elektro.info

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT

Wyżłobienia w wirniku silnika pompy głębinowej o mocy 75 kW spowodowane wysokoczęstotliwościowymi prądami doziemnymi

W artykule analizowany jest wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy zasilanych z sieci nieuziemionych, typu IT, na napięcie zasilania. Prądy upływu, które płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze, powodują zaburzenia fazowych napięć zasilających. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach dużych mocy z długimi kablami silnikowymi. Autor wykazał, że stosując pojemnościowy filtr EMC (ang. ElectroMagnetic Capability) na zasilaniu przemiennika częstotliwości można radykalnie zmniejszyć zaburzenia napięć w sieci zasilania.

Zobacz także: Prądy doziemnie w napędach z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci górniczych

Przedmiotem analizy są zaburzenia napięć w izolowanej sieci zasilającej wywoływane napięciowymi przemiennikami częstotliwości stosowanymi w napędach przemysłowych. Często mylnie określa się przemiennik częstotliwości nazwą „falownik”, mimo że w obwodzie mocy przemiennika częstotliwości oprócz falownika jest jeszcze prostownik trójfazowy i obwód pośredni (rys. 1.). Moduł przemiennika częstotliwości, który przetwarza napięcie stałe na trójfazowe napięcie przemienne (konwerter dc/ac), można analizować jako trójfazowe symetryczne źródło napięć odkształconych (rys. 2.).

Definicja napięcia zaburzeń wspólnych – uCM

Trójfazowe źródło napięć odkształconych wytwarza napięcia składowych zerowych. Suma tych składowych zerowych przedstawiona w dziedzinie czasu jest napięciem zaburzeń wspólnych – uCM. Napięcie zaburzeń wspólnych uCM można opisać równaniem (1). W przypadku fazowych napięć sinusoidalnych o częstotliwości f napięcie uCM sprowadza się do pojęcia napięcia składowej zerowej sinusoidalnego źródła napięć trójfazowych [5]:

ei 7 8 2010 przemienniki czestotliwosci jako zrodla zaburzen napiecia w nieuziemionych sieciach zasilania it wzor1
(1)

 

 

 

Przy stosowaniu modulacji sinusoidalnej impulsów napięć fazowych falownika, napięcie zaburzeń wspólnych jest przebiegiem o skokowych zmianach napięcia i częstotliwości impulsów napięciowych trzykrotnie większej od częstotliwości impulsów napięć fazowych fp (rys. 4.). Cechą charakterystyczną takich przebiegów jest występowanie jedynie nieparzystych harmonicznych:

Zobacz także: Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Odkształcone napięcia fazowe o przebiegu prostokątnym można zapisać w postaci szeregu Fouriera za pomocą równań (2). Wartość amplitudy 1. harmonicznej przebiegu prostokątnego wynosi Uamp=(4/π)Ep, gdzie Ep jest wartością skuteczną i jednocześnie amplitudą prostokątnego przebiegu napięcia fazowego:

ei 7 8 2010 przemienniki czestotliwosci jako zrodla zaburzen napiecia w nieuziemionych sieciach zasilania it wzor2
(2)

Trójfazowe sieci TN i IT z napięciami odkształconymi

W zależności od wartości impedancji ZZ układ zasilania trójfazowego odbiornika symetrycznego przedstawiony na rysunku 2. może być przekształcony do układu zasilania typu TN lub IT (rys. 5.):

  • dla ZZ=0 i Z0=∞ układ zasilania jest typu TN – tutaj można przyjąć, że rezystancja izolacji zasilania RZ=∞, rezystancja izolacji obciążenia R0=∞ oraz pojemności upływu doziemnego zasilania CZ i obciążenia C0 spełniają relację CZ >> C0,
  • dla ZZ=∞ układ zasilania jest typu IT – tutaj można przyjąć, że rezystancja izolacji zasilania RZ=∞, rezystancja izolacji obciążenia R0=∞ oraz pojemności upływu doziemnego zasilania CZ i obciążenia C0 spełniają relację CZ << C0

 

W sieciach TN napięcie zaburzeń wspólnych powoduje wytwarzanie wysokoczęstotliwościowych prądów doziemnych płynących przez pasożytnicze pojemności doziemne obciążenia, przewód ochronny PE, do punktu neutralnego N trójfazowego źródła napięć odkształconych. Ponieważ w sieci TN punkt neutralny źródła N jest galwanicznie połączony z przewodem PE, to całe napięcie zaburzeń wspólnych uCM odkłada się po stronie obciążenia. W przypadku, gdy obciążeniem jest silnik, napięcie zaburzeń wspólnych odłoży się na izolacjach między uzwojeniami stojana i uziemioną obudową silnika. W wielu przypadkach, np. przy zasilaniu przemiennikiem częstotliwości pompy głębinowej, napięcie zaburzeń wspólnych może powodować uszkodzenie izolacji uzwojeń stojana, a przez to może wywołać zwarcie doziemne.

Sieci górnicze, to sieci nieuziemione typu IT. W tych sieciach duża doziemna pojemność pasożytnicza obciążenia nie wywoła przepływu prądu doziemnego w przewodzie ochronnym PE, ponieważ punkt neutralny N trójfazowego źródła napięć odkształconych, jakim jest moduł falownikowy przemiennika częstotliwości, jest odizolowany od przewodu ochronnego PE, gdyż nieuziemiony jest punkt neutralny transformatora zasilającego przemiennik. W napędach dużych mocy z przemiennikami częstotliwości o ekranowanych/zbrojonych kablach silnikowych występują duże wartości doziemnych pojemności pasożytniczych po stronie obciążenia przemiennika. Doziemne pojemności pasożytnicze po stronie zasilania mają relatywnie małe wartości, gdyż zwykle nie stosuje się do zasilania przemienników częstotliwości ekranowanych/ zbrojonych kabli zasilających. Wielu producentów nie zaleca też stosowania wejściowych filtrów EMC z kondensatorami typu Y dołączonymi do uziemienia przemiennika częstotliwości. Według autora jest to praktyka dyskusyjna, szczególnie w napędach dużych mocy, gdyż może prowadzić do zniekształceń napięć fazowych transformatora zasilającego przemiennik częstotliwości.

Oddziaływanie napięcia uCM na napięcia fazowe nieuziemionej sieci zasilania

Przykład jednofazowej sieci IT z dołączonym generatorem napięcia zaburzeń wspólnych, którym jest falownik trójfazowy, przedstawiono na rysunku 6. Falownik jest generatorem symetrycznego trójfazowego napięcia odkształconego, które jest kształtowane elektronicznie według metody szerokości impulsów o sinusoidalnym przebiegu modulującym, a więc falownik jest także generatorem napięcia zaburzeń wspólnych uCM. Na rysunku 7. przedstawiono fazowe napięcie zasilania UL1, które jest odkształcone wskutek zmodulowania sinusoidalnego napięcia fazowego źródła zasilania EL1 napięciem zaburzeń wspólnych uCM. Do tego typu odkształceń fazowych napięć zasilania dochodzi w sieciach nieuziemionych. W sieciach typu IT występuje zjawisko „pływania” potencjału punktu neutralnego N na skutek występowania napięcia zaburzeń wspólnych uCM. Napięcie zaburzeń wspólnych uCM może przyjmować różne kształty w zależności od zastosowanej metody kształtowania fazowych napięć odkształconych trójfazowego źródła zasilania obciążenia, jakim jest tutaj falownik napięciowy:

  • rysunek 7a przedstawia napięcie fazowe UL1 jako rezultat zmodulowania napięcia sinusoidalnego 230 V/50 Hz napięciem zaburzeń wspólnych trójfazowego źródła z prostokątnymi napięciami fazowymi 230 V/500 Hz (odpowiada to pracy falownika przy częstotliwości harmonicznej podstawowej bliskiej 0 Hz i częstotliwości nośnej 500 Hz),
  • rysunek 7b przedstawia napięcie fazowe UL1 jako rezultat zmodulowania napięcia sinusoidalnego 230 V/50 Hz napięciem zaburzeń wspólnych trójfazowego źródła z napięciami fazowymi 230 V/500 Hz kształtowanymi algorytmem sinusoidalnej modulacji szerokości impulsów (odpowiada to pracy falownika przy częstotliwości harmonicznej podstawowej bliskiej 50 Hz i częstotliwości nośnej 500 Hz).

Jeśli doziemne pojemności pasożytnicze po stronie obciążenia będą dużo większe od pojemności pasożytniczych po stronie zasilania, to praktycznie całe napięcie zaburzeń wspólnych odłoży się po stronie źródła zasilania i wtedy fazowe napięcia zasilania ulegną zmodulowaniu. Zmodulowane napięciem zaburzeń wspólnych uCM fazowe napięcia zasilania można opisać równaniem (3):

ei 7 8 2010 przemienniki czestotliwosci jako zrodla zaburzen napiecia w nieuziemionych sieciach zasilania it wzor3
(3)

Następuje zwiększenie wartości napięć fazowych zasilania przemiennika częstotliwości, co może doprowadzić do uszkodzenia jego elementów półprzewodnikowych mocy, w wyniku nadmiernego stresu napięciowego. W napędach dużych mocy z przemiennikami częstotliwości pasożytnicze pojemności doziemne po stronie obciążenia przemiennika częstotliwości są zwykle dominujące w stosunku do doziemnych pojemności pasożytniczych po stronie zasilania. Wynika to przede wszystkim z dużych pojemności upływu doziemnego silnika i pojemności żyła – ekran ekranowanych/zbrojonych kabli silnikowych. Po stronie zasilania stosowane są zwykle kable bez ekranu, co skutkuje ich znacznie mniejszymi doziemnymi pojemnościami pasożytniczymi.

Napięcie zaburzeń wspólnych uCM jest często przyczyną nieprawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej zintegrowanej z siecią zasilania dla zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia zwarć doziemnych.

Analizując widmo wyjściowych napięć fazowych przemiennika częstotliwości łatwo zauważyć, że duża część energii przenoszona jest za pomocą harmonicznych rozmieszczonych w pobliżu częstotliwości nośnej modulacji szerokościowej napięcia falownika. W sieciach nieuziemionych już w przypadku wystąpienia na zasilaniu przemiennika częstotliwości doziemnych pojemności pasożytniczych o wartościach rzędu kilkudziesięciu nF powstaną wysokoczęstotliwościowe doziemne prądy pasożytnicze o wartościach rzędu kilkudziesięciu miliamperów zagrażających bezpieczeństwu ludzi.

Układy zabezpieczeń przed zwarciem doziemnym wykorzystujące przekładniki typu LEM na wyjściach mocy falownika w przemiennikach częstotliwości dopuszczają prądy doziemne o wartościach rzędu 10 % In przemiennika częstotliwości i nie stanowią zabezpieczenia przeciwporażeniowego. Zabezpieczenia przed nadmiernymi prądami doziemnymi wbudowane do obwodów wyjściowych napędowych przemienników częstotliwości zabezpieczają jedynie obwody mocy przemiennika przed uszkodzeniem wskutek wystąpienia tych prądów. W warunkach normalnej pracy przemienników częstotliwości, płynące przez pojemności pasożytnicze prądy doziemne, już o wartościach kilku miliamperów, mogą powodować nieprawidłowe działanie cewek Ferrantiego w wyłącznikach różnicowoprądowych stosowanych w zabezpieczeniach elektroenergetycznych [8].

Minimalizowanie zaburzeń różnicowych DM i wspólnych CM

Zaburzenia w otoczeniu trójfazowego napędu z napięciowym przemiennikiem częstotliwości powodowane szybkimi zmianami napięcia na wyjściach mocy modułu falownikowego przemiennika częstotliwości dzielimy na dwa podstawowe rodzaje wymagające odrębnego wyjaśnienia i innych środków technicznych ich tłumienia:

  • zaburzenia międzyfazowe – różnicowe DM (ang. Differential Mode),
  • zaburzenia doziemne – wspólne CM (ang. Common Mode) [1].

 

Zaburzenia różnicowe to zaburzenia powodujące odkształcenia napięć międzyfazowych, a prądy tych zaburzeń przepływają między przewodami fazowymi kabla silnikowego napędu z napięciowym przemiennikiem częstotliwości i nie płyną przez przewód ochronny PE. Odfiltrowanie tych zaburzeń filtrem silnikowym DM przedstawionym na rysunku 8. powoduje, że wyjściowe impulsowe napięcie międzyfazowe zasilania silnika dołączonego do napięciowego przemiennika częstotliwości będzie miało kształt sinusoidy (rys. 9.) [3]. Otrzymany na rysunku 9b przebieg napięcia międzyfazowego po zastosowaniu filtra silnikowego typu DM jest zbliżony do sinusoidy.

Ale co z kształtem napięć fazowych? To napięcia fazowe decydują o powstawaniu zwarć doziemnych w silniku w sieciach TN i stresie napięciowym półprzewodników mocy przemiennika częstotliwości w sieciach IT. Przebieg napięcia fazowego przed i za filtrem silnikowym DM przemiennika częstotliwości zasilanego z sieci TN przedstawia rysunek 10. Po odfiltrowaniu składowej różnicowej zaburzeń z wyjściowych napięć międzyfazowych przemiennika częstotliwości zasilanego z sieci TN nastąpiło zwiększenie wartości maksymalnej napięcia fazowego, co może prowadzić do przebicia izolacji uzwojenia fazowego silnika do uziemionego korpusu obudowy.

W wielu aplikacjach stosowane są do filtracji zaburzeń z napięć zasilania silników jedynie silnikowe filtry DM, co może powodować zwiększenie uszkadzalności tych silników. Izolacja uzwojeń fazowych silników pomp głębinowych jest szczególnie narażona na uszkodzenia wskutek zanurzenia w wodzie stojana i wirnika silnika agregatu pompowego. Obserwowane są przebicia izolacji uzwojenia fazowego i przepływ wysokoczęstotliwościowego prądu doziemnego przez wirnik silnika agregatu, co powoduje charakterystyczne wyżłobienia na powierzchni wirnika (fot. 1.).

Relatywnie duża wartość indukcyjności przewodu ochronnego PE dołączonego do korpusu silnika powoduje, że główna część wysokoczęstotliwościowego prądu doziemnego przepływa do przemiennika częstotliwości (trójfazowego zasilacza z napięciami odkształconymi) przez wirnik, wodę i zawilgocone otoczenie instalacji zasilania. Wbudowane zabezpieczenie wewnętrzne przed prądami doziemnymi przemienników częstotliwości powoduje odłączenie zasilania od silnika agregatu dopiero przy prądach upływu osiągających około 10 % wartości prądu nominalnego przemiennika. Do czasu wykrycia przez przemiennik częstotliwości zwarcia doziemnego silnika agregatu może dojść do poważnych ubytków powierzchniowych w wirniku silnika.

W nieuziemionych sieciach zasilania IT należy dążyć do uzyskania sinusoidalnego kształtu fazowych napięć zasilania przy zasilaniu przemienników częstotliwości. Należy minimalizować wpływ przemiennika częstotliwości na odkształcenia napięć fazowych tak, aby zapewnić symetryczne sinusoidalne napięcia fazowe. W symetrycznej sieci trójfazowej z sinusoidalnymi napięciami fazowymi napięcie zaburzeń wspólnych uCM oraz napięcie składowe zerowej są równe zeru.

Przy stosowaniu sieci zasilania typu IT (z nieuziemionym punktem neutralnym) do zasilania napędów dużych mocy z przemiennikami częstotliwości redukowanie napięcia zaburzeń wspólnych uCM ma podstawowe znaczenie dla bezpiecznej i niezawodnej pracy instalacji napędowej. Opisany wcześniej efekt modulacji napięć fazowych zasilania napięciem zaburzeń wspólnych uCM w sieciach nieuziemionych powoduje podwyższenie „stresu” napięciowego elementów półprzewodnikowych mocy przemiennika częstotliwości, prowadząc do ich uszkodzenia.

Dla zmniejszenia oddziaływania napięcia zaburzeń wspólnych uCM na obciążenie przemiennika częstotliwości w sieciach TN oraz na elementy mocy przemiennika częstotliwości w sieciach IT, należy stosować filtry silnikowe dostosowane do tłumienia napięcia zaburzeń wspólnych CM, a nie tylko napięcia zaburzeń różnicowych DM.

W literaturze podawane są różne rozwiązania techniczne filtrów silnikowych do tłumienia zaburzeń różnicowych DM i wspólnych CM [4]. Występują one także w ofertach handlowych specjalistycznych przedsiębiorstw. Przykładową realizację takiego filtru przedstawiono na rysunku 11., a opis jego działania jest przedstawiony w [2].

Zastosowanie silnikowego pasywnego filtru zaburzeń DM+CM włączonego między przemiennikiem częstotliwości i silnikiem umożliwia w sieciach uziemionych TN uzyskanie na zaciskach silnika prądów i napięć sinusoidalnych (fazowych i międzyfazowych), co równocześnie ogranicza prąd płynący od obudowy silnika do przewodu ochronnego PE. W sieciach nieuziemionych IT z właściwie dobranymi filtrami silnikowymi typu DM+CM nastąpi zmniejszenie efektu modulacji napięć fazowych napięciem zaburzeń wspólnych uCM, a tym samym nie będą zwiększone wartości napięć fazowych zasilania przemiennika częstotliwości.

Wadą tego typu filtrów jest konieczność stosowania elementów indukcyjnych w obwodzie zasilania silnika, co powoduje zmniejszenie jego napięcia zasilania i wprowadza opóźnienie reakcji silnika na zmiany napięcia zasilania wskutek wzrostu stałej czasowej obciążenia przemiennika częstotliwości. Ważnym zagadnieniem jest minimalizowanie przesunięcia fazowego między prądami fazowymi przed i za filtrem zaburzeń wspólnych i różnicowych, gdyż można łatwo doprowadzić do nieprawidłowej pracy filtru. Większość pasywnych filtrów silnikowych ma także ograniczoną maksymalną częstotliwość przełączania elementów mocy falownika (tranzystory IGBT) w przemienniku częstotliwości do wartości ok. 5 kHz.

Silnikowe filtry pasywne stosuje się głównie w napędach mniejszych mocy o typowych właściwościach dynamicznych, takich jak napędy: pomp, wentylatorów, przenośników, dźwigów, itp. W napędach dużych mocy stosowanie pasywnych filtrów silnikowych jest często ekonomicznie nieopłacalne. W tych aplikacjach prądy doziemne ograniczane są głównie poprzez stosowanie odpowiedniej izolacji uzwojeń fazowych silnika i izolowania łożysk wirnika oraz stosowanie kabli silnikowych o zmniejszonych doziemnych pojemnościach pasożytniczych [7].

W napędach zasilanych sieciami nieuziemionymi IT, podobnie jak w sieciach TN, choć z innych powodów, wskazane jest stosowanie wejściowych pojemnościowych filtrów EMC, które mają połączenie z przewodem ochronnym PE poprzez kondensatory CY.

Wejściowe filtry EMC są obecnie często standardowym podzespołem przemiennika częstotliwości u renomowanych producentów. Filtry te mają znacznie większą pojemność od kondensatorów CY (rzędu pojedynczych μF), od doziemnych pojemności pasożytniczych obciążenia przemiennika częstotliwości i umożliwiają ograniczenie odkształceń fazowych napięć zasilania przemiennika. Wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne płyną od obciążenia przemiennika częstotliwości przewodem ochronnym PE do wejściowego filtra EMC. W napędach dużych mocy doziemne pojemności pasożytnicze kabla silnikowego i silnika osiągają wartości rzędu setek nF.

Kontenerowy niskonapięciowy napęd z przemiennikami częstotliwości dużej mocy

Kontenerowe stacje zasilania napędów przekształtnikowych głównie stosowane są:

  • w mobilnych systemach napędowych,
  • systemach napędowych wymagających szybkiej podmiany całej stacji w przypadku awarii jej podzespołów,
  • systemach napędowych produkowanych seryjnie,
  • w systemach napędowych dostosowanych do specyficznych warunków środowiskowych.

 

Przykładem reprezentatywnym kontenerowych stacji zasilania są stacje zasilające niskonapięciowe systemy napędowe powierzchniowych przenośników taśmowych stosowanych w górnictwie węgla brunatnego (rys. 12.). Kontenerowe stacje zasilania powierzchniowych przenośników taśmowych osiągają moce rzędu kilku megawatów. Cechą charakterystyczną tych stacji jest posiadanie własnego transformatora zasilanego z sieci typu IT, obniżającego napięcie średnie 3×6 kV na napięcie niskie, np. 3×500 V lub 3×690 V. W relatywnie niewielkiej objętości metalowego i uziemionego kontenera stacji zasilania przekształcana jest energia za pomocą przemienników częstotliwości o jednostkowych mocach od ok. 0,5 do 1,4 MW. W kontenerowych stacjach zasilania przekształtników zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej wewnętrznej urządzeń elektrycznych (wewnątrz kontenera) zwykle dominują w stosunku do zagadnień kompatybilności zewnętrznej (na zewnątrz kontenera).

W stacji kontenerowej stosowane są dwa typy sieci zasilającej: sieć IT – do zasilania napędów podstawowych i sieć TN-S – do zasilania trójfazowych odbiorników małej mocy lub odbiorników jednofazowych.

Zagadnienia kompatybilności wewnętrznej kontenerowych stacji zasilania przekształtników, w których system zasilania oparty jest na sieci typu IT, są bardzo istotne w związku z rosnącą mocą jednostkową przemienników częstotliwości zasilanych z tych stacji i coraz powszechniejszym ich stosowaniem w przemyśle górniczym – zarówno naziemnym, jak i podziemnym, okrętownictwie, i innych gałęziach przemysłu. Niezawodność przekształtników jest ściśle związana z kompatybilnością wewnętrzną kontenerowych stacji zasilania.

Doziemne pojemności pasożytnicze oddziaływają na napięcie zasilania przemienników częstotliwości i ich wpływ jest tym większy, im większe są moce jednostkowe, wartość napięcia zasilania i liczba przemienników częstotliwości umieszczonych w kontenerze. W skrajnych przypadkach doziemne prądy pasożytnicze prowadzą do uszkodzenia obwodów głównych przemienników częstotliwości, w szczególności ich falowników.

Głównym celem tej części jest analiza oddziaływania odkształconych napięć trójfazowych uzyskiwanych z falownika wyjściowego napięciowego przemiennika częstotliwości na napięcie sieci nieuziemionej zasilającej przemienniki częstotliwości dużych mocy w stacji kontenerowej.

W sieciach IT odkształcone napięcie przemienne falownika powoduje wypływ wysokoczęstotliwościowego prądu doziemnego przez doziemne pojemności pasożytnicze kabla silnikowego i silnika. Prądy doziemne dalej wpływają do strony stałonapięciowej falownika przez zwykle dużo mniejsze pojemności pasożytnicze na wejściach zasilania przemiennika częstotliwości, np. przez pojemności doziemne kabla zasilającego przemiennik częstotliwości lub przez pojemności pasożytnicze między uziemionym radiatorem falownika i stałonapięciowym obwodem zasilania falownika w przemienniku częstotliwości. Wartości prądów upływu doziemnego płynącego w przewodzie ochronnym PE są pomijalne, ze względu na małe wartości doziemnych pojemności pasożytniczych na zasilaniu przemiennika częstotliwości. W takim przypadku należy spodziewać się odkształceń fazowych napięć zasilania przemiennika poprzez ich zmodulowanie napięciem zaburzeń wspólnych uCM. Mierząc jedynie wartości napięć międzyfazowych zasilania przemiennika częstotliwości nie można określić wartości napięć fazowych, bo napięcie jest jedynie matematyczną różnicą napięć fazowych [UUV=UU-UV] i jest zwykle sinusoidą.

Aby uniknąć uszkodzeń elementów mocy przemiennika częstotliwości ze względu na możliwość podwyższenia fazowych napięć zasilania, stosuje się ich podwyższoną klasę napięciową, np. dla sieci IT 3×500 V specyfikowane są przemienniki częstotliwości w klasie napięciowej jak dla napięć zasilania 3×690 V. Takie postępowanie znacznie zwiększa koszt przemienników i dlatego nie jest powszechnie stosowane.

Jeśli w układzie napędowym zasilanym z sieci IT dopuści się zwiększoną wartość prądu upływu doziemnego, takiego jak dla sieci TN, to można zastosować na wejściu przemiennika częstotliwości wejściowy pojemnościowy filtr EMC. Wówczas nie nastąpi wzrost wartości napięć fazowych wskutek zmodulowania napięć fazowych transformatora napięciem zaburzeń wspólnych uCM i można zastosować przemienniki dużych mocy o napięciu nominalnym dostosowanym do wartości międzyfazowego napięcia w sieci zasilania. Zastosowanie takiego rozwiązania ma też swoje ograniczenia, np. ze względu na konieczność zatrzymania pracy napędu przy wystąpieniu pojedynczego zwarcia doziemnego w kablu silnikowym lub w silniku [6].

Przy stosowaniu wejściowego filtra EMC z kondensatorami CY praca obciążonego przemiennika częstotliwości przy zwarciu doziemnym w kablu silnikowym lub silniku mogłaby doprowadzić do nadmiernego wzrostu napięcia w obwodzie DC w innym dołączonym do sieci zasilania, ale nieobciążonym przemienniku częstotliwości. W sieci IT z wieloma przemiennikami częstotliwości zasilanymi z jednego transformatora, nieobciążone przemienniki częstotliwości powinny być odłączane od sieci zasilania, np. stycznikami wejściowymi. W przypadku stałego dołączenia do transformatora zasilającego w układzie IT obwodów mocy kilku przemienników częstotliwości, z których jedynie część może być w danym czasie obciążona, należy przemienniki częstotliwości wyposażyć w opcjonalne układy rozładowywania baterii obwodu pośredniego. Układy kontrolowanego rozładowywania baterii kondensatorów będą się uaktywniać, jeśli dojdzie do niedozwolonego wzrostu napięcia w baterii kondensatorów przemiennika częstotliwości.

Literatura

1. A. Kempski, Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach napędów przekształtnikowych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.

2. Z. Krzemiński, J. Guziński, Filtr wyjściowy falownika napięcia, ELHAND - Projekt badawczy nr 3T10A05727, 2004.

3. J. Szymański, Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości. „elektro.info” 2008.

4. R. Smoleński, A. Kempski, Filtr napięcia zaburzeń wspólnych z sinsusoidalnymi napięciami wyjściowymi w układach napędów przekształtnikowych, „Przegląd Elektrotechniczny” 3/2007.

5. S. Bolkowski, Teoria Obwodów Elektrycznychm, WNT, Warszawa, 2008.

6. F. Hoadley, R. Tallam, D. Schlegel, Failure mode for ac drives on high resistance grounded system, IEEE, pages 1587–1591, 2006.

7. R. Pastuszka, M. Trajdos, Jakie kable lubią falowniki, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 71/2005.

8. A. Wiszniewski, W. Winkler, Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2009.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych...

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych przemienników częstotliwości są przyczyną powstawania harmonicznych prądu, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę powszechnie stosowanych kompensatorów mocy biernej.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Wdrożone projekty przekształtnikowych napędów jezdnych maszyn roboczych i napędów głównych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy górnictwa powierzchniowego

Wdrożone projekty przekształtnikowych napędów jezdnych maszyn roboczych i napędów głównych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy górnictwa powierzchniowego

Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych./The paper includes designs...

Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych./The paper includes designs of converter drives for brown coal mining machinery and conveyor belt drives implemented with the author’s participation.

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla...

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla tradycyjnego rozwiązania.

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów...

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów uzwojenia transformatora przy symetrycznym obciążeniu prostowników 6-pulsowych oraz przeprowadził analizę wrażliwości prądów transformatora na niesymetrię wartości indukcyjności dławików DC i pojemności baterii kondensatorów zasilanych prostownikami 6-pulsowymi. "

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne...

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne przepływu wysokoczęstotliwościowych prądów upływu doziemnego, filtry bierne LC napięcia zaburzeń wspólnych falownika oraz filtry pojemnościowe prądu upływu doziemnego falownika.

Rezystancyjne zwarcie doziemne napięcia falownika MSI

Rezystancyjne zwarcie doziemne napięcia falownika MSI

W napędowych przemiennikach częstotliwości napięciowy falownik MSI jest przekształtnikiem napięcia stałego na napięcie przemienne (DC/AC), do którego dołączony jest silnik. Harmoniczna podstawowa napięcia...

W napędowych przemiennikach częstotliwości napięciowy falownik MSI jest przekształtnikiem napięcia stałego na napięcie przemienne (DC/AC), do którego dołączony jest silnik. Harmoniczna podstawowa napięcia fazowego falowników MSI osiąga częstotliwość kilkunastu kiloherców [1]. Napędy z przemiennikami częstotliwości są powszechnie ­zasilane z transformatorów o układzie sieciowym TN [2]. Przy wystąpieniu rezystancyjnego zwarcia doziemnego napięcia fazowego falownika powstający prąd zwarciowy ma ograniczoną...

Przemysłowe przemienniki częstotliwości w wielosilnikowych napędach dużych mocy

Przemysłowe przemienniki częstotliwości w wielosilnikowych napędach dużych mocy

Zarówno rozwój półprzewodników mocy stosowanych w modułach falownikowych, jak i wektorowych metod sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi spowodował rewolucyjne zmiany w budowaniu elektrycznych...

Zarówno rozwój półprzewodników mocy stosowanych w modułach falownikowych, jak i wektorowych metod sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi spowodował rewolucyjne zmiany w budowaniu elektrycznych napędów przemysłowych. W ostatnich 20 latach nastąpił dynamiczny rozwój napędowych energoelektronicznych przemienników częstotliwości.

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów....

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów. Przemiennik częstotliwości jest podstawowym urządzeniem elektroniki przemysłowej w napędach silników indukcyjnych ze sterowaną czy regulowaną prędkością wału. Wiedza o zjawiskach wpływających na pracę aparatów elektrycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji napędów z elektronicznymi...

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których...

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których sprecyzowano założenia techniczno-technologiczne innowacyjnego rozwiązania. Zaprezentowano również przebieg dalszych prac zmierzających do opracowania ww. układu zasilającego oraz wskazano perspektywy rozwoju napędów górniczych maszyn małej mechanizacji w perspektywie najbliższych lat.

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 1.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 1.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rosła liczba turbin wiatrowych oraz ich moc. Z uwagi na koszty tej technologii...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rosła liczba turbin wiatrowych oraz ich moc. Z uwagi na koszty tej technologii produkcji energii elektrycznej dużą rolę w jej rozwoju odgrywa polityka danego państwa oraz obowiązujące przepisy. Zmiana przepisów zahamowała w ostatnim roku trend rosnący. Z drugiej strony konieczność ograniczenia w Polsce emisji CO2 sprawia, że od inwestycji w OZE nie ma w praktyce odwrotu.

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę...

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak...

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych

Maszyny elektryczne są powszechnie stosowane jako przetworniki energii elektrycznej na mechaniczną (silniki) lub mechanicznej na elektryczną (generatory/prądnice). W szeroko pojętym gospodarstwie domowym...

Maszyny elektryczne są powszechnie stosowane jako przetworniki energii elektrycznej na mechaniczną (silniki) lub mechanicznej na elektryczną (generatory/prądnice). W szeroko pojętym gospodarstwie domowym więcej znajdziemy zainstalowanych silników niż prądnic. Prądnice (generatory) największych mocy spotkamy tylko w elektrowni (np. turbo- czy hydrogeneratory), mniejsze moce pojawiają się w gospodarstwach domowych jako turbiny wiatrowe czy hydrogeneratory.

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym,...

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym, wykonanym dla prądnicy o mocy ponad 3 kW i prędkości 200 obr./min. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarami na wykonanym fizycznym modelu prądnicy. Artykuł m. in. nawiązuje do następujących zakresów tematycznych: napędy i sterowanie, prądnica tarczowa bez rdzenia, projektowanie prądnicy tarczowej,...

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie....

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie. Cykliczność pracy wielu OZE i nieprzewidywalność co ilości energii, jaką będą produkowały, zmusza pozostałe elektrownie do ciągłej zmiany produkcji. Może to stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, do którego te źródła są przyłączone.

Napędy elektryczne dzwonów

Napędy elektryczne dzwonów

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony...

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony azjatyckie różnią się od europejskich nie tylko smukłym kształtem, ale i tym, że nie posiadają wewnątrz serca. W dzwon azjatycki uderza się drewnianą belką zawieszoną na linach. Największy dzwon na świecie, Great Bell of Dhammazedi, o masie około 297 ton, wysokości 6,2 m i średnicy 4,1 m został wykonany...

Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

Silnik elektryczny asynchroniczny charakteryzuje się dużą wartością prądu występującego przy jego rozruchu. Prąd ten powoduje dodatkowy spadek napięcia, który musi być uwzględniony na etapie projektowania...

Silnik elektryczny asynchroniczny charakteryzuje się dużą wartością prądu występującego przy jego rozruchu. Prąd ten powoduje dodatkowy spadek napięcia, który musi być uwzględniony na etapie projektowania całej instalacji. Udarowi prądu silnika towarzyszy również udar momentu, wywołujący niekorzystne stany mechaniczne narażające sterowane urządzenie na uszkodzenie. Zastosowanie układu rozruchowego na podstawie softstartu pozwala ograniczyć udar prądu i momentu. Odbywa się to poprzez stopniowe zwiększanie...

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania...

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania każdy akumulator, bez względu na swoją budowę, wydziela mniejsze lub większe ilości wodoru, który tworzy z powietrzem mieszaninę. Po przekroczeniu określonego stężenia mieszanina wodoru z powietrzem uzyskuje właściwości wybuchowe.

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa...

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa pożarowego należy również rozumieć bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym z urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo ekip ratowniczych jest dźwig przeznaczony dla straży pożarnej. Dźwig ten jest zaliczony do urządzeń technicznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, przez co jego...

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania...

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania przekładni mechanicznej o dużym przełożeniu. Wiele zalet posiadają prądnice wolnobieżne. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przełożenie przekładni mechanicznej. Obniża to poziom hałasu, zmniejsza koszt układu oraz powiększa jego sprawność.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.