elektro.info

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Rozpływ prądu udarowego przez ograniczniki umieszczona a) za, b) przed wyłącznikiem różnicowoprądowym [1]

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosuje się ograniczniki przepięć zgodnie ze strefową koncepcją ochrony przeciwprzepięciowej.

Ograniczniki przepięć (SPD – Surge Protective Devices) spełniają podobne funkcje jak bezpieczniki dużych mocy. Są one skonstruowane na duże prądy zwarciowe rzędu nawet 65 kA. Czas przepływu prądu zwarciowego wynosi najczęściej kilka milisekund, przez co nie następuje przepływ prądu udarowego. Ograniczone są także skutki cieplne występujące w instalacji elektrycznej. Konieczność stosowania tych urządzeń zapisana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami). Wymóg zapewnienia bezpieczeństwa przeciwprzepięciowego w instalacji elektrycznej został określony w § 180 ust. 2 oraz § 184 ust. 3, a stosowanie ograniczników przepięć nakazuje § 183 ust. 10.

Ogólna charakterystyka

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2010 nr 239 poz. 1597) powołana została norma PN-EN 62305-4:2009. Zgodnie z normą PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach, układy ograniczników przepięć typu 2 powinny ograniczać przepięcia występujące w instalacji elektrycznej do poziomu 1,5 kV. Dodatkowo powinny być proste w montażu oraz zajmować mało miejsca w rozdzielnicy. Do budowy ograniczników przepięć typu 2 stosuje się zmiennooporowe elementy półprzewodnikowe (warystory). Do ograniczania przepięć można również stosować ograniczniki składające się z szeregowo połączonego warystora i iskiernika. SPD o takim układzie elementów ograniczających przepięcia są stosowane w instalacji elektrycznej, w której nie powinny występować prądy upływu, nawet o niewielkich wartościach [1, 2]. W celu uniknięcia przerw w zasilaniu urządzeń, wymagane jest samoczynne odłączanie uszkodzonych ograniczników typu 2. Zadanie to wykonują różnorodne „elementy odłączające” instalowane przez producentów wewnątrz ograniczników.

Informację o uszkodzeniu ogranicznika i jego „odłączeniu” wskazuje zmiana koloru w „okienku kontrolnym” w przypadku ograniczników instalowanych na szynie 35 mm. Ograniczniki przeznaczone do montażu w gniazdach bezpiecznikowych posiadają dodatkowe „bolce”, które wysuwają się w uszkodzonym ograniczniku [1]. W niektórych typach ograniczników stosowane są również wskaźniki trójpołożeniowe [3]. Wskazują one następujące stany ograniczników typu 2:

 • stan znamionowy, stwierdzający gotowość do poprawnego działania,
 • stan wskazujący na działanie na granicy poprawności, sygnalizujący zbliżającą się konieczność wymiany ogranicznika lub wkładki z warystorem,
 • stan uszkodzenia i odłączenia warystora od instalacji (cały ogranicznik lub tylko wkładkę z warystorem należy wymienić).

Ograniczniki mogą być monolityczne lub składać się z podstawy i wymiennego modułu warystorowego. Ogranicznik może również być wyposażony w dodatkowy zestyk zwierno-rozwierny (przełączalny), umożliwiający stworzenie obwodu elektrycznego, którego elementy, np. głośniki czy lampki, sygnalizują jego uszkodzenie w miejscu dowolnie wybranym przez użytkownika.

Dodatkowe zabezpieczenia nadprądowe

Właściwości ochronne ograniczników przepięć typu 2 określa się na podstawie badań doświadczalnych wykonywanych prądami i napięciami udarowymi. Zalecanym kształtem prądu wyładowczego In jest prąd udarowy o czasie narastania czoła 8 μs i czasie trwania do półszczytu na grzbiecie udaru 20 μs oraz wartościach szczytowych wybieranych z szeregu od kilkudziesięciu A do 20 kA. Największy prąd wyładowczy o kształcie 8/20 μs, który może przepłynąć przez ogranicznik, jest około dwukrotnie większy od prądu In.

Ograniczniki typu 2 najczęściej nie posiadają wewnętrznych zabezpieczeń zwarciowych i powinny być dodatkowo chronione przed skutkami zwarć. W tym celu stosuje się kaskadowe połączenie bezpiecznika i ogranicznika [1, 2]. Określając potrzebę stosowania dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego, należy porównać wartości znamionowych prądów IF1 zabezpieczeń nadprądowych stosowanych przed ogranicznikiem z dopuszczalnymi wartościami podawanymi przez producenta IDOP. W zależności od wyniwyników takiego porównania, należy stosować układ [1]:

 • IF1≤IDOP – bez dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych,
 • IF1≥IDOP – posiadający dodatkowe zabezpieczenie nadprądowe połączone szeregowo z ogranicznikiem.

Oceniając wpływ działających ograniczników typu 2 na pracę bezpieczników, należy mieć na uwadze ich odporności na działanie prądów udarowych o kształcie 8/20 μs. Przykładowe wartości prądów udarowych o kształcie 8/20 μs, których przepływ powoduje zadziałanie bezpieczników, przedstawiono na rysunku 1.

Współdziałanie z wyłącznikami różnicowoprądowymi

Układy połączeń ograniczników przepięć typu 2 są stosowane w układach sieci TN-S, TN-C-S, TN-C, TT oraz IT. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [6] w instalacji elektrycznej należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe i urządzenia ochrony przepięciowej. Ich wzajemne rozmieszczenie w instalacji nie powinno zmniejszać zadań ochronnych oraz ograniczać ciągłości dostawy energii elektrycznej. Umieszczenie układu ograniczników przepięć typu 2 za wyłącznikiem różnicowoprądowym powoduje oddziaływanie na wyłącznik przepływających prądów udarowych (rys. 2a), które mogą spowodować jego zniszczenie lub zbędne zadziałanie [1]. Zainstalowanie układu ograniczników przed wyłącznikiem różnicowoprądowym praktycznie eliminuje tego rodzaju zagrożenie (rys. 2b).

Normalizacja

W październiku 2006 roku norma PN-IEC 61643-1:2001 została zastąpiona przez normę PN-EN 61643-11:2006 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć. Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby. Norma opisuje urządzenia do ochrony przed skutkami bezpośredniego i pośredniego ododdziaływania pioruna lub innych przepięć przejściowych, przewidziane do instalowania w sieciach elektroenergetycznych i układach napięcia przemiennego 50/60 Hz o napięciu znamionowym do 1000 V (wartości skutecznej) [5]. Norma ta określa również zakres badań, jaki powinien przejść każdy ogranicznik (tab. 1.). W aktualizacji normy PN-EN 61643-11:2006/A11:2007, opublikowanym w kwietniu 2007 r., siedem dotychczasowych definicji zastąpiono nowymi oraz dodano 3 nowe definicje. Zmieniono całkowicie treść rozdziału 7, tablicę 2 oraz załącznik B.

W 2009 r. wprowadzono normę PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepięć. Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego, w której podano kryteria dotyczące wymagań oraz metod badań warystorów z tlenków metali [5]. Są one typowymi beziskiernikowymi ogranicznikami przepięć stosowanymi w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego. Opisany został sposób identyfikacji ogranicznika, znormalizowane parametry znamionowe, ogólna procedura badań oraz badania typu i wyrobu ograniczników. Podano definicje 70 terminów.

Badanie ograniczników

Praktycznie każda z firm produkujących ograniczniki przepięć posiada w ofercie przenośne urządzenia do testowania SPD. Wyposażone są one najczęściej w czytniki kodów kreskowych oraz umożliwiają wprowadzanie danych z klawiatury. Oznaczenia urządzeń ochronnych umożliwiają przyporządkowanie odpowiedniego testu oraz czasu jego trwania. Wbudowane interfejsy umożliwiają dokumentowanie wyników pomiarów w formie elektronicznej lub wydruku wyników testu [4]. Taka dokumentacja wymagana jest w zakładach petrochemicznych lub przepompowniach gazu.

Literatura

 1. A. Sowa, Kompleksowa ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, COSiW SEP, Warszawa 2005.
 2. R. Markowska, A. Sowa, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, seria „Zeszyty dla elektryków”, DW MEDIUM, Warszawa 2009.
 3. Materiały firmy Dehn.
 4. Materiały firmy Phoenix Contact.
 5. www.pkn.pl
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690,z późniejszymi zmianami.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Cenimy ludzi z pasją

Cenimy ludzi z pasją

Jaki jest cel i strategia działania Energy Group? – Celem podstawowym jest oczywiście satysfakcja klienta i każda firma może uzyskać taki efekt w inny sposób. Dla nas najważniejsza jest jakość i dobór...

Jaki jest cel i strategia działania Energy Group? – Celem podstawowym jest oczywiście satysfakcja klienta i każda firma może uzyskać taki efekt w inny sposób. Dla nas najważniejsza jest jakość i dobór optymalnego rozwiązania, przy czym dodatkowo staramy się zawsze być bezpośredni w kontaktach z klientem, a dzięki płaskiej strukturze firmy możemy w szybki i skuteczny sposób reagować na jego potrzeby. W większości nasi klienci z czasem stają się naszymi dobrymi znajomymi i wówczas ta satysfakcja w...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN budowane są na moc znamionową Sn ≤ 1000 kVA. W zależności od przeznaczenia, rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia....

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN budowane są na moc znamionową Sn ≤ 1000 kVA. W zależności od przeznaczenia, rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia. Produkowane są stacje budynkowe oraz słupowe.

Patrzę oczami klienta

Patrzę oczami klienta

Firma Transfer Multisort Elektronik powstała w 1990 r. jako niewielki rodzinny sklep, zajmujący się sprzedażą elementów elektronicznych do serwisu i drobnej produkcji. Podczas podróży na targi do Poznania...

Firma Transfer Multisort Elektronik powstała w 1990 r. jako niewielki rodzinny sklep, zajmujący się sprzedażą elementów elektronicznych do serwisu i drobnej produkcji. Podczas podróży na targi do Poznania wspólnie z mamą i bratem zastanawialiśmy się nad nazwą wówczas niedawno założonej firmy. Każdy preferował własne pomysły, więc aby sprawiedliwości stało się zadość, wybraliśmy od każdego po jednym słowie i połączyliśmy razem. Tak powstał Transfer Multisort Elektronik. Później oczywiście zaczęliśmy...

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Absolutna pewność zasilania

Absolutna pewność zasilania

Z moich obserwacji wynika, że z lokalnymi blackoutami, czyli lawinową utratą mocy w sieci energetycznej na znacznym obszarze, będziemy spotykać się coraz częściej. Wynika to z ciągle narastającego zapotrzebowania...

Z moich obserwacji wynika, że z lokalnymi blackoutami, czyli lawinową utratą mocy w sieci energetycznej na znacznym obszarze, będziemy spotykać się coraz częściej. Wynika to z ciągle narastającego zapotrzebowania na energię elektryczną. Między innymi dlatego właśnie obserwujemy wzrost zainteresowania firm i osób prywatnych zasilaczami awaryjnymi UPS oraz zespołami prądotwórczymi. W ciągu dwudziestu lat działalności wyposażyliśmy w nasze rozwiązania zasilania gwarantowanego kilkadziesiąt obiektów.

Rozdzielnice jak klocki lego

Rozdzielnice jak klocki lego

Hiszpańska firma Ormazabal, której jesteście Państwo przedstawicielem w Polsce, powstała 40 lat temu. Kiedy Hiszpania wstąpiła w 1986 r. do Unii Europejskiej, jej gospodarka zaczęła gwałtownie się rozwijać....

Hiszpańska firma Ormazabal, której jesteście Państwo przedstawicielem w Polsce, powstała 40 lat temu. Kiedy Hiszpania wstąpiła w 1986 r. do Unii Europejskiej, jej gospodarka zaczęła gwałtownie się rozwijać. To sytuacja trochę podobna do tej, w jakiej Polska znajduje się w tej chwili…

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do...

Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z niewłaściwie wykonanymi pracami przy ich montażu w obiektach budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego...

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

news 6,3 tys. samochodów elektrycznych w Polsce

6,3 tys. samochodów elektrycznych w Polsce

Jak wynika z Licznika elektromobilności, pod koniec lipca tego roku po krajowych drogach jeździło 6330 samochodów elektrycznych. Od stycznia do lipca zarejestrowano łącznie 2074 całkowicie elektrycznych...

Jak wynika z Licznika elektromobilności, pod koniec lipca tego roku po krajowych drogach jeździło 6330 samochodów elektrycznych. Od stycznia do lipca zarejestrowano łącznie 2074 całkowicie elektrycznych samochodów osobowych oraz hybrydy typu plug-in, czyli o 86% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną (część 1.)

Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną (część 1.)

Stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z zasobnikami energii (ładowanie napięciem DC) mogą odegrać znaczącą rolę w celu osiągnięcia zmniejszenia zależności systemu elektroenergetycznego od konwencjonalnych...

Stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z zasobnikami energii (ładowanie napięciem DC) mogą odegrać znaczącą rolę w celu osiągnięcia zmniejszenia zależności systemu elektroenergetycznego od konwencjonalnych źródeł energii (opartych na technologii spalania surowców). Zwiększający się udział pojazdów elektrycznych, w tym elektrycznych samochodów ciężarowych i autobusów, niesie ze sobą obawy o spełnienie ich potrzeb w zakresie ładowania ich baterii w różnych scenariuszach podróży.

news Skandynawia wprowadza nowości w ramach elektromobilności

Skandynawia wprowadza nowości w ramach elektromobilności

W miejscowości Fredericia w Danii uruchomiono nową, koncepcyjną stację ładowania pojazdów elektrycznych. To część większego planu, który zakłada stworzenie 48 stacji szybkiego ładowania z najwyższej jakości...

W miejscowości Fredericia w Danii uruchomiono nową, koncepcyjną stację ładowania pojazdów elektrycznych. To część większego planu, który zakłada stworzenie 48 stacji szybkiego ładowania z najwyższej jakości infrastrukturą przy duńskich, norweskich i szwedzkich autostradach.

news Elektryczny Triggo przeszedł testy na torze

Elektryczny Triggo przeszedł testy na torze

Jak podaje portal cire.pl, zaprojektowany przez polską firmę pojazd elektryczny Triggo, który obecnie jest testowany na ulicach Warszawy, przeszedł również próby na Torze Łódź. Firma zapowiada, że już...

Jak podaje portal cire.pl, zaprojektowany przez polską firmę pojazd elektryczny Triggo, który obecnie jest testowany na ulicach Warszawy, przeszedł również próby na Torze Łódź. Firma zapowiada, że już na jesieni pojawi się kolejna seria prototypów.

news Fundusz Niskoemisyjnego Transportu wesprze rowery i skutery z napędem elektrycznym

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu wesprze rowery i skutery z napędem elektrycznym

Ministerstwo Energii w rezultacie konsultacji projektu rozporządzenia określającego zasady działania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ma wesprzeć zakup elektrycznych rowerów i skuterów.

Ministerstwo Energii w rezultacie konsultacji projektu rozporządzenia określającego zasady działania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ma wesprzeć zakup elektrycznych rowerów i skuterów.

news W Watykanie uruchomiono pierwsze punkty ładowania samochodów elektrycznych

W Watykanie uruchomiono pierwsze punkty ładowania samochodów elektrycznych

W Watykanie pojawiło się pierwszych 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych. W sumie ma być ich 20.

W Watykanie pojawiło się pierwszych 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych. W sumie ma być ich 20.

news Audi uruchamia magazyn energii ze starych akumulatorów

Audi uruchamia magazyn energii ze starych akumulatorów

Audi uruchomiło cztery pierścienie na kampusie EUREF największą w Niemczech jednostkę magazynowania energii. Ma ona pojemność 1,9 MWh i zrobiona jest ze zużytych akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych...

Audi uruchomiło cztery pierścienie na kampusie EUREF największą w Niemczech jednostkę magazynowania energii. Ma ona pojemność 1,9 MWh i zrobiona jest ze zużytych akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych wcześniej w pojazdach testujących różne scenariusze interakcji pomiędzy samochodami elektrycznymi a siecią energetyczną. Celem projektu jest stworzenie inteligentnej sieci współpracy promującej transformację energetyczną.

news Ładowarki 100kW dla samochodów elektrycznych nowej generacji

Ładowarki 100kW dla samochodów elektrycznych nowej generacji

GreenWay Polska umożliwi kierowcom samochodów elektrycznych jeszcze szybsze ładowanie dzięki stacjom o mocy zwiększonej do 100 kW. Umożliwi to obsługę najnowocześniejszych, dopiero wchodzących na rynek,...

GreenWay Polska umożliwi kierowcom samochodów elektrycznych jeszcze szybsze ładowanie dzięki stacjom o mocy zwiększonej do 100 kW. Umożliwi to obsługę najnowocześniejszych, dopiero wchodzących na rynek, pojazdów elektrycznych nowej generacji i zwiększy wydajność istniejących stacji ładowania. W Polsce zmodyfikowane zostały już dwie stacje: w Magnolia Park Wrocław i Podium Park Kraków. Firma zapowiada, że wkrótce zostaną zmodernizowane także kolejne stacje.

news GreenWay wprowadza szybkie ładowarki o mocy 100kW

GreenWay wprowadza szybkie ładowarki o mocy 100kW

GreenWay Polska umożliwi kierowcom samochodów elektrycznych jeszcze szybsze ładowanie dzięki stacjom o mocy zwiększonej do 100 kW. Umożliwi to obsługę najnowocześniejszych, dopiero wchodzących na rynek,...

GreenWay Polska umożliwi kierowcom samochodów elektrycznych jeszcze szybsze ładowanie dzięki stacjom o mocy zwiększonej do 100 kW. Umożliwi to obsługę najnowocześniejszych, dopiero wchodzących na rynek, pojazdów elektrycznych nowej generacji i zwiększy wydajność istniejących stacji ładowania. Dwie stacje już zostały zmodyfikowane – Magnolia Park Wrocław i Podium Park Kraków.

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument...

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument ten został przygotowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Zespół Inżynierów Ryzyka Polskiej Izby Ubezpieczeń.”

news Europejska premiera K-surge na warszawskich targach

Europejska premiera K-surge na warszawskich targach

Na warszawskich targach ELEKTROTECHNIKA 2019 i ŚWIATŁO 2019, po raz pierwszy w Polsce i w Europie, zaprezentowała się południowokoreańska firma Koenone, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach...

Na warszawskich targach ELEKTROTECHNIKA 2019 i ŚWIATŁO 2019, po raz pierwszy w Polsce i w Europie, zaprezentowała się południowokoreańska firma Koenone, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach ochrony przeciwprzepięciowej, obejmujących produkcję ograniczników przepięć (SPD), analizę uszkodzeń udarowych i projektowanie środków ochrony wrażliwego sprzętu elektronicznego oraz innych odbiorników energii elektrycznej. Koenone jest również producentem wysokiej jakości filtrów.

Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Urządzenia stosowane w systemach niskosygnałowych, na przykład: teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych, automatyki, alarmu, włamania i napadu, nagłośnienia, czy sterowania, charakteryzują się zazwyczaj...

Urządzenia stosowane w systemach niskosygnałowych, na przykład: teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych, automatyki, alarmu, włamania i napadu, nagłośnienia, czy sterowania, charakteryzują się zazwyczaj niskimi poziomami odporności elektromagnetycznej od strony ich interfejsów sygnałowych. Jest to związane przede wszystkim ze stosowaniem w takich systemach coraz większej liczby wrażliwych układów elektronicznych podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.