elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie. Cykliczność pracy wielu OZE i nieprzewidywalność co ilości energii, jaką będą produkowały, zmusza pozostałe elektrownie do ciągłej zmiany produkcji. Może to stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, do którego te źródła są przyłączone.

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii może wywierać negatywny wpływ na środowisko. Praca elektrowni wiatrowych może generować hałas i szkodliwe ultradźwięki, szpecić krajobraz i niszczyć ptactwo. Wyprodukowanie, instalacja i utylizacja urządzeń wykorzystywanych do pozyskiwania odnawialnej energii wymaga zużycia energii wyprodukowanej przez inne źródła.

Jednym z podstawowych zarzutów przeciwko energetyce konwencjonalnej jest powodowanie efektu cieplarnianego wskutek wytwarzania dwutlenku węgla. Część specjalistów uważa jednak, że ocieplenie klimatu jest procesem naturalnym, który występuje w sposób cykliczny i nie ma związku z działalnością człowieka. Ponadto ilość dwutlenku węgla można zmniejszać rozwijając zieleń, np. sadząc drzewa i krzewy.

Należy rozwijać wykorzystanie OZE, szukać nowych, tańszych źródeł energii, optymalizować ich konstrukcję i działanie, ale nie idealizować ich roli. Trzeba wnikliwie analizować zarówno zalety, jak i wady poszczególnych źródeł.

W związku z problemami ze współpracą elektrowni z systemem elektroenergetycznym, rośnie zainteresowanie elektrowniami wiatrowymi o małej mocy, przeznaczonymi dla pojedynczych gospodarstw domowych. Elektrownie te pracują na wydzielony odbiornik, bez połączenia z siecią zasilającą.

Prosty układ uzyskuje się przez bezpośrednie połączenie turbiny – często o osi pionowej, niewymagającej nastawiania na wiatr i niepowodującej hałasu – z wolnobieżną prądnicą tarczową. Opisy budowy takich prądnic i wyniki pomiarów wykonanych modeli przedstawiono w [3, 4, 5, 6, 7]. Przy zmianach prędkości turbiny zmienia się zarówno wartość, jak i częstotliwość napięcia na wyjściu takiej prądnicy. Najtańszym rozwiązaniem jest zasilenie grzałek podgrzewających wodę w zbiorniku. Aby dopasować odbiornik do zmian parametrów napięcia, wykorzystuje się regulator obciążenia.

Wykorzystanie małej elektrowni pozwala uzyskać dobry efekt ekonomiczny. Wytwarzając energię na własne potrzeby, unika się płacenia dostawcom energii elektrycznej. Łącznie ze wszystkimi składnikami (przesyłowym, na rozwój sieci itp.) opłaty wynoszą ponad 0,6 zł za kWh. Uzyskanie tak wysokiej stawki przy sprzedaży energii do sieci nie jest obecnie możliwe.

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę pracy elektrowni wiatrowych o niewielkiej mocy (do kilku kW). Podano zależności umożliwiające wyznaczenie mocy zawartej w strudze wiatru o zadanym przekroju. Dla różnych typów turbin określono moc przejmowaną z wiatru przez turbinę. Kolejne kroki to wyznaczanie mocy wyjściowej na zaciskach elektrowni oraz ilości energii produkowanej w okresie rocznym. Wzory zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Pokazano dobór podstawowych parametrów małej elektrowni wiatrowej.

Abstract

Calculation of the parameters of small wind power plant

The article presents an analysis of the small power wind turbines work (up to several kW). Relations enabling definition of power contained in the stream of wind at a given cross-section are given. For different types of turbines specified power take over by turbine from wind. The next step is determination of power on output terminals and quantities of energy produced in the year. Formulas are illustrated examples of calculation. Shown selection of basic parameters small wind power plant. Dla konkretnych warunków wyliczenia należy uściślić.

Znamionowa moc turbiny wiatrowej

W przypadku elektrowni o większej mocy, trzeba przeprowadzić badania warunków wiatrowych. Dla małych elektrowni na ogół wykorzystuje się postępowanie uproszczone.

Moc zawartą w strumieniu powietrza wyraża się zależnością [10]:

karolewski wzor1
Wzór 1

gdzie:

ρ – gęstość powietrza (przyjmuje się r = 1,225, w [kg/m3]),

ρ – powierzchnia, przez którą przepływa strumień powietrza,

V – prędkość przepływu powietrza w rozpatrywanym miejscu (prędkość wiatru).

Moc zawarta w wietrze jest proporcjonalna do powierzchni A, przez którą przepływa strumień, oraz do trzeciej potęgi prędkości wiatru. Jeśli znana jest prędkość wiatru na pewnej wysokości h0 (np. z pomiarów), a turbina ma być zainstalowana na innej wysokości hśr, trzeba tę prędkość przeliczyć na poziom montażu turbiny, wykorzystując wzór:

karolewski wzor2
Wzór 2

gdzie:

V0 – prędkość wiatru określona na wysokości h0, w [m/s],

Vśr – średnia prędkość wiatru na wysokości hśr, w [m/s],

h0 – wysokość, na której znana jest prędkość wiatru, w [m/s],

hśr – wysokość na której będzie zainstalowana turbina, w [m],

a – wykładnik potęgowy zależny od szorstkości terenu (dla terenu z niską zabudową rzędu 0,2).

Turbina wiatrowa odbiera tylko część energii od przepływającego powietrza. Następuje to kosztem zmniejszenia prędkości wiatru, czyli przez częściowe zahamowanie strumienia powietrza przez turbinę. Moc turbiny można wyrazić wzorem:

karolewski wzor3
Wzór 3

Współczynnik Cp znany jest pod pojęciem współczynnika mocy Betza. Przebieg zmian wartości tego współczynnika w funkcji tzw. wyróżnika szybkobieżności przedstawiono na rysunku 1. W nowszych publikacjach [2, 10] podaje się trochę wyższe wartości współczynnika Cp wirnika trój- i dwułopatowego (ponad 4,7), ale dotyczą one dużych turbin o zoptymalizowanej konstrukcji.

Wyróżnik szybkobieżności l to stosunek prędkości liniowej końcówki łopaty do prędkości wiatru:

karolewski wzor4
Wzór 4

gdzie:

Ωt – prędkość kątowa turbiny,

R – promień koła zataczanego przez łopaty.

Maksymalna wartość współczynnika mocy praktycznie nie przekracza wartości 0,4. Jest to spowodowane istnieniem strat aerodynamicznych turbiny wiatrowej, zależnych od sposobu wykonania, kształtu wirnika i liczby łopat.

Turbiny wiatrowe można podzielić na dwie grupy:

 • turbiny, które wykorzystują zasadę wyporu (siła nośna powstaje przez wytworzenie różnicy ciśnień), do których można zaliczyć turbiny z osią poziomą oraz Darrieusa i H-rotor,
 • turbiny, których działanie oparte jest na zasadzie oporu, czyli pchania przez wiatr łopat turbiny, jak np. turbina Savoniusa.

W obliczeniach uproszczonych przyjmuje się maksymalne wartości współczynnika mocy: dla turbin działających na zasadzie wyporu Cp = 0,4, dla turbin działających na zasadzie oporu Cp = 0,2.

W przypadku wirnika Savoniusa występuje hamujące działanie powietrza pchanego przez łopaty turbiny. Dlatego Cp = 0,2. Turbina świderkowa (rys. 2.) ma sprawność wyższą niż Savoniusa – można przyjąć współczynnik Cp = 0,3. Turbiny z osią poziomą mają współczynnik rzędu 0,4. Istnieją również specjalne układy o innych parametrach.

Przykład obliczania mocy turbiny

1. Moc zawarta w 1 [m2] strugi wiatru o prędkości V = 6 m/s zgodnie z równaniem (1) wynosi:

czyli maksymalna moc uzyskiwana przez turbinę wiatrową wykorzystującą taką powierzchnię będzie rzędu Pt = 0,4 Pw = 53 » 50 W.

Aby uzyskać 1 kW, trzeba zwiększyć powierzchnię zataczaną przez śmigła 1000/50 = 20-krotnie czyli do 20 m2. Jeśli jest to turbina trójłopatowa, oznacza to jej średnicę rzędu 5 m.

2. Moc zawarta w 1 m2 strugi wiatru o prędkości V = 12 m/s zgodnie z równaniem (1) wynosi:

Maksymalna moc turbiny Pt = 0,4 Pw = 400  W. Aby osiągnąć moc turbiny 1  kW przy założonej prędkości wiatru 12 m/s, potrzebny jest wirnik z łopatkami zakreślającymi powierzchnię 2,5 m2, czyli o średnicy 3,4 m.

Bardzo znacząca jest zależność mocy od prędkości wiatru. Gdy prędkość wiatru zmienia się dwukrotnie, to moc przejmowana przez turbinę zmienia się 23 = 8-krotnie.

Moc wyjściowa elektrowni wiatrowej

Turbina wiatrowa – w części rozwiązań za pośrednictwem przekładni mechanicznej – napędza generator. Jeśli elektrownia współpracuje z siecią, to wyprowadzenie mocy odbywa się przez linię elektrownianą i ewentualnie transformator (elementy sieciowe aż do miejsca przyłączenia do systemu). Wyznaczając znamionową moc wyjściową elektrowni, trzeba uwzględnić sprawności tych elementów. Moc wyjściowa elektrowni:

karolewski wzor5 1
Wzór 5

Przykładowe wartości sprawności mogą wynosić: dla przekładni ηm = 0,90, generatora ηg = 0,92 i sieci elektrownianej ηs = 0,95. W przypadku małej elektrowni pracującej bez przekładni mechanicznej i z krótkim odcinkiem przewodów zasilających grzałki, wystarczy uwzględnić tylko sprawność generatora.

Należy wyraźnie rozróżnić znamionową prędkość wiatru przyjmowaną do wyznaczenia mocy turbiny (V = Vn) i prędkość średnią w miejscu zainstalowania turbiny (Vśr).

Moc silnika wiatrowego wyznacza się zwykle dla znamionowej prędkości wiatru 12–14 m/s (czasami 15 m/s). Jest to poprawne w odniesieniu do turbin o dużych mocach, umieszczanych na wysokości kilkudziesięciu metrów, gdzie średnia prędkość wiatru jest duża. Jednak stosowanie tych samych wartości dla turbin o małych mocach jest błędem. W krajowych warunkach, średnia prędkość wiatru na wysokości 30 m wynosi do 5 m/s (nad morzem 6 m/s). Niewielkie turbiny są na ogół montowane znacznie niżej, gdzie prędkość będzie jeszcze mniejsza. W miejscu o dobrych warunkach wiatrowych do obliczania mocy małej turbiny można przyjąć znamionową prędkość wiatru Vn = 6 m/s. A wtedy moc wyniesie około 50 W z każdego m2 powierzchni turbiny o wysokiej sprawności. W przypadku wirnika Savoniusa będzie dwukrotnie mniejsza.

W niektórych ofertach sprzedaży turbin podawana jest zawyżona moc turbiny. Na przykład turbina świderkowa o wysokości 1,2 m i średnicy 0,5 m, która przy prędkości 12 m/s ma moc 0,6 kW. Taka moc jest zawarta w całej strudze wiatru o przyjętym przekroju. Jeśli turbina odbierze z wiatru 40% energii, to jej moc wyniesie 240 W. A dodatkowo – takie turbiny montuje się na ogół na dachu budynku, gdzie prędkość wiatru na ogół jest znacznie niższa. Gdyby przyjęto znamionową prędkość wiatru 6 m/s, to znamionowa moc spadnie do 30 W. 

Energia wyprodukowana przez elektrownię wiatrową

Elektrownia wiatrowa nie pracuje cały czas z mocą znamionową, dlatego energia wyprodukowana w ciągu roku nie jest iloczynem tej mocy i czasu. Trzeba uwzględnić współczynnik wykorzystania mocy elektrowni. Typowe wartości tego współczynnika można określić z rysunku 3. Na osi poziomej należy odnaleźć wartość znamionowej prędkości wiatru Vn, dla której wyznaczono moc turbiny. Następnie prowadzi się linię pionową aż do przecięcia z krzywą odpowiadającą średniej prędkości wiatru w miejscu zainstalowania turbiny Vśr. Współrzędna tego punktu, odczytana na osi pionowej, to wartość procentowego współczynnika wykorzystania mocy elektrowni w okresie rocznym, czyli w ciągu 8760 godzin.

Przyjmując Vn = 6 m/s i Vśr = 6 m/s, uzyskuje się współczynnik wykorzystania elektrowni 50% czyli 0,5. Gdyby wiatr miał stałą prędkość przez cały rok, to wartość tego współczynnika wynosiłaby 1,0. Jednak prędkość wiatru jest zmienna – do wyznaczania średniej uwzględnia się zarówno prędkości małe, przy których turbina nie wiruje, jak i krótkotrwałe porywy wiatru, które nią zdążą rozkręcić turbiny do odpowiadającej im prędkości. Dlatego przy posługiwaniu się prędkością średnią współczynnik ma wartość niższą, niż gdyby wiatr miał prędkość stałą.

Przykład uproszczonych obliczeń parametrów małej elektrowni wiatrowej

Dane elektrowni:

 • znamionowa moc na wyjściu elektrowni Pel = 90 W,
 • założona znamionowa prędkość wiatru Vn = 6 m/s,
 • średnia prędkość wiatru na wysokości h0 = 30 m wynosi V0 = 5 m/s,
 • wysokość zamontowania turbiny h = 10 m,
 • sprawność prądnicy wolnobieżnej hg = 0,9,
 • turbina jest połączona z prądnicą wolnoobrotową bez przekładni mechanicznej,
 • elektrownia nie jest połączona z siecią – przez tyrystorowy regulator obciążenia zasila grzałki elektryczne,
 • wariant 1 – turbina trójpłatowa,
 • wariant 2 – turbina świderkowa o osi pionowej. 

Obliczenia:

Konieczna moc turbiny (przekształcony wzór (5)):

Parametry znamionowe turbiny:

– wariant 1: na rysunku 1. turbina trójpłatowa oznaczona jest symbolem D. Z rysunku odczytano dla niej parametry optymalnej pracy: współczynnik Betza Cp = 0,38 dla wyróżnika szybkobieżności λ = 4,6.

– wariant 2: dla turbiny świderkowej przyjęto współczynnik Betza Cp = 0,30 dla wyróżnika szybkobieżności λ = 1,8.

Potrzebna moc strugi wiatru (przekształcony wzór (3)):

– wariant 1:

– wariant 2:

Pole powierzchni przekroju turbiny (przekształcony wzór (1)):

– wariant 1:

– wariant 2:

Rozmiary turbiny:

– wariant 1: powierzchnia zataczana przez tę turbinę jest kołem. Średnica turbiny:

– wariant 2: przyjęto wymiary przekroju turbiny świderkowej 0,83 ´ 3 m. Do tego dojdzie obudowa.

Prędkość kątowa (przekształcony wzór (4)) i obrotowa turbiny:

– wariant 1:

– wariant 2:

Liczba par biegunów prądnicy wolnobieżnej tarczowej:

– wariant 1: można wykonać prądnicę o znamionowej prędkości 300 obr./min, wyposażając ją w 10 par biegunów, czyli umieszczając po 20 magnesów na każdej z dwóch tarcz wirnika. Przy prędkości 338 obr./min napięcie prądnicy będzie miało częstotliwość 56 Hz,

– wariant 2: Wykonanie prądnicy o prędkości znamionowej 250 obr./min wymaga zastosowania 12 par biegunów.

Zależności umożliwiające zaprojektowanie wymiarów i przybliżone obliczenie parametrów takiej prądnicy przedstawiono w [8].

Średnia prędkość wiatru w miejscu instalacji turbiny wg wzoru (2):

Ilość energii wyprodukowanej w ciągu 1 roku: z wykresu na rysunku 3. odczytano współczynnik wykorzystania mocy elektrowni. Odkładając wartość Vn = 6 m/s na osi poziomej, z krzywej dla Vśr = 4 m/s otrzymuje się na osi pionowej wartość 28% (czyli współczynnik 0,28). Energia, którą elektrownia wyprodukuje w ciągu roku, wyniesie (moc w kW, czas w godzinach):

Energia zostanie wykorzystana na potrzeby użytkownika, który dzięki temu zmniejszy opłaty za dostawę energii z sieci. Jego opłaty zmaleją o około 220 kWh · 0,65 zł/kWh = 143 zł/rok.

Producenci turbin często przyjmują wyższą znamionową prędkość wiatru do wyznaczenia znamionowej mocy turbiny. Jeśli przyjąć Vn = 12 m/s – czyli znamionowa prędkość wiatru byłaby 2-krotnie większa niż w przykładzie obliczeniowym, to znamionowa moc turbiny wzrosłaby 8-krotnie. Jednak współczynnik wykorzystania mocy turbiny odczytany z rysunku 3. zmalałby również 8-krotnie – do wartości 3,5%. Wyznaczanie tego współczynnika pokazano na rysunku 3. – rozpoczynając od prędkości 12 na osi poziomej. Uzyskana energia byłaby zatem taka sama. Przyjmując dużą znamionową prędkość wiatru można uzyskiwać dużą moc turbiny o danych rozmiarach. Ale jest to tylko zabieg marketingowy, bo nie powoduje to wzrostu ilości produkowanej energii. Prawdziwy wzrost można uzyskać znajdując miejsce o większej średniej prędkości wiatru lub powiększając wymiary turbiny.

Podsumowanie

Należy zwrócić uwagę na nieprawidłowości w niektórych materiałach reklamujących turbiny, polegające na podawaniu ich mocy znamionowej wyznaczonej dla zbyt dużych prędkości wiatru lub nawet wyznaczonej niepoprawnie (zazwyczaj zawyżonej). Energia zawarta w wietrze zależy od jego prędkości w trzeciej potędze. Przykładowo, moc strumienia wiatru o przekroju 1 m2 przy prędkości 5 m/s wynosi około 75 W, zaś przy prędkości 10 m/s – 600 W. W turbinach o osi poziomej, umieszczonych na wysokiej wieży, można przyjmować duże znamionowe prędkości wiatru, czasami nawet 15 m/s. Turbiny z osią pionową montuje się przeważnie znacznie niżej, np. na dachu budynku. Średnie prędkości wiatru, określane na mapach meteorologicznych, dla obszaru Polski, wahają się w zakresie od 4 do 6 m/s i podawane są na wysokości 30 m od poziomu gruntu. Jeśli turbina będzie umieszczona niżej, to średnia prędkość wiatru będzie jeszcze mniejsza – z wyjątkiem miejsc o szczególnie korzystnych warunkach wiatrowych. Dlatego moce znamionowe turbin o osi pionowej powinny być określane dla mniejszych wartości prędkości wiatru – maksymalnie do 10 m/s, a najlepiej dla prędkości rzędu 6 m/s.

Poprawnie wykonana turbina na ogół nie może przejąć więcej niż 40% mocy wiatru. Nawet przy prędkości znamionowej wiatru 10 m/s, ze strugi o przekroju 1 m2 turbina odbierze maksymalnie 0,4 · 600 = 240 W. A zatem reklamy turbin np. o wymiarach 2 na 2 metry i mocy 2 kW lub większej, dla typowych konstrukcji są nieprawdziwe. Taka turbina przy wietrze o prędkości 10 m/s może osiągnąć około połowy podanej mocy (4 · 240 = 960 W).

Trzeba również brać pod uwagę, że im wyższa jest przyjęta wartość znamionowej prędkości wiatru, tym rzadziej taki wiatr występuje, a zatem turbina rzadko osiągnie moc znamionową. Trzeba to uwzględnić szacując planowaną roczną produkcję energii. W miejscu o dobrych warunkach wiatrowych, na wysokości kilkunastu metrów od ziemi, jeśli średnia prędkość wiatru wynosi 5 m/s, turbina o mocy znamionowej wyznaczonej dla prędkości wiatru 10 m/s nie będzie z taką mocą pracowała dłużej niż około 12% godzin roku (wynika to z rysunku 3.). Jeśli moc znamionowa turbiny jest podana dla mniejszej znamionowej prędkości wiatru, to liczba godzin pracy z tą mocą będzie większa. Oczywiście podane wartości są szacunkowe.

Literatura

 1. W. Jagodziński, Silniki wiatrowe, PWT, Warszawa 1959.
 2. E. Hau, Wind turbines: fundamentals, technologies, application, economics, Springer Verlag, Berlin 2000.
 3. B. Karolewski, P. Ligocki, Rodzaje prądnic tarczowych, „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 8/2008.
 4. B. Karolewski, P. Ligocki, Badania modelu prądnicy tarczowej bezrdzeniowej z kołowymi cewkami, „Wiadomości Elektrotechniczne” 11/2008.
 5. B. Karolewski, Badanie wolnoobrotowej prądnicy przeznaczonej do małej elektrowni wiatrowej, Prace Nauk. Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 64, 2010, Studia i Materiały nr 30.
 6. B. Karolewski, Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych, „elektro.info” nr 6/2011.
 7. B. Karolewski, P. Ludwiczak, T. Walszczak, Budowa modelu prądnicy tarczowej, Prace Nauk. Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 66, 2012, Studia i Materiały nr 32.
 8. B. Karolewski, Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. „elektro.info”, artykuł przyjęty do druku 7-8/2014.
 9. Z. Lubośny, Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.
 10. I. Soliński, Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej, Wyd. Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 1999.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników....

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie prądnicy wolnobieżnej, napędzanej przez turbinę o zmiennej prędkości obrotowej. Obliczanie parametrów generatora wolnobieżnego tarczowego przedstawiono w [1], a opis sposobu wykonania przykładowej elektrowni z prądnicą o wirniku zewnętrznym kubkowym w...

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę...

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak...

Badanie modeli generatora synchronicznego

Badanie modeli generatora synchronicznego

Generator synchroniczny, jego modelowanie przy korzystaniu z takich narzędzi jak: program ATP, EMTP-ATP oraz programu EMTP-RV stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Jego autor przedstawia obszary...

Generator synchroniczny, jego modelowanie przy korzystaniu z takich narzędzi jak: program ATP, EMTP-ATP oraz programu EMTP-RV stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Jego autor przedstawia obszary ich praktycznych zastosowań w modelowaniu układów zasilających, np. umożliwianie analizowania ustalonych stanów pracy układu, obliczania napięć w węzłach, rozpływów mocy i prądów, czy symulowania przebiegów nieustalonych towarzyszących różnego typu awariom, takim jak zwarcia, zmiany napięcia,...

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym,...

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym, wykonanym dla prądnicy o mocy ponad 3 kW i prędkości 200 obr./min. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarami na wykonanym fizycznym modelu prądnicy. Artykuł m. in. nawiązuje do następujących zakresów tematycznych: napędy i sterowanie, prądnica tarczowa bez rdzenia, projektowanie prądnicy tarczowej,...

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania...

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania przekładni mechanicznej o dużym przełożeniu. Wiele zalet posiadają prądnice wolnobieżne. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przełożenie przekładni mechanicznej. Obniża to poziom hałasu, zmniejsza koszt układu oraz powiększa jego sprawność.

news Jakie będą regulacje dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce?

Jakie będą regulacje dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce?

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej poinformowało, że ministerstwo energii dąży do skrócenia ścieżki procedowania ustawy regulującej inwestowanie w morskie elektrownie wiatrowe.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej poinformowało, że ministerstwo energii dąży do skrócenia ścieżki procedowania ustawy regulującej inwestowanie w morskie elektrownie wiatrowe.

news Ogromna farma wiatrowa na jeziorze

Ogromna farma wiatrowa na jeziorze

Jak podaje portal gramwzielone.pl, producent wiatraków Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) zdobył warunkowy kontrakt na dostawę turbin i budowę ogromnej farmy wiatrowej, która ma powstać na wielkim...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, producent wiatraków Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) zdobył warunkowy kontrakt na dostawę turbin i budowę ogromnej farmy wiatrowej, która ma powstać na wielkim sztucznym jeziorze.

Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne?

Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne?

Zjawiska związane z przepływami mocy biernej są charakterystyczne dla układów prądu przemiennego. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną. Ogólnie rzecz biorąc, moc bierna pojawia się, gdy prąd...

Zjawiska związane z przepływami mocy biernej są charakterystyczne dla układów prądu przemiennego. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną. Ogólnie rzecz biorąc, moc bierna pojawia się, gdy prąd lub napięcie przyjmują większe wartości, niż jest to potrzebne do przetransferowania porcji energii. Moc bierna utożsamiana jest też z oscylacjami między źródłem a odbiornikiem energii.

Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania

Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania

W artykule omówiono rodzaje uszkodzeń występujących w elektrowniach wiatrowych. Na podstawie najnowszych statystyk udokumentowanych awarii turbin wiatrowych wskazano najczęściej występujące przyczyny powstawania...

W artykule omówiono rodzaje uszkodzeń występujących w elektrowniach wiatrowych. Na podstawie najnowszych statystyk udokumentowanych awarii turbin wiatrowych wskazano najczęściej występujące przyczyny powstawania uszkodzeń. Artykuł zawiera również przegląd dostępnych obecnie bezinwazyjnych metod umożliwiających diagnostykę krytycznych elementów turbiny wiatrowej oraz przykłady ich implementacji.

news Wzrost produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki w czerwcu

Wzrost produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki w czerwcu

Jak wynika z danych Agencji Rynku Energii, w czerwcu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż w maju o 3 proc. i wyniosła 12,9 TWh. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku wyprodukowano...

Jak wynika z danych Agencji Rynku Energii, w czerwcu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż w maju o 3 proc. i wyniosła 12,9 TWh. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku wyprodukowano o 283 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie wzrosło o niespełna 0,5 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w czerwcu br. wzrosła o 12 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w czerwcu br. było dodatnie i wyniosło 1 034 GWh.

news Więcej mocy z elektrowni wiatrowych w 2019 roku

Więcej mocy z elektrowni wiatrowych w 2019 roku

Z danych WindEurope wynika, że w pierwszym kwartale tego roku w Europie przybyło 4,9 GW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych. W zeszłym roku w tym samym okresie było 4,5 GW mocy.

Z danych WindEurope wynika, że w pierwszym kwartale tego roku w Europie przybyło 4,9 GW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych. W zeszłym roku w tym samym okresie było 4,5 GW mocy.

news Koszyk aukcyjny OZE 2019 – jakie źródła go wypełnią?

Koszyk aukcyjny OZE 2019 – jakie źródła go wypełnią?

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, ubiegłoroczne aukcje odnawialnych źródeł energii potwierdziły, że energia wiatrowa jest najtańszą technologią OZE na polskim rynku energetycznym. Pomimo że cena...

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, ubiegłoroczne aukcje odnawialnych źródeł energii potwierdziły, że energia wiatrowa jest najtańszą technologią OZE na polskim rynku energetycznym. Pomimo że cena referencyjna dla instalacji wiatrowych wynosiła 350zł/MWh, to wygrały projekty wiatrowe o cenach od ok. 157zł/MWh do 216zł/MWh. W sumie aukcję wygrało 31 ofert, złożonych przez 23 inwestorów z projektami wiatrowymi o łącznej mocy szacowanej na 1,1 GW.

news Największa farma w Afryce uruchomiona

Największa farma w Afryce uruchomiona

W Kenii została uruchomiona największa w Afryce lądowa farma wiatrowa. Docelowo Afryka chce pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

W Kenii została uruchomiona największa w Afryce lądowa farma wiatrowa. Docelowo Afryka chce pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

news Produkcja energii elektrycznej w maju 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w maju 2019 r.

Jak podaje Agencja Rynku Energii, w maju br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż w kwietniu o 2 proc. i wyniosła 13,2 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w Polsce...

Jak podaje Agencja Rynku Energii, w maju br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż w kwietniu o 2 proc. i wyniosła 13,2 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w Polsce wyprodukowano o 334 GWh więcej energii elektrycznej, a jej zużycie wzrosło o 2,8 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w maju br. wzrosła o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w maju br. było dodatnie i wyniosło 916 GWh.

news Jaka jest opłacalność farm słonecznych w Polsce?

Jaka jest opłacalność farm słonecznych w Polsce?

Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wsparcia zależy od wielu czynników. Możemy jednak uznać, że najbardziej na ekonomikę inwestycji wpływa wielkość nakładów inwestycyjnych jakie zostaną poniesione...

Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wsparcia zależy od wielu czynników. Możemy jednak uznać, że najbardziej na ekonomikę inwestycji wpływa wielkość nakładów inwestycyjnych jakie zostaną poniesione na realizację projektu oraz aukcyjną cenę sprzedaży energii (cena, z jaką dany projekt wygrał aukcję).

news Elektrownia fotowoltaiczna na Węgrzech

Elektrownia fotowoltaiczna na Węgrzech

Jak podaje portal gramwzielone.pl, chiński inwestor zbuduje wielką elektrownię fotowoltaiczną na Węgrzech. Farma fotowoltaiczna mająca kosztować około 100 mln euro będzie największym tego rodzaju obiektem...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, chiński inwestor zbuduje wielką elektrownię fotowoltaiczną na Węgrzech. Farma fotowoltaiczna mająca kosztować około 100 mln euro będzie największym tego rodzaju obiektem nie tylko na Węgrzech, ale także w całym regionie Europy Środkowej.

news Więcej miejsc pracy w energetyce wiatrowej

Więcej miejsc pracy w energetyce wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej policzyła, że w ubiegłym roku na całym świecie w sektorze odnawialnych źródeł energii pracowało już 11 mln ludzi. W tym jedną...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej policzyła, że w ubiegłym roku na całym świecie w sektorze odnawialnych źródeł energii pracowało już 11 mln ludzi. W tym jedną trzecią zatrudniały firmy związane z fotowoltaiką.

news Jaka jest moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce?

Jaka jest moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce?

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeżeli potencjał elektrowni fotowoltaicznych będzie rósł w Polsce w tak szybkim tempie, to na koniec roku powinien przekroczyć 1 GW. Jeśli potencjał elektrowni fotowoltaicznych...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeżeli potencjał elektrowni fotowoltaicznych będzie rósł w Polsce w tak szybkim tempie, to na koniec roku powinien przekroczyć 1 GW. Jeśli potencjał elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju będzie rósł w takim tempie, jak w ostatnich miesiącach, na koniec tego roku powinien przekroczyć 1 GW.

news Czy Polska osiągnie cel OZE do 2020 roku?

Czy Polska osiągnie cel OZE do 2020 roku?

Według Ministerstwa Energii źródła odnawialne, które pojawiają się na skutek tegorocznych aukcji, pozwolą Polsce osiągnąć cel OZE na 2020 rok. Jednak Urząd Regulacji Energetyki nie podziela tego entuzjazmu...

Według Ministerstwa Energii źródła odnawialne, które pojawiają się na skutek tegorocznych aukcji, pozwolą Polsce osiągnąć cel OZE na 2020 rok. Jednak Urząd Regulacji Energetyki nie podziela tego entuzjazmu i sugeruje, że owszem plany aukcji idę w dobrym kierunku, ale nie gwarantują, że cel OZE zostanie osiągnięty.

news Biomasa zasili fabrykę Ikea w Stalowej Woli

Biomasa zasili fabrykę Ikea w Stalowej Woli

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Ikea Stalowa Wola zrealizowała kolejną inwestycję umożliwiającą wykorzystywanie powstałej w tartaku biomasy do produkcji zielonej energii. Niebawem zakład ma uruchomić...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Ikea Stalowa Wola zrealizowała kolejną inwestycję umożliwiającą wykorzystywanie powstałej w tartaku biomasy do produkcji zielonej energii. Niebawem zakład ma uruchomić własną kogeneracyjną elektrociepłownię, która będzie dostarczać 1/4 energii elektrycznej potrzebnej w produkcji.

news Jakie będą ceny energii elektrycznej?

Jakie będą ceny energii elektrycznej?

Mija rok, od kiedy zaczęły wzrastać ceny energii elektrycznej, a nadal nikt nie dokonał solidnej diagnozy problemu. Energetycy beztrosko lub cynicznie tłumaczą wszystko wzrostem cen uprawnień do emisji...

Mija rok, od kiedy zaczęły wzrastać ceny energii elektrycznej, a nadal nikt nie dokonał solidnej diagnozy problemu. Energetycy beztrosko lub cynicznie tłumaczą wszystko wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, bez podejmowania działań, na zasadzie, że to nie nasza sprawa, tylko rządu i polityków.

news Nowa farma wiatrowa w Närpes w Finlandii

Nowa farma wiatrowa w Närpes w Finlandii

W najbliższe lato ma rozpocząć się budowa pierwszej farmy wiatrowej Fortum w Närpes w Finlandii. Farma składać się ma z 21 turbin wiatrowych o łącznej mocy 90,3 MW i rocznej produkcji przekraczającej 0,3...

W najbliższe lato ma rozpocząć się budowa pierwszej farmy wiatrowej Fortum w Närpes w Finlandii. Farma składać się ma z 21 turbin wiatrowych o łącznej mocy 90,3 MW i rocznej produkcji przekraczającej 0,3 TWh. Inwestycja warta jest ok. 90 mln euro i ma być gotowa najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 r.

news Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk....

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk. Osiągnięcie to jest postrzegane, jako krok w kierunku potencjalnego wykorzystania tego pierwiastka do zasilania pojazdów kosmicznych w przyszłych misjach badawczych przez okres do 400 lat.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.