elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Dobór przekładników do pomiarów i zabezpieczeń

Przekładnik prądowy (p.p.) jako przetwornik do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów charakteryzuje się tym, że w normalnych warunkach amplituda prądu wtórnego jest proporcjonalna do prądu pierwotnego, a jego faza jest praktycznie zgodna z fazą prądu pierwotnego, w przypadku odpowiedniego połączenia.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Nowa norma [1] zmienia niektóre definicje stosowane przez wiele lat w odniesieniu do p.p. Poniżej podano najważniejsze:

 • znamionowe napięcie (Un) – wartość skuteczna napięcia izolacji obwodu pierwotnego,
 • znamionowy prąd pierwotny (Ipn) – wartość prądu pierwotnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75 A i ich dziesiętne krotności (podkreślono wartości zalecane),
 • znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith) – wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez 1 s,
 • znamionowy prąd dynamiczny (Idyn) – wartość szczytowa prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać bez uszkodzenia elektrycznego lub dynamicznego,
 • znamionowy prąd wtórny (Isn) – wartość prądu wtórnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: 1 A, 2 A, 5 A (podkreślono wartość zalecaną),
 • oznaczenia zacisków – pokazano na rysunku 1.
 • przekładnia znamionowa:

– stosunek znamionowego prądu pierwotnego do znamionowego prądu wtórnego,

 • błąd prądowy (błąd przekładni) – błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej (Czytaj więcej na ten temat). Jest on określony wzorem:

gdzie:

Ip – rzeczywisty prąd pierwotny,

Is – rzeczywisty prąd wtórny,

 • błąd kątowyi) – kąt fazowy między wektorami prądów pierwotnego i wtórnego. Błąd kątowy jest określany jako dodatni, jeżeli wektor prądu wtórnego wyprzedza wektor prądu pierwotnego,
 • błąd całkowity – różnica między chwilowymi wartościami prądu wtórnego pomnożonego przez przekładnię znamionową, wyrażona w procentach wartości skutecznej prądu pierwotnego:

gdzie:

Kn – przekładnia znamionowa,

Ip – wartość skuteczna prądu pierwotnego,

ip – wartość chwilowa prądu pierwotnego,

is – wartość chwilowa prądu wtórnego,

T – czas trwania jednego okresu,

 • klasa dokładności – określa dopuszczalne błędy przekładnika prądowego. W zakresie dokładności norma dzieli p.p. na pomiarowe i zabezpieczeniowe. Znormalizowane klasy dokładności p.p. pomiarowych to: 0,1-0,2-0,5-1-3-5. Dopuszczalne wartości błędów prądowych i kątowych zależą od wartości prądu pierwotnego. Podano je w normie [1]. Znormalizowane klasy dokładności p.p. zabezpieczeniowych wynoszą: 5P i 10P. Wartości graniczne błędów tych przekładników podano w normie [1],
 • moc znamionowa (Sn) – wartość mocy pozornej, w [VA], którą przekładnik jest zdolny zasilać przy znamionowym prądzie i obciążeniu znamionowym. Znormalizowane wartości mocy znamionowych to: 2,5-5,0-10-15-30 VA. Wartości większe mogą być stosowane w razie potrzeby,
 • obciążenie p.p. (Ss) – impedancja obwodu wtórnego przy określonym współczynniku mocy. Obciążenie zwykle wyrażane jest jako moc pozorna w [VA], przy określonym współczynniku mocy,
 • znamionowy współczynnik graniczny dokładności (Nn – dawniej liczba przetężeniowa) – stosunek znamionowego granicznego prądu pierwotnego, przy którym zachowana jest znamionowa klasa dokładności, do znamionowego prądu pierwotnego. Znormalizowane współczynniki graniczne dokładności: 5-10-15-20-30 podaje się tylko dla przekładników zabezpieczeniowych (po mocy i klasie, np. 30 VA, klasa 5P 10),
 • współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) p.p. zastosowanego do pomiarów – stosunek znamionowego prądu pierwotnego, bezpiecznego dla przyrządu, do znamionowego prądu pierwotnego p.p. Wartość tego współczynnika podaje się tylko dla p.p. zastosowanych do pomiarów (po mocy i po klasie, np. 15 VA, klasa 0,5 FS10).

Wymagania dotyczące przekładników prądowych do pomiarów

W tabeli 1. zestawiono wymagane klasy dokładności p.p. do pomiarów w zależności od rodzaju aparatury pomiarowej. Obciążenie wtórne (Ss) zapewniające znamionową klasę dokładności p.p. zastosowanego do pomiarów, powinno spełniać warunek:

Obciążenie wtórne można wyznaczyć metodą pomiarową bądź obliczeniową. W tabeli 2. podano zależności umożliwiające obliczenie obciążenia wtórnego dla rozmaitych układów połączeń p.p. i różnych stanów pracy.W przypadku pomiarowych p.p. należy wyznaczać obciążenie wtórne dla pracy normalnej. Ze względu na dopuszczalne przeciążenia aparatury pomiarowej, znamionowy, graniczny współczynnik dokładności (Nn) dla przekładników pomiarowych nie powinien być większy od 10.

Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń

Przekładniki pomiarowe powinny umożliwić zabezpieczeniom szybkie i selektywne działanie. Wymaga się, żeby przy przetężeniach prąd był transformowany z odpowiednią dokładnością, zatem współczynnik granicznej dokładności powinien spełniać odpowiednie wymagania. W tabeli 3. podano wymagane współczynniki granicznej dokładności (Nw) oraz klasy dokładności wymagane dla rozmaitych rodzajów zabezpieczeń.

Elektroniczne przekładniki prądowe

Pomimo zalet przekładników prądowych o tradycyjnej konstrukcji, polegających na pewności ich działania, stosunkowo dobrej klasie pomiaru w warunkach ustalonych i prostocie konstrukcji, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przekładnikami elektronicznymi (ECT). Wynika on z coraz szerszego stosowania cyfrowych urządzeń pomiarowych i zabezpieczeniowych. Rosnące w elektroenergetyce znaczenie nowoczesnej informatyki, wykorzystującej urządzenia cyfrowe i cyfrowy przekaz danych, stanowi również istotne uzasadnienie do stosowania elektronicznych przekładników pomiarowych.

Część pomiarowa ECT włączona jest do obwodu wysokiego napięcia, a sygnał pomiarowy przekazywany jest na ogół poprzez światłowód do urządzeń cyfrowych. Na rysunku 2. przedstawiono schemat ogólny, blokowy jednofazowego ECT. Poniżej podano ważniejsze definicje dotyczące ECT [3], które różnią się od podanych wcześniej definicji dla konwencjonalnych przekładników prądowych:

 • czujnik prądu pierwotnego – urządzenie elektryczne, optyczne lub inne przeznaczone do przekazywania do obwodu wtórnego, bezpośrednio lub za pomocą przetwornika pierwotnego, sygnału odpowiadającego prądowi przepływającemu przez zaciski pierwotne,
 • przetwornik pierwotny – układ przekształcający sygnał pochodzący z jednego czujnika lub kilku czujników prądu pierwotnego w sygnał dostosowany do właściwości układu transmisyjnego,
 • zasilacz strony pierwotnej – zasilacz przetwornika pierwotnego i/lub czujnika prądu pierwotnego (może być wspólny z zasilaczem strony wtórnej),
 • układ transmisyjny – krótkie lub długie połączenie między stroną pierwotną a wtórną przekładnika przeznaczone do przesyłania sygnału,
 • przetwornik wtórny – układ przekształcający sygnał pochodzący z układu transmisyjnego w wielkość proporcjonalną do prądu między zaciskami pierwotnymi i przekazujący go do przyrządów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych lub sterujących. W przypadku przekładników prądowych elektronicznych z wyjściem analogowym, przetwornik wtórny przekazuje sygnały bezpośrednio do przyrządów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych lub sterujących. W przypadku przekładników prądowych elektronicznych z wyjściem cyfrowym, przetwornik wtórny jest zazwyczaj połączony z modułem integrującym, przekazującym sygnały do wyposażenia włączonego po stronie wtórnej.
 • zasilacz strony wtórnej – zasilacz przetwornika wtórnego (może być wspólny z zasilaczem strony pierwotnej),
 • obwód wtórny – obwód zewnętrzny odbierający sygnały informacyjne dostarczane przez przetwornik wtórny przekładnika prądowego elektronicznego,
 • znormalizowany współczynnik granicznej dokładności (Kalf): 3-5-10-7,5-10-12,5-15-17,5-20-25-30-40-63-80 i ich dziesiętne wielokrotności,
 • znormalizowane wartości znamionowego napięcia wtórnego (Usr), dla wyjścia analogowego (sygnałem wyjściowym z ECT jest napięcie): 22,5-150-200-225 mV – 4 V,
 • obciążenie znamionowe (Rbr): 2 - 20 kΩ – 2 MΩ,
 • oznaczenia zacisków (rys. 3.),

Do konstrukcji ECT wybiera się zasady działania, które eliminują następujące wady przekładników konwencjonalnych:

 • materiałochłonność i związany z tym duży koszt,
 • uchyby prądowe przy znacznych przetężeniach (nasycanie się p.p.),
 • złe własności dynamiczne.

ECT zapewniają liniowość prądu wtórnego w szerokim zakresie jego wartości przy dużej dokładności pomiaru. Zaletą ich stosowania jest możliwość wykorzystania tego samego przekładnika do pomiarów i do zabezpieczeń, jednak tylko w przypadku współpracy z aparaturą cyfrową. Stosowane są następujące rodzaje ECT:

 • cewka Rogowskiego – ECT z rdzeniem powietrznym (prąd wtórny jest pochodną prądu pierwotnego (I2=di/dt),
 • optyczny czujnik prądu, którego działanie oparte na rotacyjnym efekcie Faraday’a wykorzystuje źródło światła monochromatycznego. Prąd w przewodniku wytwarza pole magnetyczne, które wirując powoduje zmianę polaryzacji światła w włóknie optycznym w proporcji do zmiany wartości prądu. Czujnik prądu łączy się z przekaźnikiem lub miernikiem za pośrednictwem światłowodu.
 • czujnik prądu niskiej mocy – podobnej konstrukcji jak konwencjonalny przekładnik prądowy, lecz rdzeń żelazny jest zminimalizowany, a jego rozmiary i waga są zredukowane. Wielkością wyjściową jest napięcie proporcjonalne do prądu. Czujnik ten może się jednak nasycać, podobnie jak przekładnik konwencjonalny.

Przekładniki napięciowe

Przekładnik napięciowy (p.n.) jako przetwornik do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów charakteryzuje się tym, że w normalnych warunkach pracy napięcie wtórne jest proporcjonalne do napięcia pierwotnego w przypadku odpowiedniego połączenia. Przekładnik napięciowy pojemnościowy składa się z dzielnika pojemnościowego i członu indukcyjnego połączonych w taki sposób, że napięcie wtórne członu indukcyjnego jest w zasadzie proporcjonalne do napięcia doprowadzanego do dzielnika pojemnościowego (rys. 4.).

Nowa norma [2] zmienia niektóre definicje stosowane przez wiele lat w odniesieniu do przekładników napięciowych. Poniżej podano najważniejsze:

 • znamionowe napięcie pierwotne (Upn) – wartość napięcia pierwotnego, która występuje w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca. Znormalizowane wartości powinny mieć wartość jednej ze znamionowych wartości napięcia sieci określonych w IEC 38. W przypadku sieci trójfazowej wartość znamionowego napięcia pierwotnego p.n. jednofazowych łączonych między przewód fazowy a ziemię, powinna wynosić 1/√3 wartości znamionowej napięcia sieci,
 • znamionowe napięcie wtórne (Usn) – wartość napięcia wtórnego, która występuje w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca. Znormalizowane napięcia dla grupy krajów europejskich wynoszą: 100, 110 oraz 200 V (w przypadku rozbudowanych obwodów wtórnych). W sieciach trójfazowych, gdzie napięcie fazowe, pierwotne wynosi Upn/√3, znamionowe napięcie wtórne, fazowe powinno wynosić Usn/√3. Zalecane wartości znamionowe uzwojeń napięcia resztkowego, przeznaczonych do łączenia w otwarty trójkąt, podano w tabeli 4.,
 • przekładnia rzeczywista – stosunek rzeczywistego napięcia pierwotnego do rzeczywistego napięcia wtórnego,
 • przekładnia znamionowa (Kn) – dla p.n. indukcyjnego jest to stosunek znamionowego napięcia pierwotnego do znamionowego napięcia wtórnego:

Dla p.n. pojemnościowego jest to stosunek całkowitej pojemności dzielnika do pojemności po stronie wysokonapięciowej:

Znormalizowane wartości przekładni: 10-12-15-20-25-30-40-50-60-80- i ich dziesiętne wielokrotności,

 • błąd napięciowy (błąd przekładni) – błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru napięcia, wynikający z tego, że rzeczywista przekładnia nie jest równa przekładni znamionowej. Błąd napięciowy wyrażany jest w procentach:
 • błąd kątowy – kąt fazowy między wektorami napięcia pierwotnego i wtórnego. Błąd ten jest dodatni, jeżeli wektor napięcia wtórnego wyprzedza wektor napięcia pierwotnego,
 • klasa dokładności – oznaczenie związane z dopuszczalnymi błędami w określonych warunkach pracy. Znormalizowane klasy jednofazowych p.n.: indukcyjnych; 0,1-0,2-0,5-1,0-3,0, pojemnościowych – do pomiaru 0,2-0,5-1,0-3,0, do zabezpieczeń: 3P i 6P. Wartości graniczne błędów dla poszczególnych klas określa norma,
 • oznaczenia zacisków wybranych rodzajów p.n. indukcyjnych pokazano na rysunku 5.,
 • obciążenie – admitancja obwodu wtórnego wyrażona w siemensach, przy określonym współczynniku mocy. Zwykle określa się obciążenie jako moc pozorną w [VA], przy znamionowym napięciu wtórnym i określonym współczynniku mocy,
 • moc znamionowa (Sn) – wartość mocy pozornej, wyrażona w [VA], którą p.n. jest zdolny zasilać obwód wtórny przy znamionowym napięciu wtórnym i przy znamionowym obciążeniu. Znormalizowane wartości mocy znamionowej przy współczynniku mocy 0,8 indukcyjnym: 10-15-25-30-50-75- 100-150-200-300-400-500 VA – podkreślono zalecane wartości,
 • znamionowy współczynnik napięciowy (Ku) – mnożnik, który należy zastosować do znamionowego napięcia pierwotnego w celu określenia najwyższego napięcia, przy którym p.n. powinien zachować wymaganą wytrzymałość cieplną w określonym czasie i wymaganą dokładność. Norma określa znormalizowane wartości współczynnika.

Wymagania dotyczące przekładników napięciowych do pomiarów

W tabeli 5. zestawiono klasy wymaganej dokładności p.n. oraz dopuszczalne spadki napięcia w obwodach wtórnych w zależności od rodzaju aparatury pomiarowej. Dobór p.n. ze względu na dokładność pomiaru polega na tym, żeby obciążenie wtórne spełniało warunek:

W tabeli 6. podano sposób wyznaczania obciążenia wtórnego p.n. w zależności od układu połączeń napięciowych obwodów wtórnych.Wtórne obwody napięciowe zasilane z p.n. powinny być zabezpieczone odpowiednio dobranymi bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami samoczynnymi. W celu utrzymania błędu w granicach wynikających z klasy dokładności p.n. i klasy przyrządów pomiarowych, procentowy spadek napięcia w przewodach łączących p.n. z aparatem nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli 5. Wynika stąd ograniczenie przekroju przewodów napięciowych. Zależności określające minimalne przekroje tych przewodów podano w tabeli 7.

Wymagania dotyczące przekładników napięciowych do zabezpieczeń

Do zabezpieczeń stosuje się p.n. klasy 3P i 6P. Obciążenia p.n., w zależności od układu, należy obliczać według tabeli 6. Spadek napięcia w przewodach obwodów wtórnych nie powinien przekraczać odpowiednio 3 % i 6 %. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną stosuje się przewody o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm2.

Obwody p.n. do zabezpieczeń powinny być zabezpieczone bezpiecznikami wyposażonymi w zestyki sygnałowe lub wyłącznikami samoczynnymi wyposażonymi w zestyki pomocnicze informujące o stanie położenia zestyków głównych. Sposób zabezpieczenia obwodów napięciowych zależy od układu obwodów wtórnych. Należy je przewidzieć dla układu:

 • pełnej gwiazdy – we wszystkich przewodach fazowych,
 • niepełnej gwiazdy (układ V) – w przewodach skrajnych,
 • otwartego trójkąta – w jednym nieuziemionym przewodzie.

Elektroniczne przekładniki napięciowe

Poniżej podano te ważniejsze definicje dotyczące elektronicznych przekładników napięciowych EVT, które są różne od podanych wyżej definicji dla konwencjonalnych przekładników napięciowych [4]:

 • czujnik napięcia pierwotnego – urządzenie elektryczne, elektroniczne lub inne, przeznaczone do przekazywania do urządzenia wtórnego, bezpośrednio lub za pomocą przetwornika pierwotnego, sygnału odpowiadającego napięciu między zaciskami pierwotnymi,
 • przetwornik pierwotny – układ przekształcający sygnał pochodzący z jednego czujnika lub kilku czujników napięcia pierwotnego w sygnał dostosowany do właściwości układu transmisyjnego,
 • zasilanie pomocnicze strony pierwotnej – zasilanie przetwornika pierwotnego i/lub czujnika napięcia pierwotnego (może być połączone z zasilaniem strony wtórnej),
 • układ transmisyjny – krótkie lub długie połączenie między stroną pierwotną a wtórną przekładnika przeznaczone do przesyłania sygnału,
 • przetwornik wtórny – układ przekształcający sygnał pochodzący z układu transmisyjnego w wielkość proporcjonalną do napięcia między zaciskami pierwotnymi w celu zasilania przyrządów pomiarowych, liczników oraz urządzeń zabezpieczających lub sterujących,
 • znamionowe napięcia wtórne – poza wartościami podanymi dla konwencjonalnych p.n., stosuje się dla przekładników jednofazowych w sieci jednofazowej lub przekładników włączanych między przewody fazowe w sieciach trójfazowych oraz przekładników trójfazowych: 1,625-2-3,25-4-6,5 V. W przypadku przekładników jednofazowych przeznaczonych do włączenia między fazę a ziemię w sieciach trójfazowych, dla których znamionowe napięcie pierwotne jest liczbą podzieloną przez √3, jako znamionowe napięcia wtórne przyjmowane są następujące wartości: 1,625/√3 V – 2/√3 V – 3,25/√3 V – 4/√3 V – 6,5/√3 V. Znamionowymi napięciami wtórnymi dla zacisków przeznaczonych do połączenia w otwarty trójkąt są wartości: 1,625/3-2/3-3,25/3-4/3-6,5/3 V,
 • znormalizowane, zalecane wartości mocy znamionowej – dla EVT o napięciu wtórnym ≤10 V wynoszą: 0,001-0,01-0,1-0,5 VA; dla EVT o napięciu wtórnym >10 V: 1-2,5-5-10-15-25-30 VA,
 • oznaczenia zacisków (rys. 6.).

Literatura

1. PN-EN 60044-1:2000 Przekładniki. Przekładniki prądowe.

2. PN-EN 60044-2:2001 Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne.

3. PN-EN 60044-6:2000 Przekładniki. Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych.

4. PN-EN 60044-7:2003 Przekładniki. Przekładniki napięciowe elektroniczne.

5. PN-EN 60044-8:2006 Przekładniki. Przekładniki prądowe elektroniczne.

6. A. Wiszniewski, Przekładniki w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 1982.

7. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1966.

8. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, t. 1., WNT, Warszawa 1979.

9. S. Wyrzykowska, Pomiary i automatyka w elektroenergetycznych sieciach przemysłowych. Projektowanie, WNT, 1988.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień....

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień. W praktyce, niestety, powszechnie powiela się błędy i stosuje zasady, które w efekcie skutkują uzyskaniem błędnych wyników. Największą trudnością w prawidłowym przygotowaniu układu pomiarowego do badań, jest poprawne rozmieszczenie sond pomocniczych. Dlatego zrozumienie zasad rządzących zastosowaniem...

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do...

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do pomiarów prądów fazowych SEM TS 12. Urządzenie pracuje na bazie opracowanego w ITR sterownika modułowego SEM, i stanowi jedno z jego zastosowań.

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy...

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy wiedzieć, ile prądu zużyliśmy, to wystarczy spojrzeć na licznik. Dzięki niemu jesteśmy też w stanie kontrolować dostawcę energii oraz sprawdzać, czy płacimy odpowiedniej wysokości rachunki za prąd. Jak działa licznik energii elektrycznej i gdzie go zamontować?

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem...

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego, służy zatem do pomiaru dopuszczalnych w tym środowisku wielkości elektrycznych.

Pomiary częstotliwości - wprowadzenie

Pomiary częstotliwości - wprowadzenie

Autor przedstawia definicję częstotliwości i jej jednostkę oraz omawia cyfrowe, bezpośrednie i pośrednie pomiary częstotliwości przywołując dla nich wzory matematyczne.

Autor przedstawia definicję częstotliwości i jej jednostkę oraz omawia cyfrowe, bezpośrednie i pośrednie pomiary częstotliwości przywołując dla nich wzory matematyczne.

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

Liczniki energii elektrycznej - przepisy krajowe a dyrektywa MID

Liczniki energii elektrycznej - przepisy krajowe a dyrektywa MID

Artykuł jest wstępem do prezentacji zmian wymagań w zakresie liczników energii elektrycznej. Prezentowane informacje mają na celu wskazanie problemów związanych z prawną kontrolą metrologiczną z nimi związaną.

Artykuł jest wstępem do prezentacji zmian wymagań w zakresie liczników energii elektrycznej. Prezentowane informacje mają na celu wskazanie problemów związanych z prawną kontrolą metrologiczną z nimi związaną.

Oscyloskopy cyfrowe - podstawowe parametry użytkowe

Oscyloskopy cyfrowe - podstawowe parametry użytkowe

Autor publikacji charakteryzuje współcześnie stosowane oscyloskopy cyfrowe: zastosowanie, przykłady wykonania, zasadę działania oraz zobrazowanie przebiegu.

Autor publikacji charakteryzuje współcześnie stosowane oscyloskopy cyfrowe: zastosowanie, przykłady wykonania, zasadę działania oraz zobrazowanie przebiegu.

Oscyloskopy

Oscyloskopy

Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące współcześnie eksploatowanych oscyloskopów. Autor podaje ich klasyfikacje, ponadto pisze o funkcjach i przykładowych zastosowaniach.

Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące współcześnie eksploatowanych oscyloskopów. Autor podaje ich klasyfikacje, ponadto pisze o funkcjach i przykładowych zastosowaniach.

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych...

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych (inteligentnych liczników), korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Ponadto przedstawił aktualny stan wdrożeń systemów inteligentnego opomiarowania w UE i Polsce i omówił wybrane problemy bezpieczeństwa w takich systemach oraz sformułował końcowe uwagi i wnioski.

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany...

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany charakteru odbiorników, jakie zaobserwowano w ostatnich latach, zjawisko to można uznać za powszechne we wszystkich rodzajach układów elektroenergetycznych (szczególnie układach niskiego napięcia).

Przygotowanie procedury pomiarowej na przykładzie wzorcowania miernika napięcia

Przygotowanie procedury pomiarowej na przykładzie wzorcowania miernika napięcia

Wielu użytkowników, szczególnie jeżeli chcą wdrożyć w swojej firmie system zarządzania, staje przed problemem opisania zagadnienia pomiarowego w postaci procedury. Procedura pomiarowa może dotyczyć dowolnego...

Wielu użytkowników, szczególnie jeżeli chcą wdrożyć w swojej firmie system zarządzania, staje przed problemem opisania zagadnienia pomiarowego w postaci procedury. Procedura pomiarowa może dotyczyć dowolnego zagadnienia pomiarowego, gdzie konieczne jest zachowanie ustalonej powtarzalności i odtwarzalności otrzymanych wyników. Procedury pomiarowe są szczególnie ważne w przypadku wzorcowań i walidacji, ponieważ ewentualny błąd zostanie przeniesiony dalej w wyniku stosowania przyrządu lub urządzenia...

Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowili w 2004 r. dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive), której...

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowili w 2004 r. dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive), której zasięg obowiązywania obejmuje między innymi kategorie przyrządów pomiarowych, takie jak liczniki energii elektrycznej czynnej. Autor publikacji zwraca uwagę na możliwości techniczne współczesnych urządzeń pomiarowych spełniające warunki tej dyrektywy. Zakres tematyczny publikacji zawarty jest m.in....

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej....

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Sprawdza się w nich jest na ile skuteczna jest ochrona przeciwporażeniowa. Miernictwo w tym zakresie obejmuje pomiary okresowe. Mierzona jest m.in. impedancja pętli zwarcia. W artykule przedstawiono również, jakie minimalne informacje powinien zawierać protokół z prob i pomiarów elektrycznych.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie...

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane...

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane prądem elektrycznym, należy zadbać o to, aby ich działanie nie stwarzało zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. W tym celu wykonuje się niezbędne sprawdzenia, próby i pomiary. W praktyce czynności te nazywane są ogólnie „pomiarami elektrycznymi”.

Oscyloskopy analogowe i cyfrowe

Oscyloskopy analogowe i cyfrowe

Oscyloskopy są jednymi z najbardziej wszechstronnych przyrządów stosowanych do badań inżynierskich. Mogą być stosowane w diagnostyce urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. Oscyloskop najczęściej...

Oscyloskopy są jednymi z najbardziej wszechstronnych przyrządów stosowanych do badań inżynierskich. Mogą być stosowane w diagnostyce urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. Oscyloskop najczęściej jest stosowany do obserwacji napięcia w funkcji czasu lub przebiegu napięciowego proporcjonalnego do mierzonego sygnału elektrycznego (np. prądu). Przy zastosowaniu oscyloskopu można między innymi mierzyć czas, częstotliwość, kąt przesunięcia fazowego, moc oraz wyznaczać charakterystyki diod,...

Ocena systemów uziemień z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową

Ocena systemów uziemień z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową

Poprawnie przeprowadzone pomiary parametrów uziemień, a także właściwa interpretacja uzyskanych wyników, są bardzo ważnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo obsługi oraz poprawną pracę urządzeń...

Poprawnie przeprowadzone pomiary parametrów uziemień, a także właściwa interpretacja uzyskanych wyników, są bardzo ważnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo obsługi oraz poprawną pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych we wszelkich obiektach wyposażonych w uziemienia ochronne i robocze bądź też narażonych na oddziaływanie przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Metody właściwej oceny uziemień odgromowych powinny być przedmiotem wytycznych normalizacyjnych. Jednak procedury...

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym...

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym i teleinformatycznym, decydujących o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids. Powszechna modernizacja infrastruktury energetycznej musi odpowiadać tendencjom rozwoju inteligentnych sieci i uwzględniać w tym zakresie innowacyjne rozwiązania. W artykule przedstawiono propozycje układów pomiarowych,...

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów...

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów sieci elektroenergetycznej, monitorowaniem jej stanu, a często także sterowaniem urządzeniami znajdującymi się w takiej sieci. Dotyczy to zwłaszcza tzw. inteligentnych instalacji elektrycznych (ang. Smart Grids). Ponieważ sieci elektroenergetyczne stanowią zazwyczaj struktury o charakterze rozproszonym,...

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których...

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają...

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają z zadowalającą użytkownika niepewnością wartości rzeczywistej (na świadectwach można też znaleźć określenie: wartość poprawna).

Komentarze

 • Andy Andy, 21.10.2013r., 08:58:59 Fajne
 • Edek Edek, 21.10.2013r., 15:43:25 Fajne
 • Ella Ella, 21.10.2013r., 16:26:56 Fajne
 • Misia Misia, 21.10.2013r., 17:11:28 Fajne

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.