elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa pożarowego należy również rozumieć bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym z urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo ekip ratowniczych jest dźwig przeznaczony dla straży pożarnej. Dźwig ten jest zaliczony do urządzeń technicznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, przez co jego układ zasilania musi dostarczać energię elektryczną przez czas trwania akcji ratowniczej.

Zobacz także

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje...

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje jeden agregat pompowy jako rezerwa) musi spełniać wysokie wymagania co do niezawodności. Współczesna technika napędu elektrycznego umożliwia ekonomiczną regulację ciśnienia i wydajności tych pomp. Jednak w praktyce nadal większość układów napędowych pomp zasilających stanowią sprzęgła hydrokinetyczne...

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników,...

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego....

Szczegółowe wymagania dotyczące użytkowania dźwigu przez straż pożarną zostały określone w normie PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej oraz w normie PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w czasie pożaru.

Zgodnie z definicją zawartą w części 71 ww. normy, przez dźwig przeznaczony dla straży pożarnej należy rozumieć urządzenie przeznaczone do użytku pasażerów, mające dodatkowe zabezpieczenia oraz elementy sterowania i sygnalizacji, które umożliwiają użytkowanie dźwigu pod bezpośrednią kontrolą straży pożarnej. Ponieważ w czasie pożaru eksploatacja dźwigu przebiega w warunkach ekstremalnych (patrz rysunek 3., na którym przedstawiono zależność wzrostu temperatury funkcji czasu trwania pożaru) szczególne wymagania stawiane są jego konstrukcji oraz układom sterowania i zasilania. Zasilanie musi być realizowane w sposób ciągły z wykorzystaniem przewodów odpornych na działanie ognia przez czas eksploatacji dźwigu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Automatyka dźwigu przeznaczonego dla straży pożarnej musi zapewniać dwie fazy:

 •  faza I: priorytetowe wezwanie dźwigu dla straży pożarnej,
 •  faza II: użytkowanie dźwigu sterowanego przez straż pożarną.

Wezwanie priorytetowe dźwigu (zainicjowanie fazy I może zostać uruchomione ręcznie, a sterowanie ręczne stosowane jest tylko w uzasadnionych przypadkach i realizowane z wykorzystaniem Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP), który musi być zainstalowany w pobliżu Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP) lub automatycznie). W przypadku automatycznego wezwania dźwigu, jego uruchomieniem powinna sterować Centralka Sygnalizacji Pożarowej. Sygnał wystawiony przez czujki pożarowe po zweryfikowaniu przez CSP powinien zostać skierowany do Głównej Tablicy Sterującej Dźwigu (GTSD). Układ sterowania może zostać wyposażony w ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP), który należy zainstalować w pobliżu CSP.

Po otrzymaniu sygnału pożarowego dźwig powinien bezzwłocznie zjechać na poziom dostępu dla straży pożarnej i pozostać tam z otwartymi drzwiami. Ponowne uruchomienie dźwigu może nastąpić dopiero po ręcznym uruchomieniu łącznika, który powinien zostać zainstalowany w przedsionku dźwigowym na poziomie dostępu dla straży pożarnej. Schemat blokowy sterowania dźwigu przeznaczonego dla straży pożarnej przedstawia rysunek 1. Pojawienie się sygnału alarmu pożarowego musi spowodować:

 •  działanie wszystkich elementów sterowniczych dźwigu, które powinny skasować wszystkie zapamiętane wezwania i dyspozycje oraz zablokować układ sterowania dostępny w kabinie dźwigu i na wszystkich piętrach za wyjątkiem przycisków alarmowego oraz otwierania drzwi,
 •  po dojechaniu dźwigu na poziom dostępny dla straży pożarnej jego zatrzymanie oraz otwarcie drzwi przystankowych i kabinowych,
 •  w przypadku, gdy dźwig oddala się od poziomu dostępnego dla straży pożarnej, należy spowodować jego zatrzymanie na najbliższym możliwym przystanku, bez otwierania drzwi, a następnie powrót na poziom dostępny dla straży pożarnej,
 •  uruchomienie systemu łączności dla straży pożarnej (system interkom lub TV – nie jest dopuszczalne stosowanie w tym celu telefonu).

Dźwig przeznaczony dla straży pożarnej powinien zostać wyposażony w akustyczny sygnał dźwiękowy sygnalizujący jazdę kontrolną realizowaną bez sygnału wystawianego przez system alarmu pożarowego. Uruchomienie dla celów kontrolnych może zostać zrealizowane wyłącznie przez uruchomienie łącznika dźwigu dostępnego wyłącznie dla straży pożarnej. Dźwig po zatrzymaniu się na poziomie dostępnym dla straży pożarnej może zostać uruchomiony przez łącznik dostępny wyłącznie dla straży pożarnej – zapoczątkowanie fazy I.

Po uruchomieniu łącznika dźwigu musi nastąpić włączenie oświetlenia maszynowni oraz szybu dźwigu oraz uruchomienie kabinowego panelu sterującego przeznaczonego dla straży pożarnej. Kabinowy panel sterowania przeznaczony dla straży pożarnej musi zapewnić wykonanie następujących funkcji:

 • umożliwiać uruchomienie dźwigu dopiero po uruchomieniu łącznika dźwigu dla straży pożarnej (tylko w przypadku, gdy priorytetowe wezwanie dźwigu, faza I, zostało zainicjowane przez sygnał zewnętrzny),
 •  uniemożliwiać rejestrację większej liczby dyspozycji niż jedna, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dźwig jest podczas jazdy, wówczas podanie kolejnej dyspozycji powinno umożliwić skasowanie poprzedniej. Kabina dźwigu znajdująca się w trakcie jazdy po otrzymaniu nowej dyspozycji i skasowaniu poprzedniej powinna dojechać tylko do przystanku wskazanego w nowej dyspozycji,
 • zarejestrowanie dyspozycji kabinowej powinno umożliwić jazdę dźwigu tylko do wskazanego przystanku w dyspozycji i jego zatrzymanie się z zamkniętymi drzwiami, których otwarcie powinno być możliwe po ręcznym podaniu sygnału przyciskiem kabinowym oznaczonym jako „otwieranie drzwi” (zwolnienie przycisku przed całkowitym otwarciem się drzwi powinno spowodować ich automatyczne ponowne zamknięcie, natomiast całkowite otwarcie się drzwi powinno spowodować ich pozostawanie w tej pozycji do chwili podania nowej dyspozycji z kabinowego panelu sterowania –„zamknięcie drzwi”. Urządzenie do ponownego otwierania drzwi dźwigu powinno działać nadal jak w fazie I,
 • dźwig dla straży pożarnej powinien powrócić do poziomu dostępu dla straży pożarnej po przełączeniu łącznika tego dźwigu w pozycję oznaczoną jako „0” oraz przy powtórnym przełączeniu na poprzednią pozycję oznaczoną jako „1”, w celu powtórzenia fazy I – wymóg ten nie znajduje zastosowania w przypadku instalowania łącznika dźwigu dla straży pożarnej w kabinie dźwigu. W przypadku instalowania łącznika w kabinie dźwigu, jego uruchomienie powinno być możliwe za pomocą kluczyka, a położenia „1” oraz „0” należy jednoznacznie określić piktogramem instalowanym nad przełącznikiem.

Zastosowanie przełącznika kluczykowego instalowanego w kabinie dźwigu przeznaczonego dla straży pożarnej wymusza następujące wymagania:

 • w przypadku załączenia sterowania dźwigu przez straż pożarną łącznikiem dostępnym z poziomu dostępu dla straży pożarnej, w celu uruchomienia kabiny dźwigu kluczykowy łącznik kabinowy musi zostać przestawiony w pozycję „1”,
 • w przypadku pozostawania dźwigu na innym przystanku niż poziom dostępu dla straży pożarnej, gdy łącznik kabinowy nie został przestawiony w pozycję „1” i znajduje się w pozycji „0”, dalszy ruch kabiny dźwigu musi zostać uniemożliwiony z jednoczesnym otwarciem drzwi.

Oprócz tych podstawowych wymagań automatyka dźwigu musi umożliwiać:

 • wyświetlanie dyspozycji na kabinowym panelu sterowania,
 • wskazywać aktualne położenie dźwigu zarówno na panelu kabinowym, jak i na wyświetlaczu zainstalowanym na poziomie dostępu dla straży pożarnej oraz pozostawać w pozycji przeznaczenia do chwili otrzymania nowej dyspozycji,
 • działanie systemu łączności pomiędzy kabiną a pomieszczeniem dyspozytorskim.

Każdorazowe przełączenie łączników sterujących dla straży pożarnej do pozycji „0” powinno gwarantować powrót do normalnego stanu funkcjonowania dźwigu, ale po powrocie kabiny do poziomu dostępu dla straży pożarnej. Należy również zagwarantować ciągłość zasilania dźwigu przeznaczonego dla straży pożarnej, co oznacza zasilanie jego maszynowni oraz automatyki z obwodów nieobjętych działaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wymagania dotyczące zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Należy jednak zauważyć, że wymagania te są bardzo ogólne i określają jako warunek podstawowy ciągłość dostaw energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Projektant elektryk, który wykonuje projekt zasilania dźwigu przeznaczonego dla ekip ratowniczych, musi mieć świadomość, że rezystancja przewodów podczas pożaru znacząco wzrasta. W miarę precyzyjnie wzrost rezystancji przewodów można określić z wykładniczego wzoru, stanowiącego uogólnienie prawa Wiedemanna – Franza – Lorentza:

ei 7 8 2011 wymagania stawiane dzwigom wzor 1

Wzór 1

gdzie:

Rυ – rezystancja przewodu w temperaturze Tk, w [?],

Tυ – temperatura końcowa, w której oblicza się rezystancję przewodu Rυ, w [K],

R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C (293,16 K), w [Ω].

Wzrost rezystancji przewodów zasilających skutkuje zwiększonymi spadkami napięć oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania.

Zagadnienia te precyzuje norma N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Tak określana rezystancja kabla (przewodu) jest sumą arytmetyczną rezystancji odcinka zakwalifikowanego do strefy, która może znaleźć się w strefie gorącej, oraz rezystancji odcinka przewodu zakwalifikowanego do strefy nieobjętej pożarem (tzw. strefa zimna). Rezystancja ta będzie zawsze większa od rezystancji odniesionej do normalnych warunków pracy rozpatrywanego odcinka kabla (przewodu). W tabeli 1. zostały przedstawione przykładowe współczynniki wzrostu rezystancji żył kabla (przewodu) ułożonego częściowo w strefie gorącej i częściowo w strefie zimnej w warunkach pożaru.

Na rysunku 2. została przedstawiona zmienność współczynnika korekcyjnego kp wyznaczonego ze wzoru (1) w zależności od udziału strefy gorącej do długości trasy kabla lub przewodu.

Spodziewany wzrost temperatury można odczytać z krzywej pożarowej, określanej jako krzywa normowa lub celulozowa „temperatura – czas”, przedstawionej na rysunku 3. Krzywe pożarowe, zgodnie z którymi prowadzone są badania ogniowe w laboratoriach, zostały określone w normie EN 1363:1999-2 Fire resistance test. Part 2: Alternative and additional procedures. Norma ta określa ponadto krzywą tunelową, krzywą pożarową zewnętrzną, krzywą pożarową węglowodorową oraz krzywą pożarową pełzającą. W odniesieniu do budynków zastosowanie znajduje tylko krzywa celulozowa, przez co opis pozostałych krzywych został pominięty.

Wymagany przekrój przewodów zasilających silnik dźwigu przeznaczonego dla ekip ratowniczych można wyznaczyć ze wzoru, w którym został uwzględniony współczynnik wzrostu rezystancji przewodu kp, spowodowany działaniem temperatury pożarowej:

ei 7 8 2011 wymagania stawiane dzwigom wzor 2

Wzór 2

gdzie:

ΔUr% – dopuszczalny spadek napięcia przy rozruchu silnika, w [%] (należy przyjmować wartość 10%),

l – długość przewodu zasilającego, w [m],

Un – napięcie znamionowe silnika, w [V],

cosφr – współczynnik mocy silnika podczas rozruchu, w [-],

X=x'·l – reaktancja przewodu (linii) zasilającej, w [Ω],

x' – jednostkowa reaktancja przewodów, przyjmowana jako:

a) dla linii kablowych [16]:

 •  U<1 kV: x'=0,08, w [Ω/km],
 •  U?1 kV: x'=0,1, w [Ω/km],

b) dla instalacji nn [20]:

 •  układanych w rurze stalowej: 0,15, w [Ω/km],
 •  układanych bez rury: 0,15, w [Ω/km].

Ir – prąd rozruchowy silnika, w [A],

kp – współczynnik poprawkowy uwzględniający wzrost rezystancji przewodu spowodowany działaniem temperatury, zgodnie z tabelą 2., w [-],

γ – konduktywność przewodu zasilającego, w [m/(Ω·mm2)],

 •  w warunkach pracy ustalonej:
ei 7 8 2011 wymagania stawiane dzwigom wzor 4 1

Wzór 3

gdzie:

ΔUdop – dopuszczalny spadek napięcia określony w normie EN 60364-5-525 Electrical installations in buildings. Selection and erection of equipment. Voltage drop in consumer installations (ΔUdop – ≤4% – liczone od złącza budynku).

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzić na zasadach określonych w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, po uwzględnieniu współczynnika kp, wzrostu rezystancji przewodu powodowanej działaniem wysokiej temperatury.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego...

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wyposażonym w sygnalizację ciągłości obwodu sterowania oraz stanu położenia styków aparatu wykonawczego

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wyposażonym w sygnalizację ciągłości obwodu sterowania oraz stanu położenia styków aparatu wykonawczego

Autorzy pokazują modelowe rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej. Podają podstawy opracowania, wyciąg z warunków technicznych, opis...

Autorzy pokazują modelowe rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej. Podają podstawy opracowania, wyciąg z warunków technicznych, opis stanu istniejącego i projektowanego, metodykę obliczeniową w oparciu o wzory matematyczne, schematy. Formułują tez uwagi końcowe.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (część 2.) Mity a rzeczywistość

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (część 2.) Mity a rzeczywistość

Drugi odcinek artykułu dotyczy niezawodności różnych układów przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP), problemów eksplotacyjnych baterii akumulatorów stanowiących wyposażenie zasilaczy stosowanych w obwodach...

Drugi odcinek artykułu dotyczy niezawodności różnych układów przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP), problemów eksplotacyjnych baterii akumulatorów stanowiących wyposażenie zasilaczy stosowanych w obwodach bezpieczeństwa, sprawy zagrożeń wybuchowych stwarzanych przez wydzielający się wodór i wymogu badania stanu technicznego akumulatorów przez kontrolne rozładowania oraz konieczności konstruowania PWP zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 005, która nie przewiduje instalacji zasilacza UZS w układzie...

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - mity a rzeczywistość

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - mity a rzeczywistość

Autorzy omawiają aktualne rozwiązania techniczne przeciwpożarowych wyłączników prądu w świetle ścierania się różnych poglądów środowisk zawodowych pożarników i elektryków oraz uwag do Rozporządzenia Ministra...

Autorzy omawiają aktualne rozwiązania techniczne przeciwpożarowych wyłączników prądu w świetle ścierania się różnych poglądów środowisk zawodowych pożarników i elektryków oraz uwag do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ciągłości zasilania obiektów o znaczeniu krytycznym - analiza niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ciągłości zasilania obiektów o znaczeniu krytycznym - analiza niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu

Artykuł został poddany recenzjom przez pracowników naukowych różnych uczelni technicznych zajmujących się zasilaniem obiektów budowlanych oraz biegłych sądowych z zakresu zasilania urządzeń przeciwpożarowych....

Artykuł został poddany recenzjom przez pracowników naukowych różnych uczelni technicznych zajmujących się zasilaniem obiektów budowlanych oraz biegłych sądowych z zakresu zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przedstawione w artykule rozwiązania układowe są przykładowe i mogą być dalej rozbudowywane w zależności od potrzeb.

Urządzenie piorunochronne a zagrożenie pożarowe budynków

Urządzenie piorunochronne a zagrożenie pożarowe budynków

Artykuł opisuje zagrożenie pożarowe związane z wyładowaniami atmosferycznymi trafiającymi w budynki lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Autor zwraca uwagę na skutki oddziaływania pioruna na obiekt oraz przedstawia...

Artykuł opisuje zagrożenie pożarowe związane z wyładowaniami atmosferycznymi trafiającymi w budynki lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Autor zwraca uwagę na skutki oddziaływania pioruna na obiekt oraz przedstawia ocenę ryzyka zgodnie z zapisami normy EN 62305, a także omawia też podstawowe błędy projektowe i wykonawcze, które mogą zwiększyć zagrożenie pożarowe obiektu.

Elektryczne urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej

Elektryczne urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące sieci i urządzeń średniego napięcia, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące sieci i urządzeń średniego napięcia, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Instalacje fotowoltaiczne - dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń

Instalacje fotowoltaiczne - dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń

Artykuł omawia kwestie charakterystyk ogniw PV, budowy generatorów PV, doboru falowników oraz przewodów zasilających PV i zabezpieczeń, a także ochrony przeciwpożarowej w systemach PV.

Artykuł omawia kwestie charakterystyk ogniw PV, budowy generatorów PV, doboru falowników oraz przewodów zasilających PV i zabezpieczeń, a także ochrony przeciwpożarowej w systemach PV.

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2015

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2015

Tradycyjnie jak co roku w kwietniowym numerze prezentujemy statystykę pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej niesprawne urządzenia elektryczne.

Tradycyjnie jak co roku w kwietniowym numerze prezentujemy statystykę pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej niesprawne urządzenia elektryczne.

Nowa dyrektywa ATEX

Nowa dyrektywa ATEX

W artykule przedstawiono najważniejsze wymagania nowej dyrektywy 2016/34/UE przyjętej 26 lutego 2014 r. Dzień 20 kwietnia 2016 roku jest datą jej wejścia w życie, bez pozostawienia okresu przejściowego...

W artykule przedstawiono najważniejsze wymagania nowej dyrektywy 2016/34/UE przyjętej 26 lutego 2014 r. Dzień 20 kwietnia 2016 roku jest datą jej wejścia w życie, bez pozostawienia okresu przejściowego lub jednoczesnego funkcjonowania dyrektywy 94/9/WE, która traci ważność w dniu 19 kwietnia 2016 roku.

Elektryczne instalacje tymczasowe rozwijane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

Elektryczne instalacje tymczasowe rozwijane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

W artykule został przedstawiony prosty i niezawodny sposób projektowania polowych instalacji tymczasowych rozwijanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

W artykule został przedstawiony prosty i niezawodny sposób projektowania polowych instalacji tymczasowych rozwijanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Projektowanie systemów oświetlenia awaryjnego - zagadnienia wybrane i ostatnie zmiany

Projektowanie systemów oświetlenia awaryjnego - zagadnienia wybrane i ostatnie zmiany

W artykule omówiono aktualne przepisy prawne regulujące kwestie poprawnego projektowania systemów oświetlenia awaryjnego wynikające z Warunków Technicznych oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W artykule omówiono aktualne przepisy prawne regulujące kwestie poprawnego projektowania systemów oświetlenia awaryjnego wynikające z Warunków Technicznych oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zabezpieczanie przeciwpożarowe serwerowni poprzez obniżenie poziomu tlenu

Zabezpieczanie przeciwpożarowe serwerowni poprzez obniżenie poziomu tlenu

Autorzy omawiają alternatywne rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych serwerowni stosowane wobec rozwiązań gazowych i które oparte o tzw. inertyzację chronionych pomieszczeń. Po tę metodykę można sięgać...

Autorzy omawiają alternatywne rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych serwerowni stosowane wobec rozwiązań gazowych i które oparte o tzw. inertyzację chronionych pomieszczeń. Po tę metodykę można sięgać w różnych zastosowaniach, począwszy od zabezpieczeń przeciwwybuchowych aż do zabezpieczeń przeciwpożarowych w różnych przestrzeniach.

Trasy kablowe w obiektach budowlanych – wymagania

Trasy kablowe w obiektach budowlanych – wymagania

Publikacja przedstawia zalecenia dotyczące prowadzenia instalacji tras kablowych, technik ich montażu oraz wymagań prawnych i pod kątem przestrzegania bezpieczeństwa eksploatacji.

Publikacja przedstawia zalecenia dotyczące prowadzenia instalacji tras kablowych, technik ich montażu oraz wymagań prawnych i pod kątem przestrzegania bezpieczeństwa eksploatacji.

Reakcja na ogień kabli bezhalogenowych oraz kabli na bazie PVC

Reakcja na ogień kabli bezhalogenowych oraz kabli na bazie PVC

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań autorka artykułu dokonuje oceny kabli bezhalogenowych i wytwarzanych na bazie PVC pod kątem ich reakcji na ogień

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań autorka artykułu dokonuje oceny kabli bezhalogenowych i wytwarzanych na bazie PVC pod kątem ich reakcji na ogień

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Publikacja zawiera uwagi dotyczące podstaw prawnych zasad instalowania ppoż. wyłącznika prądu, uzgadniania dokumentacji projektowej pod kątem ochrony ppoż. oraz rozwiązań technicznych dotyczących aparatu...

Publikacja zawiera uwagi dotyczące podstaw prawnych zasad instalowania ppoż. wyłącznika prądu, uzgadniania dokumentacji projektowej pod kątem ochrony ppoż. oraz rozwiązań technicznych dotyczących aparatu wykonawczego i sterowania ppoż. wyłącznika prądu, a także zasilania awaryjnego i gwarantowanego.

Wykrywanie zagrożeń w sieciach elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Wykrywanie zagrożeń w sieciach elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Obszarami artykułu są m.in.: ochrona przeciwpożarowa, termowizja, kamery termowizyjne, bezpieczeństwo pożarowe oraz instalacje elektroenergetyczne. Autorzy w szczególności omawiają kwestie powstawania...

Obszarami artykułu są m.in.: ochrona przeciwpożarowa, termowizja, kamery termowizyjne, bezpieczeństwo pożarowe oraz instalacje elektroenergetyczne. Autorzy w szczególności omawiają kwestie powstawania obrazu termowizyjnego i wykrywania w nim anomalii termicznych, właściwości kamer. Temat wieńczą uwagi dotyczące pomiarów w energetyce przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych.

Sterowanie instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła

Sterowanie instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła

Obszary artykułu stanowią: ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo pożarowe, wentylacja pożarowa, oddymianie oraz obiekt budowlany. W tekście o wybranych rozwiązaniach stosowanych m.in. w obiektach jednokondygnacyjnych...

Obszary artykułu stanowią: ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo pożarowe, wentylacja pożarowa, oddymianie oraz obiekt budowlany. W tekście o wybranych rozwiązaniach stosowanych m.in. w obiektach jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie zadymieniu w obiekcie budowlanym podczas pożaru uwzględniających strefy dozorowania i alarmowania, warianty alarmowania i dobór czasów alarmowania oraz dobór czujek pożarowych.

Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Przepisy budowlane jednoznacznie określają bezpieczeństwo pożarowe jako jedno z sześciu tzw. wymagań podstawowych, które musi zapewniać swoim użytkownikom każdy obiekt budowlany, a także związane z nim...

Przepisy budowlane jednoznacznie określają bezpieczeństwo pożarowe jako jedno z sześciu tzw. wymagań podstawowych, które musi zapewniać swoim użytkownikom każdy obiekt budowlany, a także związane z nim urządzenia (w tym urządzenia przeciwpożarowe). Projekt obiektu (a więc i prace budowlane) powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Trasy kablowe i systemy mocowań funkcjonujące w czasie pożaru – wymagania podstawowe

Trasy kablowe i systemy mocowań funkcjonujące w czasie pożaru – wymagania podstawowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) [5] §187 ust....

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) [5] §187 ust. 3 stanowi, że: „Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas...

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W ostatnim czasie pojawiła się wśród rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. teza na temat stawiania wymagań w zakresie instalowania wyłącznika ppoż. w złączu lub bezpośrednio za nim, w wydzielonym pożarowo...

W ostatnim czasie pojawiła się wśród rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. teza na temat stawiania wymagań w zakresie instalowania wyłącznika ppoż. w złączu lub bezpośrednio za nim, w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu tuż po wprowadzeniu kabla zasilającego do budynku. Tak sprecyzowane wymagania nie są błędem, ale tworzą szereg komplikacji projektowych oraz wykonawczych, szczególnie gdy budynek zapotrzebowuje duże wartości mocy.

Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych

Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych

Artykuł jest próbą oceny doboru czujek pożarowych do ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem warunków panujących w tunelach kablowych. Dokonano badania spalania i rozkładu termicznego różnych kabli halogenowych...

Artykuł jest próbą oceny doboru czujek pożarowych do ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem warunków panujących w tunelach kablowych. Dokonano badania spalania i rozkładu termicznego różnych kabli halogenowych i bezhalogenowych w tunelu badawczym skonstruowanym na potrzeby wyznaczania wpływu prędkości przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej na czułość pożarowych czujek dymu. Określono sposób doboru czujek dymu ze względu na sposób spalania kabli. Omówiono rozmieszczenie czujek w tunelach biorąc...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.