elektro.info

news System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych...

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla w obecnej formie straciła sens swojej kontynuacji.

news Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z...

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., w listopadzie 2019 r. wyprodukowano w Polsce o 1 083,6 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie spadło o 374 GWh. Produkcja energii elektrycznej z OZE w listopadzie ub. roku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną...

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Zwody pionowe do ochrony odgromowej zbiorników o grubości ścianek mniejszej od wymaganej

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

Normy i zalecenia

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego urządzenia piorunochronne LPS (ang. Lightning Protection System) na obiektach budowlanych powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm. Takie wymagania zawarto w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury [9]. W przypadku obiektów posiadających strefy zagrożone wybuchem podstawowe informacje dotyczące ochrony odgromowej znajdują się w normie PN-89/E-05003/03 [1] oraz normach serii PN-EN 62305 [2, 3, 4, 5]. W normie PN-EN 62305-3 [4] wprowadzono odmienne, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi w normie PN-89/E-05003/03 [1], charakterystyki oraz oznaczenia stref wybuchowych (tab. 1.).

ochrona odgromowa 2015 2
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych >>
SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ >>

Zalecenia wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305

Poniżej zasygnalizowano podstawowe wymagania ochrony odgromowej w strefach zagrożonych wybuchem, jakie wprowadza norma PN-EN 62305-3.

 • Jeśli ochrona odgromowa jest wymagana (po przeprowadzeniu oceny ryzyka wg zaleceń zawartych w PN-EN 62305-2 [3]), to należy stosować urządzenie piorunochronne przynajmniej klasy II.
 • Rezystancja uziemienia układów uziomowych w obiektach zawierających materiały i mieszaniny wybuchowe powinna być możliwie najmniejsza, ale nie większa niż 10Ω.
 • Poszczególne części zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (zwody, przewody odprowadzające i uziemiające) powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od strefy zagrożonej wybuchem.
 • Jeśli zachowanie odległości 1 m jest niemożliwe do wykonania, to można ją zmniejszyć do ok. 0,5 m, ale powinny być zastosowane przewody ciągłe, połączenia spawane lub prasowane. Ogólne zasady ochrony w obiektach zawierających strefy 0, 1., 2. oraz 20., 21. i 22. zestawiono w tabeli 2.
 • Strefy zagrożone wybuchem nie powinny znajdować się bezpośrednio pod metalowym pokryciem dachu, jeśli możliwa jest jego perforacja lub mogą wystąpić przeskoki iskrowe pomiędzy poszczególnymi elementami pokrycia.
 • Minimalne grubości blach, które można wykorzystać do odprowadzania prądu piorunowego, zestawiono w tabeli 3.
 • Jeśli zbiorniki stalowe mają cieńsze ściany, należy zastosować urządzenie piorunochronne na zbiornikach lub zwody pionowe obok zbiorników (fot. 1.) lub mocowane na zbiornikach (fot. 2.).
 • Preferowanym uziomem urządzenia piorunochronnego jest układ typu B.
 • Wykonując połączenia z rurociągami, należy stosować takie rozwiązania, które zapewnią brak iskrzenia przy przepływie prądu piorunowego (np. połączenia spawane). Połączenia zaciskowe są dopuszczalne (fot. 3), jeśli ochrona przed zapłonem wywołanym przez prąd udarowy została sprawdzona za pomocą prób.

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe zalecenia dotyczące ochrony odgromowej obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem zawarte w normie PN-EN 62305-3. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę odgromową zbiorników z pływającymi dachami oraz rurociągów.

Abstract

Lightning protection of structures with risk of explosion This paper presents the basic recommendations, contained in standard PN-EN 62305-3, concerning the lightning protection of structures with explosive areas. Special attention was paid to lightning protection of floating roof tanks and pipelines.

Iskierniki izolacyjne, wykorzystywane do połączeń wyrównawczych instalacji, na których trwale nie występuje potencjał elektryczny, lub izolowanych od ziemi, powinny być poddane próbom na działanie prądów udarowych symulujących przepływ części rozpływającego się prądu piorunowego.

W proponowanym zakresie badań [19], uwzględniając zróżnicowane zagrożenie piorunowe iskierników, wprowadzono możliwość wykorzystania prądów udarowych o wartościach szczytowych od 5 kA do 100 kA (tab. 5.). Iskierniki przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (rys. 1. i fot. 4.) powinny być dostosowane do montażu w tych strefach.

W normie PN-EN 62305-3 zawarto także ogólne zalecenia dotyczące uziemiania zbiorników, sposobów połączeń ścian zbiornika z pływającym dachem, uziemiania rurociągów (tab. 4.).

Podsumowanie

Ograniczenie zagrożenia piorunowego w obiekcie posiadającym strefy zagrożone wybuchem wymaga zastosowania odpowiednio zaprojektowanego i wykonanego urządzenia piorunochronnego. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, dotyczące ochrony odgromowej, jakie wprowadzają nowe normy serii PN-EN 62305.

Dodatkowo należy zauważyć, że kompleksowa ochrona urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w takim obiekcie wymaga zastosowania urządzeń ograniczających przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych, obwodach przesyłu sygnałów oraz w instalacji elektrycznej.

Literatura

 1. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
 2. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne.
 3. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
 4. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
 5. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
 6. PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Me tody badań i pomiarów. Badania odporności na udary.
 7. PN-EN 50082-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia. Środowisko przemysłowe. Grudzień 1997.
 8. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w ukła dach nisko napięciowych. Zasady, wymagania i badania.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 109, poz. 1156).
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DzU nr 97, poz. 1055).
 11. PN-EN 50014+AC Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne.
 12. EN 1127-1 Explosive atmospheres – Explosion prevention and protection – Part 1. Basic concepts and methodology.
 13. EN 60079-14 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 14. Electrical installation in hazardous areas (other than mines).
 14. NAMUR NE 21. Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Process- und Labortechnik.
 15. EN 61326-1 Electrical equipment for measurements, control and laboratory use. EMC requirements. Part 1. General requirements.
 16. Zn-G-8101 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem.
 17. PN-EN 50020 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wyko nanie iskrobezpieczne „i”, 2000.
 18. EN 50014 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. General require ments.
 19. PN-EN 50164-3:2007 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (LPS).
 20. Materiały informacyjne firmy DEHN.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

news Szczecińska sieć wodociągowa będzie produkowała prąd

Szczecińska sieć wodociągowa będzie produkowała prąd

Jak podaje portalkomunalny.pl, na magistrali wodociągowej w Szczecinie zamontowano turbiny wodne, które będą produkować prąd elektryczny. Obecnie trwają próby techniczne instalacji.

Jak podaje portalkomunalny.pl, na magistrali wodociągowej w Szczecinie zamontowano turbiny wodne, które będą produkować prąd elektryczny. Obecnie trwają próby techniczne instalacji.

news Rusza budowa największej elektrowni fotowoltaicznej w Europie

Rusza budowa największej elektrowni fotowoltaicznej w Europie

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Iberdrola rozpocząła budowę elektrowni fotowoltaicznej, która po uruchomieniu będzie największym tego rodzaju obiektem w Europie. Inwestycja ma kosztować znacznie mniej,...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Iberdrola rozpocząła budowę elektrowni fotowoltaicznej, która po uruchomieniu będzie największym tego rodzaju obiektem w Europie. Inwestycja ma kosztować znacznie mniej, w przeliczeniu na jednostkę mocy, niż wyniósł koszt uruchomionej kilka lata temu, obecnie największej europejskiej elektrowni PV.

Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania

Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania

W artykule omówiono rodzaje uszkodzeń występujących w elektrowniach wiatrowych. Na podstawie najnowszych statystyk udokumentowanych awarii turbin wiatrowych wskazano najczęściej występujące przyczyny powstawania...

W artykule omówiono rodzaje uszkodzeń występujących w elektrowniach wiatrowych. Na podstawie najnowszych statystyk udokumentowanych awarii turbin wiatrowych wskazano najczęściej występujące przyczyny powstawania uszkodzeń. Artykuł zawiera również przegląd dostępnych obecnie bezinwazyjnych metod umożliwiających diagnostykę krytycznych elementów turbiny wiatrowej oraz przykłady ich implementacji.

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad...

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia ulicznego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia ulicznego

W poprzednich dwóch numerach prezentowaliśmy projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych wykonany z wykorzystaniem słupowej stacji transformatorowej, zasilanej kablem układanym w ziemi oraz sieci...

W poprzednich dwóch numerach prezentowaliśmy projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych wykonany z wykorzystaniem słupowej stacji transformatorowej, zasilanej kablem układanym w ziemi oraz sieci kablowej nn. Niniejszy artykuł stanowi niejako kontynuację poprzednich części i stanowi przykładowe rozwiązanie zasilania oraz sterowania oświetleniem ulicznym, które jest traktowane jako element bezpieczeństwa.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W ostatnim czasie pojawiła się wśród rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. teza na temat stawiania wymagań w zakresie instalowania wyłącznika ppoż. w złączu lub bezpośrednio za nim, w wydzielonym pożarowo...

W ostatnim czasie pojawiła się wśród rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. teza na temat stawiania wymagań w zakresie instalowania wyłącznika ppoż. w złączu lub bezpośrednio za nim, w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu tuż po wprowadzeniu kabla zasilającego do budynku. Tak sprecyzowane wymagania nie są błędem, ale tworzą szereg komplikacji projektowych oraz wykonawczych, szczególnie gdy budynek zapotrzebowuje duże wartości mocy.

news Rekordowa cena energii elektrycznej... przez mecz

Rekordowa cena energii elektrycznej... przez mecz

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w czasie transmisji odbywającego się meczu Liverpool – Barcelona ceny energii sięgnęły maksymalnego, dopuszczanego przez unijne regulacje poziomu.

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w czasie transmisji odbywającego się meczu Liverpool – Barcelona ceny energii sięgnęły maksymalnego, dopuszczanego przez unijne regulacje poziomu.

news Raport "Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE"

Raport "Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE"

Jak podaje portal cire.pl, według opublikowanego raportu „Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE” energetyka wiatrowa może być skutecznym sposobem na obniżenie emisyjności polskiej...

Jak podaje portal cire.pl, według opublikowanego raportu „Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE” energetyka wiatrowa może być skutecznym sposobem na obniżenie emisyjności polskiej gospodarki, a niższe ceny energii pozostają w mocnej korelacji z dużą liczbą energii wiatrowej w systemie. Połączenie wielkoskalowego OZE i energetyki konwencjonalnej to najrozsądniejsze i najefektywniejsze połączenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski.

news Małe instalacje OZE - statystyki URE

Małe instalacje OZE - statystyki URE

Urząd Regulacji Energetyki opublikował statystyki dotyczące wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE w ubiegłym roku. Według nich produkcja energii elektrycznej w tego typu źródłach wzrosła...

Urząd Regulacji Energetyki opublikował statystyki dotyczące wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE w ubiegłym roku. Według nich produkcja energii elektrycznej w tego typu źródłach wzrosła prawie o 50 proc.

Wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia

Wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia

Stacje elektroenergetyczne, ze względu na potrzebę zachowania ciągłości zasilania, stają się newralgicznym wyposażeniem każdego układu zasilającego. Prawidłowy dobór pól i aparatów może być gwarantem nie...

Stacje elektroenergetyczne, ze względu na potrzebę zachowania ciągłości zasilania, stają się newralgicznym wyposażeniem każdego układu zasilającego. Prawidłowy dobór pól i aparatów może być gwarantem nie tylko bezpiecznej pracy całej stacji, ale również zachowania podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej.

news Ogromna farma wiatrowa na jeziorze

Ogromna farma wiatrowa na jeziorze

Jak podaje portal gramwzielone.pl, producent wiatraków Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) zdobył warunkowy kontrakt na dostawę turbin i budowę ogromnej farmy wiatrowej, która ma powstać na wielkim...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, producent wiatraków Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) zdobył warunkowy kontrakt na dostawę turbin i budowę ogromnej farmy wiatrowej, która ma powstać na wielkim sztucznym jeziorze.

news Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana

Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana

Hydroelektrownia w Gałąźni Małej przejdzie modernizację i zostanie unowocześniona. Celem modernizacji jest utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym tego unikatowego obiektu oraz zwiększenia wolumenu...

Hydroelektrownia w Gałąźni Małej przejdzie modernizację i zostanie unowocześniona. Celem modernizacji jest utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym tego unikatowego obiektu oraz zwiększenia wolumenu czystej ekologicznie energii produkowanej przez Energa.

news PGE testuje Farmę Wiatrową Lotnisko

PGE testuje Farmę Wiatrową Lotnisko

PGE Energia Odnawialna i Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują pilotażowy projekt, który ma zweryfikować możliwość przystosowania farmy wiatrowej do udziału w regulacji częstotliwości w systemie...

PGE Energia Odnawialna i Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują pilotażowy projekt, który ma zweryfikować możliwość przystosowania farmy wiatrowej do udziału w regulacji częstotliwości w systemie elektroenergetycznym. Obecnie wykorzystywane do tego celu są jedynie konwencjonalne elektrownie cieplne i elektrownie szczytowo-pompowe.

news Turbiny wiatrowe coraz większe na lądzie

Turbiny wiatrowe coraz większe na lądzie

Jak podaje PSEW, kilka lat temu turbiny wiatrowe o mocy ponad 5MW znajdowały się tylko na morzu. Obecnie takie mocne instalacje znajdują się również na lądzie. Coraz większa konkurencja prowadzi do spadku...

Jak podaje PSEW, kilka lat temu turbiny wiatrowe o mocy ponad 5MW znajdowały się tylko na morzu. Obecnie takie mocne instalacje znajdują się również na lądzie. Coraz większa konkurencja prowadzi do spadku kosztów produkcji energii z elektrowni wiatrowych.

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych

Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych

W systemach elektronicznych często zachodzi potrzeba zapewnienia pracy urządzenia przez określony czas po zaniku napięcia zasilania. Związane jest to z koniecznością realizacji szeregu funkcji przygotowujących...

W systemach elektronicznych często zachodzi potrzeba zapewnienia pracy urządzenia przez określony czas po zaniku napięcia zasilania. Związane jest to z koniecznością realizacji szeregu funkcji przygotowujących system do wyłączenia oraz sygnalizacją tego stanu do zewnętrznych systemów. Istnieje również konieczność przesłania informacji diagnostycznych o monitorowanym systemie do systemu nadrzędnego.

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć

Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć

Nowatorski układ automatyki SZR ma zastosowanie w rozdzielnicach SN w izolacji napowietrznej średniego napięcia. Rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie trójpolowej rozdzielnicy typu RSL 24 kV (2...

Nowatorski układ automatyki SZR ma zastosowanie w rozdzielnicach SN w izolacji napowietrznej średniego napięcia. Rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie trójpolowej rozdzielnicy typu RSL 24 kV (2 pola liniowe i pole transformatorowo-pomiarowe) w wykonaniu łukoochronnym. Pola liniowe wyposażone są w rozłączniki OM(B)-24/T/P/UD/160/R z napędami silnikowymi NSW30. Pole transformatorowe wyposażone jest w rozłącznik OMB-24/T/P/BDT/160 z napędem ręcznym typu NRK.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających...

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających z postępujących zmian klimatu, wyładowań piorunowych i występujących w ich wyniku przepięć.

Rozwiązania techniczne przejść instalacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozwiązania techniczne przejść instalacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Badania odporności ogniowej przejść instalacyjnych przeprowadza się zgodnie z normą EN 1366-3:2009-07 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienie przejść instalacyjnych wraz...

Badania odporności ogniowej przejść instalacyjnych przeprowadza się zgodnie z normą EN 1366-3:2009-07 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienie przejść instalacyjnych wraz z normą EN 1363-1:1999 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne, w której określa się przyrządy do badań, piec, nagrzewanie, próbki do badań, kryteria oceny oraz opracowanie dokumentacji.

Zagrożenie pożarowe w strefach Ex powodowane urządzeniami piorunochronnymi

Zagrożenie pożarowe w strefach Ex powodowane urządzeniami piorunochronnymi

Na poziom bezpieczeństwa obiektów budowlanych mają bezpośredni wpływ występujące w naturze burze, ich pioruny i powodowane przez nie przepięcia. Istotne zagrożenia stanowi prąd doziemnego wyładowania piorunowego.

Na poziom bezpieczeństwa obiektów budowlanych mają bezpośredni wpływ występujące w naturze burze, ich pioruny i powodowane przez nie przepięcia. Istotne zagrożenia stanowi prąd doziemnego wyładowania piorunowego.

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe....

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe. Żadna z tych norm nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień związanych z ochroną odgromową. Wręcz przeciwnie, w normach tych występuje różne podejście do oceny zagrożenia piorunowego, które stanowi podstawę do przyjęcia określonego poziomu ochrony odgromowej.

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną...

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji – stąd też konieczne jest stosowanie dobezpieczenia. Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.