elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Metody cyfrowe

Zasada pomiaru rezystancji metodą przetwarzania R/U

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną z trzech metod pomiarów: przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość napięcia, przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość czasu lub częstotliwości albo metodę mostkową. W drugiej części artykułu poświęconego pomiarom rezystancji przybliżymy każdą z tych metod oraz przyjrzymy się rodzajom pomiarów rezystancji (izolacji, przewodów ochronnych i uziomów).

Przetwarzanie oporności na proporcjonalną wartość napięcia

Pomiar napięcia następuje za pomocą woltomierza cyfrowego. Zasada przetwarzania rezystancji na napięcie (R/U) polega na bezpośrednim wykorzystaniu prawa Ohma. Oznacza to, że mierzony jest spadek napięcia na nieznanej rezystancji, wymuszony przepływem prądu o dokładnie znanej wartości (rys. 1.).

Użycie źródeł prądowych do pomiaru rezystancji wiąże się z kilkoma problemami. Przede wszystkim współpracujący z przetwornikiem R/U woltomierz musi, w celu zapewnienia dostatecznej dokładności, mieć rezystancję większą o kilka rzędów wielkości (Czytaj więcej na ten temat). Największą rezystancję wejściową woltomierze mają na podstawowym, najniższym zakresie pomiarowym. Wyznacza to jednoznacznie prąd źródła, który dla dużych rezystancji Rx musi być bardzo mały. Na przykład, dla Rx=10 MΩ i Uwe=100 mV, Ix=10 nA. Uzyskanie tak małych, stabilnych prądów jest już poważnym problemem. Dlatego też stosowana jest także inna odmiana tej metody z zastosowaniem wzmacniacza operacyjnego.

Zobacz także: Pomiary rezystancji – wybrane zagadnienia >>

Metoda przetwarzania oporności na napięcie sprowadza się w wyniku końcowym do cyfrowego pomiaru napięcia, przy czym około 90 % całego układu zaangażowane jest właśnie przy pomiarze napięcia. Dlatego też tę metodę reprezentują przyrządy kombinowane przez zastosowanie dodatkowego dzielnika i elementów manipulacyjnych.

 

 

 

Przetwarzanie oporności na proporcjonalną wartość czasu lub częstotliwości

Wielkości te są mierzone za pomocą miernika cyfrowego. Przetwarzanie oporności na czas odbywa się poprzez wykorzystanie stanów nieustalonych występujących w obwodzie RC przy ładowaniu lub rozładowywaniu kondensatora (rys. 2.). Zwykle w praktyce wykorzystuje się przebiegi zachodzące przy rozładowywaniu kondensatora C przez opornik R, które mają charakter wykładniczy. Kondensator naładowany do potencjału UWE rozpoczyna rozładowywanie się w momencie t1 i po upływie czasu τ=t2 – t1 potencjał na kondensatorze spadnie do wartości UWY=0,368 UWE, zgodnie z przebiegiem wykładniczym:

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor1
(1)

a więc dla:

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor2
(2)

otrzymuje przedział czasowy τ równy:

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor3
(3)

Przedział ten mierzy się za pomocą czasomierza cyfrowego.

Jeśli przyjmiemy za wzorcową wartość pojemności C, to przedział czasowy będzie proporcjonalny do mierzonej wartości R. W przypadku wykorzystania przebiegu ładowania mierzony jest czas, jaki upłynie od momentu rozpoczęcia ładowania do momentu osiągnięcia przez potencjał na kondensatorze wartości 0,632UWE. Nie spotyka się rozwiązań przyrządów pracujących tą metodą, służących wyłącznie do pomiaru oporności. Wynika to zarówno z łatwości przystosowania takiego przyrządu do pomiaru innych wielkości (napięcie, czas, częstotliwość), jak również z ograniczonej niepewności u=(0,1÷0,5)% pomiaru, jaką można uzyskać.

Schemat blokowy miernika do pomiaru rezystancji metodą przetwarzania rezystancji na czas przedstawiono na rysunku 3. Po zwarciu klucza K następuje ładowanie kondensatora wzorcowego Cw ze źródła U0 przez rezystor badany Rx. Równocześnie przerzutnik otwiera bramkę, która transmituje impulsy z generatora impulsów wzorcowych do licznika. Sytuacja ta trwa do chwili, kiedy napięcie na kondensatorze Cw osiągnie wartość równą 0,632 U0. Wtedy komparator zmienia stan przerzutnika, który blokuje bramkę transmitującą impulsy do licznika. Liczba impulsów zliczonych przez licznik w czasie ładowania kondensatora jest proporcjonalna do wartości rezystancji rezystora badanego Rx.

Metoda mostkowa

W tej metodzie zachodzi automatyczne równoważenie mostka. Zasada pomiaru jest taka sama jak w mostkach równoważonych ręcznie. Najpierw następuje ustalenie zakresu od największego do najmniejszego, następnie włączane są dekady, także od wartości największych do najmniejszych. Z ustawieniem zakresu zsynchronizowane jest ustawienie opornika ograniczającego napięcia mostka. Pełne zrównoważenie w granicach błędu wynikającego ze zdolności rozdzielczej układu, jest określone przez detektor zera. Wynik pomiaru jest podawany za pośrednictwem bloku pamięci i dekodera do urządzenia wyświetlającego.

Znamienną cechą mostków cyfrowych jest duża szybkość działania. Czas równoważenia i wyświetlania wyniku jest rzędu 1 s. Drugą bardzo cenną właściwością jest możliwość rejestracji wyniku pomiaru za pomocą przyłączonej do przyrządu drukarki. Predestynuje to mostki cyfrowe do zastosowań przy pomiarach masowych, przy których prędkość pomiaru jest bardzo ważna.

Niepewność pomiaru zależy od liczby dekad. Przy czterech dekadach niepewność pomiaru wynosi ±(0,01 % +1 znak ostatniej dekady). Ponieważ istnieją znaczne trudności w wykorzystaniu elementów mostka do pomiaru innych wielkości, przyrządy pracujące tą metodą są z reguły produkowane jako omomierze cyfrowe, łącznie z możliwością pomiaru odchyleń od zadanej wartości, przedstawionych w procentach.

Możliwość pomiaru tylko jednej wielkości przy dość wysokiej cenie przyrządu o znacznym stopniu skomplikowania spowodowała, że produkcja automatycznych mostków rezystancji podjęta została tylko przez nieliczne firmy i jest dosyć znikoma. Przyczyn należy się dopatrywać w szybkich postępach w dziedzinie woltomierzy cyfrowych, które mogą być łatwo przystosowane do pomiaru rezystancji i pracować jako omomierze.

Rezystancja izolacji (PN-EN 61557-2)

Ochroną podstawową w eksploatacji instalacji elektrycznej jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Czynnikiem określającym jej skuteczność jest rezystancja izolacji zarówno pomiędzy otoczeniem zewnętrznym (części przewodzące), jak i między elementami instalacji elektrycznej. Rezystancja izolacji pomiędzy instalacją a otoczeniem jest istotna ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym, zaś pomiar rezystancji pomiędzy elementami samej instalacji jest ważny ze względu na występujące zwarcia lub prądy upływu [7].

Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się przed pierwszym podłączeniem instalacji elektrycznej do sieci. W czasie eksploatacji, zgodnie z Prawem budowlanym, pomiary wykonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Wszystkie wyłączniki powinny być włączone, a obciążenia odłączone w celu sprawdzenia całej instalacji, bez wpływu obciążenia na wyniki pomiarów [7].

Pomiary odbywają się przy zastosowaniu metody napięciowo-prądowej. Rezystancja izolacji wyznaczona jest z zależności:

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor4
(4)

gdzie:

Ut – napięcie wskazywane przez woltomierz V, w [V],

I – prąd płynący przez rezystancję izolacji Ri ze źródła napięcia stałego Ut, w [A].

Natężenie prądu płynącego przy znamionowym napięciu zasilania zgodnie z normą PN-EN 61557-2 powinno wynosić przynajmniej 1 mA. Wartości napięcia pomiarowego zależą od znamionowego napięcia sprawdzanej instalacji. Minimalne wartości rezystancji izolacji i wymagane napięcia probiercze podane są w tabeli 1.

Pomiar rezystancji przewodów ochronnych

Pomiar rezystancji przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji R między każdą częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego przewodu wyrównawczego, który ma zachowaną ciągłość z uziomem. Według PN-IEC 60364-6-61 pomierzona rezystancja R powinna spełniać następujący warunek:

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor5
(5)

gdzie:

UST – spodziewane napięcie dotykowe podane w tabeli 2., określone na podstawie IEC 479-1, w [V],

Ia – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym czasie 0,2; 0,4 lub 5 s, w [A].

Warunek ten nie dotyczy połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) [6].

Dla połączeń wyrównawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzących wątpliwość co do wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale, należy sprawdzać, czy rezystancja połączeń wyrównawczych RPE między częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi, spełnia warunek (5):

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor6
(6)

gdzie:

UL – dopuszczalne długotrwale napięcie dotyku: 50 V – warunki normalne, 25 V – warunki o zwiększonym niebezpieczeństwie porażenia, np. plac budowy, w [V],

Ia – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym czasie, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, w [A].

Normy DIN/VDE zalecają układ pomiarowy (rys. 4.) zasilany z obcego źródła o napięciu przemiennym do 24 V – metoda techniczna. Rezystancje połączeń ochronnych obliczamy ze wzoru [6]. Pomiar rezystancji przewodów można również wykonać przy użyciu mostków Wheatstone’a lub Thomsona albo z wykorzystaniem miernika do pomiaru małych rezystancji:

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor7
(7)

gdzie:

U1 – napięcie w stanie bezprądowym, w [V],

U2 – napięcie pod obciążeniem, w [V],

I – prąd obciążenia, w [A],

RL – rezystancja przewodów pomiarowych, w [Ω],

T – transformator zasilający 150 VA,

P – potencjometr regulacyjny,

SW – szyna wyrównawcza.

Pomiar rezystancji uziomu (PN-EN 61557-5)

Uziemienie jest jednym z kilku środków zabezpieczających ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. Wartość rezystancji uziomu zależy od pola powierzchni uziomu oraz rezystywności gruntu.

Pomiar rezystancji uziemienia uziomu powinien być wykonany odpowiednią metodą techniczną lub kompensacyjną. Rezystancję uziemień mierzy się prądem przemiennym. Nie można wykonywaćpomiarów rezystancji uziemień prądem stałym, gdyż siły elektromotoryczne powstające na stykach metal – elektrolit powodują błędy pomiarów oraz ze względu na elektrolityczny charakter przewodności gruntu. Najczęściej do pomiaru rezystancji uziemienia uziomu używany jest induktorowy miernik do pomiaru uziemień IMU, oparty na metodzie kompensacyjnej. Prąd dopływający do uziomu rozpływa się w gruncie promieniście na wszystkie strony. Gęstość prądu jest największa koło uziomu i powoduje powstanie lejowatej krzywej potencjału, której kształt jest zależny od rezystywności gruntu [7].

W metodzie technicznej pomiaru rezystancji uziemienia uziomu:

  • obwód prądowy układu pomiarowego tworzą: obwód wtórny transformatora, amperomierz, uziom badany X, ziemia i uziom pomocniczy (prądowy) P,
  • obwód napięciowy układu pomiarowego tworzą: woltomierz i sonda pomiarowa napięciowa S.

Do poprawnego wykonania pomiaru rezystancji uziemienia wymagane są: mierniki o wysokiej dokładności, woltomierz o dużej rezystancji rzędu 1000 Ω/V oraz amperomierz o zakresie pomiarowym większym od spodziewanego prądu. Rezystancja sondy nie powinna przekraczać 300 Ω. Odległości między uziomem X a sondą pomiarową S i uziomem pomocniczym P muszą być takie, by sonda była w przestrzeni o potencjale zerowym (ziemia odniesienia). Wartość rezystancji uziomu oblicza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 pomiary rezystancji wzor8
(8)

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia nadaje się do pomiaru małych rezystancji w granicach 0,01 - 1 Ω. Wadami metody technicznej są:

  • konieczność stosowania pomocniczych źródeł zasilania,
  • na wynik pomiaru mogą mieć wpływ prądy błądzące,
  • niemożliwość bezpośredniego odczytu mierzonej rezystancji.

 

Metoda kompensacyjna stosowana jest do pomiarów rezystancji uziemień od kilku do kilkuset Ω (rys. 6.). Źródłem prądu przemiennego jest induktor korbkowy z napędem ręcznym. Częstotliwość wytwarzanego napięcia wynosi 65 Hz przy 160 obr./min korbki. Napięcie znamionowe wynosi kilkadziesiąt woltów i nie musi być regulowane. Załącznik C do normy podaje opis sposobu sprawdzenia poprawności przeprowadzania pomiaru rezystancji uziomu przy użyciu dwóch dodatkowych położeń uziomów pomocniczych oraz warunki, które powinny być spełnione (rys. 7.) [7].

Prąd przemienny o stałej wartości przepływa między uziomem T i uziomem pomocniczym T1 umieszczonym w takiej odległości (d) od T, że uziomy nie oddziałują na siebie. Drugi uziom pomocniczy T2, którym może być metalowy pręt wbity w grunt, jest umieszczony w połowie odległości między T i T1 i umożliwia pomiar spadku napięcia między T i T2. Rezystancja uziomu to iloraz napięcia między T i T2 i prądu przepływającego między T i T1, pod warunkiem, że uziomy nie oddziałują na siebie. Dla sprawdzenia, że zmierzona rezystancja jest prawidłowa, należy wykonać dwa dalsze odczyty z przesuniętym uziomem pomocniczym T2, raz 6 m w kierunku od uziomu T, a drugi raz 6 m do uziomu T1. Jeżeli rezultaty tych trzech pomiarów są zgodne w granicach błędu pomiaru, to średnią z trzech odczytów przyjmuje się jako rezystancję uziomu T. Jeżeli nie ma takiej zgodności, pomiary należy powtórzyć przy zwiększeniu odległości między T i T1 lub zmianie kierunku rozstawienia elektrod. Przy pomiarze prądem o częstotliwości sieciowej, rezystancja wewnętrzna zastosowanego woltomierza musi wynosić co najmniej 200 Ω/V. Źródło prądu używane do próby powinno być izolowane od sieci energetycznej (np. przez transformator). Ten sposób sprawdzenia poprawności przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu można stosować również przy pomiarze rezystancji uziomu metodą kompensacyjną.

Literatura

1. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa 2003.

2. M. Stabrowski, Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

3. J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski, Podstawy miernictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

4. A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, WPŚ, Katowice 2002.

5. J. Czajewski, Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

6. J. Salata, Pomiary parametrów instalacji elektrycznych w teorii i praktyce, Merserwis, Warszawa 2007.

7. F. Łasak, Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych  pomiarów ochronnych w instalacjachelektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, El-Fred, sierpień 2005.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stacje prefabrykowane stają się stałymi elementami krajobrazu. Możliwości, jakie stwarza ich architektura powodują, że budynek stacji może być wykonany w sposób komponujący...

Transformatory rozdzielcze

Transformatory rozdzielcze

Transformatory energetyczne to urządzenia elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej o określonym napięciu na energię elektryczną o innym lub takim samym napięciu. Używane są do łączenia...

Transformatory energetyczne to urządzenia elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej o określonym napięciu na energię elektryczną o innym lub takim samym napięciu. Używane są do łączenia sieci energetycznych o różnych napięciach znamionowych. Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy przekształtnikowe. Na rynku możemy spotkać transformatory o mocach znamionowych...

Najważniejszy jest pomysł, koncepcja i realizacja

Najważniejszy jest pomysł, koncepcja i realizacja

Obecnie spółka jest firmą specjalistyczną branży elektroenergetycznej działającą w Grupie ENERGA. Jak doszło do jej powstania? – Spółka została wyodrębniona ze struktur Energetyki Kaliskiej SA i funkcjonuje...

Obecnie spółka jest firmą specjalistyczną branży elektroenergetycznej działającą w Grupie ENERGA. Jak doszło do jej powstania? – Spółka została wyodrębniona ze struktur Energetyki Kaliskiej SA i funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy od 1 lipca 1996 roku. Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność poprzez jednostki organizacyjne zlokalizowane w Kaliszu, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim, zatrudniając ponad 160 osób.

Sprostać pozycji lidera

Sprostać pozycji lidera

Czy sytuacja na światowych rynkach przełożyła się na sytuację w ELEKTROBUDOWIE SA? – Przychody ze sprzedaży dla całej GK ELEKTROBUDOWA SA nieco spadły, na szczęście nie jest to znaczący spadek, ponieważ...

Czy sytuacja na światowych rynkach przełożyła się na sytuację w ELEKTROBUDOWIE SA? – Przychody ze sprzedaży dla całej GK ELEKTROBUDOWA SA nieco spadły, na szczęście nie jest to znaczący spadek, ponieważ w porównaniu z 2008 rokiem, który zamknęliśmy kwotą około 810 mln zł, rok 2009 przyniósł nam przychód w wysokości 700 mln zł. Odpowiednio nastąpił również spadek zysku, z 60 mln zł w 2008 roku do 54 mln zł w 2009. W tej chwili marże wykonawców znacząco spadają, wynika to głównie z dużej konkurencji...

Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych...

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosuje się ograniczniki przepięć zgodnie ze strefową koncepcją ochrony przeciwprzepięciowej.

Seryjna klasa 5

Seryjna klasa 5

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q Sp. z o.o. funkcjonuje od listopada 1991 roku… – Doświadczenia w produkcji urządzeń rozdzielczych średnich napięć, zwłaszcza stacji transformatorowych SN/nn,...

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q Sp. z o.o. funkcjonuje od listopada 1991 roku… – Doświadczenia w produkcji urządzeń rozdzielczych średnich napięć, zwłaszcza stacji transformatorowych SN/nn, zdobywane przez lata działalności w strukturze energetyki zawodowej, pozwoliły nam wypracować koncepcje, a następnie wyprodukować i wprowadzić na rynek w 1982 r. pierwszą w kraju kontenerową stację transformatorową. Jesteśmy prekursorem rozwiązań technicznych nie tylko w dziedzinie stacji, ale także...

Wymagania dla systemów oświetlenia awaryjnego

Wymagania dla systemów oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne jest przeznaczone do użytkowania podczas awarii oświetlenia podstawowego. Zarówno w budynkach, jak i tunelach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne jest często projektowane niezgodnie...

Oświetlenie awaryjne jest przeznaczone do użytkowania podczas awarii oświetlenia podstawowego. Zarówno w budynkach, jak i tunelach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne jest często projektowane niezgodnie z przepisami i obowiązującymi normami, a niejednokrotnie pomijane przez inwestorów w celu redukcji kosztów. Oświetlenie awaryjne jest zaliczone do urządzeń przeciwpożarowych wspomagających ewakuację z budynku objętego pożarem, przez co wymaga ono wysokiej sprawności oraz niezawodności działania.

Jak produkować dobry wyrób i robić to w umiarkowanej cenie

Jak produkować dobry wyrób i robić to w umiarkowanej cenie

Firma istnieje już prawie dziesięć lat. Jak scharakteryzowałby Pan jej działalność? – Jesteśmy firmą rodzinną, niezbyt dużą, ale prężnie się rozwijającą. Działamy od 2000 roku. Zajmujemy się produkcją...

Firma istnieje już prawie dziesięć lat. Jak scharakteryzowałby Pan jej działalność? – Jesteśmy firmą rodzinną, niezbyt dużą, ale prężnie się rozwijającą. Działamy od 2000 roku. Zajmujemy się produkcją agregatów w zakresie mocy od 3 do 250 kVA. Na obecnym etapie rozwoju firmy, ze względu na ciężar i brak dostępnego miejsca, bardzo rzadko zajmujemy się większymi zespołami. A zaczynaliśmy w garażu przy moim domu. Nie jest to ujmą, ponieważ, jak powiedział odwiedzający nas przedstawiciel John Deere,...

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej...

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw [1].

Przekładniki prądowe i napięciowe

Przekładniki prądowe i napięciowe

Przekładniki prądowe (lub napięciowe) umożliwiają pomiar dużych prądów i napięć za pomocą mierników o mniejszych zakresach pomiarowych. Przekładniki nazywane często transformatorami pomiarowymi zapewniają...

Przekładniki prądowe (lub napięciowe) umożliwiają pomiar dużych prądów i napięć za pomocą mierników o mniejszych zakresach pomiarowych. Przekładniki nazywane często transformatorami pomiarowymi zapewniają izolację galwaniczną obwodu pomiarowego od głównego toru wysokiego napięcia. Jest to szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo ludzi wykonujących pomiary. Podział na przekładniki prądowe i napięciowe stosuje się ze względu na rodzaj przetwarzanej przez nie wielkości fizycznej.

W czasie kryzysu należy inwestować

W czasie kryzysu należy inwestować

Jak doszło do powstania firmy? Czy może Pan krótko omówić kolejne etapy jej rozwoju? – W 1981 r. powstał Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych – jego powstanie miało ścisły związek...

Jak doszło do powstania firmy? Czy może Pan krótko omówić kolejne etapy jej rozwoju? – W 1981 r. powstał Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych – jego powstanie miało ścisły związek z ówczesnymi potrzebami górnictwa węgla kamiennego. Nasze zabezpieczenia nadprądowe szybko zyskały sobie wysokie oceny branży wydobywczej, a ciekawostką jest, że byliśmy pierwszym prywatnym przedsiębiorstwem w tamtym okresie, które otrzymało dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego. Po pięciu latach...

Specjaliści od bezpieczników

Specjaliści od bezpieczników

Jak przedstawiłby Pan strategię firmy? – Strategią naszej firmy jest praca z ostatecznym klientem, którego najpierw przekonujemy do jakości produktu, a następnie do naszych możliwości szybkiej realizacji...

Jak przedstawiłby Pan strategię firmy? – Strategią naszej firmy jest praca z ostatecznym klientem, którego najpierw przekonujemy do jakości produktu, a następnie do naszych możliwości szybkiej realizacji zamówienia, a na końcu rozmawiamy o cenie. Często nasze produkty są droższe od konkurencyjnych, ale w zamian zapewniamy, że produkt jest na miejscu niemalże natychmiast do dyspozycji klienta. Oferujemy także usługę magazynu depozytowego: zawsze posiadamy w pogotowiu uzgodnioną z klientem liczbę...

Rozdzielnice średnich napięć

Rozdzielnice średnich napięć

Rozdzielnicą określa się zespół urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, służący do rozdziału energii...

Rozdzielnicą określa się zespół urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej, jak również łączenia i zabezpieczania obwodów zasilających i odbiorczych.

Systemy oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego

Systemy oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego

Oświetlenie awaryjne jest przeznaczone do użytkowania podczas awarii oświetlenia podstawowego. Zastosowanie odpowiedniej technologii oświetlenia ewakuacyjnego oraz zapasowego może przyczynić się do znacznych...

Oświetlenie awaryjne jest przeznaczone do użytkowania podczas awarii oświetlenia podstawowego. Zastosowanie odpowiedniej technologii oświetlenia ewakuacyjnego oraz zapasowego może przyczynić się do znacznych oszczędności i znacząco wpłynąć na redukcję kosztów utrzymania takiego oświetlenia w zakładach przemysłowych, urzędach czy hotelach. Zarówno w budynkach, jak i tunelach oświetlenie awaryjne jest często projektowane niezgodnie z przepisami i obowiązującymi normami, a niejednokrotnie pomijane przez...

Do naszego katalogu on-line dodajemy 700 nowych produktów tygodniowo!

Do naszego katalogu on-line dodajemy 700 nowych produktów tygodniowo!

Od kiedy jest Pan związany z firmą Farnell? - Do zespołu firmy Farnell dołączyłem sześć lat temu. Jestem Brytyjczykiem polskiego pochodzenia i od prawie 30 lat zajmuję się zawodowo rynkiem elektroniki....

Od kiedy jest Pan związany z firmą Farnell? - Do zespołu firmy Farnell dołączyłem sześć lat temu. Jestem Brytyjczykiem polskiego pochodzenia i od prawie 30 lat zajmuję się zawodowo rynkiem elektroniki. Ukończyłem Central London Polytechnic. Karierę zawodową rozpocząłem w 1980 roku w ITT/STC Electronic Services, a następnie pracowałem w Future Electronics i Arrow Electronics, gdzie odpowiadałem za obsługę kluczowych klientów. Do moich obowiązków należało wejście na rynek Europy Wschodniej, w czym...

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Cenimy ludzi z pasją

Cenimy ludzi z pasją

Jaki jest cel i strategia działania Energy Group? – Celem podstawowym jest oczywiście satysfakcja klienta i każda firma może uzyskać taki efekt w inny sposób. Dla nas najważniejsza jest jakość i dobór...

Jaki jest cel i strategia działania Energy Group? – Celem podstawowym jest oczywiście satysfakcja klienta i każda firma może uzyskać taki efekt w inny sposób. Dla nas najważniejsza jest jakość i dobór optymalnego rozwiązania, przy czym dodatkowo staramy się zawsze być bezpośredni w kontaktach z klientem, a dzięki płaskiej strukturze firmy możemy w szybki i skuteczny sposób reagować na jego potrzeby. W większości nasi klienci z czasem stają się naszymi dobrymi znajomymi i wówczas ta satysfakcja w...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN budowane są na moc znamionową Sn ≤ 1000 kVA. W zależności od przeznaczenia, rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia....

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN budowane są na moc znamionową Sn ≤ 1000 kVA. W zależności od przeznaczenia, rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia. Produkowane są stacje budynkowe oraz słupowe.

Patrzę oczami klienta

Patrzę oczami klienta

Firma Transfer Multisort Elektronik powstała w 1990 r. jako niewielki rodzinny sklep, zajmujący się sprzedażą elementów elektronicznych do serwisu i drobnej produkcji. Podczas podróży na targi do Poznania...

Firma Transfer Multisort Elektronik powstała w 1990 r. jako niewielki rodzinny sklep, zajmujący się sprzedażą elementów elektronicznych do serwisu i drobnej produkcji. Podczas podróży na targi do Poznania wspólnie z mamą i bratem zastanawialiśmy się nad nazwą wówczas niedawno założonej firmy. Każdy preferował własne pomysły, więc aby sprawiedliwości stało się zadość, wybraliśmy od każdego po jednym słowie i połączyliśmy razem. Tak powstał Transfer Multisort Elektronik. Później oczywiście zaczęliśmy...

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Absolutna pewność zasilania

Absolutna pewność zasilania

Z moich obserwacji wynika, że z lokalnymi blackoutami, czyli lawinową utratą mocy w sieci energetycznej na znacznym obszarze, będziemy spotykać się coraz częściej. Wynika to z ciągle narastającego zapotrzebowania...

Z moich obserwacji wynika, że z lokalnymi blackoutami, czyli lawinową utratą mocy w sieci energetycznej na znacznym obszarze, będziemy spotykać się coraz częściej. Wynika to z ciągle narastającego zapotrzebowania na energię elektryczną. Między innymi dlatego właśnie obserwujemy wzrost zainteresowania firm i osób prywatnych zasilaczami awaryjnymi UPS oraz zespołami prądotwórczymi. W ciągu dwudziestu lat działalności wyposażyliśmy w nasze rozwiązania zasilania gwarantowanego kilkadziesiąt obiektów.

Rozdzielnice jak klocki lego

Rozdzielnice jak klocki lego

Hiszpańska firma Ormazabal, której jesteście Państwo przedstawicielem w Polsce, powstała 40 lat temu. Kiedy Hiszpania wstąpiła w 1986 r. do Unii Europejskiej, jej gospodarka zaczęła gwałtownie się rozwijać....

Hiszpańska firma Ormazabal, której jesteście Państwo przedstawicielem w Polsce, powstała 40 lat temu. Kiedy Hiszpania wstąpiła w 1986 r. do Unii Europejskiej, jej gospodarka zaczęła gwałtownie się rozwijać. To sytuacja trochę podobna do tej, w jakiej Polska znajduje się w tej chwili…

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano...

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano także kilka przykładów praktycznych pomiarów rezystancji wykonywanych w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.