elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Napędy elektryczne dzwonów

Hiroszima, Dzwon pokoju

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony azjatyckie różnią się od europejskich nie tylko smukłym kształtem, ale i tym, że nie posiadają wewnątrz serca. W dzwon azjatycki uderza się drewnianą belką zawieszoną na linach. Największy dzwon na świecie, Great Bell of Dhammazedi, o masie około 297 ton, wysokości 6,2 m i średnicy 4,1 m został wykonany z brązu w 1484 roku i zawieszony w złotej pagodzie Shwe Dagon w Yangon, w Birmie. W Europie największy dzwon Car Kołokoł, który nigdy nie zadzwonił, znajduje sie na Kremlu w Moskwie. Waży 202 tony, jego wysokość to 6,14 m, a średnica u podstawy – 6,60 m.

Przeczytaj także: Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

W Polsce najstarszym zachowanym dzwonem jest dzwon „Nowak” z Katedry Wawelskiej. Został odlany około 1271 roku i waży 420 kg. Znany dzwon Zygmunta z Katedry Wawelskiej w Krakowie został odlany w 1520 roku. Średnica dzwonu u podstawy wynosi 2,4 m, a wysokość 2,41 m. Masa dzwonu z sercem i jarzmem wynosi 12,600 ton. Obecnie największy w Polsce dzwon Maryja Bogurodzica z bazyliki w Licheniu waży 14,77 ton, w tym serce 400 kg. Odlany został w 1999 roku, w ludwisarni Enrico Campanniego pod Mediolanem.

Zawieszenie dzwonu

Dzwon mocowany jest do jarzma, które stanowi ruchomy element zawieszenia. Spotyka się zasadniczo dwa rodzaje zawieszenia dzwonów, na jarzmie prostym lub jarzmie łamanym opartym na wale wykorbionym. Na Wyspach Brytyjskich oraz w Ameryce Północnej i Łacińskiej spotyka się też zawieszenia kołowe. W tym rozwiązaniu dzwon wprawiany jest w ruch obrotowy (nie wahadłowy) wokół osi jarzma, a opadające serce powoduje jego bicie.

Przeczytaj także: Prądy doziemnie w napędach z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci górniczych

Wybór konstrukcji jarzma zależy od masy i momentu bezwładności dzwonu oraz od konstrukcji wieży, w której ma być zawieszony. Dzwony o małej masie, do 0,5 tony, zawiesza się na jarzmie prostym. Dzwony duże i ciężkie zawiesza się na jarzmie łamanym. Zawieszenie dzwonów na jarzmie łamanym jest preferowane w Polsce, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Węgrzech, zaś na jarzmie prostym w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji i Szwajcarii.

Dawne jarzma wykonywano z dębowego drewna i łączono z koroną dzwonu kutymi klamrami i taśmami. Jarzma stalowe rozpowszechniły się w XIX wieku i były początkowo nitowane.

Przeczytaj także: Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Dzwony zawieszone na jarzmie prostym mają lepszą akustykę i o około 30% większy zasięg słyszalności od dzwonów na jarzmie łamanym. Praca dzwonu na jarzmie prostym powoduje powstanie czterokrotnie większych sił oddziaływujących na konstrukcję wieży. W przypadku zawieszenia dzwonu na jarzmie łamanym, oddziaływanie sił poziomych jest mniejsze. Dla zmierzenia sił dynamicznych przenoszonych na konstrukcję wieży stosuje się wibroizolatory.

streszczenie

W artykule omówiono historię powstania dzwonów. Przedstawiono najbardziej znane dzwony na świecie i w Polsce. Opisano różne rodzaje napędów dzwonów stosowanych w przeszłości. Zaprezentowano nowoczesny napęd dzwonów z wykorzystaniem elektrycznego silnika liniowego.abstract

The article discusses the origins of the bells. Presents the most famous bells in the world and in Poland. Describes the different types of bells drives used in the past. Presented modern bells drive using a linear electric motor.

Wykonanie jarzma łamanego wymaga dużego doświadczenia, gdyż należy dobrze wyznaczyć wysokość osi ułożyskowania. Przebieg osi ułożyskowania jarzma nie może przechodzić przez środek ciężkości dzwonu, gdyż siła grawitacyjna nie spowoduje wahnięcia powrotnego do stanu równowagi. Dobrze zaprojektowana wysokość osi ułożyskowania zawieszenia wpływa na pracę napędu i jakość dzwonienia. Spotykane jarzma łamane posiadają ułożyskowanie na wysokości nie mniejszej niż jedna trzecia wysokości mierzona od górnej krawędzi korony dzwonu. Oś ułożyskowania jarzma łamanego powinna pokrywać się z wysokością zawieszenia serca wewnątrz dzwonu. Źle wykonane jarzmo łamane powoduje powstanie sił poziomych przenoszonych na konstrukcję dzwonnicy i jej drgania.

Wytworzenie siły napędowej do poruszania dzwonu na jarzmie prostym wymaga znacznie więcej energii, niż dzwonu zawieszonego na jarzmie łamanym.

Napęd dzwonów

Dzwony poruszają się ruchem wahadłowym. Częstotliwości bicia dzwonów, mierzona liczbą uderzeń na minutę, zależy od masy dzwonu, konstrukcji jarzma i kąta wychylenia. Opracowane warunki techniczne pracy dzwonu podaje niemiecka norma DIN 4178. Norma określa wymagane parametry ruchu wahadłowego dzwonu w zależności od masy, rodzaju wykonania i jego emitowanego tonu. Wartości parametrów pracy napędów według tej normy podano w tabeli 2.

W przeszłości napęd dzwonów stanowiła siła mięśni ludzkich. Układ pociągowy wykonywany był indywidualnie dla każdego dzwonu przez miejscowych rzemieślników, według własnych pomysłów konstrukcyjnych. Historycznie stosowano też napęd nożny dzwonu, w którym dwie grupy osób naciskiem nóg na ramie dźwigni, ciężarem swego ciała powodowały ruch wahadłowy. Taki napęd nożny zastosowano dla dzwonu Tuba Dei w katedrze św. Jana w Toruniu. Napęd nożny stosowany był sporadycznie w okresie późnego średniowiecza i tylko do poruszania dużych dzwonów.

Rozwój napędu elektrycznego przyczynił się do zastosowania silnika elektrycznego w poruszaniu dzwonów. Od początku XX wieku powstało wiele mechanizmów przekształcających ruch obrotowy silnika elektrycznego na ruch wahadłowy dzwonu. Współcześnie stosowany jest napęd z rotacyjnym silnikiem elektrycznym, napęd z elektrycznym silnikiem liniowym oraz sporadycznie stosowany system ciągnącego solenoidu.

W tradycyjnym wykonaniu napędu dzwonu z silnikiem elektrycznym powstało wiele układów konstrukcyjnych, które ruch obrotowy przekształcały na ruch wahadłowy. W najprostszych wykonaniach ruch wahadłowy powstaje przez zmianę kierunku wirowania silnika elektrycznego. Sterowanie ruchem wahadłowym odbywa się przez wyłączniki krańcowe zainstalowane na konstrukcji zwieszenia dzwonu. W najprostszym wykonaniu na ułożyskowanym jarzmie dzwonu mocowano duże koło łańcuchowe. Pod konstrukcją koła łańcuchowego umieszczano silnik elektryczny z zabudowanym na wale małym kołem łańcuchowym. Oba koła opasuje napędowy łańcuch drabinkowy Galla. Stosunek różnicy średnic kół łańcuchowych stanowiła przekładnia napędu. Odpowiednio ustawione wyłączniki krańcowe, po zasterowaniu zmieniały kierunek wirowania silnika napędowego i ruchu wahadłowego dzwonu.

W innym rozwiązaniu moment napędowy silnika po zredukowaniu obrotów w przekładni był przenoszony układem korbowym na jarzmo dzwonu. Napęd ten posiada dużo wad, a przy zaniku napięcia zasilania dzwon był unieruchomiony.

Układy napędowe były udoskonalane i doczekały się wielu ciekawych rozwiązań. Skonstruowano też napęd dzwonu oparty na systemie pociągania siłą wytwarzaną przez siłownik elektromagnetyczny. Wytwarzana siła pociągowa poruszała cięgno oddziaływujące na dźwignię sprzężoną z jarzmem dzwonu. Powrót do równowagi dzwon wykonywał siłą grawitacji.

Napęd dzwonów silnikiem liniowym

Współcześnie do napędów dzwonów znalazł zastosowanie elektryczny silnik liniowy w wersji płaskoinduktorowej. Ten rodzaj napędu ma dużo zalet i wypiera napęd tradycyjny z silnikiem obrotowym. Pierwsze napędy dzwonów z elektrycznym silnikiem liniowym powstały w firmie Antoniego Rducha już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Silnik liniowy powstaje przez przeobrażenie obrotowego silnika indukcyjnego w płaskie rozwinięcie wzdłuż tworzącej. W wykonaniu silnika o strukturze liniowej część pierwotna zasilana z sieci elektrycznej nazywa się induktorem, a część wtórna bieżnią. Induktor to ferromagnetyczny rdzeń stalowy z umieszczonym w żłobkach uzwojeniem wytwarzającym przemieszczający się strumień magnetyczny. Bieżnię wykonuje się z blachy stalowej przewodzącej strumień magnetyczny, na której nakłada się blachę aluminiową przewodzącą indukowany prąd elektryczny. Blacha stalowa zmniejsza reluktancję obwodu magnetycznego i wzmacnia mechanicznie bieżnik, wprowadza jednak działanie sił przyciągania między induktorem a bieżnikiem.

W przypadku napędu dzwonów induktor zamocowany jest trwale do konstrukcji dzwonnicy, a ruchoma bieżnia jest zamocowana do jarzma dzwonu. Długość bieżni odpowiada drodze wychylenia dzwonu. Przy pełnym wychyleniu induktor powinien znajdować się nadal pod powierzchnią nieruchomego induktora. Pomiędzy bieżnią a induktorem znajduje się szczelina magnetyczna silnika o grubości około 3 mm. W wyniku oddziaływania prądów indukowanych w bieżni z polem magnetycznym induktora powstaje siła pociągowa w części ruchomej silnika. Zmiana kierunku wytwarzanej w bieżniku siły poruszającej dzwon odbywa się przez zmianę kolejności faz zasilania induktora. Zasilanie induktora silnika liniowego odbywa się przez sterownik, który regulując czas pracy ustala kąt wychylenia i liczbę uderzeń w jednej minucie. Możliwości współcześnie produkowanych sterowników są bardzo duże. Posiadają między innymi automatyczny układ wyhamowania dzwonu przy zbliżaniu się do końca wychylenia. Prędkość wychylania dzwonu reguluje się siłą ciągu silnika liniowego.

Napęd silnikiem liniowym nie posiada żadnych elementów obrotowych: kół, łańcuchów, przekładni i może być stosowany na jarzmach prostych i łamanych. Napęd nie posiada trwałego połączenia między układem napędowym a jarzmem dzwonu, co w przypadkach braku zasilania umożliwia dzwonienie ręczne, czego nie posiadają wcześniejsze rozwiązania. Elementem sprzęgającym część ruchomą silnika z częścią stałą – induktorem jest pole magnetyczne w szczelinie.

Produkcję pierwszych krajowych silników liniowych SL-5-100 oraz SL-5-270 o sile ciągu 100N i 270N i rozpoczął w 1973 roku Zakład Indukta w Bielsku-Białej. Współcześnie produkcję silników liniowych dla napędów dzwonów wykonuje firma Rduch w Połomi koło Wodzisławia Śląskiego. Firma produkuje 15 typów induktorów dla silników liniowych w zakresie siły pociągowej od 30 N do 900 N. Prędkość liniowa produkowanych silników liniowych jest 7.5, 5, 3.3, 2.5 m/s. Produkowane silniki liniowe mogą napędzać zarówno małe sygnaturki, jak i największe dzwony jak dzwon Bł. Władysława o wadze 10 ton na warszawskim Ursynowie. Produkowane silniki liniowe w firmie Rduch oprócz napędu dzwonów są stosowane do otwierania bram przesuwnych.

Układ napędowy dzwonu zasilany jest przez sterownik mikroprocesorowy, który zapewnia płynny rozruch i łagodne hamowanie silnika liniowego. Zaprogramowany zegar pozwala realizować pracę dzwonu w powtarzalnych cyklach z uwzględnieniem kalendarza liturgicznego. Program dla specjalnych okazji posiada aktywizację tempa dzwonienia, np. powolne dzwonienie pogrzebowe.

Literatura

1. S. Gierlotka, Elektryczne silniki liniowe i ich zastosowanie w napędach, „Napędy i Sterowanie” 9/2010.

2. S. Gierlotka, Historia elektrotechniki. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012.

3. K. Kramer, Glocken in Geschichte und Gegenwart. Beiträge zur Glockenkunde. Band 1, Badenia-Verlag, Karlsruhe 1986.

4. M. Schilling, Glocken und Glockenspiele, Greifenverlag zu Rudolstadt, 1982.

5. Norma DIN 4178 Glockentürme. April 2005.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Domy z soli i energetyka w Boliwii

Domy z soli i energetyka w Boliwii

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się...

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się kordyliery andyjskie. Pomiędzy kordylierami rozciąga się na wysokości 3300–3800 m n.p.m. płaskowyż Altiplano. W południowo-zachodniej części Altiplano znajdują się rozległe solniska, w tym największa na świecie pustynia solna Salar de Uyuni.

Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych

Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych

Książka przeznaczona jest dla elektryków, a także dla lekarzy, którzy interesują się zagadnieniem rażenia prądem elektrycznym oraz jego oddziaływaniem na człowieka. Może być przydatna terapeutom stosującym...

Książka przeznaczona jest dla elektryków, a także dla lekarzy, którzy interesują się zagadnieniem rażenia prądem elektrycznym oraz jego oddziaływaniem na człowieka. Może być przydatna terapeutom stosującym w swoich zabiegach prąd elektryczny, jak i projektantom elektrycznego sprzętu terapeutycznego oraz diagnostycznego.

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”,...

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”, przygotowanego przez mgr. inż. Juliana Wiatra - redaktora naczelnego naszego tytułu, i mgr inż. Marcina Orzechowskiego. Jego premiera odbyła się na tegorocznych targach ENERGETAB w Bielsku Białej - zapraszamy do zapoznania się z dwiema recenzjami wydawnictwa, stworzonymi przez wybitnych ekspertów branży...

Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami:...

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami: Norweskim, Grenlandzkim i Barentsa. Dominuje rzeźba górska z licznymi dolinami polodowcowymi.

Birma i energetyka

Birma i energetyka

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary...

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary górskie zajmują północną, wschodnią i zachodnią część kraju. W północnej części kraju, przy granicy z Chinami, góry osiągają wysokość 5881 m n.p.m. Główną rzeką kraju jest Irawadi o długości 2150 km. Wypływa z Wyżyny Tybetańskiej w Chinach, a przy ujściu do Morza Andamańskiego tworzy ogromną deltę. Połowę...

Kolumbia i energetyka

Kolumbia i energetyka

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad...

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad 8 milionów ludności. W zachodniej części kraju znajdują się Andy, a w części wschodniej nizina Orinoko i Puszcza Amazońska. Andy kolumbijskie ciągną się wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, tworząc trzy Kordyliery rozdzielone głębokimi dolinami rzek Magdaleny i Cauca.

Syberyjska energetyka

Syberyjska energetyka

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał,...

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał, który jest też najgłębszym jeziorem na świecie. Głębokość Bajkału wynosi 1700 m. Jezioro rozciąga się na długość 670 km i szerokość 79 km. Zbiornik wypełnia 23 tys. km³ wody, co stanowi 20% światowych zasobów wody słodkiej. Od stycznia do maja wody Bajkału zamarzają na grubość do ok. 1 m. Do...

Iran i energetyka

Iran i energetyka

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części...

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części wyżyny znajduje się Wielka Pustynia Słona, a na południowy wschód od niej leży Pustynia Lota z usypanymi przez wiatr wydmami. Oficjalną religią Iranu jest islam szyicki. Irańska gospodarka opiera się na wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy naftowej i gazu.

Namibia i energetyka

Namibia i energetyka

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia...

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia była kolonią niemiecką pod nazwą Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia. Po pierwszej wojnie światowej kraj stał się terytorium mandatowym Ligi Narodów. W 1990 r. proklamowano niepodległą Republikę Namibii ze stolicą Windhuk.

Uzbekistan i energetyka

Uzbekistan i energetyka

Uzbekistan jest największym producentem energii elektrycznej w Azji Centralnej. System przesyłowy energii elektrycznej podobny jest do naszego krajowego, jako że był budowany był na podobnych wytycznych...

Uzbekistan jest największym producentem energii elektrycznej w Azji Centralnej. System przesyłowy energii elektrycznej podobny jest do naszego krajowego, jako że był budowany był na podobnych wytycznych ZSRR. Zapraszamy do lektury krótkiego opisu elektroenergetyki w Uzbekistanie, przygotowanego przez naszego elektro-podróżnika, dr hab. inż. Stefana Gierlotkę.

Chile i energetyka

Chile i energetyka

Dystrybucją energii zajmują się w Chile prywatne spółki.Przesył energii odbywa się liniami napowietrznymi o napięciach 6 kV, 33 kV 66 kV, 110 kV, 220 kV oraz 500 kV, zaś układ przesyłowy energetyki w Chile...

Dystrybucją energii zajmują się w Chile prywatne spółki.Przesył energii odbywa się liniami napowietrznymi o napięciach 6 kV, 33 kV 66 kV, 110 kV, 220 kV oraz 500 kV, zaś układ przesyłowy energetyki w Chile stanowią trójfazowe sieci izolowane w układzie IT. Co jeszcze charakteryzuje energetykę w Chile? Dowiecie się tego z artykułu i zdjęć naszego elektro-podróżnika.

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono...

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.

Wyspa Wielkanocna i elektryka

Wyspa Wielkanocna i elektryka

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu naszego specjalisty od elektroenergetyki i pasjonata podróży. Tym razem kierunkiem jego elektryzujących wojaży była Wyspa Wielkanocna.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu naszego specjalisty od elektroenergetyki i pasjonata podróży. Tym razem kierunkiem jego elektryzujących wojaży była Wyspa Wielkanocna.

Senegal i energetyka

Senegal i energetyka

W Senegalu energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych i wodnych. Produkcja energii elektrycznej odbywa się głównie z mazutu i ropy naftowej. Senegal nie wydobywa własnej ropy naftowej,...

W Senegalu energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych i wodnych. Produkcja energii elektrycznej odbywa się głównie z mazutu i ropy naftowej. Senegal nie wydobywa własnej ropy naftowej, ale importuje i przetwarza w rafinerii na wschodnich obrzeżach Dakaru. Dla pokrycia niedoboru własnej energii elektrycznej importuje z elektrowni wodnej na tamie Manantali w Mali. Nieliczne i niewielkie elektrownie wiatrowe można zaobserwować tylko na wybrzeżu Atlantyku.

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego...

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego w terapii psychiatrycznej, omówił terapię z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości i kliniczne zastosowanie pól elektromagnetycznych w terapii medycznej.

Pioruny i wysokie drzewa

Pioruny i wysokie drzewa

Autor fotoreportażu dzieli się uwagami o największych drzewach świata rosnących w Parku Sekwoi, które od ich zarania stawiają opór uderzeniom piorunów.

Autor fotoreportażu dzieli się uwagami o największych drzewach świata rosnących w Parku Sekwoi, które od ich zarania stawiają opór uderzeniom piorunów.

Wenezuela i energetyka

Wenezuela i energetyka

Wenezuela leży w strefie klimatów równikowych z wyraźnie zaznaczającą się porą deszczową, trwającą od maja do października. Suma roczna opadów dochodzi do 2000 mm. Wiecznie zielone, wilgotne lasy równikowe...

Wenezuela leży w strefie klimatów równikowych z wyraźnie zaznaczającą się porą deszczową, trwającą od maja do października. Suma roczna opadów dochodzi do 2000 mm. Wiecznie zielone, wilgotne lasy równikowe pokrywają 34% terytorium. Środkową część Wenezueli zajmuje Nizina Orinoko, pocięta gęstą siecią rzek, częściowo zabagniona. Główna rzeka to Orinoko o długości 2400 km, na której znajdują się tylko dwa mosty. Delta Orinoko zajmuje powierzchnię ponad 30 tys. km2 i stanowi jeden z najbardziej dziewiczych...

elektryka i architektura w Indiach

elektryka i architektura w Indiach

W Indiach około 78% produkowanej energii elektrycznej dostarczają elektrownie cieplne, 18% – wodne, 3% – jądrowe oraz 1% – źródła odnawialne. Około 70% węgla wydobytego w indyjskich kopalniach zużywana...

W Indiach około 78% produkowanej energii elektrycznej dostarczają elektrownie cieplne, 18% – wodne, 3% – jądrowe oraz 1% – źródła odnawialne. Około 70% węgla wydobytego w indyjskich kopalniach zużywana jest do wytwarzania energii elektrycznej.

Indie Południowe i energetyka

Indie Południowe i energetyka

Indie zajmują terytorium o powierzchni 3 287 600 km2, które zamieszkuje 1,2 mld ludzi (dane za 2012 rok). Pod względem liczby ludności są drugim państwem na świecie. Gęstość zaludnienia wynosi 368 osób/km²....

Indie zajmują terytorium o powierzchni 3 287 600 km2, które zamieszkuje 1,2 mld ludzi (dane za 2012 rok). Pod względem liczby ludności są drugim państwem na świecie. Gęstość zaludnienia wynosi 368 osób/km². Kraj podzielony jest na 29 stanów i sześć administrowanych centralnie terytoriów związkowych.

Kalifornia i energetyka

Kalifornia i energetyka

Kalifornia położona jest nad Pacyfikiem, na zachodnim wybrzeżu USA. Terytorium stanu rozciąga się między wybrzeżem Pacyfiku a górami Sierra Nevada od wschodu oraz pustynią Mojave na południowym wschodzie....

Kalifornia położona jest nad Pacyfikiem, na zachodnim wybrzeżu USA. Terytorium stanu rozciąga się między wybrzeżem Pacyfiku a górami Sierra Nevada od wschodu oraz pustynią Mojave na południowym wschodzie. Leżąca na pustyni Mojave Dolina Śmierci, w której temperatura powietrza osiąga 50°C, jest najniższym punktem (86 m p.p.m.) w Ameryce Północnej.

Rozwój aparatów fotograficznych od początków po elektronikę

Rozwój aparatów fotograficznych od początków po elektronikę

W X wieku Arabowie wynaleźli przyrząd do odwzorowywania obrazów nazwany „camera obscura”. Składała się z czarnej wewnątrz skrzynki, w której na ścianie tylniej była matowa szybka, a w ścianie przedniej...

W X wieku Arabowie wynaleźli przyrząd do odwzorowywania obrazów nazwany „camera obscura”. Składała się z czarnej wewnątrz skrzynki, w której na ścianie tylniej była matowa szybka, a w ścianie przedniej znajdował się maleńki otwór. Wpadające z zewnątrz promienie światła tworzyły na matówce pomniejszony obraz obiektu, który przerysowywano. W 1665 roku Johann Zahn unowocześnił kamerę wyposażając ją w zestaw soczewek o różnych ognikowych oraz zabudował wewnątrz lustro pod kątem 45o dla odwracania obrazu...

Badania impedancji ciała człowieka

Badania impedancji ciała człowieka

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie...

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie dla życia i zdrowia badanych, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych, należało opracować takie warunki badań, aby pomiary nie stwarzały ryzyka zagrożenia.

Wietnam i energetyka

Wietnam i energetyka

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest...

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest porównywalna z powierzchnią Polski. Kraj ten zamieszkuje ok. 86 milionów mieszkańców.

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt...

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje porażonych. Na całej Ziemi jednocześnie występuje 2000–4000 burz. W ciągu jednej sekundy w atmosferze Ziemi obserwuje się ok. 100 wyładowań elektrostatycznych, z czego 1/3 uderza w ziemię, a 2/3 to wyładowania między chmurami burzowymi.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.