elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

Rys. 1. Wykres wartości współczynników δRh w zależności od rzędu harmonicznych dla przewodów elektroenergetycznych typu YDYżo


Rys. G. Hołdyński

Budynki użyteczności publicznej, a szczególnie nowoczesne budynki biurowe, z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną stanowią specyficzną grupę odbiorców, głównie pod względem zainstalowanych tam odbiorników. Należą do nich przede wszystkim urządzenia elektroniczne o charakterze nieliniowym, takie jak sprzęt komputerowy i radiowo-telewizyjny, pompy klimatyzacyjne oraz oświetlenie wyładowcze (wraz z coraz bardziej popularnymi świetlówkami kompaktowymi z zapłonnikami elektronicz­nymi).

Zobacz także

etykiety i inne sposoby oznaczania

etykiety i inne sposoby oznaczania

Właściwe opisanie żył kabli i przewodów oraz czytelne ich oznaczenie pozwalają na szybszy montaż instalacji oraz ułatwiają i skracają czas potrzebny na konserwację, a także naprawę i modernizację instalacji...

Właściwe opisanie żył kabli i przewodów oraz czytelne ich oznaczenie pozwalają na szybszy montaż instalacji oraz ułatwiają i skracają czas potrzebny na konserwację, a także naprawę i modernizację instalacji elektrycznych. Najczęściej kable i przewody są oznaczane przez producentów różnymi kolorami lub kombinacjami kolorów, a w przypadku kabli wielożyłowych – również cyframi. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy używamy kilku kabli wielożyłowych.

Zagrożenia i sposoby ograniczenia zakłóceń od linii kablowych WN

Zagrożenia i sposoby ograniczenia zakłóceń od linii kablowych WN

W artykule przedstawiono podstawowe zależności i informacje, które wskazują kierunki i obszary, gdzie można poszukiwać rozwiązań ograniczających wartość napięcia zakłóceniowego. Do najważniejszych można...

W artykule przedstawiono podstawowe zależności i informacje, które wskazują kierunki i obszary, gdzie można poszukiwać rozwiązań ograniczających wartość napięcia zakłóceniowego. Do najważniejszych można zaliczyć konieczność podnoszenia żywotności i niezawodności linii kablowych. Pozostałe polegają głównie na ograniczeniu prądów zwarciowych, a więc na optymalnym zaprojektowaniu obwodów zwarciowych, w tym systemów uziemień. Inne zależą przede wszystkim od rodzaju zastosowanych kabli, ich budowy oraz...

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób projektowania kabli i przewodów zasilających.

Abstract

Cable sizing for supplying office buildings

In this paper presents basic issues related to the cables and conductors cross-section sizing to work in conditions of deformation load currents. The paper also presents the results of measuring currents deformation in the exemplary office building and analysis of their influence on the power cables designing methods.

Straty mocy w przewodach elektroenergetycznych przy przepływie prądów odkształconych

Na skutek przepływu prądów odkształconych w przewodach pojawią się dodatkowe straty mocy w żyłach roboczych, pochodzące od wyższych harmonicznych oraz straty związane z pojawieniem się (na skutek przepływu harmonicznych kolejności zerowej – 3 h) prądu w żyle neutralnej.

Wówczas, zgodnie z teorią mocy dla przebiegów niesinusoidalnych, można przyjąć, że straty mocy czynnej w wielożyłowym przewodzie elektroenergetycznym DPh są sumą strat mocy pochodzących od poszczególnych harmonicznych w żyłach fazowych oraz w żyle neutralnej. Zależność tę można opisać równaniem [1, 2]:

wzor 1 holdynski elektro 05 2014

Wzór 1

gdzie:

Ih – wartość skuteczna prądu h-tej harmonicznej, w [A],

dRh – współczynnik przyrostu rezystancji przewodu dla h-tej harmonicznej,

RDC – rezystancja przewodu dla prądu stałego, w [W],

h – rząd harmonicznej,

W przypadku przewodów wielożyłowych przyrost rezystancji przewodów wraz z rzędem harmonicznej zachodzi na skutek występowania zjawiska naskórkowości oraz efektu zbliżenia przewodów. Współczynnik przyrostu rezystancji przewodów wielożyłowych i kabli wywołany przepływem prądu odkształconego można wyrazić wzorem [3]:

wzor 2 holdynski elektro 05 2014

Wzór 2

gdzie:

xs(h) – przyrost rezystancji spowodowany zjawiskiem naskórkowości,

xp(h) – przyrost rezystancji spowodowany efektem zbliżenia.

Przyrost rezystancji przewodów wielożyłowych spowodowany zjawiskiem naskórkowości można wyznaczyć z zależności [4]:

wzor 3 holdynski elektro 05 2014

Wzór 3

gdzie:

J0 – funkcja Bessela pierwszego rodzaju zerowego rzędu,

J1 – funkcja Bessela pierwszego rodzaju pierwszego rzędu,

m – przenikalność magnetyczna materiału przewodnika,

ks – współczynnik liczbowy zależny od konstrukcji przewodów (dla żyły jednodrutowej ks = 1, dla żyły wielodrutowej ks = 0,4),

fn – częstotliwość znamionowa sieci, w [Hz],

R’DC – rezystancja jednostkowa przewodu dla prądu stałego, w [W/m].

Przyrost rezystancji przewodów spowodowany efektem zbliżenia można wyznaczyć z zależności [4]:

wzor 4 holdynski elektro 05 2014

Wzór 4

w której:

gdzie:

kp – współczynnik liczbowy zależny od konstrukcji przewodów (dla żyły jednodrutowej kp = 1, dla żyły wielodrutowej kp = 0,3),

d – średnica przewodnika, w [mm],

Do – odległość między osiami żył przewodów, w [mm].

Przykładowe wartości współczynnika przyrostu rezystancji przewodów i kabli wielożyłowych δRh dla h-tej harmonicznej, wywołanego przepływem prądu odkształconego, przedstawiono w tabeli 2. Wartości te zostały wyznaczone przy wykorzystaniu zależności (2, 3, 4), przy przyjęciu wielkości opisujących przewody podanych w tabeli 1.

Na rysunkach 1. i 2. przedstawiono (dla analizowanych przewodów i kabli) wykresy wartości współczynników dRh w zależności od rzędu harmonicznych.

Przy obliczeniach inżynierskich można posługiwać się również uproszczoną zależnością, pozwalającą w szybki sposób określić przyrost rezystancji przewodów dla wyższych harmonicznych prądu [6]:

wzor 5 holdynski elektro 05 2014

Wzór 5

gdzie h – rząd harmonicznej.

W przypadku obwodu trójfazowego obciążonego symetrycznie odbiornikiem nieliniowym, przepływ prądów odkształconych o jednakowym rozkładzie harmonicznych będzie występował w trzech żyłach fazowych, natomiast w przewodzie neutralnym będzie płynął prąd odkształcony będący sumą harmonicznych rzędu 3h (kolejności zerowej). W związku z tym straty mocy w takim przewodzie można opisać zależnością:

wzor 6 holdynski elektro 05 2014

Wzór 6

gdzie:

RDC – rezystancja przewodu dla prądu stałego, w [W],

δRh – współczynnik przyrostu rezystancji przewodu dla h-tej harmonicznej,

Ih – wartość skuteczna prądu h-tej harmonicznej, w [A],

I3h – wartość skuteczna prądu harmonicznej rzędu 3h w przewodzie neutralnym, w [A],

h – rząd harmonicznej.

Dobór przekroju przewodów i kabli elektroenergetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe

Na potrzeby doboru przekroju żył przewodów zasilających odbiorniki nieliniowe opracowany został przez autorów współczynnik zmniejszający obciążalność długotrwałą przewodów zamieszczonych w katalogach producentów lub w normach. Dla pojedynczego przewodu wartość współczynnika zmniejszającego obciążalność długotrwałą przewodu kh, wynikającego z przepływu prądu odkształconego, można opisać równaniem [7]:

wzor 7 holdynski elektro 05 2014

Wzór 7

gdzie:

ΔPlin – straty mocy czynnej w przewodzie wywołane przepływem prądu sinusoidalnego przy obciążeniu liniowym, w [W],

ΔPharm – straty mocy czynnej w przewodzie wywołane przepływem prądu odkształconego przy obciążeniu nieliniowym, w [W],

I1 – wartość skuteczna prądu pierwszej harmonicznej przy obciążeniu liniowym, w [A],

dRh – współczynnik przyrostu rezystancji przewodu dla h-tej harmonicznej,

Ih – wartość skuteczna prądu h-tej harmonicznej przy obciążeniu nieliniowym, w [A],

h – rząd harmonicznej.

Dla obwodu trójfazowego obciążonego symetrycznie odbiornikiem nieliniowym, wartość współczynnika zmniejszającego obciążalność długotrwałą przewodu kh, wynikającego z przepływu prądów odkształconych, można wyznaczyć z zależności:

wzor 8 holdynski elektro 05 2014

Wzór 8

Na podstawie badań prowadzonych przez autorów oraz obliczeń przy wykorzystaniu zależności zamieszczonych w niniejszym artykule wyznaczone zostały wartości współczynników zmniejszających obciążalność długotrwałą kh przewodów trójfazowych zasilających wybrane typy odbiorniki energii elektrycznej. Współczynniki te mogą osiągać bardzo niskie wartości, szczególnie w przypadku obwodów zasilających odbiorniki elektroniczne. W tabeli 3. przedstawiono przykładowe wartości współczynników kh dla wybranych typów odbiorników nieliniowych.

Badania odkształcenia prądów w wybranym układzie elektroenergetycznym zasilającym budynek biurowy

Przedmiotem badań pomiarowych była rejestracja i ocena wielkości elektrycznych opisujących jakość energii elektrycznej, występujących podczas pracy normalnej w układzie elektroenergetycznym niskiego napięcia (0,4 kV) stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn, zasilającej budynek biurowy. Aparaturę pomiarową, w postaci analizatora jakości energii, zainstalowano w rozdzielnicy głównej nn, poprzez przyłączenie cęgów prądowych rejestratora do obwodów wtórnych przekładników prądowych oraz zacisków napięciowych analizatora bezpośrednio do szyn zbiorczych rozdzielni niskiego napięcia.

Na podstawie uzyskanych informacji określono, że do głównych odbiorników użytkowanych w sieci niskiego napięcia należy sprzęt komputerowy (komputery, UPS, monitory, drukarki, itp.) oraz oświetlenie wykorzystujące świetlówki tradycyjne (rurowe) i kompaktowe.

Na rysunku 3. przedstawiono przykładowe przebiegi prądów obciążenia szyn zbiorczych niskiego napięcia analizowanej stacji transformatorowej, natomiast na rysunku 4. przedstawiono średnie tygodniowe rozkłady harmonicznych prądów w poszczególnych fazach.

Z analizy przebiegów prądów obciążenia badanej stacji transformatorowej wynika, że są one znacznie odkształcone od przebiegów sinusoidalnych (rys. 3.). Pokazują to również zawartości wyższych harmonicznych (rys. 4.). W przypadku analizowanego przebiegu, największy udział mają harmoniczne rzędu 5. i 7., których wartości osiągają średnio odpowiednio 25,91% oraz 22,03%. Wartości współczynników całkowitego odkształcenia prądu THDI wahają się w granicach (w zależności od fazy) od 26,96% do 33,58%, co zostało przedstawione w tabeli 4. W tabeli tej zaprezentowano także średnie tygodniowe wartości współczynników zmian obciążalności przewodów trójfazowych (kh) obliczonych dla analizowanego przypadku.

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 4. wynika, że kabel zasilający analizowany układ elektroenergetyczny może być narażony na skutki odkształcenia prądów obciążenia i dlatego należy wziąć to pod uwagę już na etapie projektowania. Na podstawie obliczonych współczynników kh można stwierdzić, że maksymalna obciążalność prądowa długotrwała kabla pracującego w analizowanych warunkach wynosi 83,8 % (kh = 0,838) obciążalności podawanej w katalogach lub normach. Dlatego też na etapie projektowania kabla należałoby przyjąć 21,4% zapas obciążalności prądowej, żeby w czasie eksploatacji nie dochodziło do jego przegrzewania.

Wnioski

 1. Proces projektowania układów zasilających nowoczesne budynki biurowe, oprócz tradycyjnych kryteriów doboru, powinien uwzględniać również skutki cieplne związane z przepływem prądów odkształconych.
 2. Przyrost temperatury w przewodach i kablach elektroenergetycznych obciążonych prądem odkształconym jest wynikiem wzrostu wartości skutecznej prądu, wartości rezystancji (efekt naskórkowości) oraz przepływu prądu w przewodzie neutralnym, który przy obciążeniu symetrycznym sinusoidalnie zmiennym jest przewodem nieobciążonym.
 3. Wzrost temperatury przewodów ponad wartość dopuszczalną długotrwale może powodować pogorszenie stanu izolacji, a w konsekwencji skrócenie czasu ich eksploatacji lub nawet zniszczenie. Aby tego uniknąć, należy już na etapie projektowania zastosować odpowiednie współczynniki korygujące ich obciążalność prądową długotrwałą.
 4. W obwodach trójfazowych zasilających rozdzielnice oświetleniowe lub bezpośrednio oprawy oświetleniowe wyposażone w świetlówki kompaktowe, występuje konieczność nawet dwukrotnego, w porównaniu do obciążenia sinusoidalnego, zwiększenia obciążalności prądowej długotrwałej poszczególnych przewodów.
 5. Zaprezentowane wyniki badań pomiarowych w wybranym budynku biurowym oraz rozważania teoretyczne wykazały, że dobór kabli zasilających ten obiekt bez uwzględnienia współczynników zmniejszających może doprowadzić do znacznego niedowymiarowania torów prądowych przekraczającego nawet 25%,

* * *

Badania sfinansowano ze środków KBN, w ramach pracy badawczej statutowej S/WE/2/2013.

Literatura

 1. A. Hiranandani, Calculation of Cable Ampacities Including the Effect of Harmonics, IEEE Industry Applications Magazine, March/April 1998.
 2. A. Bonner, T. Grebe, E. Gunther, L. Hopkins, M. B. Marz, J. Mahseredijan, N. W. Miller, T. H. Ortmeyer, V. Rajagopalan, S. J. Randae, P. F. Ribeiro, B. R. Shperling, T. R. Sims, W. Xu, Modeling and simulation of the propagation of harmonics in electric power networks. Part I: Concepts, models and simulation techniques, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 11, No. 1, January 1996.
 3. A. Hiranandani, Calculation of Cable Ampacities Including the Effect of Harmonics, IEEE Industry Applications Magazine, March/April 1998.
 4. J. A. Palmer, R. C. Degeneff, T. M. McKernan, T. M. Halleran, Pipe-Type Cable Ampacities in the Presence of Harmonics, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 8, No. 4, October 1993.
 5. W. Gogół, Wymiana ciepła. Tablice i wykresy, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991.
 6. Z. Kowalski, Jakość energii elektrycznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 7. G. Hołdyński, Z. Skibko, Obciążalność prądowa długotrwała przewodów zasilających odbiorniki nieliniowe, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 3/2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.