,
 • rezystancji izolacji,
 • rezystancji szeregowej,
 • odporności na prąd przemienny,
 • prądu znamionowego.

Jeżeli ogranicznik przeznaczony jest do zastosowań w torach transmisji danych, należy dodatkowo określić jego:

 • pojemność,
 • tłumienność wtrąceniową (ang. insertion loss),
 • tłumienność odbiciową (RL, ang. reflection loss),
 • tłumienność wzdłużną,
 • bitową stopę błędu (BER, ang. bit error rate),
 • przesłuch zbliżny (NEXT, ang. near end crosstalk).

W torach radiowych parametry transmisyjne powinny być określane dla deklarowanego przez producenta zakresu częstotliwości roboczych, zgodnego z przeznaczeniem ogranicznika do ochrony konkretnego systemu niskosygnałowego. Najistotniejsze w tych zastosowaniach są wartości tłumienności wzdłużnej i odbiciowej, które powinny być jak najmniejsze, aby nie pogorszyć parametrów toru transmisyjnego. W danych katalogowych często zamiast tłumienności odbiciowej podawana jest wartość współczynnika fali stojącej WFS (SWR, ang. standing wave ratio), który jest powiązany ze współczynnikiem odbicia i może być przeliczony na wartość tłumienności.

Parametr BER określany jest dla cyfrowej transmisji danych. Ograniczniki przeznaczone dla cyfrowej transmisji nie powinny ograniczać maksymalnej przepustowości systemu z zachowaniem odpowiednio niskiej stopy błędu.

Wymagania środowiskowe

Ograniczniki przepięć, które przeznaczone są do pracy w niekontrolowanych warunkach środowiskowych, powinny być poddane dodatkowym próbom. Układy takie powinny być badane z wykorzystaniem komory klimatycznej na odporność na wysoką temperaturę (80°C) i wilgotność (90%). Próby środowiskowe należy przeprowadzać według opisanych cykli. Przeprowadza się także badania naprzemiennego cyklicznego oddziaływania warunków środowiskowych i prądów udarowych lub impulsów prądu przemiennego.

Przykładowe rozwiązania ograniczników w zastosowaniach niskosygnałowych

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych

Obecnie na rynku dostępny jest duży wybór ograniczników przepięć przeznaczonych do ochrony systemów kontrolno-pomiarowych. Ograniczniki dla takich systemów powinny być dobierane przede wszystkim z uwzględnieniem znamionowych napięć i prądów tych systemów, napięciowego poziomu ochrony oraz zakładanej wytrzymałości udarowej.

Jako przykład może być przedstawiona nowa seria ograniczników MP 1x2 GDT/Ad-Ad ST firmy LEUTRON, zaprojektowana do ochrony pojedynczej pary linii asymetrycznej w zakresie napięć znamionowych od 5 V do 180 V i o prądzie znamionowym do 0,5 A. Przykładowe parametry układu z tej serii na napięcie znamionowe 24 V przedstawiono w tabeli 2. Ograniczniki te zostały przebadane próbami kategorii udarowych D1/C2/C1/C3 zgodnie z wymaganiami PN-EN 61643-21.

Kategoria D1 świadczy o wytrzymałości elementu na częściowy prąd piorunowy, dzięki czemu może być on stosowany na granicy strefy LPZ 0A. Układ składa się z dwóch kaskad ochronnych: zgrubnej (opartej na odgromniku) – odprowadzającej dużą energię oraz ochrony dokładnej (elementy sprzęgające i diody) – zapewniającej ograniczenie napięcia do zaprojektowanej wartości. Ograniczniki serii MP – to elementy z wymiennymi modułami, pozwalającymi na łatwe wymontowanie wkładki ogranicznika na czas wykonywania czynności serwisowych lub pomiarów bez zmiany impedancji linii oraz poziomów sygnałów w systemie. W zależności od typu wybranej podstawy możliwe jest także bezpośrednie lub pośrednie (poprzez odgromnik) uziemienie ekranu.

Ochrona systemów informatycznych

Na rysunku 4. przedstawiono przykład ogranicznika przepięć do ochrony urządzeń wewnętrznych sieci informatycznych. Przy doborze ograniczników przepięć do ochrony systemów informatycznych szczególną uwagę należy zwrócić na zagwarantowanie właściwego poziomu przepustowości transmisji danych.

Ogranicznik typu DataPro RJ45 f/f spełnia wymagania kategorii C2/C1/C3. Jest to układ chroniący przed przepięciami indukowanymi i przeznaczony do stosowania na granicy stref LPZ 0B i wyższych. Zapewnia jednoczesną ochronę wszystkich 4 par sygnałowych. Układ przystosowany jest do sieci kategorii 5 (klasa D) według specyfikacji EIA/TIA. Przy wyborze układów do ochrony sieci informatycznych należy zwracać uwagę na standardy przesyłu danych, z jakimi dany układ jest kompatybilny. Prezentowany ogranicznik spełnia wymagania standardów 10Base T i 100Base T (Ethernet o przepustowości 10 Mbit/s i 100 Mbit/s).

Ochrona torów radiowych

Urządzenia nadawczo-odbiorcze systemów radiokomunikacyjnych są szczególnie narażone na oddziaływanie wyładowań atmosferycznych ze względu na umieszczane na zewnątrz budynków anteny. W tym przypadku, przy doborze układów ochronnych, w pierwszej kolejności należy zwracać uwagę na robocze pasmo częstotliwości, na jakie zaprojektowany został ogranicznik. Jednym z podstawowych parametrów ograniczników przeznaczonych dla torów transmisyjnych według wymagań normy PN-EN 61643-21 powinna być tłumienność odbiciowa. W praktyce większość producentów podaje jednak wartość współczynnika fali stojącej WFS (ang. VSWR), który jest łatwiejszy do interpretacji. Wartości te są powiązane i tłumienność odbiciową RL można wyznaczyć w łatwy sposób z zależności:

Renomowane firmy specjalizujące się w produkcji układów ochrony przed przepięciami dla zastosowań w radiokomunikacji, takie jak: PolyPhaser, czy ostatnio również Times Microwave, oferują obecnie produkty charakteryzujące się doskonałymi – niskimi wartościami tłumienności wtrąceniowej (na poziomie 0,1 dB) i równie doskonałym dopasowaniem w paśmie częstotliwości roboczych (WFS na poziomie 1,1).

Przykładowe rozwiązanie SPD dla zastosowań w radiokomunikacji – ogranicznik AL-LSXM serii SX produkcji firmy PolyPhaser – przedstawiono na rysunku 5. Jest to element przeznaczony do pracy w zakresie częstotliwości od 2 do 6 GHz, dzięki czemu ma zastosowanie w popularnych obecnie systemach bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN. Często, oprócz napięciowego poziomu ochrony, podaje się maksymalną energię, jaka może być przeniesiona przez ogranicznik na stronę chronioną przy wystąpieniu udaru danego typu. Dodatkowym, istotnym parametrem, jaki jest zazwyczaj podawany w kartach katalogowych urządzeń SPD, a nie jest wymieniony w normie [1], jest moc układu nadawczego, przy jakiej może pracować ogranicznik.

Podsumowanie

W dobie powszechnego stosowania układów mikroprocesorowych ochrona przed przepięciami jest niezbędna dla niezawodnej pracy wszelkiego rodzaju instalacji niskosygnałowych, a w tym m.in.: systemów automatyki, kontroli, pomiarów i sterowania, systemów informatycznych, systemów alarmu, włamania i napadu, czy wykorzystujących kable koncentryczne systemów radiokomunikacji. Dla zagwarantowania odpowiednio wysokiej jakości zabezpieczeń przed przepięciami układy ochronne w zastosowaniach niskosygnałowych powinny spełniać wymagania zawarte w aktualnych normach. Wprowadzone w normie PN-EN 61643-21 kategorie testowania ograniczników przepięć pozwalają na odpowiedni dobór prób testowania do rzeczywistych warunków środowiskowych oraz właściwą ocenę poziomu odporności chronionego systemu po zastosowaniu prawidłowo dobranych ograniczników przepięć.

Literatura

 1. PN-EN 61643-21 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
 3. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach...

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach elementów układu uziomowego w gruncie metodą zgrzewania egzotermicznego.

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów...

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów budowlanych. Często jednak taki uziom wymaga uzupełnienia o dodatkowe zewnętrzne uziomy sztuczne, umożliwiające uzyskanie dostatecznie małej rezystancji uziemienia lub spełnienie wymagań normatywnych odnoszących się do wymiarów geometrycznych uziomu. Podstawowym warunkiem dla zapewnienia układom...

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających...

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających się z iskiernika, kombinowanego ogranicznika przepięć składającego się z iskiernika i warystora, różnego typu warystorów, układu z elementem odsprzęgającym.

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu...

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu na wartość wskaźnika zagrożenia piorunowego.

news Europejska premiera K-surge na warszawskich targach

Europejska premiera K-surge na warszawskich targach

Na warszawskich targach ELEKTROTECHNIKA 2019 i ŚWIATŁO 2019, po raz pierwszy w Polsce i w Europie, zaprezentowała się południowokoreańska firma Koenone, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach...

Na warszawskich targach ELEKTROTECHNIKA 2019 i ŚWIATŁO 2019, po raz pierwszy w Polsce i w Europie, zaprezentowała się południowokoreańska firma Koenone, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach ochrony przeciwprzepięciowej, obejmujących produkcję ograniczników przepięć (SPD), analizę uszkodzeń udarowych i projektowanie środków ochrony wrażliwego sprzętu elektronicznego oraz innych odbiorników energii elektrycznej. Koenone jest również producentem wysokiej jakości filtrów.

Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych...

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosuje się ograniczniki przepięć zgodnie ze strefową koncepcją ochrony przeciwprzepięciowej.

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad...

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.

SPD-system-K-SURGE

SPD-system-K-SURGE

K-SURGE Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i ograniczników przepięć SPD wielokrotnego użycia. Główne produkty przeznaczone są dla linii energetycznych, fotowoltaicznych oraz linii LAN, współosiowych,...

K-SURGE Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i ograniczników przepięć SPD wielokrotnego użycia. Główne produkty przeznaczone są dla linii energetycznych, fotowoltaicznych oraz linii LAN, współosiowych, sygnałowych i telekomunikacyjnych. Urządzenia chronione są patentami, a ich wysoka jakość potwierdzona certyfikatami, w tym europejskim CE.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument...

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument ten został przygotowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Zespół Inżynierów Ryzyka Polskiej Izby Ubezpieczeń.”

Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania...

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego prądu w ziemi. Może być mocowany do obiektu poddawanego ochronie. Izolowany zewnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewodach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą...

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe....

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe. Żadna z tych norm nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień związanych z ochroną odgromową. Wręcz przeciwnie, w normach tych występuje różne podejście do oceny zagrożenia piorunowego, które stanowi podstawę do przyjęcia określonego poziomu ochrony odgromowej.

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną...

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji – stąd też konieczne jest stosowanie dobezpieczenia. Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na...

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na rok co raz bardziej obniżane ze względu m.in. na wymaganą coraz większą szybkość ich działania i coraz mniejsze wymagane zużycie energii.

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część...

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i próby [1]. Klasyfikacja ta opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu ze względu na wytrzymałość ograniczników przepięć na prądy udarowe. Z uwagi na obecnie stosowaną klasyfikację normatywną...

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających...

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających z postępujących zmian klimatu, wyładowań piorunowych i występujących w ich wyniku przepięć.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi...

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi oraz bez uszkodzeń urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz...

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz kwestie przepięć jako kategorii wymogów dla tej ochrony.

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego...

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego,...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć...

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć i omówił ograniczniki przepięć w instalacjach zasilanych w układzie TT.

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych...

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania...

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania instalacji odgromowych, analizie ryzyka według tej normy, projektowaniu instalacji odgromowych na etapie projektu budowlanego, ochronie odgromowej płaskich połaci dachowych, metodach wyznaczania stref ochronnych tworzonych przez zwody pionowe, ochronie odgromowej obiektów wyniesionych ponad dach,...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.