elektro.info

news System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych...

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla w obecnej formie straciła sens swojej kontynuacji.

news Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z...

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., w listopadzie 2019 r. wyprodukowano w Polsce o 1 083,6 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie spadło o 374 GWh. Produkcja energii elektrycznej z OZE w listopadzie ub. roku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną...

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

mgr inż. Julian Wiatr | 2008-03-03
Zasada otrzymywania różnej liczby par biegunów w silniku dwubiegowym z przełączalnymi uzwojeniami: a) cztery bieguny,
b) dwa bieguny – sekcje łączone równolegle, c) dwa bieguny – sekcje łączone równolegle [1]

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Prędkość obrotową w tych silnikach można wyrazić wzorem [2]:

ei 3 2008 zastosowanie went wzor1
(1)

gdzie:

f – częstotliwość napięcia zasilającego, w [Hz],

p – liczba par biegunów silnika, w [-],

s – poślizg, w [-].

Zobacz także: Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Wśród różnych sposobów regulacji prędkości obrotowej silników klatkowych jednym z najczęstszych w zastosowaniach przemysłowych jest regulacja przez zmianę liczby par biegunów stojana. Zmiana ta polega na przełączeniu uzwojeń faz stojana silnika na różne liczby par biegunów. W tego rodzaju silnikach uzwojenie klatkowe wirnika może pracować przy dowolnej liczbie biegunów stojana (Czytaj więcej na ten temat).

Zastosowanie oddzielnych uzwojeń pozwala na uzyskanie różnych prędkości synchronicznych pola wirującego. W przypadku zastosowania przełączalnych uzwojeń stojana możliwe jest uzyskanie stosunku par biegunów 1:2. W takim przypadku każde uzwojenie stojana składa się z dwóch jednakowych sekcji.

Zmiana kierunku prądu w jednym z nich umożliwia zmianę liczby biegunów. Zasada tworzenia zmiany liczby biegunów w silniku dwubiegowym została przedstawiona na rysunku 1.

Zobacz także: Przegląd przekształtników do zasilania silników reluktancyjnych

Silniki wielobiegowe mogą być budowane jako czterobiegowe o dwóch oddzielnie przełączanych uzwojeniach lub jako trójbiegowe, w których jedno uzwojenie jest przełączalne, a drugie wykonane na jedną liczbę par biegunów. Bardzo ważną cechą silników wielobiegowych jest to, że są one budowane na jedną wartość napięcia zasilania. W praktyce najczęściej stosowane są silniki dwubiegowe z uzwojeniami w układzie Dahlandera. Układ uzwojeń tych silników umożliwia łączenie w trójkąt lub w podwójną gwiazdę (Δ/YY). Układ połączeń uzwojeń w takim silniku przedstawia rysunek 2. (taki silnik ma wyprowadzonych sześć zacisków na tabliczkę zaciskową). Cechą charakterystyczną silnika dwubiegowego z uzwojeniami Δ/YY jest nieznaczna różnica mocy przy połączeniu w Δ w stosunku do połączenia w YY [1]:

Silnik ten jest traktowany jako silnik na stałą moc i nadaje się do napędów prostych obrabiarek. Charakterystyki mechaniczne silnika dwubiegowego w wykonaniu trojkąt – podwójna gwiazda zostały przedstawione na rysunku 4.

Inną konstrukcją silników dwubiegowych są wykonania o połączeniach uzwojeń w układ Y/YY, w których stosunek mocy wynosi [1]:

ei 3 2008 zastosowanie went wzor3
(3)

Schemat połączeń uzwojeń takiego silnika przedstawia rysunek 3. Silniki tego typu znajdują zastosowanie w napędach wentylatorów.

Przykładem zastosowania dwubiegowego silnika o układzie połączeń uzwojeń Y/YY może być pomieszczenie ładowania akumulatorów, gdzie przy załączonym ładowaniu baterii musi być uruchomiona wentylacja. Intensywność wymiany powietrza dobiera się z uwzględnieniem różnych czynników, takich jak prąd ładowania oraz kubatura pomieszczenia. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydziela się wodór, który tworzy mieszaninę z powietrzem, szybko uzyskującą Dolną Granicę Wybuchowości (DGW), pomieszczenie ładowania musi zostać wyposażone w system detekcji tego stężenia. Służy on do wykrywania zagrożenia wybuchowego i ma na celu sterowanie wentylacją tak, aby nie dopuścić do stężenia określanego jako DGW.

Zobacz także: Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

Samo stężenie składnika palnego w określonym przedziale wybuchowości nie powoduje wybuchu. Do powstania wybuchu potrzebna jest jeszcze pewna energia, której inicjatorami mogą być takie czynniki jak na przykład iskry powstałe podczas pracy urządzeń i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do niebezpiecznie wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne i elektrostatyczne.

Energia ta nazywana jest minimalną energią zapłonu Emin i definiowana jako najmniejsza energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego wyładowanie powoduje zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w określonych warunkach badania. W przypadku gazów i par minimalną energię zapłonu oznacza się dla składników stechiometrycznych, zaś dla pyłów – dla mieszanin bogatych w paliwo (powyżej składu stechiometrycznego). Są to warunki optymalne pod względem składu mieszaniny.

Wartość minimalnej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem pochodzącego od istniejących w rozpatrywanym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry pochodzące od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, a także iskry mechaniczne. Przykładową zależność energii zapłonowej w zależności od składu mieszaniny wodoru z powietrzem przedstawia rysunek 5.

Wentylacja pomieszczeń ładowania akumulatorów powinna umożliwić odpowiednią liczbę cyklów wymiany powietrza na godzinę, którą należy wyznaczyć ze wzoru [13]:

ei 3 2008 zastosowanie went wzor4
(4)
ei 3 2008 zastosowanie went wzor5
(5)

gdzie:

r=25 – współczynnik rozcieńczenia,

w=0,00042 [m3/h] – ilość wodoru wytwarzanego przez prąd ładowania równy 1 A,

s=5 – współczynnik bezpieczeństwa,

n – liczba ogniw,

Ilad – prąd ładowania,

V– kubatura wentylowanych pomieszczeń, w [m3],

– wymagane natężenie przepływu powietrza, w [m3],

k – wymagana liczba cykli wymiany powietrza w ciągu godziny.

Należy też stosować dwubiegowe wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym (oznaczenie Ex). Przeciwwybuchowe dwubiegowe wentylatory wywiewne należy ustawić poza pomieszczeniami ładowania (przechowywania akumulatorów). Otwór ssawny należy tak usytuować, aby wywiewane było powietrze spod sufitu oraz znad posadzki. Czerpnię powietrza należy tak usytuować, aby dolna krawędź znajdowała się na wysokości nie niższej niż 2 m nad poziomem podłogi.

System wentylacji należy wyposażyć w automatykę detekcji stężenia wodoru, która w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości spowoduje automatyczne uruchomienie wyższych obrotów silnika napędowego. Wentylatory powinny posiadać możliwość ręcznego uruchomienia z zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Ręczne uruchomienie wentylacji powinno następować w stanie awaryjnym sygnalizowanym przez system detekcji wodoru lub przed każdym wejściem do pomieszczenia ładowania akumulatorów.

Osobnego projektu wymaga zaś wentylacja pomieszczeń ładowania akumulatorów kwasowych oraz zasadowych. Okna pomieszczeń ładowania oraz przechowywania akumulatorów należy zabezpieczyć z zewnątrz siatką o oczkach 2×2 cm, która musi być odporna na działanie elektrolitu. Wentylator po włączeniu ładowania akumulatorów zostaje uruchomiony (ręcznie przez obsługę lub automatycznie), pozwalając na odpowiednią liczbę cykli wymiany powietrza, stosownie do kubatury pomieszczenia.

W przypadku wykrycia przez system detekcji stężenia wodoru powyżej 30 % DGW, automatycznie następuje przełączenie uzwojeń silnika napędowego wentylatora na wyższe obroty. Wzrost obrotów silnika powoduje zwiększenie intensywności wymiany powietrza. Układ detekcji stężenia wodoru powoduje również uruchomienie sygnalizacji dźwiękowo- akustycznej. Po zmniejszeniu się stężenia wodoru w powietrzu, automatycznie zostają załączone niższe obroty silnika napędzającego wentylator.

Zastosowanie układu detekcji stężenia wodoru współpracującego z silnikiem napędowym wentylacji pomieszczenia ładowania akumulatorów pozwala na niekwalifikowanie tego pomieszczenia do kategorii zagrożenia wybuchem. Zgodnie z § 31 pkt. 5 rozporządzenia [14], pomieszczenie, w którym może wytwarzać się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem. Projektując układ detekcji i wentylacji pomieszczenia ładowania akumulatorów należy pamiętać o zastosowaniu wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym (instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem opisał inż. Michał Świerżewski w „elektro.info” w numerach 9 - 10/2007).

Wentylator z silnikiem dwubiegowym może także znaleźć zastosowanie w układzie wentylacji pomieszczeń magazynowych, gdzie w czasie godzin pracy personelu wymagana jest zwiększona intensywność wymiany powietrza, a poza tym czasem może być ona znacznie mniejsza. Przykład sterowania wentylatorem dwubiegowym w magazynie przemysłowym przedstawia rysunek 6. Widoczny na nim zegar sterujący przełącza układ połączeń silnika zgodnie z ustawionym programem pracy przedstawionym na rysunku 7.

Literatura

1. J. Sidorowicz, Napęd elektryczny i jego sterowanie, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

2. S. Niestępski, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski, Projektowanie sieci elektroenergetycznych. Instalacje elektroenergetyczne, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

3. Katalogi firmy „Gazex”.

4. M. Świerżewski, Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem – materiały XL Konferencji KRGB, Warszawa, 17 maja 2007 r.

5. W. Latek, Zarys maszyn elektrycznych, WNT, Warszawa 1978.

6. Materiały archiwalne Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszym zmianami).

8. Notatki własne autora ze Studium Podyplomowego Bezpieczeństwo Budowli, Szkoła Główna Służby Pożarniczej 2003/2004.

9. Wytyczne projektowania instalacji wentylacji w budownictwie zaplecza technicznego motoryzacji, Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Nr 237/GB-132/71.

10. DIN 12923/4 Laboreinrichttungen. Abzüge.

11. Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z 30 lipca 1987 roku w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorów (MP nr 21/1987) (rozporządzenie unieważnione, zastosowane jako wiedza techniczna).

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 10/2004, poz. 1860).

13. Kecknagel – Poradnik. Ogrzewanie + klimatyzacja. 1994/1995 (zastosowany jako zbiór wiedzy technicznej).

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (DzU nr 8/2006, poz. 563).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych...

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych zdarzają się awarie spowodowane różnymi przyczynami technicznymi lub oddziaływaniem warunków środowiskowych, wprowadza się klasyfikację odbiorników ze względu na skutki, jakie może spowodować przerwa w zasilaniu.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 10

Elektryczne niechlujstwo - cz. 10

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu z cyklu „Elektryczne niechlujstwo” wielu naszych Czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące zły stan urządzeń i instalacji elektrycznych, które ciągle znajdują się...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu z cyklu „Elektryczne niechlujstwo” wielu naszych Czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące zły stan urządzeń i instalacji elektrycznych, które ciągle znajdują się w eksploatacji.

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła...

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i...

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Norma ta jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów obiektów budowlanych, zakładów pracy, obiektów publicznych. Zakres normy obejmuje wymagania oświetlenia dla miejsc pracy na zewnątrz, które powinny zaspakajać potrzebę...

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznej nn (część 4.)

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznej nn (część 4.)

Pomiar impedancji pętli zwarcia w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest trudny do praktycznego wykonania z uwagi na zmieniającą się w czasie zwarcia reaktancję generatora i brak dostępnych...

Pomiar impedancji pętli zwarcia w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest trudny do praktycznego wykonania z uwagi na zmieniającą się w czasie zwarcia reaktancję generatora i brak dostępnych na rynku przyrządów pomiarowych pozwalających na wykonanie takiego pomiaru. Oszacowanie skuteczności samoczynnego wyłączenia zabezpieczeń w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest możliwe na drodze obliczeniowej i ma charakter przybliżony.

Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru (część 1.)

Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru (część 1.)

W artykule zostały wyjaśnione zjawiska wzrostu rezystancji przewodu powodowane przez wzrost temperatury podczas pożaru w budynkach oraz problemy związane z zasilaniem urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować...

W artykule zostały wyjaśnione zjawiska wzrostu rezystancji przewodu powodowane przez wzrost temperatury podczas pożaru w budynkach oraz problemy związane z zasilaniem urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przedstawione w artykule zasady doboru przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, nie zostały określone w normach przedmiotowych oraz obowiązujących przepisach techniczno-prawnych.

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Uproszczony projekt sterowania wentylatorem oddymiającym

Uproszczony projekt sterowania wentylatorem oddymiającym

Budynek znajduje się w eksploatacji. Podczas kontroli stanu technicznego stwierdzono brak właściwej wentylacji, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych.

Budynek znajduje się w eksploatacji. Podczas kontroli stanu technicznego stwierdzono brak właściwej wentylacji, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków i ich usytuowania zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,...

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków i ich usytuowania zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) [1]. W rozporządzeniu tym określono pięć klas odporności ogniowej budynków: A, B, C, D, E. Każdej klasie przypisane są odpowiednie wymagania co do konstrukcji ścian i stropów.

Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle

Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle

W niektórych przypadkach zachodzi konieczność prowadzenia przewodów układanych równolegle, przeznaczonych do zasilania jednego odbiornika lub rozdzielnicy. Najczęściej ma to miejsce, gdy wymagany przekrój...

W niektórych przypadkach zachodzi konieczność prowadzenia przewodów układanych równolegle, przeznaczonych do zasilania jednego odbiornika lub rozdzielnicy. Najczęściej ma to miejsce, gdy wymagany przekrój pojedynczej żyły przewodu zasilającego jest większy od przekroju przewodu dostępnego w handlu, lub gdy promień gięcia jest zbyt duży. Często ten problem występuje przy projektowaniu i budowie układów zasilania awaryjnego i gwarantowanego, gdzie zastosowano źródła o dużych mocach. W niektórych przypadkach...

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych (część 2.)

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych (część 2.)

W numerze 5/09 publikowaliśmy I część artykułu, w której zostały wyjaśnione zasady doboru przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, a także ze względu na prądy zwarciowe oraz spadek...

W numerze 5/09 publikowaliśmy I część artykułu, w której zostały wyjaśnione zasady doboru przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, a także ze względu na prądy zwarciowe oraz spadek napięcia. W drugiej części artykułu zostaną wyjaśnione dalsze wymagania, jakie muszą spełnić przewody zasilające odbiornik energii elektrycznej w normalnych warunkach eksploatacji oraz w czasie pożaru.

Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (część 1.)

Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (część 1.)

W dwuczęściowym artykule o doborze przewodów w instalacjach elektrycznych zostały opisane podstawowe zasady doboru przewodów. Zamieszczono w nich również zasady obliczania spodziewanego prądu obciążenia...

W dwuczęściowym artykule o doborze przewodów w instalacjach elektrycznych zostały opisane podstawowe zasady doboru przewodów. Zamieszczono w nich również zasady obliczania spodziewanego prądu obciążenia oraz wstępnego doboru zabezpieczeń do ochrony obwodów zasilających różne odbiorniki energii elektrycznej. Kontynuujemy tę tematykę, dlatego w tym numerze więcej miejsca poświęcimy zasadom doboru zabezpieczeń oraz projektowania właściwej selektywności działania poszczególnych stopni zabezpieczeń.

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych (część 1.)

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych (część 1.)

Przewody w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia dobiera się na następujące warunki: -wytrzymałość mechaniczną, -obciążalność długotrwałą, -przeciążalność, -spadek napięcia, -warunki...

Przewody w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia dobiera się na następujące warunki: -wytrzymałość mechaniczną, -obciążalność długotrwałą, -przeciążalność, -spadek napięcia, -warunki zwarciowe, -samoczynne wyłączenie dla celów ochrony przeciwporażeniowej.

Ochrona przepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i gwarantowanego

Ochrona przepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i gwarantowanego

W instalacjach zasilających zasilacze UPS należy ograniczać przepięcia do poziomu wytrzymywanego przez te urządzenia oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne, które są przez nie zasilane. Podstawą doboru...

W instalacjach zasilających zasilacze UPS należy ograniczać przepięcia do poziomu wytrzymywanego przez te urządzenia oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne, które są przez nie zasilane. Podstawą doboru ograniczników przepięć jest odporność udarowa zasilaczy UPS oraz urządzeń przez nie zasilanych. Dobierając ograniczniki przepięć (SPD) należy uwzględnić konieczność pozostawienia marginesu bezpieczeństwa pomiędzy poziomem odporności udarowej zasilacza UPS a poziomem ochronnym układu ograniczników.

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu...

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu na wartość wskaźnika zagrożenia piorunowego.

Jeleniogórska energetyka wodna. Wybrane małe elektrownie wodne

Jeleniogórska energetyka wodna. Wybrane małe elektrownie wodne

Trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez dostępu do energii elektrycznej, która stanowi ekologicznie najczystszy rodzaj energii. W światowej produkcji energii elektrycznej dominujące znaczenie...

Trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez dostępu do energii elektrycznej, która stanowi ekologicznie najczystszy rodzaj energii. W światowej produkcji energii elektrycznej dominujące znaczenie mają ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz uran. Surowce te w wyniku przemian energetycznych wpływają na znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a duża konsumpcja energii elektrycznej powoduje szybkie zmniejszanie się zapasów tych surowców. Prowadzi to do konieczności poszukiwania...

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Budynek użyteczności publicznej jest zasilany z dwóch stacji transformatorowych Tr1 15/0,4 kV o mocy 400 kVA oraz Tr2 15/0,4 kV o mocy 250 kVA. Na budynku jest zainstalowane złącze kablowe ZK-2b. Budynek...

Budynek użyteczności publicznej jest zasilany z dwóch stacji transformatorowych Tr1 15/0,4 kV o mocy 400 kVA oraz Tr2 15/0,4 kV o mocy 250 kVA. Na budynku jest zainstalowane złącze kablowe ZK-2b. Budynek jest zasilany dwoma liniami kablowymi YAKXS 4×120, o długości odpowiednio: Tr 1: l1=200 m, Tr 2: l2=350 m. Moc zapotrzebowana przez budynek wynosi Pz=80 kW, cosϕz=0,8.

Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (część 2.)

Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (część 2.)

Kontynuujemy tematykę związaną z doborem zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (w „elektro.info” 11/2009 publikowaliśmy cz. 1. artykułu). Tym razem więcej miejsca poświęcimy zagadnieniom związanym...

Kontynuujemy tematykę związaną z doborem zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (w „elektro.info” 11/2009 publikowaliśmy cz. 1. artykułu). Tym razem więcej miejsca poświęcimy zagadnieniom związanym z selektywnością działania zabezpieczeń przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 2.).

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 2.).

Urządzenia elektryczne Ex są przeznaczone, w całości lub w częściowo, do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, akumulowania, pomiarów, przetwarzania i pobierania energii elektrycznej oraz urządzeń telekomunikacji,...

Urządzenia elektryczne Ex są przeznaczone, w całości lub w częściowo, do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, akumulowania, pomiarów, przetwarzania i pobierania energii elektrycznej oraz urządzeń telekomunikacji, w których konstrukcji lub sposobie działania zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia wykluczające lub znacznie ograniczające możliwości zainicjowania wybuchu przez iskry lub temperaturę, powstałe podczas pracy lub awarii.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność...

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność poszczególnych kondygnacji artykuł został ograniczony tylko do IV piętra I klatki schodowej. Zestawienie materiałów zamieszczone na końcu artykułu podaje ilość materiałów w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Obliczanie energii zapotrzebowanej przez oświetlenie wbudowane

Obliczanie energii zapotrzebowanej przez oświetlenie wbudowane

W 2008 roku zostały wprowadzone zmiany do przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków w zakresie określania ich charakterystyki energetycznej wynikającej z dyrektywy nr 2002/91/WE Parlamentu...

W 2008 roku zostały wprowadzone zmiany do przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków w zakresie określania ich charakterystyki energetycznej wynikającej z dyrektywy nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.