elektro.info

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Fot. 1. Przykład braku sprawdzenia instalacji po wykonaniu

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji.

Przyczynami powodującymi powstawanie pożarów w instalacjach elektrycznych są najczęściej uszkodzenia izolacji powodujące zwarcia lub znaczny prąd upływności. Jeżeli miejsce zwarcia znajdzie się w otoczeniu materiałów łatwopalnych, a zabezpieczenie nadprądowe nie zapewni wyłączenia odpowiednio szybko, to może to być przyczyną powstania pożaru. Inną przyczyną może być znaczna upływność przewodów o osłabionej izolacji, powodująca nagrzewanie przewodu i materiałów łatwopalnych, co prowadzi do powstania pożaru. Skutecznym środkiem eliminacji takich przypadków jest okresowe wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji [1, 2].

Pomiar rezystancji izolacji

Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Dobry stan izolacji to obok innych środków ochrony także gwarancja ochrony podstawowej, czyli ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zabezpieczenie przed powstawaniem pożaru. Mierząc rezystancję izolacji sprawdzamy stan ochrony podstawowej.

 

 

 

Pomiary rezystancji izolacji wykonywane są w instalacji odłączonej od zasilania. Rezystancję izolacji należy mierzyć pomiędzy kolejnymi parami przewodów czynnych oraz pomiędzy każdym przewodem czynnym i ziemią. Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN traktować należy jako ziemię, a przewód neutralny N jako przewód czynny [3]. Przy urządzeniach z układami elektronicznymi pomiar rezystancji izolacji należy wykonywać pomiędzy przewodami czynnymi połączonymi razem a ziemią, celem uniknięcia uszkodzenia elementów elektroniki. Bloki zawierające elementy elektroniczne, o ile to możliwe, należy na czas pomiaru wyłączyć z obwodu. Podczas pomiaru rezystancji izolacji kabli w obwodach z przemiennikami częstotliwości i falownikami, przed pomiarem należy kable odłączyć od urządzenia energoelektronicznego.

Urządzenia nagrzewające się w czasie pracy powinny być mierzone w stanie nagrzanym. Natomiast jeżeli ograniczniki przepięć mogą mieć wpływ na wynik pomiaru lub mogą ulec uszkodzeniu, to należy je przed pomiarem odłączyć. W przypadku, gdy ich odłączenie jest niemożliwe, to napięcie probiercze może być obniżone do 250 V, a rezystancja zmierzona powinna wynosić ≥1 MΩ [3].

Sposób wykonywania pomiaru oraz wymagane wartości napięć probierczych i minimalnej rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas badań odbiorczych i okresowych podaje norma PN-HD 60364-6:2008 [1]. Wymagane wartości napięć probierczych i minimalnych wartości rezystancji izolacji zamieszczone są w tabeli 1. Rezystancja izolacji zmierzona napięciem probierczym podanym w tabeli 1. jest zadowalająca, jeżeli jej wartość nie jest mniejsza od podanych wartości minimalnych. Jeżeli zmierzona rezystancja jest mniejsza od podanej w tabeli 1., to instalacja powinna być podzielona na szereg grup obwodów i zmierzona rezystancja izolacji dla każdej grupy, w celu ustalenia obwodu o obniżonej wartości rezystancji izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej wykonuje się po wyłączeniu jej spod napięcia i rozładowaniu [2]. Pomiar wykonuje się:

 • miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 1000 V – dla linii kablowych o napięciu znamionowym do 250 V,
 • miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 2500 V – dla linii kablowych do 1 kV.

 

Przed odłączeniem przewodów miernika od żył kabla, kabel należy rozładować. Wskazanie miernika izolacji należy odczytać po 1 minucie od chwili rozpoczęcia pomiaru. Następnie dokonuje się oceny wyników pomiarów. Zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych, przeliczona dla temperatury 20°C, w linii kablowej o napięciu znamionowym do 1 kV o długości do 1 km, nie powinna być mniejsza niż:

- 75 MΩ – w przypadku kabla o izolacji gumowej,

- 20 MΩ – w przypadku kabla o izolacji papierowej,

- 20 MΩ – w przypadku kabla o izolacji polwinitowej,

- 100 MΩ – w przypadku kabla o izolacji polietylenowej.

Instalację oświetleniową należy odpowiednio przygotować do pomiaru rezystancji izolacji. Przygotowanie badanych obwodów oświetleniowych do pomiaru polega na złączeniu wszystkich wyłączników oświetleniowych i wyłączeniu zabezpieczenia obwodu tak, aby pomiar obejmował całą instalację łącznie z częścią sufitową obwodu oświetleniowego.

W układzie sieciowym TN-S, jeżeli zabezpieczenie występuje tylko w przewodzie fazowym, należy wykonać przerwę również w przewodzie neutralnym N. W układzie sieciowym TN-C należy wykonać przerwę w przewodzie ochronno-neutralnym PEN, aby przerwać połączenie obwodu przez źródła światła z ziemią. Taki sposób wykonania pomiaru rezystancji izolacji powoduje sprawdzenie całej instalacji oświetleniowej łącznie z jej częścią sufitową, która stanowi największe zagrożenie pożarowe [3].

Zakres wykonywania pomiarów okresowych

Zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować co najmniej: oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i ochrony przeciwpożarowej; pomiary rezystancji izolacji; badania ciągłości przewodów ochronnych; badania ochrony przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) – czyli sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i próby działania urządzeń różnicowoprądowych [4].

Zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 okresowe sprawdzanie obejmujące szczegółowe badanie instalacji należy przeprowadzić bez jej demontażu lub z częściowym jej demontażem i uzupełnić właściwymi próbami i pomiarami, łącznie ze sprawdzeniem wykazującym, że spełnione są wymagania dotyczące czasów wyłączania RCD, aby zapewnić [3, 4]:

 • bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych przed porażeniem prądem elektrycznym i poparzeniem,
 • ochronę obiektu przed zniszczeniem i pożarem oraz wydzielaniem się ciepła w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej,
 • potwierdzenie, że instalacja nie jest uszkodzona, a ewentualny ubytek nie wpływa na obniżenie się poziomu bezpieczeństwa,
 • identyfikację uszkodzeń instalacji i odstępstw od wymagań PN-HD 60364-6, które mogą spowodować niebezpieczeństwo.

 

Zakres sprawdzania okresowego powinien w szczególności obejmować [3, 4]:

 • sprawdzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu (instrukcje eksploatacji, książki i raporty urządzeń, dokumenty z oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw bieżących i remontów, protokóły z poprzednich prób i pomiarów okresowych),
 • oględziny dotyczące ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim),
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • badanie ciągłości przewodów ochronnych,
 • sprawdzenie ochrony dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu),
 • próby czasów wyłączania RCD.

Zgodnie z postanowieniem nowego wydania PN-HD 60364-4-41:2009 podczas sprawdzania czasów wyłączania RCD próba powinna być wykonana prądem 5 IΔn.

Osoba wykonująca badania okresowe powinna mieć możliwość zapoznania się z protokółami poprzednich badań. Jeżeli taka dokumentacja jest niedostępna, należy przeprowadzić niezbędne dalsze badania.

Zalecenia w czasie sprawdzania

W załączniku C norma PN-HD 60364-6:2008 podaje wskazówki stosowania postanowień rozdziału 61. dotyczącego sprawdzeń odbiorczych, które mogą być brane pod uwagę przy kontrolach okresowych:

 • wymaga sprawdzania doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz sprawdzania doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych,
 • wymaga sprawdzania poprawności połączeń przewodów. W tym celu należy zbadać, czy zaciski są odpowiednio dobrane do przewodów, które mają być połączone, i czy połączenia są wykonane poprawnie. W razie wątpliwości zaleca się pomiar rezystancji połączeń. Rezystancja połączenia nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów,
 • wymaga sprawdzania istnienia schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
 • przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej w niskiej temperaturze przy małych prądach pomiarowych, przewiduje uwzględnianie wzrostu rezystancji przewodów wraz ze wzrostem temperatury spowodowanej zwarciem, aby zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej spełniała wymagania w części 4-41. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej spełnia następującą zależność:
ei 11 2011 kontrola i sprawdzenia wzor 1
(1)

gdzie:

Zs – zmierzona wartość impedancji pętli zwarcia obejmującej fazę i uziemiony punkt neutralny, w [Ω],

Uo – napięcie znamionowe względem ziemi, w [V],

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia w czasie określonym w tabeli 2., w [A].

Sprawdzając skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przeprowadza się pomiar impedancji pętli zwarciowej ZS i porównuje z obliczoną wartością ZS ze wzoru (1). Prąd Ia określa się na podstawie charakterystyk czasowo-prądowych zastosowanego urządzenia zabezpieczającego (dla bezpiecznika (rys. 1.) i wyłączników (rys. 2.)) lub znamionowego prądu różnicowego urządzeń ochronnych różnicowoprądowych IΔn. Prąd Ia dobierany jest z charakterystyki zastosowanego urządzenia zabezpieczającego tak, aby wyłączenie następowało w wymaganym czasie określonym w tabeli 2. W obwodach rozdzielczych można przyjmować dłuższy czas wyłączania od wymaganego w tabeli 2., lecz nieprzekraczający 5 sekund.

Wymagania prawne

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DzU z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat. Zgodnie z art. 61. Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z przeznaczeniem,

2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Artykuł 62 ust. 1 pkt 2 stwierdza, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat. Polegać ma ona na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, w tym estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W trakcie kontroli okresowej należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Obowiązek kontroli okresowej nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2. obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

W artykule 62 ustęp 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2009 r., nr 161, poz. 1279) wprowadzono następującą zmianę: „Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”. Wynika stąd jednoznacznie, że pomiary elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające uprawnienia do dozoru instalacji lub sieci elektroenergetycznych.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r., nr 56 poz. 461, z późniejszymi zmianami) zostało powołanych do stosowania szereg norm, w tym między innymi norma PN-HD 60364-6:2008. Zalecenia PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie – dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia [4].

Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. Dla podanych przypadków, gdzie w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, mogą być wymagane krótsze okresy:

 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją izolacji,
 • miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
 • obiekty gromadzące publiczność,
 • tereny budowy,
 • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

 

Według normy PN-HD 60364 -6:2008 dla budownictwa mieszkaniowego można stosować dłuższe okresy między sprawdzeniami (np. 10 lat). W przypadku, gdy następuje duża rotacja użytkowników lokali mieszkalnych, sprawdzenie instalacji elektrycznej jest bardzo wskazane [4]. W praktyce jednak w przypadku budynków mieszkalnych okres 5 lat między okresowymi kontrolami nie powinien być wydłużany ze względu na częste wykonywanie instalacji w mieszkaniach przez pseudoelektryków, czego efektem mogą być skutki przedstawione na fotografii 1. i fotografii 2. Przy zastosowaniu dodatkowo naprawianego bezpiecznika może spowodować to zapalenie się instalacji, czego przykład pokazany jest na fotografii 3. W protokóle sprawdzenia okresowego należy podać informację – dla osoby wykonującej sprawdzenie okresowe – o ustalonym przedziale czasu do następnego sprawdzenia okresowego.

Wyniki i zalecenia zawarte w protokółach z poprzedniego sprawdzenia, powinny być wzięte pod uwagę przez osobę wykonującą sprawdzenie okresowe. Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają „Wytyczne wykonywania badań okresowych” opracowane przez COBR „Elektromontaż” w 1999 r. (tab. 3.).

Literatura

1. F. Łasak, Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych [w:] Niezbędnik elektryka, Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych, DW Medium, Warszawa 2011.

2. A. Boczkowski, Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach [w:] Zeszyty dla elektryków”, DW Medium, Warszawa 2008.

3. F. Łasak, Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, „Zeszyty dla elektryków”, DW Medium, Warszawa 2010. 

4. www.bezel.com.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Tylko pełne badania typu

Tylko pełne badania typu

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca...

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca była silna pozycja ELEKTROBUDOWY na rynku wytwarzania energii w Polsce. Mieliśmy prawie zapewniony zbyt nowoczesnych, prefabrykowanych rozdzielnic. Kolejnym, bardzo istotnym, czynnikiem były i są bliskie kontakty z klientami: reagowanie na ich życzenia, pomysły, propozycje, spostrzeżenia. Jakościowy...

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności...

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności internetowej i źródła dokumentacji technicznej w jednym. Portal ten umożliwia projektantom i inżynierom elektroniki na całym świecie komunikowanie się między sobą, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również korzystanie z bogatego zasobu danych technicznych. Ważnym dla nas krokiem...

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stacje prefabrykowane stają się stałymi elementami krajobrazu. Możliwości, jakie stwarza ich architektura powodują, że budynek stacji może być wykonany w sposób komponujący...

Komentarze

 • rafx10 rafx10, 11.09.2013r., 10:30:59 Witam, obawiam się, że Autor źle zinterpretował część normy PN-HD 60364-6:2008, na którą się powołuje. Napisał bowiem: Rezystancję izolacji należy mierzyć pomiędzy kolejnymi parami przewodów czynnych oraz pomiędzy każdym przewodem czynnym i ziemią[/cytat]. Według normy jednak: [cytat]Rezystancję izolacji należy zmierzyć między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, przyłączonym do układu uziemiającego. Do tego pomiaru przewody czynne można połączyć razem. Zatem według Autora powinniśmy zmierzyć rezystancję każdej pary przewodów, według aktualnej normy wystarczy wykonać jeden pomiar. Pozdrawiam, Mariusz
 • kuczynk kuczynk, 12.09.2013r., 14:31:34 Witam, Cenna uwaga - ograniczająca czas wykonywania pomiarów. Jednak jeżeli chcemy zidentyfikować, który przewód (obwód) ma zmniejszoną rezystancję izolacji to i tak musimy dokonać pomiarów parami ? Jeśli jesteśmy dociekliwi to możemy odkryć interesujące elementy, które uszkodziły izolacje przewodu ... Pozdrawiam
 • Andy Andy, 21.10.2013r., 09:03:11 Fajne
 • Edek Edek, 21.10.2013r., 15:47:34 Fajne
 • Ella Ella, 21.10.2013r., 16:30:42 Fajne
 • Misia Misia, 21.10.2013r., 17:15:49 Fajne
 • tymon2122 tymon2122, 26.11.2014r., 10:18:45 jako doświadczony elektryk z warszawy muszę powiedzieć że bardzo ciekawy artykuł   [zmoderowano]
 • tymon2122 tymon2122, 26.11.2014r., 10:19:56 ako doświadczony elektryk muszę powiedzieć że bardzo ciekawy artykuł   [zmoderowano]

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.