elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Wybrane cechy silnika reluktancyjnego przełączalnego

Stojan, wirnik i uzwojenia SRM 8/6

Silniki reluktancyjne przełączalne (SRM) należą do grupy silników o komutacji elektronicznej, w działaniu których wykorzystuje się zjawisko zmiennej reluktancji widzianej przez pasmo uzwojenia i zależnej od położenia wirnika. Ze względu na brak uzwojeń w wirniku oraz ze względu na stosunkowo prosty układ pasm uzwojenia twornika (w stojanie), SRM należą do silników o najniższych kosztach wytwarzania. Charakteryzują się przy tym dużą trwałością, podobną do trwałości maszyn indukcyjnych.

Zobacz także

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje...

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje jeden agregat pompowy jako rezerwa) musi spełniać wysokie wymagania co do niezawodności. Współczesna technika napędu elektrycznego umożliwia ekonomiczną regulację ciśnienia i wydajności tych pomp. Jednak w praktyce nadal większość układów napędowych pomp zasilających stanowią sprzęgła hydrokinetyczne...

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników,...

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego....

Charakterystyka mechaniczna SRM jest podobna do charakterystyki silników prądu stałego. Właściwości eksploatacyjne SRM zależne są od układu energoelektronicznego zwanego przekształtnikiem, sterowanego za pośrednictwem sterownika elektronicznego realizującego opracowany i zadany algorytm sterowania. Zastosowanie odpowiedniego algorytmu sterowania umożliwia dostosowanie średniej wartości momentu elektromagnetycznego wytwarzanego przez silnik do momentu obciążenia dla określonych prędkości obrotowych.

Z każdym rokiem rośnie liczba zainstalowanych urządzeń napędzanych przez silniki reluktancyjne, jednak ciągle większość stanowią napędy z silnikami prądu stałego wraz z silnikami indukcyjnymi. Użytkownicy (firmy produkcyjne) są w stanie modernizować swoje systemy napędowe, pod warunkiem określonych efektów ekonomicznych. Każda wymiana urządzeń niezbędnych do produkcji niesie za sobą określone nakłady finansowe oraz zmniejszenie zysków w czasie zwrotu nakładów na inwestycję. Możliwość zastosowania nowego układu napędowego musi przynieść zysk, np. w postaci redukcji opłat za energię elektryczną lub poprawę parametrów napędowych przy zachowaniu tego samego zużycia energii.

Zasada działania SRM

Strumień magnetyczny wytworzony przez prąd przepływający w uzwojeniu fazowym powoduje generowanie momentu elektromagnetycznego obracającego wirnik, a zmniejszająca się szczelina powietrzna pomiędzy nabiegunnikiem a zębem wirnika powoduje zwiększenie indukcyjności pasma fazowego. Wpływa to na zwiększenie czasu narastania i zanikania prądu w uzwojeniu silnika. Wartość momentu napędowego generowanego przez silnik jest regulowana za pomocą kątów, przy których następuje załączenie prądu w paśmie fazowym αon i jego wyłączenie αoff. Na rysunku 1. przedstawiono trójpasmowy silnik reluktancyjny przełączalny o czterech zębach wirnika oraz sześciu nabiegunnikach (tzw. silnik 6/4).

Regulując wartości tych kątów wpływa się na wartość momentu elektromagnetycznego generowanego przez silnik, a tym samym na wartość prędkości obrotowej napędu. Silnik reluktancyjny jest maszyną, która wymaga sterowania zasilaniem pasm fazowych względem położenia wirnika, które są załączane i wyłączane w takt jego obrotu. Do poprawnej pracy napędu z silnikiem reluktancyjnym niezbędne jest sprzężenie zwrotne realizowane przez układ rozpoznawania położenia wirnika, którym mogą być przetworniki obrotowo-impulsowe, transoptory szczelinowe lub inne mniej, lub bardziej zaawansowane metody wykrywania położenia.

Na rysunku 2. przedstawiono przebieg prądu pasma fazowego, momentu statycznego oraz wypadkowego momentu generowanego, typowego dla rzeczywistego SRM dla zadanych kątów sterowania. Na rysunku zaznaczono liniami przerywanymi kąty załączenia i wyłączenia prądu oraz obszary dla pracy silnikowej i generatorowej.

Konstrukcja silnika reluktancyjnego

Silnik reluktancyjny przełączalny ma stojan i wirnik zbudowany z pakietu blach elektromagnetycznych [1] z rozłożonymi na obwodzie biegunami wydatnymi. Na biegunach stojana umieszczone są proste koncentryczne uzwojenia – cewki, które umieszczone na przeciwległych biegunach mogą być połączone szeregowo lub równolegle, tworząc niezależne obwody zwane pasmami fazowymi.

W nowocześniejszych konstrukcjach spotyka się silniki, których uzwojenia fazowe SRM rozmieszczone są na czterech symetrycznych względem siebie zębach stojana. Wyjątkiem jest jednopasmowy silnik reluktancyjny, w którym liczba zębów wirnika równa się liczbie biegunów stojana.

Z tego powodu silniki te stosowane są raczej w aplikacjach o bardzo dużej prędkości obrotowej, a pokonywanie strefy martwej odbywa się dzięki inercji mas wirujących. Aby zapewnić pewność rozruchu, stosuje się magnes trwały umożliwiający odpowiednie pozycjonowanie „parkowania” wirnika po jego zatrzymaniu.

W ten sposób przygotowana pozycja startowa umożliwia pewny rozruch wirnika. Zastosowanie magnesu stałego komplikuje proces wytwarzania takiego silnika oraz zwiększa momenty pasożytnicze. Spotyka się jednopasmowe SRM o liczbie zębów wirnik/stojan – 2/2, 4/4, 6/6, 8/8.

Charakteryzują się one prostą budową, niskim kosztem wytwarzania oraz bardzo prostym układem zasilającym. Jednak zasadniczą ich wadą jest występowanie szerokiej strefy martwej, w której moment elektromagnetyczny nie jest wytwarzany, oraz występowanie bardzo dużych pulsacji momentu.

Elektromechaniczne przetwarzanie energii

Przetwarzanie energii elektrycznej w mechaniczną jest podstawowym zadaniem każdego silnika bez względu na rodzaj budowy i sposób zasilania. Zasadniczą rolę w każdej maszynie elektrycznej odgrywa obwód magnetyczny, dzięki któremu możliwy jest przepływ strumienia magnetycznego. W silniku reluktancyjnym ciągłej zmianie ulega reluktancja obwodu magnetycznego, ze względu na zmiany szerokości szczeliny powietrznej pomiędzy stojanem a wirnikiem. Gdy ząb wirnika znajduje się bezpośrednio pod nabiegunnikiem, strumień magnetyczny swobodnie przepływa, a reluktancja obwodu osiąga minimum, natomiast gdy wirnik minie nabiegunnik, reluktancja zaczyna wzrastać.

Podczas konwersji energii elektrycznej na mechaniczną należy liczyć się ze stratami wynikającymi z przemagnesowywania obwodu magnetycznego. Dodatkowe straty energii powstają w uzwojeniach wskutek nagrzewania podczas przepływu prądów pasm fazowych. Czynniki te i wiele innych zmniejszają sprawność takiego przetwarzania.

Na rysunku 6. przedstawiono obszary koenergii i energii zgromadzonej w polu magnetycznym. Zmiana koenergii podczas pracy maszyny proporcjonalna jest do momentu generowanego przez SRM, natomiast podczas wyłączenia prądu w paśmie fazowym powstaje przepięcie, którego energia określona jest obszarem energii zgromadzonej w polu magnetycznym uzwojenia. Na rysunku 7. przedstawiono poglądowo zmiany strumienia magnetycznego Ψ w silniku reluktancyjnym dla różnych położeń wirnika oraz wartości prądu I pasma fazowego. Na rysunku 8. naniesiono krzywą zmiany strumienia dla określonych kątów sterowania.

Linia 0-B przedstawia zmianę strumienia magnetycznego w paśmie fazowym po załączeniu prądu przy maksymalnej szerokości szczeliny powietrznej. Linia B-A przedstawia wzrost strumienia magnetycznego przy zmianie reluktancji obwodu magnetycznego widzianej przez pasmo fazowe, spowodowanej ruchem wirnika podczas utrzymywania stałej wartości prądu w uzwojeniu. Linia A-0 określa spadek strumienia generowanego przez pasmo fazowe po wyłączeniu prądu fazowego przy minimalnej szerokości szczeliny powietrznej. Pole powierzchni zakreślonej powierzchni 0-A-B-0 jest wartością momentu elektromagnetycznego generowanego przez uzwojenie silnika [2].

Pulsacja momentu napędowego

Moment napędowy silnika reluktancyjnego jest generowany w sposób impulsowy w ściśle określonych położeniach zębów wirnika względem nabiegunników stojana.

Suma wszystkich momentów powstających w silniku powoduje obrót wirnika momentem wynikającym z ich chwilowych wartości generowanych przez wszystkie uzwojenia jednocześnie. Pulsacja momentu napędowego zależy od wartości kątów sterowania oraz szybkości narastania i zanikania prądów w pasmach fazowych silnika. Rysunek 8. przedstawia typowy przebieg momentów chwilowych i ich sumy powstających w SRM. Wartość pulsacji momentu napędowego (wzór (1)) zdefiniowana jest jako iloraz różnicy pomiędzy maksymalną i minimalną wartością momentu generowanego a wartością średnią momentu [5]. Parametr ten określa zależność:

ei 9 2010 wybrane cechy silnika reluktancyjnego wzor1

Wzór 1

gdzie:

TRPL – wartość pulsacji momentu napędowego,

TMAX – maksymalna chwilowa wartość momentu generowanego,

TMIN – minimalna chwilowa wartość momentu generowanego,

TAVG – wartość momentu średniego.

Wartości pulsacji są ważne szczególnie tam, gdzie konstruktorom zależy na minimalizacji udarów siły napędowej generowanej przez silnik. Zwiększona pulsacja momentu powoduje szybsze zużywanie się łożysk, przekładni zębatych oraz niekorzystnie wpływa na wszelkie elementy przekazywania mocy mechanicznej, jakimi są np. wały napędowe.

Sprawność napędu

Kryterium doboru parametrów sterowania dające wysoką sprawność układu napędowego ma znaczenie, gdy zależy na redukcji kosztów energii elektrycznej. Minimum opłat za pracę urządzeń przemysłowych zasilanych energią elektryczną jest bardzo częstym kryterium zakupu energooszczędnych maszyn. Sprawność silnika reluktancyjnego wraz z przekształtnikiem (wzór (4)) obliczona została jako zależność średniej wartości mocy mechanicznej oddawanej (wzór (3)) na wale maszyny do średniej wartości mocy pobieranej ze źródła (wzór (2)).

ei 9 2010 wybrane cechy silnika reluktancyjnego wzor2

Wzór 2

ei 9 2010 wybrane cechy silnika reluktancyjnego wzor3

Wzór 3

ei 9 2010 wybrane cechy silnika reluktancyjnego wzor4

Wzór 4

gdzie:

Pwe – średnia moc pobierana ze źródła, w [W],

u – chwilowa wartość napięcia, w [V],

i – chwilowa wartość prądu, w [A],

PM – moc mechaniczna na wale maszyny, w [W],

Msr – średnia wartość momentu napędowego, w [Nm],

ω – prędkość kątowa, w [rad/s],

η – sprawność, w [%].

Rozruch silnika reluktancyjnego

Moment elektromagnetyczny generowany przez pasmo fazowe ściśle zależy od położenia wirnika względem stojana.

Na rysunku 9. przedstawiono trzy przypadki, w których przepływ tego samego prądu przez uzwojenie powoduje powstanie dodatniego momentu (przypadek A), brak momentu (przypadek B) oraz wystąpienie ujemnego momentu elektromagnetycznego (przypadek C). W zależności od zastosowania wymagana jest mniej lub bardziej zaawansowana procedura rozruchowa. Przy prostych napędach nie ma potrzeby precyzyjnego określania położenia wirnika. W zaawansowanych aplikacjach napędowych niezbędne jest precyzyjne określenie, w jakim położeniu znajduje się wirnik, ponieważ jest to informacja o tym, które pasmo fazowe należy zasilić jako pierwsze, aby wirnik od samego początku zaczął obracać się w pożądanym kierunku. Dla tego typu napędów niezbędne jest zamontowanie przetwornika obrotowo-impulsowego na wale maszyny.

W obecnie prowadzonych pracach badawczych dąży się do wyeliminowania przetwornika obrotowo-impulsowego. Położenie wirnika określane jest za pomocą czasów narastania prądów w uzwojeniach, co daje informację o wartości indukcyjności, a następnie przeliczenia względem tablicy L (α, i). Tego typu rozwiązania wymagają potężnej mocy obliczeniowej procesorów sygnałowych sterujących pracą napędu.

Podsumowanie

SRM stanowią dużą konkurencję dla jednofazowych silników komutatorowych obecnie stosowanych w sprzęcie AGD. Silniki reluktancyjne charakteryzuje brak komutatora, co zapewnia im bezobsługową pracę w dłuższym czasie niż okres wymiany lub konserwacji szczotek w silnikach komutatorowych. Brak komutatora jest szczególnie istotny w środowiskach zagrożonych wybuchem. Iskrzenie powstające podczas pracy silnika z komutatorem może doprowadzić do zapłonu pyłu lub gazu, w otoczeniu którego pracuje maszyna. Zastosowanie SRM minimalizuje możliwość wystąpienia takiego zagrożenia, gdyż w maszynie tej komutator nie występuje.

Silnik reluktancyjny charakteryzuje brak uzwojenia na wirniku, przez co staje się on lżejszy, a występujące w nim siły odśrodkowe redukują się. Umożliwia to osiągnięcie o wiele wyższych prędkości obrotowych niż w silnikach z uzwojonym wirnikiem. Cecha ta umożliwia także pracę z większymi temperaturami, co jest szczególnie istotne podczas dużych oraz długotrwałych przeciążeń silnika. Jedynym ograniczeniem jest maksymalna temperatura uzwojeń stojana. Osiągnięcie wysokiej temperatury maszyny jest w pewnych aplikacjach szczególnie wskazane. Na przykład w pojazdach elektrycznych można ogrzewać przedział pasażerski powietrzem chłodzącym silnik.

Silnik reluktancyjny ze względu na możliwość pracy z dużymi przeciążeniami uzyskuje przewagę nad silnikami bezszczotkowymi prądu stałego, gdyż zastosowane w nich magnesy trwałe ograniczają możliwość przepływu dużych wartości prądu oraz uzyskiwania wysokiej temperatury. Przekroczenie obu parametrów prowadzi bezpośrednio do utraty pola magnetycznego przez wspomniane magnesy.

Literatura

  1. A. Honda, K. Senda, K. Sadahiro, Electrical steel for motors of electric and hybrid vehicles, Kawasaki steel technical report NO. 48 March 2003.
  2. A. M. Stankovic, G. Tadmor, Z.J. Coric, I. Agirman, On torque ripple reduction in current-fed switched reluctance motors, IEEE Transactions on Industry Applications VOL.46 NO. 1 February 1999.
  3. Pragasen Pillay, Yaguang Liu, Ormonde G. Durham, A novel switched reluctance motor drive with optical graphical programing technology, IEEE Transactions on Industrial Electronics, VOL47. NO.4 August 2000.
  4. R. Krishnan, A. S. Bharadwaj, P. N. Materu: Computer-Aided desing of Electrical Machines for Variable speed applications, IEEE Transactions on Industrial Electronics VOL. 35 NO.4 November 1988.
  5. Iqbal Husain: Minization of Torque Ripple in SRM Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, VOL 49. NO.1 February 2002.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Rozdzielnice średnich napięć

Rozdzielnice średnich napięć

Rozdzielnicą określa się zespół urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, służący do rozdziału energii...

Rozdzielnicą określa się zespół urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej, jak również łączenia i zabezpieczania obwodów zasilających i odbiorczych.

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników,...

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego....

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna...

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna może być dostarczana z sieci wewnątrzzakładowej. Zespoły prądotwórcze stosowane są najczęściej w pierwszym etapie budowy, do czasu zbudowania sieciowych urządzeń zasilających lub w robotach liniowych, gdy front robót ciągle się przesuwa. Gdy brak innych możliwości zasilania, zespół prądotwórczy...

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na...

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na powierzchni ziemi jest ujściem wąskiego przewodu skalnego połączonego z bocznymi krętymi kanałami i podziemnymi kawernami. Gromadzą się w nich wody gruntowe, które są ogrzewane ciepłem otaczających skał do temperatury wrzenia.

Układy zasilania gwarantowanego

Układy zasilania gwarantowanego

W zależności od rodzaju odbiorników i stopnia ich ważności dla użytkownika stosowane są różne rozwiązania samych zasilaczy UPS oraz układów UPS zasilania gwarantowanego. Podstawowym wyznacznikiem doboru...

W zależności od rodzaju odbiorników i stopnia ich ważności dla użytkownika stosowane są różne rozwiązania samych zasilaczy UPS oraz układów UPS zasilania gwarantowanego. Podstawowym wyznacznikiem doboru odpowiedniego układu zasilania jest wymagana niezawodność systemu zasilania. Nie istnieją systemy w 100 % niezawodne. Przy wyborze rozwiązania zawsze dochodzi do kompromisu pomiędzy pożądaną niezawodnością a kosztem systemu zasilania gwarantowanego.

Ocena instalacji oświetleniowych

Ocena instalacji oświetleniowych

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów...

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania oraz obiektów budowlanych, które właściciel chce sprzedać lub wynająć.

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie...

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie nawet przekraczający możliwości finansowe ich użytkowników. W Polsce problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplana, ponadto nawet nowo budowane budynki najczęściej spełniają jedynie minimalne wymagania w zakresie energooszczędności [1].

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów...

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów sportowych, lotnisk, portów i innych wielkich przestrzeni. Osprzęt stosowany na otwartej przestrzeni narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne: opady, wiatr i temperaturę. Musi więc mieć budowę dostosowaną do pracy w takich warunkach. Dotyczy to zarówno samych opraw oświetleniowych, jak i...

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym...

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym sposobem wykrywania uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych jest wykorzystanie badań termowizyjnych, które stanowią ok. 70% wykonywanych pomiarów.

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych (część 2.)

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych (część 2.)

W numerze 5/09 publikowaliśmy I część artykułu, w której zostały wyjaśnione zasady doboru przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, a także ze względu na prądy zwarciowe oraz spadek...

W numerze 5/09 publikowaliśmy I część artykułu, w której zostały wyjaśnione zasady doboru przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, a także ze względu na prądy zwarciowe oraz spadek napięcia. W drugiej części artykułu zostaną wyjaśnione dalsze wymagania, jakie muszą spełnić przewody zasilające odbiornik energii elektrycznej w normalnych warunkach eksploatacji oraz w czasie pożaru.

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Wdrożone projekty przekształtnikowych napędów jezdnych maszyn roboczych i napędów głównych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy górnictwa powierzchniowego

Wdrożone projekty przekształtnikowych napędów jezdnych maszyn roboczych i napędów głównych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy górnictwa powierzchniowego

Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych./The paper includes designs...

Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych./The paper includes designs of converter drives for brown coal mining machinery and conveyor belt drives implemented with the author’s participation.

Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa

Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące napędów i sterowania oraz elektroniki przemysłowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące napędów i sterowania oraz elektroniki przemysłowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna

Uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna

W publikacji przedstawiany jest uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna. Autor przywołuje podstawę opracowania i nakreśla sposób wykonania takiego projektu ubogacając go o rysunki techniczne...

W publikacji przedstawiany jest uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna. Autor przywołuje podstawę opracowania i nakreśla sposób wykonania takiego projektu ubogacając go o rysunki techniczne i obliczenia.

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla...

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla tradycyjnego rozwiązania.

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę...

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.