elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Widok imitatora zadziałań przed i po konserwacji współpracującego z ogranicznikiem iskiernikowym RWMK – 750 kV

Ograniczniki przepięć występują obecnie w dwóch rodzajach – jako odgromniki iskiernikowe (zaworowe i wydmuchowe) i ograniczniki beziskiernikowe. Ostatnim aktem prawnym określającym zakres prób dla odgromników było Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. (M.P. nr 25, poz. 200), które zostało uchylone przez Ustawę Prawo energetyczne w 1999 roku. Do 1999 roku zalecany był okres nie rzadziej niż 10 lat dla badań odgromników, natomiast nie było w przepisach wytycznych dla ograniczników beziskiernikowych.

Różnice w konstrukcji tych ograniczników i doświadczenia eksploatacyjne autorów wskazują na zasadność diagnozowania tego typu urządzeń, nie tylko w razie wystąpienia awarii. W artykule omówiona zostanie celowość diagnozowania ograniczników przepięć zgodnie z zaproponowanym czasokresem.

Przeczytaj także: Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Odgromniki zaworowe i wydmuchowe

Ocena stanu ograniczników (odgrommników) w energetyce wraz ze współpracującymi z nimi licznikami zadziałań sięga przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Wówczas to powstały dla potrzeb personelu eksploatacji zakładów energetycznych i elektrowni, a w szczególności dla personelu inżynieryjno-technicznego przeprowadzającego próby odgromników i odpowiedzialnego za ich eksploatację instrukcje eksploatacji odgromników opracowywane przez Zjednoczenie Energetyki wspólnie z Komisją Normalizacyjną przy Instytucie Energetyki w Warszawie. W instrukcji [1] tej przywołano normy i Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki. W tym okresie odgromniki dzielono na dwie grupy z uwagi na konstrukcję: na odgromniki wydmuchowe i zaworowe.

Przeczytaj także: Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Badania odgromników sprowadzały się do oględzin polegających na sprawdzeniu:

  • stanu izolatorów osłonowych oraz stanu okuć i zacisków,
  • rodzaju i ilości zanieczyszczenia powierzchni odgromników,
  • stanu warstwy hydrofobowej, jeśli odgromnik pokryty był takimi środkami,
  • licznika zadziałań lub innych przyrządów rejestrujących,
  • ciągłości połączeń (szczególnie od strony uziemienia).

streszczenie

W artykule opisano zasadność wykonywania badań diagnostycznych ograniczników przepięć znajdujących się w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć. Zaproponowano cykliczność badań wynikającą z typu ogranicznika oraz doświadczeń eksploatacyjnych. Podano metodykę diagnozowania ograniczników i liczników zadziałań na podstawie procedur zawartych w instrukcjach stosowanych w energetyce.abstract

Validity of diagnostic tests of surge arresters in service in high voltage networks
The paper describes the merits of diagnostic testing of surge arresters in service in high voltage networks. Studies suggested periodicity resulting from a type and service experiences. Methodology of diagnostic of counters and surge arresters are given in the paper based on procedures contained in the instructions used in the energy sector.

 

 

 

Na szczególną uwagę zasługuje zapis w instrukcji [2] o celowości oględzin ogranicznika i licznika po każdej burzy lub po każdym zaburzeniu burzowym w stacji elektroenergetycznej. Istotnym było także dokonywanie wówczas oględzin, łącznie z przeglądem urządzenia chronionego przez ten ogranicznik.

Przeczytaj także: Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć

W zakresie prób technicznych zalecano wówczas pomiary statycznego napięcia zapłonu oraz prądu upływu. W niektórych przypadkach, np. przy wielokrotnej liczbie zadziałań wskazywanej przez licznik, zalecano badanie samego licznika polegające na sprawdzeniu jego czułości. Próbę tę wykonywano przy wyłączonym polu na odpiętym ograniczniku podłączonym do generatora prądowego. Próby techniczne dla odgromników zaworowych na stacjach i liniach wysokiego napięcia w tym okresie należało przeprowadzać nie rzadziej niż co 6 lat. Instrukcja [1] dopuszcza eksploatację odgromników wydmuchowych w okresie 20 lat. Wynikało to z konstrukcji ogranicznika wydmuchowego, tzn. zachowania odstępu na iskierniku zewnętrznym i zachowania strefy wydmuchu zgodnie z instrukcją wytwórcy.

Wyniki tych prób pozwalały na określenie przyczyn uszkodzenia ogranicznika współpracującego z tym licznikiem lub samego licznika. Należy zaznaczyć, że konstrukcje pierwszych liczników zawierały jedynie człon zliczający, który nie zawsze pozwalał na jednoznaczne określenie stanu ogranicznika. W 1992 r. wprowadzono nową instrukcję [2], wynika ona z faktu pojawienia się w eksploatacji ograniczników RWMK – 750 kV produkcji ZSRR, w które wyposażono stację elektroenergetyczną 750/400/110 kV Rzeszów Widełka. Nowością w tych urządzeniach (imitatorach) było zastosowanie dwóch członów zliczających. Wybór takiego rozwiązania wynikał z wartości mocy, jakie miały przepływać przez ten licznik w czasie pracy awaryjnej ogranicznika.

Ograniczniki beziskiernikowe

Konstrukcje ograniczników beziskiernikowych sięgają lat 90. XX wieku. Nowością było zastąpienie warystorów z SiC i iskierników warystorami ZnO. Dodatkowo wyeliminowano elementy typu kondensatory, rezystory sterujące oraz elementy indukcyjne. Pozwoliło to na znaczne uproszczenie konstrukcji i tym samym wykonywanie diagnostyki. W tym okresie dokonano zmiany nazwy urządzeń z odgromników na ograniczniki przepięć.

Ogranicznik beziskiernikowy mógł być również wykonany jako jednoczłonowy, co znacznie obniżało jego cenę i ułatwiało sposób montażu. Ponadto dostosowany do niego licznik zadziałań mógł być wyposażony w człon pomiarowy w postaci mikroamperomierza, który na bieżąco śledził zmiany prądu płynącego pod napięciem sieciowym przez ogranicznik przepięć.

W 1996 r. wprowadzono kolejną instrukcję [3], w której wprowadzono po raz pierwszy pojęcia oględzin skróconych i pełnych. Oględziny skrócone dotyczą oceny stanu izolatorów osłonowych, okuć, połączeń między członami, występowania śladów łuków, wyładowań lub kominków wydmuchowych. Dodatkowo zalecane są oględziny naprężenia przewodów przyłączeniowych.

W oględzinach pełnych zaleca się sprawdzenie rodzaju i ilości zanieczyszczeń pnia powierzchni izolatorów, stanu warstwy hydrofobowej, jeżeli ogranicznik był nią pokrywany, poprawności działania licznika zadziałań, polegającego na porównywaniu z poprzednim odczytem oraz ciągłości połączeń, szczególnie od strony uziemienia. W tej instrukcji podano również zakres przeglądu ograniczników, który powinien obejmować wszystkie czynności przy oględzinach pełnych, wykonanie pomiarów diagnostycznych, sprawdzenie braku luzów w połączeniach elektrycznych, również od strony uziomu, sprawdzenie kolejności członów oraz prawidłowości montażu. W przeglądzie powinny być uwzględnione również prace zabezpieczające części metalowe przed korozją oraz smarowanie środkami hydrofobowymi, jeżeli warunki eksploatacyjne tego wymagają.

Badania diagnostyczne

W odróżnieniu od odgromników iskiernikowych w przypadku ograniczników beziskiernikowych badania diagnostyczne powinny być wykonywane w trakcie eksploatacji ogranicznika przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej, a nie jak dotychczas przy wyłączonym ograniczniku. W pomiarach tych zaleca się zmierzenie wartości szczytowej i średniej prądu upływu oraz zawartości harmonicznych w prądzie płynącym przez ogranicznik.

Pomiar taki jest możliwy przy zastosowaniu liczników pomiarowych oraz zamontowaniu ograniczników na konstrukcjach „wysokich”. W przypadku stwierdzenia przyrostu wartości któregoś z parametrów prądu o około 25% w odniesieniu do wartości prądu zmierzonego poprzednio pomiary należy powtórzyć po upływie jednego lub dwóch tygodni w tych samych lub podobnych warunkach atmosferycznych. Gdy wartość któregoś z parametrów prądu upływu będzie wzrastać, to ogranicznik należy wycofać z eksploatacji i poddać badaniom specjalistycznym.

Szczególnie istotne jest odniesienie się do wartości uzyskanych podczas prób odbiorczych lub po pierwszym włączeniu ogranicznika do eksploatacji. Związane jest to ze zużyciem elementów wewnętrznych ogranicznika przepięć w czasie eksploatacji czy nawet składowania. Starzenie się elementów wewnętrznych ogranicznika może być śledzone przy cyklicznym diagnozowaniu ogranicznika przepięć już od momentu zainstalowania na stacji.

W instrukcji [3] podano okres badań odgromników iskiernikowych: pierwsze badanie po 10 latach eksploatacji, a następnie co 5 lat. W przypadku ograniczników beziskiernikowych zaleca się badania raz na rok przy dobrej pogodzie, co wynika z małej uciążliwości metody badań diagnostycznych.

W 2001 roku powstała instrukcja [4], w której zrezygnowano z diagnostyki odgromników i ograniczników beziskiernikowych ograniczając ją jedynie do przeprowadzenia niepełnych oględzin. Działalność ta wynikała m.in. z lobby producentów ograniczników, którzy uznali za bezcelową diagnostykę w początkowej fazie eksploatacji ogranicznika. Związane to było także z likwidacją laboratoriów badających te parametry.

Efektem tej działalności są awarie ograniczników, które opisywane są w wielu publikacjach krajowych, a które dotyczą produktów wielu firm działających na polskim rynku.

Podsumowanie

Na podstawie prowadzonych przez Instytut Energetyki długoletnich badań diagnostycznych odgromników i ograniczników przepięć stwierdza się celowość podtrzymania terminów i częstotliwości ich badań. Przy ocenie wyników tych badań zaleca się określenie progów kryterialnych, które decydowałyby o przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji. Umożliwiłoby to także oszacowanie ryzyka związanego z cztasem pracy ogranicznika i jego awaryjności. Jest to szczególnie istotne przy wprowadzeniu nowej metody diagnostycznej, a mianowicie metody termowizyjnej.

Literatura

1. Instrukcja eksploatacji odgromników. Nr RIE-028, DT-75. Instytut Energetyki – Ośrodek Normalizacji. Warszawa 1975.

2. Ramowa instrukcja eksploatacji odgromników. Nr RIE-034. Instytut Energetyki - Ośrodek Normalizacji. Warszawa 1992.

3. Instrukcja organizacji wykonawstwa prac eksploatacyjnych w stacjach najwyższych napięć. PSE S.A., Warszawa 1996.

4. Ramowa instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznych wysokich napięć. PTPiREE, Poznań 200.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Konferencja Energetab

Konferencja Energetab

Targom ENERGETAB co roku towarzyszą konferencje organizowane przez izby i stowarzyszenia patronujące targom

Targom ENERGETAB co roku towarzyszą konferencje organizowane przez izby i stowarzyszenia patronujące targom

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną...

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji – stąd też konieczne jest stosowanie dobezpieczenia. Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią.

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad...

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na...

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na rok co raz bardziej obniżane ze względu m.in. na wymaganą coraz większą szybkość ich działania i coraz mniejsze wymagane zużycie energii.

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część...

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i próby [1]. Klasyfikacja ta opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu ze względu na wytrzymałość ograniczników przepięć na prądy udarowe. Z uwagi na obecnie stosowaną klasyfikację normatywną...

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających...

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających z postępujących zmian klimatu, wyładowań piorunowych i występujących w ich wyniku przepięć.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach...

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach elementów układu uziomowego w gruncie metodą zgrzewania egzotermicznego.

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi...

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi oraz bez uszkodzeń urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument...

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument ten został przygotowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Zespół Inżynierów Ryzyka Polskiej Izby Ubezpieczeń.”

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz...

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz kwestie przepięć jako kategorii wymogów dla tej ochrony.

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego...

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego,...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć...

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć i omówił ograniczniki przepięć w instalacjach zasilanych w układzie TT.

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych...

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania...

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania instalacji odgromowych, analizie ryzyka według tej normy, projektowaniu instalacji odgromowych na etapie projektu budowlanego, ochronie odgromowej płaskich połaci dachowych, metodach wyznaczania stref ochronnych tworzonych przez zwody pionowe, ochronie odgromowej obiektów wyniesionych ponad dach,...

Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych...

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. Ograniczniki przepięć (SPD – Surge Protective Devices) spełniają podobne funkcje jak bezpieczniki dużych mocy.

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających...

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających się z iskiernika, kombinowanego ogranicznika przepięć składającego się z iskiernika i warystora, różnego typu warystorów, układu z elementem odsprzęgającym.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa stacji paliw

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa stacji paliw

Ze względu na swoją wielkość i lokalizację na otwartych terenach, stacje paliw narażone są na niebezpieczeństwo związane z wyładowaniem piorunowym. Wszystkie urządzenia elektroniczne, w które stacja jest...

Ze względu na swoją wielkość i lokalizację na otwartych terenach, stacje paliw narażone są na niebezpieczeństwo związane z wyładowaniem piorunowym. Wszystkie urządzenia elektroniczne, w które stacja jest wyposażona, są bardzo czułe na przepięcia związane z wyładowaniami. Dotyczy to przede wszystkim systemu dystrybucji paliw oraz naliczania opłat. Należy również zauważyć, iż na terenie stacji są wydzielone strefy ­zagrożone wybuchem Ex (strefy 0, 1 i 2). Stacje pracują bez przerwy, a każda awaria...

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi...

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi stratami ekonomicznymi, ludzkimi i społecznymi, a także z pojawiającym się poczuciem zagrożenia.

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu...

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania.

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów...

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów budowlanych. Często jednak taki uziom wymaga uzupełnienia o dodatkowe zewnętrzne uziomy sztuczne, umożliwiające uzyskanie dostatecznie małej rezystancji uziemienia lub spełnienie wymagań normatywnych odnoszących się do wymiarów geometrycznych uziomu. Podstawowym warunkiem dla zapewnienia układom...

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach...

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach niskonapięciowych ułożonych w obiektach budowlanych. W przypadku obiektów posiadających urządzenia piorunochronne LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić zagrożenie występujące podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt. W takim przypadku do określenia wartości szczytowych...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.