elektro.info

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Widok konstrukcji zestawu maszynowego

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego. W przypadku hamowania, energia zgromadzona w masach wirujących jest tracona na tzw. rezystorze hamowania.

Istnieją jednak grupy napędów, dla których możliwe jest techniczne i uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie przekształtników dwukierunkowych. Do grupy tej należą generatory energii elektrycznej pracujące ze zmienną prędkością kątową wirnika, np. w elektrowniach wiatrowych. Kolejna grupa to napędy dźwigowe, w których można wykorzystać energię potencjalną przemieszczanych mas. Kolejną grupą są wirówki i wentylatory z dużym momentem bezwładności. Duży moment bezwładności i duża energia kinetyczna występują w przypadku wywrotnic wagonowych lub samotoków.

Zobacz także: Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT

W artykule przedstawiono stanowisko eksperymentalne oraz badania porównawcze napędu jednokierunkowego i dwukierunkowego z silnikami indukcyjnymi o mocy 22 kW. W dalszej części przedstawiono wyniki wdrożenia napędu dwukierunkowego w Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy” w Gdańsku, gdzie napęd dwukierunkowy wykorzystano przy modernizacji wirówki do produkcji twarogu DSC1 z silnikiem o mocy 18,5 kW.

Współczesne układy napędowe z silnikami indukcyjnymi sterowane są przez zmianę częstotliwości i napięcia zasilania. Do tego celu stosowane są powszechnie pośrednie przemienniki częstotliwości składające się z prostownika, obwodu pośredniczącego napięcia (prądu) stałego i falownika napięcia (prądu). Stosowany powszechnie prostownik z mostkiem diodowym na wejściu przemiennika stanowi poważny problem ze względu na odkształcony prąd pobierany z linii zasilającej oraz na nieregulowaną wartość napięcia w obwodzie pośredniczącym. Na rysunku 1. przedstawiono schemat części silnoprądowej wraz z pomiarami przemiennika częstotliwości z mostkiem diodowym i dławikiem wejściowym.

Zobacz także: Prądy doziemnie w napędach z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci górniczych

Szerokie zastosowanie napędów przekształtnikowych zasilanych przez prostowniki diodowe lub tyrystorowe spowodowało szereg problemów związanych z wyższymi harmonicznymi w sieci zasilającej. Jak wiadomo, odbiorniki nieliniowe, jakimi są prostowniki diodowe, pobierają bardzo odkształcony prąd z sieci, a co za tym idzie, niekorzystnie oddziałują na napięcie sieci, powodując jego odkształcenie. Powstało wiele metod niwelujących to niekorzystne zjawisko, tj.:

  • równoległe kompensatory aktywne [6, 7], będące źródłami prądowymi pobierającymi z sieci silny nieliniowy prąd, ale o ściśle określonym kształcie tak, aby kompensował prąd pobierany przez odbiornik nieliniowy i w rezultacie sumaryczny prąd sieci był możliwie najbardziej sinusoidalny i w fazie z napięciem,
  • prostowniki tranzystorowe [5, 8], pobierają sinusoidalny prąd będący w fazie z napięciem i umożliwiają dwukierunkowy przepływ mocy.

 

Dzięki ciągłemu spadkowi cen tranzystorów mocy IGBT i wprowadzeniu tranzystorów typu Trench pojawiła się realna możliwość zamiany prostownika diodowego na tranzystorowy, sterowany. Prostownik tranzystorowy zapewnia czterokwadrantowy zakres pracy (zwrot energii do sieci), bliski sinusoidalnego kształt prądu, regulowaną wartość napięcia w obwodzie pośredniczącym, współczynnik mocy bliski jedności, a ponadto po niewielkiej modyfikacji oprogramowania może być wyposażony w funkcję aktywnej filtracji [5].

 

 

 

Bardzo ważną zaletą zastosowania przekształtnika z prostownikiem tranzystorowym jest uzyskanie wyższego niż w mostku diodowym napięcia w obwodzie pośredniczącym. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znamionowego napięcia na silniku indukcyjnym bez stosowania metod nadmodulacji w modulatorze PWM. Dodatkowo energia tracona na rezystorze hamowania może zostać przekazana do sieci elektroenergetycznej, zwiększając sprawność napędu. Do poprawnej pracy przekształtnika sieciowego niezbędny jest dość duży dławik sieciowy Ls oraz kondensatory filtrujące Cs, których zadaniem jest filtracja odkształconego napięcia wynikającego z modulacji PWM w prostowniku tranzystorowym.

Stanowisko badawcze

W ramach projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego Politechniki Gdańskiej zbudowano stanowisko badawcze z dwoma silnikami indukcyjnymi FSLg180-L4 o mocy 22 kW, z niezależnym chłodzeniem i pomiarem prędkości enkoderami 2048 imp./obr., momentomierzem tensometrycznym Mt200 (±250 Nm, klasa 0,2), filtrem sieciowym (0,33 mH, 60 A), rezystorami hamowania (4×500 W) oraz przemiennikami częstotliwości połączonymi obwodami pośredniczącymi (bezpieczniki ultra szybkie gR80 i diody szybkie 200 A). Schemat poglądowy części silnoprądowej przedstawiono na rysunku 3.

Pierwszy układ napędowy (silnik z fabrycznym przemiennikiem częstotliwości SDD 690+ AC Drives ze sprzężeniem prędkości) pracuje jako obciążenie, drugi (AMT-022), na którym uruchomiono układ mikroprocesorowy SH65L z procesorem ADSP21065L, pracuje jako silnik badany. Dodatkowo w firmie MMB Drives opracowano przekształtnik dwukierunkowy MMB-030 o prądzie znamionowym wyjściowym 65 A. W obu badanych przekształtnikach MMB-030 i AMT-022 zastosowano ten sam bezczujnikowy układ regulacji [2] z oryginalnym, opatentowanym sposobem odtwarzania prędkości wirnika. Struktura układu regulacji oparta jest na multiskalarnym modelu silnika, będącym uogólnieniem znanego modelu wektorowego [1, 3].

Zobacz także: Układ łagodnego rozruchu - "soft start"

Na fotografii 1. przedstawiono widok przekształtnika AMT-022 bez obudowy. Na fotografii 3. przedstawiono widok konstrukcji zestawu maszynowego z pomiarem momentu momentomierzem Mt200, którego część interfejsowa momentomierza widoczna jest na fotografii 2., przedstawiającej wnętrze szafy przekształtników. Silniki sprzęgnięte są sprzęgłami sztywnymi, bezluzowymi z stalową laminą RADEX-NC.

Badania eksperymentalne

Wyniki eksperymentalne wykonane na stanowisku badawczym przedstawiono na rysunku 4. i rysunku 5. Na rysunkach przedstawiono od góry odpowiednio napięcie linii i prąd linii (rys. 4.) i napięcie i prąd silnika (rys. 5.) dla silnika 22 kW obciążonego momentem znamionowym przy prędkości znamionowej. Istotne jest to, że w przekształtniku z mostkiem tranzystorowym prąd silnika miał wartość o 25 % mniejszą niż w przypadku prądu silnika w przekształtniku z mostkiem diodowym. Wynika to z możliwości uzyskania większego napięcia w przekształtniku dwukierunkowym, a co za tym idzie, nie ma potrzeby przewymiarowania tego przekształtnika pod względem prądowym. Na rysunku 6. przedstawiono od góry przebiegi prędkości wirnika (jw.), mocy czynnej (W), skutecznej wartości prądu (A) i napięcia sieci (V) oraz napięcia obwodu DC (jw.).

W przypadku przebiegów odkształconych konieczne jest wprowadzenie parametrów określających jakość energii, które opisywałyby rzeczywiste przebiegi prądów i napięć. Taką wielkością jest współczynnik THD (ang. Total Harmonic Distortion) i jest to iloraz wartości skutecznej harmonicznych do wartości skutecznej harmonicznej podstawowej. Rozróżnia się współczynnik zniekształceń napięciowy THDU (1) oraz prądowy THDI (2):

Modernizacja wirówki z wykorzystaniem falownika MMB-030

Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy” w Gdańsku została zmodernizowana poprzez całkowitą wymianę układu sterowania i zastosowanie falownika MMB oraz remont podzespołów mechanicznych. Widok wirówki po remoncie przedstawiono na fotografii 4., natomiast widok wnętrza przemiennika MMB-30 przedstawiono na fotografii 5. Modernizację napędu wykonała firma MMB Drives Sp. z o.o., natomiast część mechaniczną zmodernizowała Politechnika Gdańska. Modernizację zakończono w czerwcu 2007 r. Zastosowany w celu modernizacji napędu wirówki przekształtnik do zasilania silników indukcyjnych opracowany przez MMB Drives przy współpracy z Politechniką Gdańską zawiera dwa falowniki napięcia połączone konstrukcyjnie w jeden układ. Falownik podłączony do sieci zasilającej zapewnia dwukierunkowy przepływ energii i odpowiednie napięcie na kondensatorze w obwodzie prądu stałego. Układ sterowania prędkością kątową wirnika z podporządkowanym obwodem regulacji momentu działa w pełnym zakresie prędkości obrotowej. Zastosowany przekształtnik zapewnia dwukierunkowy przepływ energii oraz znakomite właściwości dynamiczne układu regulacji prędkości i stabilizację momentu w stanach przejściowych.

Czas rozruchu wirówki przy stałym momencie wynosi około 5 minut, a hamowania 4 minuty. Energia hamowania zwracana jest do sieci zasilającej. Przebiegi: prędkości wirnika, momentu elektromagnetycznego, modułu prądu stojana (w jednostkach względnych) oraz mocy średniej (w watach) w czasie hamowania przedstawiono na rysunku 7. Ostatnią fazę hamowania stanowi hamowanie prądem stałym. W czasie technologicznego uruchamiania produkcji twarogu istnieje konieczność kilkukrotnych rozruchów ze względu na wymianę dysz kierujących ukwaszone mleko do wirówki. Dlatego tak istotnym problemem są krótkie stany przejściowe przy rozruchu i hamowaniu.

Zarówno przy pracy silnikowej, jak i przy hamowaniu zapewniono sinusoidalny prąd po stronie sieci zasilającej. Sposób sterowania falownikiem i filtr po stronie sieci zasilającej zapewniają małą zawartość wyższych harmonicznych w prądzie po stronie sieci. Przebiegi prądu i napięcia od strony sieci oraz od strony silnika przedstawiono na rysunku 8.

Modernizacja napędu wirówki została połączona z pełną wymianą układów sterowania na nowe wraz z okablowaniem, aparaturą i szafami sterowniczymi. Zmodernizowana szafa z układami sterowania wykonana ze stali nierdzewnej została zaprojektowana indywidualnie z uwzględnieniem ergonomii stanowiska pracy przy wirówce. Dodatkowo oddzielną obudowę z falownikiem umieszczono w miejscu o ograniczonej agresywności środowiska. Zastosowanie falownika MMB do napędu wirówki DSC-1 zmniejsza zużycie energii, przyspiesza prowadzenie procesu produkcji twarogu oraz poprawia warunki pracy obsługi.

W tabeli 3. zestawiono podstawowe cechy i parametry przemienników częstotliwości. Ceny urządzeń są orientacyjne i zależą od liczby sprzedanych egzemplarzy. Podniesienie wolumenu sprzedaży z pewnością uatrakcyjni dwukierunkowe przemienniki częstotliwości, które w przyszłości mogą być tańsze dzięki szerszemu zastosowaniu w przemyśle.

Podsumowanie

Zastosowanie przekształtnika dwukierunkowego jest szczególnie zalecane w tych aplikacjach, gdzie mamy do czynienia z częstym hamowaniem układów o dużej energii kinetycznej, potencjalnej lub zgromadzonej w masach wirujących. Stosowanie w takim przypadku układu z rezystorem hamowania jest także możliwe i niejednokrotnie tańsze. Natomiast rezystor jest elementem o dużych gabarytach i wymaga odprowadzenia znacznej ilości ciepła. W przypadku zastosowania rezystora do wirówki DSC-1 jego moc ciągła wynosiłaby około 12 kW, zaś rozmiary znacznie przewyższałyby rozmiary przekształtnika.

Podawane przez producentów napięcia wyjściowe falownika równe napięciu sieci zasilającej osiągane są metodą nadmodulacji, która jest możliwa jedynie przy zastosowaniu sterowania ze stałym stosunkiem U/f. Tak sterowany falownik musi być dobrany na moc co najmniej dwukrotnie większą od mocy znamionowej silnika, co znacznie zwiększa koszt modernizacji.

Technicznym rozwiązaniem przetwornicy zapewniającym odpowiednie sterowanie silnikiem w pełnym zakresie prędkości obrotowej jest zastosowanie dwóch falowników, jednego od strony sieci, a drugiego od strony silnika, połączonych wspólnym obwodem prądu stałego. Większość firm oferuje w tym celu dwa falowniki z odpowiednim oprogramowaniem połączone obwodami prądu stałego. Układ taki umożliwia zwrot energii do sieci, jego koszt jest jednak wysoki.

Większość rozwiązań zastosowanych w falowniku MMB-030 opracowano w ramach badań własnych pracowników Politechniki Gdańskiej i projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których wyniki wdrożono w MMB Drives Sp. z o.o.

Literatura

1. M. Kaźmierkowski, Sterowanie polowo zorientowane czy regulacja bezpośrednia momentu silnika klatkowego, „Elektronizacja” nr 2/1998.

2. K. Rajashekara, A. Kawamura, K. Matsuse, Sensorless Control of AC Motor Drives, IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Press, 1996.

3. Z. Krzemiński, Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.

4. M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. Kaźmierkowski, Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM/falownik PWM ze sterowaniem wektorowym, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 6/2005.

5. D. Wojciechowski, Sterowanie przekształtnikiem sieciowym z predykcją siły elektromotorycznej, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.

6. H. Akagi, Y. Kanazaway, A. Nabae, Instantaneous reactive power compensators comprising switching devices without energy storage components, IEEE Trans. on Ind. Applications, vol. 20, no. 3, pp. 625.630, May/June 1984.

7. H. Akagi, New trends in active filters for power conditioning, IEEE Trans. Ind. Applicat., vol. 32, pp. 1312 - 1332, Nov./Dec. 1996.

8. M. Kaźmierkowski, R. Krishan, F. Blaaberg, Control in Power Electronics, Academic Press 2002.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

news IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”

IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”

W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Lądku Zdrój odbędzie się IV konferencja naukowo-techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału...

W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Lądku Zdrój odbędzie się IV konferencja naukowo-techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, PTETiS i INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Konferencję organizowana jest przez Katedrę Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.

news „Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo” - Studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVII edycja

„Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo” - Studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVII edycja

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów podyplomowych „Projektowania Instalacji i urządzeń elektrycznych wspomaganych komputerowo”, które od kilku lat organizowane...

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów podyplomowych „Projektowania Instalacji i urządzeń elektrycznych wspomaganych komputerowo”, które od kilku lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście. Tym razem zajęcia wyjazdowe odbywały się w hotelu „Artus” w Karpaczu.

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje...

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje jeden agregat pompowy jako rezerwa) musi spełniać wysokie wymagania co do niezawodności. Współczesna technika napędu elektrycznego umożliwia ekonomiczną regulację ciśnienia i wydajności tych pomp. Jednak w praktyce nadal większość układów napędowych pomp zasilających stanowią sprzęgła hydrokinetyczne...

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których...

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których sprecyzowano założenia techniczno-technologiczne innowacyjnego rozwiązania. Zaprezentowano również przebieg dalszych prac zmierzających do opracowania ww. układu zasilającego oraz wskazano perspektywy rozwoju napędów górniczych maszyn małej mechanizacji w perspektywie najbliższych lat.

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 1.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 1.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rosła liczba turbin wiatrowych oraz ich moc. Z uwagi na koszty tej technologii...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rosła liczba turbin wiatrowych oraz ich moc. Z uwagi na koszty tej technologii produkcji energii elektrycznej dużą rolę w jej rozwoju odgrywa polityka danego państwa oraz obowiązujące przepisy. Zmiana przepisów zahamowała w ostatnim roku trend rosnący. Z drugiej strony konieczność ograniczenia w Polsce emisji CO2 sprawia, że od inwestycji w OZE nie ma w praktyce odwrotu.

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

Koncepcja budowy małej elektrowni wiatrowej

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

W artykule o tym jak wykonać małą elektrownię wiatrową o mocy rzędu 150 W przeznaczoną dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla...

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla tradycyjnego rozwiązania.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę...

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak...

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów...

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów uzwojenia transformatora przy symetrycznym obciążeniu prostowników 6-pulsowych oraz przeprowadził analizę wrażliwości prądów transformatora na niesymetrię wartości indukcyjności dławików DC i pojemności baterii kondensatorów zasilanych prostownikami 6-pulsowymi. "

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne...

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne przepływu wysokoczęstotliwościowych prądów upływu doziemnego, filtry bierne LC napięcia zaburzeń wspólnych falownika oraz filtry pojemnościowe prądu upływu doziemnego falownika.

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych

Przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych

Maszyny elektryczne są powszechnie stosowane jako przetworniki energii elektrycznej na mechaniczną (silniki) lub mechanicznej na elektryczną (generatory/prądnice). W szeroko pojętym gospodarstwie domowym...

Maszyny elektryczne są powszechnie stosowane jako przetworniki energii elektrycznej na mechaniczną (silniki) lub mechanicznej na elektryczną (generatory/prądnice). W szeroko pojętym gospodarstwie domowym więcej znajdziemy zainstalowanych silników niż prądnic. Prądnice (generatory) największych mocy spotkamy tylko w elektrowni (np. turbo- czy hydrogeneratory), mniejsze moce pojawiają się w gospodarstwach domowych jako turbiny wiatrowe czy hydrogeneratory.

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym,...

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym, wykonanym dla prądnicy o mocy ponad 3 kW i prędkości 200 obr./min. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarami na wykonanym fizycznym modelu prądnicy. Artykuł m. in. nawiązuje do następujących zakresów tematycznych: napędy i sterowanie, prądnica tarczowa bez rdzenia, projektowanie prądnicy tarczowej,...

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie....

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie. Cykliczność pracy wielu OZE i nieprzewidywalność co ilości energii, jaką będą produkowały, zmusza pozostałe elektrownie do ciągłej zmiany produkcji. Może to stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, do którego te źródła są przyłączone.

Przemysłowe przemienniki częstotliwości w wielosilnikowych napędach dużych mocy

Przemysłowe przemienniki częstotliwości w wielosilnikowych napędach dużych mocy

Zarówno rozwój półprzewodników mocy stosowanych w modułach falownikowych, jak i wektorowych metod sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi spowodował rewolucyjne zmiany w budowaniu elektrycznych...

Zarówno rozwój półprzewodników mocy stosowanych w modułach falownikowych, jak i wektorowych metod sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi spowodował rewolucyjne zmiany w budowaniu elektrycznych napędów przemysłowych. W ostatnich 20 latach nastąpił dynamiczny rozwój napędowych energoelektronicznych przemienników częstotliwości.

Napędy elektryczne dzwonów

Napędy elektryczne dzwonów

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony...

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony azjatyckie różnią się od europejskich nie tylko smukłym kształtem, ale i tym, że nie posiadają wewnątrz serca. W dzwon azjatycki uderza się drewnianą belką zawieszoną na linach. Największy dzwon na świecie, Great Bell of Dhammazedi, o masie około 297 ton, wysokości 6,2 m i średnicy 4,1 m został wykonany...

Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

Układy łagodnego rozruchu – „soft start”

Silnik elektryczny asynchroniczny charakteryzuje się dużą wartością prądu występującego przy jego rozruchu. Prąd ten powoduje dodatkowy spadek napięcia, który musi być uwzględniony na etapie projektowania...

Silnik elektryczny asynchroniczny charakteryzuje się dużą wartością prądu występującego przy jego rozruchu. Prąd ten powoduje dodatkowy spadek napięcia, który musi być uwzględniony na etapie projektowania całej instalacji. Udarowi prądu silnika towarzyszy również udar momentu, wywołujący niekorzystne stany mechaniczne narażające sterowane urządzenie na uszkodzenie. Zastosowanie układu rozruchowego na podstawie softstartu pozwala ograniczyć udar prądu i momentu. Odbywa się to poprzez stopniowe zwiększanie...

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania...

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania każdy akumulator, bez względu na swoją budowę, wydziela mniejsze lub większe ilości wodoru, który tworzy z powietrzem mieszaninę. Po przekroczeniu określonego stężenia mieszanina wodoru z powietrzem uzyskuje właściwości wybuchowe.

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa...

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa pożarowego należy również rozumieć bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym z urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo ekip ratowniczych jest dźwig przeznaczony dla straży pożarnej. Dźwig ten jest zaliczony do urządzeń technicznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, przez co jego...

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania...

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania przekładni mechanicznej o dużym przełożeniu. Wiele zalet posiadają prądnice wolnobieżne. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przełożenie przekładni mechanicznej. Obniża to poziom hałasu, zmniejsza koszt układu oraz powiększa jego sprawność.

Identyfikacja parametrów równania napięciowego dla uzwojenia SRM

Identyfikacja parametrów równania napięciowego dla uzwojenia SRM

W kolejnej części cyklu poświęconego silnikom reluktancyjnym SRM przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów równania napięciowego dla pasma fazowego silnika reluktancyjnego przełączalnego.

W kolejnej części cyklu poświęconego silnikom reluktancyjnym SRM przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów równania napięciowego dla pasma fazowego silnika reluktancyjnego przełączalnego.

Procesory DSP i ich zastosowanie w układach napędowych

Procesory DSP i ich zastosowanie w układach napędowych

Procesory sygnałowe (DSP ang. Digital Signal Processor) najczęściej kojarzone są z systemami telekomunikacyjnymi. Nic dziwnego. Wystarczy rozmontować własny telefon komórkowy i można tam znaleźć jeden,...

Procesory sygnałowe (DSP ang. Digital Signal Processor) najczęściej kojarzone są z systemami telekomunikacyjnymi. Nic dziwnego. Wystarczy rozmontować własny telefon komórkowy i można tam znaleźć jeden, a czasem nawet dwa procesory DSP. Okazuje się jednak, że procesory tego typu znalazły szerokie zastosowanie w układach elektroniki przemysłowej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.