elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Konstrukcja drugiego modelu prądnicy z cewkami kołowymi

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania przekładni mechanicznej o dużym przełożeniu. Wiele zalet posiadają prądnice wolnobieżne. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przełożenie przekładni mechanicznej. Obniża to poziom hałasu, zmniejsza koszt układu oraz powiększa jego sprawność.

Zobacz także

Badanie modeli prądnic tarczowych rdzeniowych

Badanie modeli prądnic tarczowych rdzeniowych

W artykule opisano modele dwóch generatorów przeznaczonych do elektrowni wiatrowych o niewielkiej mocy. Prądnice wykorzystują rdzenie magnetyczne w stojanie. Oba modele posiadają pojedynczy wirnik i dwie...

W artykule opisano modele dwóch generatorów przeznaczonych do elektrowni wiatrowych o niewielkiej mocy. Prądnice wykorzystują rdzenie magnetyczne w stojanie. Oba modele posiadają pojedynczy wirnik i dwie tarcze stojana. Prądnica jednofazowa posiada tylko dwie toroidalne cewki, z których każda współpracuje z rdzeniami na jednej tarczy stojana. Prądnicę trójfazową wyposażono w 40 magnesów i 60 cewek. Uzyskana moc prądnic nie jest zadowalająca - konstrukcja wymaga optymalizacji.

Zestawienie przemienników częstotliwości

Zestawienie przemienników częstotliwości

Przedstawiamy zestawienie przemienników częstotliwości.

Przedstawiamy zestawienie przemienników częstotliwości.

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Podejmowane są próby konstruowania prądnic wolnobieżnych w wykonaniu zarówno cylindrycznym, jak i tarczowym. Istnieje wiele różnych wykonań prądnic tarczowych, lecz brak pełnego rozeznania wad i zalet poszczególnych wariantów. Opis działania prądnic stosowanych w elektrowniach wiatrowych przedstawiono np. w artykułach [1], [2], [3], [4], [5], a wyniki badań modeli prądnic w [6], [7].

Ważną grupę prądnic tarczowych stanowią wykonania bezrdzeniowe. Mają one stosunkowo prostą budowę, nie występują w nich straty w rdzeniu stojana. Nie ma też kłopotów z momentem zaczepowym. Problemem jest uzyskanie z takiej prądnicy dostatecznie dużej mocy. Wykonując i badając kolejne modele starano się zebrać doświadczenia pozwalające na powiększenie mocy prądnicy.

Modele z cewkami kołowymi

Do najbardziej rozpowszechnionych konstrukcji należą prądnice tarczowe bezrdzeniowe z kołowymi cewkami, o polu osiowym (rys. 1.).

Parametry pierwszej wersji takiego modelu opisano w artykule [6]. Na każdej z 2 stalowych tarcz prądnicy (o średnicy 500 i grubości 10 mm) umieszczono po 16 magnesów walcowych. Pomiędzy tarczami zamocowano pierścień z 12 cewkami zawierającymi po 200 zwojów drutu o średnicy 1 mm. Znamionowa prędkość obrotowa, odpowiadająca częstotliwości indukowanego napięcia 50 Hz, wynosi 375 obr./min. Na biegu jałowym napięcie fazowe przy znamionowej prędkości osiągnęło 110 V. Maksymalny prąd obciążenia to około 2,5 A. Napięcie prądnicy przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu wynosi 87 V (spadło o 20%), co daje maksymalną moc prądnicy rzędu 650 W.

Odmianę opisanego modelu (wersję drugą) uzyskano, wymieniając stojan prądnicy. Zastosowano taką samą liczbę cewek i podobny sposób ich nawinięcia. Średnicę drutu zwiększono z 1 mm do 2 mm. Jednak cewki zamiast 200 zwojów miały obecnie po 50 zwojów. Dzięki temu odległość pomiędzy magnesami na obu tarczach (szczelinę powietrzną) udało się zmniejszyć z 25 mm do 20 mm. Objętość miedzi uzwojeń była podobna jak w poprzednim wariancie. Zdjęcia prądnicy przedstawiono na fotografii 1.

Na początku wykonano próbę zwarcia, wymuszając prąd 20 A, w celu ustabilizowania parametrów prądnicy. Następnie badano bieg jałowy prądnicy, czyli mierzono napięcia w funkcji prędkości przy braku obciążenia. Napięcie fazowe przy prędkości znamionowej osiągnęło około 30 V (w poprzedniej wersji 110 V). Ponieważ cewki nowej prądnicy mają 4-krotnie mniej zwojów, z przekładni zwojowej wynika, że nowy model powinien dawać napięcie 110/4=27,5 V. A zatem pomniejszenie szczeliny powietrznej spowodowało wzrost napięcia z 27,5 do 30 V. Przy dużej odległości pomiędzy magnesami, ich przybliżanie dało stosunkowo niewielki efekt.

Następne pomiary dotyczyły próby obciążania. Utrzymując prędkość znamionową 375 obr./min, wszystkie fazy prądnicy obciążano symetrycznie rezystorami. Maksymalny prąd obciążenia prądnicy wynosi 10 A. Przy tym prądzie napięcie na zaciskach obniżyło się do 25,2 V. W związku z mniejszą liczbą zwojów cewek i wykorzystaniem grubszego drutu, impedancja uzwojeń zmalała i charakterystyka prądnicy jest stosunkowo sztywna. Moc odpowiadająca maksymalnemu obciążeniu wynosi około 750 W. Moc wersji II prądnicy jest zatem nieco większa niż wersji I. Wzrost mocy przy tej samej objętości miedzi uzwojeń uzyskano dzięki przybliżeniu tarcz oraz obniżeniu impedancji uzwojenia.

Kolejne badania (model trzeci) dotyczyły prądnicy z kołowymi cewkami, zakupionej w serwisie internetowym (fot. 2.). Wyniki badań przedstawiono w artykule [7]. Maksymalna moc prądnicy przy prędkości 250 obr./min wynosi rzędu 600 W. Jest to znacznie mniej, niż deklarował producent.

Modele z uzwojeniami typu SEMA

W czwartym modelu zamiast cewek kołowych wykonano uzwojenia typu SEMA. Schemat tych uzwojeń przedstawia rysunek 2., a ich zdjęcia – fotografia 3. Na zdjęciach pokazano kolejne etapy konstruowania uzwojeń stojana – najpierw umieszczono tylko cewki pierwszej fazy, potem drugiej i wreszcie całe uzwojenie trójfazowe. Połączenia czołowe cewek od strony wewnętrznej średnicy pierścienia stojana przed zalaniem żywicą przedstawiono na fotografii 4. Dzięki zastosowanemu wykonaniu cewek (wg [1], [2]), uzyskano lepsze wypełnienie miedzią szczeliny pomiędzy magnesami wirnika – co pozwoliło uzyskać odległość pomiędzy czołowymi płaszczyznami magnesów 15 mm.

Każde z uzwojeń fazowych składa się z 30 cewek po 5 zwojów drutu o średnicy 1,8 mm. Jako wirnik wykorzystano te same tarcze co poprzednio, ale na każdej z tarcz umieszczono po 30 magnesów o kształcie trapezów. Wymiary magnesów: podstawy trapezu 35 i 21 mm, wysokość trapezu 70 mm, a grubość (w kierunku magnesowania) 10 mm. Prędkość znamionową prądnicy obniżono do 200 obr./min. Przy tej prędkości napięcie fazowe o częstotliwości 50 Hz ma na biegu jałowym wartość 44 V.

Charakterystykę zewnętrzną prądnicy przedstawiono na rysunku 3. Jako prąd znamionowy przyjęto wartość 8 A (gęstość prądu w uzwojeniu podobna jak w poprzednich wariantach). Przy tym obciążeniu napięcie spadło do 40 V, a uzyskana maksymalna moc prądnicy wynosi 960 W. Moc prądnicy znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich wariantów, pomimo obniżenia prędkości znamionowej z 375 do 200 obr./min. Oczywiście, jeśli prądnica będzie współpracowała z prostownikiem, można ją wykorzystywać również przy niższych prędkościach – choć indukowane napięcie będzie miało częstotliwość mniejszą niż 50 Hz, a moc będzie mniejsza proporcjonalnie do prędkości. Z pomiarów mocy wynika, że znamionowa sprawność prądnicy jest rzędu 80%. Biorąc pod uwagę dość prymitywną konstrukcję mechaniczną modelu prądnicy, jest to wartość zadowalająca. Przy precyzyjniejszym wykonaniu prądnicy powinna ona znacząco wzrosnąć. Na rysunku 4. pokazano, jak odległość pomiędzy magnesami na obu tarczach wpływa na zmiany średniego napięcia z trzech faz prądnicy.

Model piąty uzyskano zmieniając wykonanie stojana prądnicy. Zwiększono liczbę zwojów każdej z cewek z 5 do 9. Odległość między czołami magnesów wzrosła z 15 do 20 mm.

Na biegu jałowym, przy prędkości znamionowej, napięcie fazowe prądnicy wynosi 70 V. W poprzednio opisywanym wariancie napięcie to wynosiło 44 V. Mnożąc wartość napięcia przez przekładnię zwojową, czyli stosunek liczby zwojów tworzących fazę w obecnej i poprzedniej wersji prądnicy, napięcie w obecnym modelu powinno wynosić 44·(9/5)=79,2 V. A zatem zwiększenie odległości pomiędzy magnesami o 5 mm w stosunku do poprzedniego modelu spowodowało zmniejszenie indukowanego napięcia z 79,2 do 70 V.

Podobne przeliczenia można wykonać w stosunku do modelu drugiego. W wariancie tym napięcie wynosiło 30 V. Mnożąc tę wartość przez przekładnię zwojową, obliczoną jako stosunek liczby zwojów tworzących fazę w obecnej i poprzedniej wersji prądnicy, napięcie w obecnym modelu powinno wynosić 30·(270/200)=40,5 V. Prądnice różnią się prędkościami znamionowymi. Przeliczając napięcie na obecną prędkość uzyskuje się 40,5·(200/375)=21,6 V. Kolejna różnica polega na zastosowaniu w obecnym modelu 30 zamiast 16 magnesów na tarczy. Przeliczone napięcie uwzględniające tę zmianę wynosi 21,6·(30/16)=40,5. Wreszcie ostatnie różnice polegają na wykorzystaniu innych magnesów i mniejszej odległości pomiędzy nimi.

Wykonane badania siły oddziaływań pomiędzy magnesami (rys. 2. w poz. [6]) pozwalają określić stosunek siły oddziaływania pomiędzy dwoma wykorzystanymi magnesami trapezowymi umieszczonymi w odległości 15 mm do siły pomiędzy magnesami walcowymi z poprzedniego modelu umieszczonymi w odległości 20 mm jako 67 N/44 N=1,52. A zatem wartość napięcia fazowego obecnego modelu, uzyskana z przeliczeń napięcia poprzedniej wersji prądnicy, wynosi 1,52·40,5=61,6. Do zmierzonej wartości 70 V brakuje zatem 8,4 V. Jest to wynik różnicy sposobu wykonania cewek. W obecnym uzwojeniu można było zwiększyć rozmiar okna cewki w stosunku do rozmiarów magnesów, bez zwiększania odległości pomiędzy magnesami. Dzięki powiększeniu okna, wszystkie zwoje cewki skojarzone są z całym strumieniem pomiędzy magnesami. Równocześnie okna cewek nie są puste, lecz wypełnione bokami innych cewek.

Oscylogram napięć przy prędkości znamionowej pokazano na rysunku 5. Uzyskane napięcie ma przebieg bardzo zbliżony do sinusoidy.

Mierząc charakterystykę zewnętrzną, przy prądzie 8 A napięcie spadło z 70 do 60 V. Wynika z tego wartość mocy 60·8=480 W/fazę. A zatem moc maksymalna prądnicy osiągnęła 1,44 kW.

Napięcie wyprostowane na biegu jałowym, przy prędkości znamionowej wynosi 162 V. Przy obciążaniu po stronie napięcia zmiennego 8 A, po stronie napięcia stałego płynął prąd około 10 A, a napięcie stałe obniżyło się do 139 V. Moc obliczona po stronie prądu stałego ma więc wartość 1,39 kW.

Podsumowanie

W związku z uzyskiwaniem największej mocy i to przy obniżonej prędkości w przypadku maszyny z uzwojeniami typu SEMA o możliwie dużej liczbie zwojów uznano, że jest to najbardziej zaawansowany model z przebadanych. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przy konstruowaniu następnego modelu o większej mocy.

Literatura

  1. P. Cierzniewski, Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami trwałymi, Zeszyty Problemowe COMEL – Maszyny Elektryczne 2007 nr 77.
  2. J. Gieras, R. Wang, M. Kamper, Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines. Wydawnictwo Springer–Verlag GmbH, 2005.
  3. T. Glinka, Prądnice dla małych elektrowni wiatrowych, „Wiadomości Elektrotechniczne”,  nr 10/11, 2002. 
  4. Z. Goryca, Prądnica do małej bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej, Zeszyty Problemowe COMEL – Maszyny Elektryczne, nr 86, 2010.
  5. B. Karolewski, P. Ligocki, Rodzaje prądnic tarczowych, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 8/2008.
  6. B. Karolewski, P. Ligocki, Badania modelu prądnicy tarczowej bezrdzeniowej z kołowymi cewkami, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 11/2008.
  7. B. Karolewski, Badanie wolnoobrotowej prądnicy przeznaczonej do małej elektrowni wiatrowej, Pr. Nauk. Inst. Masz., Nap. i Pom. El.  Politechniki Wrocławskiej, nr 64/2010, Studia i Materiały nr 30.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników....

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie prądnicy wolnobieżnej, napędzanej przez turbinę o zmiennej prędkości obrotowej. Obliczanie parametrów generatora wolnobieżnego tarczowego przedstawiono w [1], a opis sposobu wykonania przykładowej elektrowni z prądnicą o wirniku zewnętrznym kubkowym w...

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę...

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak...

Badanie modeli generatora synchronicznego

Badanie modeli generatora synchronicznego

Generator synchroniczny, jego modelowanie przy korzystaniu z takich narzędzi jak: program ATP, EMTP-ATP oraz programu EMTP-RV stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Jego autor przedstawia obszary...

Generator synchroniczny, jego modelowanie przy korzystaniu z takich narzędzi jak: program ATP, EMTP-ATP oraz programu EMTP-RV stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Jego autor przedstawia obszary ich praktycznych zastosowań w modelowaniu układów zasilających, np. umożliwianie analizowania ustalonych stanów pracy układu, obliczania napięć w węzłach, rozpływów mocy i prądów, czy symulowania przebiegów nieustalonych towarzyszących różnego typu awariom, takim jak zwarcia, zmiany napięcia,...

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym,...

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym, wykonanym dla prądnicy o mocy ponad 3 kW i prędkości 200 obr./min. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarami na wykonanym fizycznym modelu prądnicy. Artykuł m. in. nawiązuje do następujących zakresów tematycznych: napędy i sterowanie, prądnica tarczowa bez rdzenia, projektowanie prądnicy tarczowej,...

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie....

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie. Cykliczność pracy wielu OZE i nieprzewidywalność co ilości energii, jaką będą produkowały, zmusza pozostałe elektrownie do ciągłej zmiany produkcji. Może to stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, do którego te źródła są przyłączone.

Procesory DSP i ich zastosowanie w układach napędowych

Procesory DSP i ich zastosowanie w układach napędowych

Procesory sygnałowe (DSP ang. Digital Signal Processor) najczęściej kojarzone są z systemami telekomunikacyjnymi. Nic dziwnego. Wystarczy rozmontować własny telefon komórkowy i można tam znaleźć jeden,...

Procesory sygnałowe (DSP ang. Digital Signal Processor) najczęściej kojarzone są z systemami telekomunikacyjnymi. Nic dziwnego. Wystarczy rozmontować własny telefon komórkowy i można tam znaleźć jeden, a czasem nawet dwa procesory DSP. Okazuje się jednak, że procesory tego typu znalazły szerokie zastosowanie w układach elektroniki przemysłowej.

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których...

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których sprecyzowano założenia techniczno-technologiczne innowacyjnego rozwiązania. Zaprezentowano również przebieg dalszych prac zmierzających do opracowania ww. układu zasilającego oraz wskazano perspektywy rozwoju napędów górniczych maszyn małej mechanizacji w perspektywie najbliższych lat.

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 1.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 1.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rosła liczba turbin wiatrowych oraz ich moc. Z uwagi na koszty tej technologii...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rosła liczba turbin wiatrowych oraz ich moc. Z uwagi na koszty tej technologii produkcji energii elektrycznej dużą rolę w jej rozwoju odgrywa polityka danego państwa oraz obowiązujące przepisy. Zmiana przepisów zahamowała w ostatnim roku trend rosnący. Z drugiej strony konieczność ograniczenia w Polsce emisji CO2 sprawia, że od inwestycji w OZE nie ma w praktyce odwrotu.

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla...

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla tradycyjnego rozwiązania.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów...

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów uzwojenia transformatora przy symetrycznym obciążeniu prostowników 6-pulsowych oraz przeprowadził analizę wrażliwości prądów transformatora na niesymetrię wartości indukcyjności dławików DC i pojemności baterii kondensatorów zasilanych prostownikami 6-pulsowymi. "

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne...

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne przepływu wysokoczęstotliwościowych prądów upływu doziemnego, filtry bierne LC napięcia zaburzeń wspólnych falownika oraz filtry pojemnościowe prądu upływu doziemnego falownika.

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych

Maszyny elektryczne są powszechnie stosowane jako przetworniki energii elektrycznej na mechaniczną (silniki) lub mechanicznej na elektryczną (generatory/prądnice). W szeroko pojętym gospodarstwie domowym...

Maszyny elektryczne są powszechnie stosowane jako przetworniki energii elektrycznej na mechaniczną (silniki) lub mechanicznej na elektryczną (generatory/prądnice). W szeroko pojętym gospodarstwie domowym więcej znajdziemy zainstalowanych silników niż prądnic. Prądnice (generatory) największych mocy spotkamy tylko w elektrowni (np. turbo- czy hydrogeneratory), mniejsze moce pojawiają się w gospodarstwach domowych jako turbiny wiatrowe czy hydrogeneratory.

Przemysłowe przemienniki częstotliwości w wielosilnikowych napędach dużych mocy

Przemysłowe przemienniki częstotliwości w wielosilnikowych napędach dużych mocy

Zarówno rozwój półprzewodników mocy stosowanych w modułach falownikowych, jak i wektorowych metod sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi spowodował rewolucyjne zmiany w budowaniu elektrycznych...

Zarówno rozwój półprzewodników mocy stosowanych w modułach falownikowych, jak i wektorowych metod sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi spowodował rewolucyjne zmiany w budowaniu elektrycznych napędów przemysłowych. W ostatnich 20 latach nastąpił dynamiczny rozwój napędowych energoelektronicznych przemienników częstotliwości.

Napędy elektryczne dzwonów

Napędy elektryczne dzwonów

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony...

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony azjatyckie różnią się od europejskich nie tylko smukłym kształtem, ale i tym, że nie posiadają wewnątrz serca. W dzwon azjatycki uderza się drewnianą belką zawieszoną na linach. Największy dzwon na świecie, Great Bell of Dhammazedi, o masie około 297 ton, wysokości 6,2 m i średnicy 4,1 m został wykonany...

Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

Silnik elektryczny asynchroniczny charakteryzuje się dużą wartością prądu występującego przy jego rozruchu. Prąd ten powoduje dodatkowy spadek napięcia, który musi być uwzględniony na etapie projektowania...

Silnik elektryczny asynchroniczny charakteryzuje się dużą wartością prądu występującego przy jego rozruchu. Prąd ten powoduje dodatkowy spadek napięcia, który musi być uwzględniony na etapie projektowania całej instalacji. Udarowi prądu silnika towarzyszy również udar momentu, wywołujący niekorzystne stany mechaniczne narażające sterowane urządzenie na uszkodzenie. Zastosowanie układu rozruchowego na podstawie softstartu pozwala ograniczyć udar prądu i momentu. Odbywa się to poprzez stopniowe zwiększanie...

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania...

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania każdy akumulator, bez względu na swoją budowę, wydziela mniejsze lub większe ilości wodoru, który tworzy z powietrzem mieszaninę. Po przekroczeniu określonego stężenia mieszanina wodoru z powietrzem uzyskuje właściwości wybuchowe.

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa...

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa pożarowego należy również rozumieć bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym z urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo ekip ratowniczych jest dźwig przeznaczony dla straży pożarnej. Dźwig ten jest zaliczony do urządzeń technicznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, przez co jego...

Identyfikacja parametrów równania napięciowego dla uzwojenia SRM

Identyfikacja parametrów równania napięciowego dla uzwojenia SRM

W kolejnej części cyklu poświęconego silnikom reluktancyjnym SRM przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów równania napięciowego dla pasma fazowego silnika reluktancyjnego przełączalnego.

W kolejnej części cyklu poświęconego silnikom reluktancyjnym SRM przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów równania napięciowego dla pasma fazowego silnika reluktancyjnego przełączalnego.

Wybrane cechy silnika reluktancyjnego przełączalnego

Wybrane cechy silnika reluktancyjnego przełączalnego

Silniki reluktancyjne przełączalne (SRM) należą do grupy silników o komutacji elektronicznej, w działaniu których wykorzystuje się zjawisko zmiennej reluktancji widzianej przez pasmo uzwojenia i zależnej...

Silniki reluktancyjne przełączalne (SRM) należą do grupy silników o komutacji elektronicznej, w działaniu których wykorzystuje się zjawisko zmiennej reluktancji widzianej przez pasmo uzwojenia i zależnej od położenia wirnika. Ze względu na brak uzwojeń w wirniku oraz ze względu na stosunkowo prosty układ pasm uzwojenia twornika (w stojanie), SRM należą do silników o najniższych kosztach wytwarzania. Charakteryzują się przy tym dużą trwałością, podobną do trwałości maszyn indukcyjnych.

Przegląd przekształtników do zasilania silników reluktancyjnych

Przegląd przekształtników do zasilania silników reluktancyjnych

Przekształtnik służy do fizycznego załączania i wyłączania prądów w pasmach fazowych silnika na podstawie sygnałów uzyskanych ze sterownika napędu. Jest to zatem istotny podzespół zbudowany z elementów...

Przekształtnik służy do fizycznego załączania i wyłączania prądów w pasmach fazowych silnika na podstawie sygnałów uzyskanych ze sterownika napędu. Jest to zatem istotny podzespół zbudowany z elementów energoelektronicznych, których odpowiednia konfiguracja umożliwia uzyskanie napędu o zadowalających parametrach, a niektóre z nich umożliwiają nawet częściowy zwrot pobranej energii.

Architektura sieci TCP/IP i jej aplikacje w systemach automatyki i sterowania (część 1.). Architektura sieci i protokoły

Architektura sieci TCP/IP i jej aplikacje w systemach automatyki i sterowania (część 1.). Architektura sieci i protokoły

W artykule przedstawiona została architektura protokołów stosowanych w sieciach TCP/IP, omówiono funkcje realizowane przez poszczególne protokoły (zarówno podstawowe: IP, TCP, UDP, jak i pomocnicze: ICMP,...

W artykule przedstawiona została architektura protokołów stosowanych w sieciach TCP/IP, omówiono funkcje realizowane przez poszczególne protokoły (zarówno podstawowe: IP, TCP, UDP, jak i pomocnicze: ICMP, ARP). W drugiej części zostaną scharakteryzowane zadania wykonywane przez wybrane urządzenia transmisyjne stosowane w sieciach TCP/IP oraz możliwości wykorzystania sieci TCP/IP w systemach automatyki i sterowania wraz z wybranymi przykładami takich aplikacji.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.