elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

Radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH: a) obraz nieprzetworzony („surowy”), b) obraz przetworzony. Na podstawie materiałów i za zgodą firmy YXLON International GmbH [10]

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań nieniszczących, tzw. metody badań objętościowych, pozwalają na wykrywanie wewnętrznych nieciągłości materiałów, ale również umożliwiają wykrywanie powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałów.

Badania ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa należy do metod badań objętościowych. To znaczy, że umożliwia ona wykrywanie wewnętrznych nieciągłości materiałów, ale też pozwala na wykrywanie powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałów. Metodą tą możliwe jest wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości: płaskich, wąskoszczelinowych. Możliwe jest także wykrywanie przestrzennych nieciągłości materiałów. Obiekty badane metodą ultradźwiękową mogą być wykonane z metali: stali ferrytycznych, stali austenitycznych oraz z metali nieżelaznych, a także z materiałów niemetalowych.

Badanie materiałów obiektów technicznych metodą ultradźwiękową polega na wprowadzaniu do nich fal ultradźwiękowych, czyli drgań mechanicznych o częstotliwościach od 0,5 MHz zwykle do około 10 MHz, a następnie detekcji sygnałów, wywołanych przez fale przechodzące przez obiekty (rys. 1.). Sygnały te zawierają informację o nieciągłościach występujących w materiałach. Możliwe jest wykrywanie nieciągłości o głębokości od 0,1 mm, o szerokości od 0,001 mm i o długości (lub średnicy) od około 0,7 mm. Przy wprowadzaniu fal do materiałów obiektów konieczne jest przesuwanie głowicy ultradźwiękowej po ich powierzchni. Do wykonania badań materiałów urządzeń w elektrowniach wystarcza jednostronny dostęp do obiektów.

W badaniach ultradźwiękowych stosowane są powszechnie głowice jedno- i dwuprzetwornikowe. Głowice jednoprzetwornikowe, nadawczo-odbiorcze, stosowane są głównie w badaniach defektoskopowych, tj. do wykrywania nieciągłości materiałowych. Stosowana jest głównie metoda echa, ale także metoda przepuszczania (inaczej zwana metodą cienia) i metoda wykorzystująca dyfrakcję fal ultradźwiękowych (tzw. metoda TOFD). Przy stosowaniu metody echa fale podlegają odbiciom od ścian obiektów i od nieciągłości. Otrzymywane sygnały – echa (rys. 1.) są poddawane analizie. W położeniu ech, wzdłuż poziomej podstawy czasu, na monitorze aparatu ultradźwiękowego, zawarta jest informacja o głębokości zalegania nieciągłości w materiale. W wysokości ech, przy danym wzmocnieniu aparatu, zawarta jest informacja o zdolności nieciągłości odbijania fal, a więc pośrednio – informacja o wielkości nieciągłości [10].

Głowice dwuprzetwornikowe, o rozdzielonych funkcjach nadawania i odbioru fal, w odniesieniu do badania urządzeń w elektrowniach, stosowane są w pomiarach grubości materiałów obiektów, np. rurociągów.

W badaniach ultradźwiękowych, a szczególnie w badaniach złączy spawanych, wymiary nieciągłości małych (zasadniczo nieciągłości mieszczących się całkowicie w wiązce promieniowania) są określane na podstawie porównania wysokości ech dla ocenianych nieciągłości naturalnych, z wysokością ech dla określonych nieciągłości sztucznych. Te nieciągłości sztuczne mają postać nieciągłości płaskodennych. Jest to tzw. metoda DGS. W wyniku oceny wielkości nieciągłości podaje się tzw. średnicę równoważną nieciągłości naturalnych w stosunku do średnicy sztucznych nieciągłości płaskodennych. Podaje się też informację, o ile decybeli wysokość echa nieciągłości naturalnej przekracza pewien określony poziom, związany odpowiednio z wysokością echa płaskodennej nieciągłości odniesienia.

Alternatywą jest tzw. metoda DAC, w której nieciągłością odniesienia jest nieciągłość cylindryczna. W wyniku oceny wielkości nieciągłości podaje się informację, o ile decybeli wysokość echa nieciągłości naturalnej przekracza pewien określony poziom, związany odpowiednio z wysokością echa cylindrycznej nieciągłości odniesienia. Wymiary (długość, szerokość) nieciągłości dużych (tj. nieciągłości niemieszczących się w wiązce ultradźwiękowej) oprócz określania równoważnej średnicy nieciągłości podaje się na podstawie pomiaru długości przemieszczenia głowicy nad nieciągłością.

Najnowsze, wielokanałowe, cyfrowe defektoskopy i systemy przeznaczone do badań ultradźwiękowych, mogą współpracować z głowicami wieloprzetwornikowymi, tj. głowicami pracującymi na podstawie tzw. techniki Phased Array. Głowice, pracujące przy wykorzystaniu techniki Phased Array mogą zawierać od 16 do 128, a również 256, a nawet więcej miniaturowych przetworników ultradźwiękowych. Poszczególne elementy w głowicy, pracującej przy wykorzystaniu techniki Phased Array, mogą być różnie ułożone: liniowo, kołowo i cyrkularnie. Fale ultradźwiękowe mogą być wprowadzane do obiektów pod kątem 0° (w stosunku do normalnej powierzchni obiektów) lub pod określonym, wybieranym przez użytkownika kątem lub kąt ten może być zmieniany w pewnym zakresie, np. od -30° do +30° lub np. od +30° do +70°. Dzięki stosowaniu głowic wieloprzetwornikowych wiązka fal ultradźwiękowych może być kształtowana odpowiednio do danego zastosowania, między innymi ogniskowana. Stosowanie takich głowic umożliwia zwiększanie, w porównaniu z tradycyjnymi głowicami, obszaru kontrolowanego. Dzięki możliwości kątowego kształtowania wiązki fal ultradźwiękowych możliwe jest, przy jednym położeniu głowicy, wykrywanie różnie zorientowanych nieciągłości materiałowych.

Stosowanie głowic wieloprzetwornikowych przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa wykrywania nieciągłości, w stosunku do przypadków stosowania głowic tradycyjnych. Oprogramowanie defektoskopów, współpracujących z takimi głowicami, pozwala na tworzenie różnorodnych zobrazowań sygnałów dla nieciągłości materiałów: od zobrazowań typu A, poprzez zobrazowania typu B, C i D do zobrazowań typu S. Zobrazowanie typu A dla nieciągłości jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego, w którym oś odciętych przedstawia czas przejścia fal ultradźwiękowych w materiale obiektu (a więc głębokość zalegania nieciągłości w materiale), a oś rzędnych amplitudę sygnałów. Zobrazowanie typu A może być uzyskane w statycznym położeniu głowicy, na obiekcie badanym [10]. Zobrazowanie typu B jest uzyskiwane przy przesuwie głowicy po obiekcie, wzdłuż jednej linii. Polega ono na przedstawianiu sygnałów nieciągłości stosownie do głębokości ich zalegania. Przy zobrazowaniu typu B wzdłuż osi odciętych odkładana jest odległość odpowiadająca kolejnym położeniom głowicy, wzdłuż osi jej przesuwu, a wzdłuż osi rzędnych odkładany jest czas przejścia fali, a więc odległość nieciągłości od głowicy [10]. Kolorami może być przedstawiona amplituda sygnałów.

Konieczna przy tym jest rejestracja położeń głowicy (przy użyciu przetwornika mechano-fotoelektrycznego). Zobrazowanie typu C jest uzyskiwane przy skanowaniu, wzdłuż dwóch osi, całej powierzchni obiektów. Konieczna przy tym jest rejestracja położeń głowicy. Zobrazowanie typu C umożliwia przedstawianie nieciągłości materiałów, w widoku z góry. Przeprowadzana jest analiza amplitudy sygnałów, stosownie do położeń głowicy. Zobrazowanie typu C jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego, przedstawiający przekrój poprzeczny badanego obiektu, równolegle do przeszukiwanej powierzchni. Na osi odciętych odkładana jest długość skanowania, w jednym kierunku, np. długość złącza spawanego. Na osi rzędnych odkładana jest długość skanowania w drugim kierunku. Intensywność barwy fragmentów zobrazowania zależy od amplitudy sygnałów [10].

Zobrazowania typu A, B i C sygnałów dla nieciągłości są otrzymywane zarówno w defektoskopach współpracujących z głowicami jedno- i wieloprzetwornikowymi. Zobrazowanie typu D jest to widok sygnałów w wybranym przekroju złącza, patrząc z jego boku. Zobrazowanie typu D, jakie jest wprowadzane w defektoskopach współpracujących z głowicami wieloprzetwornikowymi, pokazano na rysunku 2a, dla wewnętrznych niezgodności złącza spawanego. Rysunek dotyczy przypadku użycia głowicy kątowej i przedstawia zobrazowanie jej sygnałów dla niezgodności spawalniczych, przy wybranym kącie wprowadzania wiązki fal do materiału obiektu badanego, tu wynoszącym 60°.

Zobrazowania typu S są wprowadzane w defektoskopach współpracujących z głowicami wieloprzetwornikowymi. Zobrazowanie typu S pokazano na rysunku 2b. Jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego – sygnałów dla nieciągłości materiału obiektu, uzyskiwany przy elektronicznym odchylaniu wiązki fal ultradźwiękowych, w wybranym zakresie kątów wprowadzania wiązki fal do materiału obiektu badanego, tu przykładowo wynoszącym od -20° do +20°. Na rysunku 3. przedstawiono zobrazowanie nieciągłości odkuwki uzyskane przy ultradźwiękowym badaniu 32-elementową głowicą Phased Array, pracującą przy częstotliwości 5 MHz.

Badania radiograficzne

Metoda radiograficzna należy do metod badań objętościowych. Może być ona stosowana do badania wszelkich materiałów różnorodnych obiektów. Możliwe jest wykrywanie nieciągłości o głębokości (wysokości) od około 0,5 % grubości materiału, w kierunku rozchodzenia się promieniowania i nieciągłości o szerokości rozwarcia od około 0,1 mm.

Stosowanie tej metody wymaga dwustronnego dostępu do obiektu. Z jednej strony obiektu umieszczane jest źródło promieniowania. Stosowane są lampy rentgenowskie lub aparaty gammagraficzne. Z drugiej strony obiektu umieszczany jest detektor promieniowania. Detektorami promieniowania w badaniach radiograficznych, co stanowi dotychczas powszechną praktykę w badaniach urządzeń w elektrowniach, są błony radiograficzne. Natężenie promieniowania na powierzchni, po drugiej stronie obiektu, w płaszczyźnie detektora promieniowania, jest odwzorowane w postaci tzw. obrazu radiograficznego materiału badanego obiektu na tym detektorze. Schemat badania radiograficznego przedstawiono na rysunku 4.

Z geometrycznego punktu widzenia obraz radiograficzny obiektu badanego jest wynikiem projekcji obiektu na płaszczyznę detektora promieniowania. Na radiogramach przedstawiane są dwuwymiarowe, cieniowe obrazy nieciągłości trójwymiarowych. Obrazy nieciągłości przedstawiają kształt nieciągłości i ich wymiary, w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się promieniowania. Zaczernienie błon radiograficznych zależy od natężenia promieniowania, które przeszło przez obiekt, w tym: od grubości materiału obiektu, od występujących w nim nieciągłości i ich właściwości osłabiania promieniowania jonizacyjnego oraz od odległości płaszczyzny detektora od obiektu.

Metodą radiograficzną szczególnie dobrze wykrywane są przestrzenne nieciągłości materiałów różnych obiektów, np. połączeń spawanych i odlewów. Podczas wykrywania nieciągłości tą metodą, istotny jest wybór kierunków napromieniowania obiektów. Takie bardzo istotne nieciągłości, jak nieciągłości płaskie, np. pęknięcia, położone wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania są wykrywalne. Natomiast nieciągłości płaskie, położone prostopadle do danego kierunku rozchodzenia się promieniowania, mogą nie zostać wykryte. Położenie nieciągłości wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania, może być określane przy wykonaniu kilku napromieniowań obiektu badanego z różnych kierunków, przy różnych położeniach źródła względem obiektu, tj. przy zmianach położenia źródła promieniowania względem obiektu lub zmianach położenia obiektu względem źródła.

Zastosowania radiografii przemysłowej, w odniesieniu do urządzeń elektrowni, są bardzo szerokie. Można np. prześwietlać różne złącza spawane, np. spoiny obwodowe dna walczaków i złącza spawane rurek ferromagnetycznych w dnach sitowych. Na rysunku 5. i rysunku 6. pokazano wyniki radiograficznych badań na przykładzie odlewów. W odlewach znajdowały się naturalne nieciągłości. Wynikiem badania radiograficznego jest radiogram (rys. 5a). Na radiogramie widoczne jest odwzorowanie kształtu obiektu, wraz z widocznymi obrazami nieciągłości. Analiza radiogramów rejestrowanych na błonach radiograficznych przeprowadzana z użyciem negatoskopów stanowi powszechną praktykę badań radiograficznych urządzeń elektrowni. Na rysunku 5a (jest to radiogram „surowy”) widoczna jest porowatość odlewu. Na obrazie przetworzonym (rys. 5b) porowatość odlewu została wyeksponowana. Na rysunku 6. pokazano radiogramy odlewu z nieciągłościami w postaci pęcherzy.

Wymiary charakterystyczne nieciągłości, tj. ich długość i szerokość, są określane poprzez ich bezpośredni pomiar na radiogramach przy użyciu miarki milimetrowej lub lupki z integralną skalą. Jeśli wymiarem charakterystycznym nieciągłości jest ich wysokość, to jest ona określana na podstawie gęstości optycznej radiogramów w miejscu obrazu nieciągłości i jest ona porównywana z gęstością optyczną obrazu materiału w miejscu pozbawionym nieciągłości. Konieczny przy tym pomiar zaczernienia radiogramów w interesujących jego miejscach jest wykonywany przy użyciu densytometrów.

Radiogramy rejestrowane na błonach radiograficznych mogą być poddawane digitalizacji z użyciem skanerów laserowych. W celu wyeksponowania zobrazowań nieciągłości materiałów, „surowe” radiogramy rejestrowane na błonach radiograficznych, po nadaniu im postaci cyfrowej, można poddawać różnorodnym zabiegom przetwarzania obrazowego. Do obrazowego przetwarzania radiogramów wprowadzane są złożone algorytmy matematyczne, mające na celu m.in. redukcję szumów, poprawę kontrastu, uzyskiwanie negatywów obrazów oraz zaawansowane możliwości przeglądania obrazów. Można np. przetwarzać obrazy radiograficzne, przy użyciu funkcji nadającej im kolory, co prowadzi do uzyskania znacznej poprawy czytelności szczegółów radiogramów.

Obrazowe przetwarzanie radiogramów może być realizowane przy użyciu programów specjalnych, jak np. KODAK INDUSTREX Digital Viewing Software Lite 2.0, ale także takich programów, jak np. ADOBE PHOTOSHOP 7.0 CE, MICROSOFT OFFICE VISIO PROFESSIONAL, ACDsee 8 Photo Manager, Corel Draw 12.0 Graphics, JPEGcompress 2.7, Free Image Editor 2.1.6, Real – Draw Pro 4.0, Photo Filtre 8.1.1. Dzięki ich użyciu można uzyskać poprawę widoczności szczegółów zobrazowań nieciągłości materiałów obiektów. Alternatywą do „klasycznej” radiografii przemysłowej, w której rejestracja obrazów obiektów zachodzi na błonach radiograficznych, są: luminoforowe płyty obrazowe, stosowane w radiologii komputerowej i detektory typu płaski panel, stosowane w radiologii bezpośredniej.

Luminoforowe płyty obrazowe umożliwiają zachowanie obrazów w warstwie fosforowej do ich późniejszego odczytu i wyświetlania. Utajone obrazy są skanowane czerwonym lub zbliżonym do podczerwonego światłem, w celu uzyskania fotostymulowanej luminescencji. Intensywność stymulowanej luminescencji jest wprost proporcjonalna do ilości fotonów zaabsorbowanych przez płytę.

System radioskopii [10] składa się z: lampy rentgenowskiej o ustawialnym ognisku, kolimatora ustawianego przy użyciu silników, manipulatora, np. pięcioosiowego, kabiny ekspozycyjnej, miernika napromieniowania, układów zabezpieczeń, elektronowego wzmacniacza obrazów, monitora do przeglądania nieprzetworzonych obrazów, komputera wyposażonego w system przetwarzania obrazów, monitora do przeglądania przetworzonych obrazów oraz urządzeń peryferyjnych.

W systemach radiologii bezpośredniej stosowane są detektory płytowe zbudowane przy użyciu półprzewodnikowych amorficznych płyt krzemowych lub amorficznych płyt selenowych, ewentualnie ze scyntylatorami (absorbują one fotony promieniowania X i generują światło) CsJ. Zebranie danych z badań trwa kilka sekund, po czym natychmiast można oglądać obrazy obiektów, na monitorze. Systemy przetwarzania obrazów w radiologii umożliwiają: redukcję szumów obrazów, uśrednianie, ustawianie kontrastu obrazów, przetwarzanie obrazów: powiększanie obrazów lub fragmentów obrazów, pomiary wielkości obrazów nieciągłości materiałów, pomiary gęstości optycznej radiogramów, ustawianie kontrastu obrazów, ustawianie jasności obrazów, zapis obrazów i porównywanie obrazów z obrazami uprzednio zarejestrowanymi, w tym odejmowanie obrazów. Na rysunku 5. przedstawiono radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH. Dzięki małemu wymiarowi ogniska, np. systemu Y.XST225-VF z lampą rentgenowską o ustawialnej wielkości ogniska, dwukrotne powiększenie fragmentu obrazu uczytelnia jego szczegóły – zobrazowania pęcherzy odlewu (rys. 6a). Przy powiększeniu 3,5-krotnym lub większym, dla wyodrębnienia małych szczegółów obrazu konieczna jest regulacja wielkości ogniska (rys. 6a). Przy zastosowaniu np. systemu Y.XST225-VF z lampą rentgenowską o ustawialnej wielkości ogniska i wyposażenia systemu radioskopii Y.HDR firmy YXLON International GmbH otrzymuje się oczekiwaną jakość obrazów radiograficznych (rys. 6b).

W trzeciej części artykułu zostanie zaprezentowana diagnostyka nieferromagnetycznych rurek urządzeń wymiany ciepła, jaka jest przeprowadzana metodą prądów wirowych. Badania takie stanowią powszechną praktykę w elektrowniach.

Literatura

1. J. Czuchryj: Badania złączy spawanych wg norm europejskich. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2004

2. J. Czuchryj: Systematyka i przyczyny powstawania wad w złączach spawanych, Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 1998

3. J. Hlebowicz: Badanie szczelności urządzeń i instalacji technicznych. Biuro Gamma, Warszawa 2001

4. J. Kielczyk: Badania nieniszczące w technice - film dydaktyczny. Praca dyplomowa magisterska. Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, 2005. Promotor pracy: A. Lewińska-Romicka

5. J. Kielczyk: Radiografia przemysłowa. Techniki badania z obrazem cyfrowym. Biuro gamma 2006

6. K. Kuczyński: Zastosowanie termowizji w badaniach urządzeń elektrycznych. Elektro info 3/2007

7. K. Kuczyński: Zastosowanie termowizji w badaniach urządzeń elektroenergetycznych. Elektro info 11/2008

8. A. Lewińska-Romicka: Badania magnetyczne, tom I i tom II. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 1998

9. A. Lewińska-Romicka: Badania materiałów metodą prądów wirowych. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2007

10. A. Lewińska-Romicka: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. WNT, Warszawa 2001

11. A. Lewińska-Romicka: Pomiary grubości powłok. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2001 12. A. Lewińska-Romicka: Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach. Badania nieniszczące. Część I. Metody wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów. Elektro info 3/2009

12. M. Wojas: Wady wyrobów wykrywane metodami nieniszczącymi. Cz. 2. Wady eksploatacyjne. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2006

13. Materiały Konferencji „Diagnostyka i eksploatacja kotłów parowych w zmodernizowanych blokach energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Wisła 1999 15. Materiały Konferencji „Eksploatacja i diagnostyka modernizowanych bloków energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Wisła 2000, 2001, 2002, 2003

14. Materiały Konferencji „Diagnostyka i remonty długoeksploatowanych urządzeń energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Ustroń 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

15. Materiały firmy OLYMPUS NDT 18.Materiały firmy YXLON International GmbH

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Pomiary napięć odkształconych (część 2.)

Pomiary napięć odkształconych (część 2.)

wielkości charakteryzujące napięcia odkształcone W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu...

wielkości charakteryzujące napięcia odkształcone W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu [3]: - wartości skutecznej („całkowitej”), - wartości skutecznej składowych harmonicznych, - wartości średniej, - wartości międzyszczytowej, - częstotliwości składowej podstawowej, - współczynnika zniekształceń nieliniowych, - współczynnika wypełnienia (tylko dla napięć prostokątnych).

Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień....

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień. W praktyce, niestety, powszechnie powiela się błędy i stosuje zasady, które w efekcie skutkują uzyskaniem błędnych wyników. Największą trudnością w prawidłowym przygotowaniu układu pomiarowego do badań, jest poprawne rozmieszczenie sond pomocniczych. Dlatego zrozumienie zasad rządzących zastosowaniem...

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do...

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do pomiarów prądów fazowych SEM TS 12. Urządzenie pracuje na bazie opracowanego w ITR sterownika modułowego SEM, i stanowi jedno z jego zastosowań.

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy...

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy wiedzieć, ile prądu zużyliśmy, to wystarczy spojrzeć na licznik. Dzięki niemu jesteśmy też w stanie kontrolować dostawcę energii oraz sprawdzać, czy płacimy odpowiedniej wysokości rachunki za prąd. Jak działa licznik energii elektrycznej i gdzie go zamontować?

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem...

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego, służy zatem do pomiaru dopuszczalnych w tym środowisku wielkości elektrycznych.

Pomiary częstotliwości - wprowadzenie

Pomiary częstotliwości - wprowadzenie

Autor przedstawia definicję częstotliwości i jej jednostkę oraz omawia cyfrowe, bezpośrednie i pośrednie pomiary częstotliwości przywołując dla nich wzory matematyczne.

Autor przedstawia definicję częstotliwości i jej jednostkę oraz omawia cyfrowe, bezpośrednie i pośrednie pomiary częstotliwości przywołując dla nich wzory matematyczne.

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

Liczniki energii elektrycznej - przepisy krajowe a dyrektywa MID

Liczniki energii elektrycznej - przepisy krajowe a dyrektywa MID

Artykuł jest wstępem do prezentacji zmian wymagań w zakresie liczników energii elektrycznej. Prezentowane informacje mają na celu wskazanie problemów związanych z prawną kontrolą metrologiczną z nimi związaną.

Artykuł jest wstępem do prezentacji zmian wymagań w zakresie liczników energii elektrycznej. Prezentowane informacje mają na celu wskazanie problemów związanych z prawną kontrolą metrologiczną z nimi związaną.

Oscyloskopy cyfrowe - podstawowe parametry użytkowe

Oscyloskopy cyfrowe - podstawowe parametry użytkowe

Autor publikacji charakteryzuje współcześnie stosowane oscyloskopy cyfrowe: zastosowanie, przykłady wykonania, zasadę działania oraz zobrazowanie przebiegu.

Autor publikacji charakteryzuje współcześnie stosowane oscyloskopy cyfrowe: zastosowanie, przykłady wykonania, zasadę działania oraz zobrazowanie przebiegu.

Oscyloskopy

Oscyloskopy

Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące współcześnie eksploatowanych oscyloskopów. Autor podaje ich klasyfikacje, ponadto pisze o funkcjach i przykładowych zastosowaniach.

Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące współcześnie eksploatowanych oscyloskopów. Autor podaje ich klasyfikacje, ponadto pisze o funkcjach i przykładowych zastosowaniach.

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych...

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych (inteligentnych liczników), korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Ponadto przedstawił aktualny stan wdrożeń systemów inteligentnego opomiarowania w UE i Polsce i omówił wybrane problemy bezpieczeństwa w takich systemach oraz sformułował końcowe uwagi i wnioski.

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany...

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany charakteru odbiorników, jakie zaobserwowano w ostatnich latach, zjawisko to można uznać za powszechne we wszystkich rodzajach układów elektroenergetycznych (szczególnie układach niskiego napięcia).

Przygotowanie procedury pomiarowej na przykładzie wzorcowania miernika napięcia

Przygotowanie procedury pomiarowej na przykładzie wzorcowania miernika napięcia

Wielu użytkowników, szczególnie jeżeli chcą wdrożyć w swojej firmie system zarządzania, staje przed problemem opisania zagadnienia pomiarowego w postaci procedury. Procedura pomiarowa może dotyczyć dowolnego...

Wielu użytkowników, szczególnie jeżeli chcą wdrożyć w swojej firmie system zarządzania, staje przed problemem opisania zagadnienia pomiarowego w postaci procedury. Procedura pomiarowa może dotyczyć dowolnego zagadnienia pomiarowego, gdzie konieczne jest zachowanie ustalonej powtarzalności i odtwarzalności otrzymanych wyników. Procedury pomiarowe są szczególnie ważne w przypadku wzorcowań i walidacji, ponieważ ewentualny błąd zostanie przeniesiony dalej w wyniku stosowania przyrządu lub urządzenia...

Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowili w 2004 r. dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive), której...

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowili w 2004 r. dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive), której zasięg obowiązywania obejmuje między innymi kategorie przyrządów pomiarowych, takie jak liczniki energii elektrycznej czynnej. Autor publikacji zwraca uwagę na możliwości techniczne współczesnych urządzeń pomiarowych spełniające warunki tej dyrektywy. Zakres tematyczny publikacji zawarty jest m.in....

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej....

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Sprawdza się w nich jest na ile skuteczna jest ochrona przeciwporażeniowa. Miernictwo w tym zakresie obejmuje pomiary okresowe. Mierzona jest m.in. impedancja pętli zwarcia. W artykule przedstawiono również, jakie minimalne informacje powinien zawierać protokół z prob i pomiarów elektrycznych.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie...

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane...

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane prądem elektrycznym, należy zadbać o to, aby ich działanie nie stwarzało zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. W tym celu wykonuje się niezbędne sprawdzenia, próby i pomiary. W praktyce czynności te nazywane są ogólnie „pomiarami elektrycznymi”.

Oscyloskopy analogowe i cyfrowe

Oscyloskopy analogowe i cyfrowe

Oscyloskopy są jednymi z najbardziej wszechstronnych przyrządów stosowanych do badań inżynierskich. Mogą być stosowane w diagnostyce urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. Oscyloskop najczęściej...

Oscyloskopy są jednymi z najbardziej wszechstronnych przyrządów stosowanych do badań inżynierskich. Mogą być stosowane w diagnostyce urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. Oscyloskop najczęściej jest stosowany do obserwacji napięcia w funkcji czasu lub przebiegu napięciowego proporcjonalnego do mierzonego sygnału elektrycznego (np. prądu). Przy zastosowaniu oscyloskopu można między innymi mierzyć czas, częstotliwość, kąt przesunięcia fazowego, moc oraz wyznaczać charakterystyki diod,...

Ocena systemów uziemień z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową

Ocena systemów uziemień z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową

Poprawnie przeprowadzone pomiary parametrów uziemień, a także właściwa interpretacja uzyskanych wyników, są bardzo ważnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo obsługi oraz poprawną pracę urządzeń...

Poprawnie przeprowadzone pomiary parametrów uziemień, a także właściwa interpretacja uzyskanych wyników, są bardzo ważnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo obsługi oraz poprawną pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych we wszelkich obiektach wyposażonych w uziemienia ochronne i robocze bądź też narażonych na oddziaływanie przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Metody właściwej oceny uziemień odgromowych powinny być przedmiotem wytycznych normalizacyjnych. Jednak procedury...

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym...

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym i teleinformatycznym, decydujących o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids. Powszechna modernizacja infrastruktury energetycznej musi odpowiadać tendencjom rozwoju inteligentnych sieci i uwzględniać w tym zakresie innowacyjne rozwiązania. W artykule przedstawiono propozycje układów pomiarowych,...

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów...

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów sieci elektroenergetycznej, monitorowaniem jej stanu, a często także sterowaniem urządzeniami znajdującymi się w takiej sieci. Dotyczy to zwłaszcza tzw. inteligentnych instalacji elektrycznych (ang. Smart Grids). Ponieważ sieci elektroenergetyczne stanowią zazwyczaj struktury o charakterze rozproszonym,...

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których...

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.