elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Niekonwencjonalne skrzyżowanie linii napowietrznych 110 i 400 kV

mgr inż. Piotr Cyran | 2013-02-19
Przebudowana linia 110 kV

Uruchomienie nowego bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów wiązało się z koniecznością budowy jednotorowej linii blokowej 400 kV o długości 42,5 km do węzłowej stacji Trębaczew. W początkowym odcinku linia przebiega przez teren zaplecza elektrowni. Stwarzało to wiele problemów natury prawnej (zgody właścicieli zakładów), jak również i technicznych. Jednym z nich było skrzyżowanie z linią 110 kV.

Propozycje usunięcia kolizji

Kolidująca linia 110 kV, będąca własnością PGE Dystrybucja S.A. o/Łódź-Teren, jest linią dwutorową relacji Elektrownia Bełchatów – Chabielice/Rogowiec Stary. Krzyżowanie linii następowało w najbardziej niekorzystnym miejscu, tj. w pobliżu słupa nr 8 linii 110 kV. Na rysunku 1. przedstawiono fragment mapy zasadniczej z rejonu skrzyżowania linii.

Przeczytaj także: Badania kabli/zespołów kablowych

Biorąc pod uwagę specyfikę terenu, przez który przebiega linia, wybudowana została na wysokich słupach kratowych. Maksymalna wysokość całego słupa wynosi 35 m. W związku z powyższym linię można określić mianem „linii wysokiej” (fot. 1.), którą trudno jest skrzyżować bez stosowania wysokich słupów linii blokowej 400 kV bądź bez przebudowy linii 110 kV.

Ponadto istniejąca linia 110 kV jest linią „ciężką” z przewodami fazowymi AFL-8 525 mm2 i odgromowymi AFL-1.7 95 mm2 oraz OPGW.

Przeczytaj także: Metody ochrony kabli przed pożarem

Mając na uwadze trudności terenowe brano pod uwagę następujące rozwiązania techniczne:

  • zastosowanie wysokich słupów linii 400 kV umożliwiające skrzyżowanie linii 110 kV bez konieczności jej przebudowy. Rozwiązanie to wiązało się z zastosowaniem słupów linii 400 kV o wysokości rzędu 75 m. Zastosowanie typowej serii słupów 400 kV, dokonując w niej odpowiedniego podwyższenia, przy zachowaniu zbieżności trzonu wiązałoby się z dużym rozstawem podstawy słupa, jak również fundamentu. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia ze względów ekonomicznych i ograniczeń terenowych posadowienia słupa,
  • przebudowa linii 110 kV – skablowanie odcinka linii. To rozwiązanie również było nie do przyjęcia, ze względu na „mocno” uzbrojony teren. Brak wolnego korytarza dla dwutorowej linii kablowej przesądził o upadku tej koncepcji,
  • przebudowa linii 110 kV – wybudowanie specjalnych dwupoziomowych słupów. Trzecim rozwiązaniem była przebudowa linii poprzez zastosowanie specjalnych słupów. Takie rozwiązanie miało na celu obniżenie zawieszenia przewodów linii 110 kV na odcinku skrzyżowania poprzez budowę dwóch słupów z dwoma różnymi poziomami kompletu poprzeczników. Jednocześnie taka konfiguracja słupów umożliwiła pozostawienie istniejącego poziomu zawieszenia przewodów na pozostałych odcinkach linii. Ze względu na ograniczenia terenowe, jako korzystne wybrano słupy rurowe, zajmujące bardzo małą powierzchnię, a fundamenty wykonane zostały jako studniowe. Profil rozwiązania kolizji przedstawia rysunek 2.

streszczenie

Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów wiązała się z koniecznością budowy nowej linii 400 kV. Wyprowadzenie linii blokowej przez uprzemysłowiony teren zaplecza elektrowni  stanowiło duży problem natury technicznej (m.in. skrzyżowanie z wysoką linią 110 kV). Rozwiązaniem była przebudowa linii 110 kV za pomocą niespotykanych jak dotąd w kraju specjalnych słupów rurowych o dwóch poziomach poprzeczników. Projekt ciekawy i  trudny, zakończony sukcesem w 2010 r.abstract

Unconventional crossing of overhead lines 110 and 400 kV
Construction of a new power unit at Bełchatów power plant was associated with the necessity of a new OHL 400 kV construction. Caring out power output by power transmission line through industrial area of power plant site facilities was a significant technical problem. One of the essential difficulties was the OHL 110 kV crossing. To resolve this problem, reconstruction of the OHL 110 kV had to be accomplished by erecting special tubular steel towers with two levels of crossarms, which were used in Poland for the first time. The project was interesting and challenging, accomplished successfully in 2010.

Na rysunku 2. widać, że w stanie istniejącym przewody linii blokowej 400 kV, ze względu na wysoką linię 110 kV, wchodzą w kolizję ze słupem linii 110 kV. Usunięcie kolizji zrealizowane zostało poprzez demontaż istniejącego słupa linii 110 kV nr 8 i budowę dwóch identycznych słupów specjalnych dwupoziomowych nr 8 i 8a w odległości po około 30 m od słupa istniejącego (rys. 1. i rys. 2.).

Od projektu do budowy

Zaprojektowane słupy dwupoziomowe 110 kV zgodnie z koncepcją miały zapewnić istniejący układ przewodów linii, istniejącą wysokość przewodów nad terenem oraz przekrój przewodu. W związku z powyższym narodził się projekt słupa, którego sylwetkę, w celu zachowania bieżącej konfiguracji przewodów, oparto na istniejących już w linii słupach O24, dostosowanych do obciążeń wynikających z przewodów istniejącej linii.

Każdy z nowych słupów posiada dwa różne poziomy kompletu poprzeczników. Górne poprzeczniki umożliwiają zawieszenie przewodów w linii na istniejącym poziomie, natomiast dolne dla połączenia pomiędzy słupami. Taka konfiguracja słupa pozwoliła obniżyć zawieszenie przewodów w miejscu skrzyżowania, a wykonane w ten sposób przęsło utworzyło wolny korytarz dla linii 400 kV. Połączenie obu poziomów odbywa się poprzez połączenia pionowe pomiędzy odpowiadającymi sobie poprzecznikami, bezpośrednio, jak i za pomocą poprzeczników pomocniczych.

Trudności projektowe

Połączenia pomiędzy poziomami

Ze względu na beczkowy układ przewodów, połączenie przewodów dwóch faz L1 i L3 nie stanowiło większych trudności. Problem pojawił się przy połączeniu fazy L2 (połączenie przewodów pomiędzy najwyższymi i najniższymi poprzecznikami słupa). W tym celu zaprojektowano dodatkowe poprzeczniki pomocnicze usytuowane w osi linii pomiędzy torami, które umożliwiły połączenie pionowe przewodów faz L2. Za pomocą tych poprzeczników wykonano połączenia faz L2 dla obu torów. Na fotografii 4. przedstawiono rozwiązanie poprzeczników górnego poziomu.

Połączenia pionowe przewodów fazowych należało zaprojektować tak, aby możliwa była kompensacja wydłużenia temperaturowego przewodów. W tym celu izolatory na poprzecznikach górnego poziomu zamontowano „na sztywno” za pomocą wieszaków WG, natomiast w dolnych poprzecznikach przewidziano kompensację długości, poprzez swobodne prowadzenia uchwytów, na których zawieszone zostały ciężarki. Masa ciężarków została dobrana w zależności od długości połączenia pionowego: dla połączenia najkrótszego zastosowano jeden ciężarek o masie 25 kg, a dla najdłuższego połączenia pomiędzy poprzecznikami pomocniczymi o masie 75 kg (fot. 5.).

Wykonanie mostków prądowych

Dla pełnego połączenia prądowego konieczne było wykonanie połączeń (mostków) pomiędzy przewodami linii na górnym poziomie, pionowymi połączeniami, przewodami linii dolnego poziomu, aż do linii na drugim słupie z zachowaniem ciągłości faz.

Wykonanie mostków na górnym poziomie nie stanowiło trudności w przeciwieństwie do poziomu dolnego. Wykonanie mostków na poziomie dolnym, szczególnie faz L2, wymagało zaprojektowania dodatkowej konstrukcji z izolatorami wsporczymi. Sposób mocowania izolatorów wsporczych zaprojektowano tak, aby możliwe było swobodne wykonanie mostków.

Ochrona odgromowa

W zaprojektowanym przęśle pomiędzy nowymi słupami zrezygnowano z ochrony odgromowej przewodów linii 110 kV. Przewody odgromowe zawieszono „w środku” pomiędzy przewodami fazowymi, a ochrona odgromowa zapewniona jest przez przewody odgromowe krzyżowanej linii 400 kV. Ze względu na duże prądy zwarcia zaprojektowano dwa przewody odgromowe, z czego jeden jest przewodem OPGW. Mocowanie przewodów odgromowych zaprojektowano w miejscu mocowania środkowego poprzecznika dolnego poziomu do konstrukcji słupa. Taka konfiguracja przewodów, ze względu na brak poprzeczników odgromowych w dolnym poziomie, umożliwiła swobodne wykonanie połączeń pionowych pomiędzy poziomami.

Podsumowanie

Usunięcie kolizji linii 400 kV z linią 110 kV było projektem o dużej skali trudności. Cały proces inwestycyjny od projektu do budowy trwał dwa lata i zakończony został w 2010 r., a sukces przypieczętowało uruchomienie linii blokowej 400 kV. Projekt przebudowy linii 110 kV jak i projekt linii blokowej 400 kV zrealizował Energoprojekt Kraków S.A. Przedmiotowa linia 110 kV, a w szczególności słupy, pieszczotliwie zostały nazwane „Darem Pomorza”.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.