elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Układanie kabli WN w izolacji XLPE w powłoce polietylenowej w niskich temperaturach

Fot. 1. Ogrzewanie kabli na bębnach pod plandekami

Jednym z podstawowych warunków bezawaryjnej eksploatacji linii kablowych WN jest zastosowanie odpowiedniej technologii układania kabli, która powinna uwzględniać: wymagania i zalecenia producenta kabla, pełnienie nadzoru nad układaniem kabli przez przedstawiciela producenta kabla, wyposażenie wykonawcy układającego kable, organizację pracy i BHP na budowie, wymagania przyszłego użytkownika linii kablowych, warunki terenowe, warunki pogodowe panujące podczas układania kabli.

Jednym z podstawowych warunków bezawaryjnej eksploatacji linii kablowych WN jest zastosowanie odpowiedniej technologii układania kabli, która powinna uwzględniać: wymagania i zalecenia producenta kabla, pełnienie nadzoru nad układaniem kabli przez przedstawiciela producenta kabla, wyposażenie wykonawcy układającego kable, organizację pracy i BHP na budowie, wymagania przyszłego użytkownika linii kablowych, warunki terenowe, warunki pogodowe panujące podczas układania kabli.

Zobacz także: Jakie są najczęściej spotykane problemy przy budowie linii kablowych WN?

Spełnienie większości z tych wymagań zależy od przygotowania wykonawcy do pracy. Od jego organizacji pracy zależy też, czy proces układania kabli będzie realizowany zgodnie z wymogami technologicznymi. Czynnikami, na które wykonawca zazwyczaj nie ma wpływu, są warunki pogodowe panujące podczas układania kabli. W sytuacji, kiedy od kilku lat zauważamy wydłużenie sezonu prac kablowych (łagodne zimy w roku 2008 i 2009), okres zimowy uległ znacznemu skróceniu, a panujące temperatury nie spadały znacznie poniżej 0oC, inwestorzy oraz wykonawcy coraz częściej zaczęli przewidywać w swoich harmonogramach prace kablowe w okresie zimowym. W związku z tym, aby proces układania kabli w temperaturach poniżej 0oC był bezpieczny zarówno dla układu izolacyjnego kabla, jak i dla jego powłoki, powstały wytyczne. Są one zbiorem zaleceń i wymagań producenta kabla (Tele-Fonika Kable) związanych z układaniem kabli w niskich temperaturach.

 

 

 

Wymagania ogólne dotyczące technologii układania kabli

Z punktu widzenia przygotowania do układania kabli wykonawca:

 • powinien posiadać doświadczenie w układaniu linii kablowych WN (jeśli takie posiada) lub przynajmniej kabli SN, potwierdzone odpowiednimi referencjami,
 • powinien posiadać odpowiednie atestowane wyposażenie,
 • powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do układania linii kablowych WN,
 • powinien zapewnić właściwą organizację pracy podczas układania kabli.

 

Z punktu widzenia własności mechanicznych kabli WN podczas układania wykonawca powinien spełnić następujące wymagania:

 • maksymalna siła ciągnięcia w zależności od przekroju i materiału żyły roboczej przy ciągnięciu za pończochę lub za oczko zaciągowe nie może przekroczyć wartości w [N]:
 • 50×S – kable z żyłami roboczymi z Cu,
 • 30×S – kable z żyłami roboczymi z Al,

 

gdzie:

S – przekrój żyły roboczej,

 • minimalny promień gięcia kabla przy układaniu nie może przekroczyć wartości 25×DAl (gdzie: De – średnica zewnętrzna kabla – podawana w karcie danych gwarantowanych kabla),
 • minimalna zalecana temperatura otoczenia podczas układania kabli WN nie powinna być niższa niż –5°C przy temperaturze samego kabla powyżej 0°C,

 

Pozostałe wymagania związane są z zapewnieniem ochrony mechanicznej kabla w czasie procesu układania, tj.:

 • sposobem przeciągania kabla przez przepusty,
 • połączenia z linką zaciągową,
 • sposobem przygotowania trasy do układania,
 • ochroną kabla przed wnikaniem wilgoci w czasie układania,
 • sposobem prowadzenia po konstrukcjach wsporczych.

 

Wymagania szczegółowe co do układania kabli WN w niskich temperaturach W

W przypadku, kiedy temperatura otoczenia przed układaniem kabli jest poniżej 0°C, lub gdy przed układaniem kabli bębny z nawiniętymi na nie kablami do czasu układania były przechowywane w temperaturze poniżej 0°C, konieczne jest ich wygrzanie. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas układania kabli WN to –5°C. Wygrzewanie realizuje się poprzez:

 • przechowywanie bębnów kablowych z nawiniętymi na nie kablami w pomieszczeniach zamkniętych,
 • ogrzewanie kabli na bębnach pod plandekami bezpośrednio na budowie,
 • ogrzewanie ułożonych już kabli lub ich końcówek w przykrytych wykopach, kanałach kablowych lub tunelach foliowych w przypadku, kiedy po ułożeniu kabli, a przed wyciągnięciem na konstrukcje wsporcze kable były poddane działaniu niskiej temperatury,
 • wygrzanie kabli urządzeniem wymuszającym przepływ prądu w żyłach roboczych.

 

Informacja o układaniu kabli w temperaturach poniżej 0oC powinna być przekazana do dostawcy kabli, a układanie powinno się odbyć pod nadzorem producenta kabla.

Wygrzewanie kabli w pomieszczeniach zamkniętych

Wygrzewanie kabli w pomieszczeniach zamkniętych realizuje się poprzez przechowywanie bębnów kablowych z nawiniętymi na nie kablami przez czas minimum 24 godziny w temperaturze powyżej +10°C. W przypadku, kiedy pomieszczenia te znajdują się w niedalekiej odległości od miejsca układania kabla i nie ma konieczności przewożenia obitych bębnów kablowych, to cały proces ogrzewania można przeprowadzić przy zdjętej ochronnej obitce drewnianej. W przypadku, kiedy odległość ta jest duża i sposób transportu do miejsca układania wymaga przewożenia zabezpieczonych bębnów kablowych w czasie wygrzewania, najlepiej zdjąć tylko część ochronnej obitki drewnianej tak, aby można ją było ponownie założyć na bęben oraz żeby ciepłe powietrze miało swobodny dostęp do otoczenia kabla.

Podczas wygrzewania należy dostępnymi metodami pomiarowymi monitorować temperaturę zwoi wewnętrznych. Można to wykonać poprzez wprowadzenie miernika lub sondy pomiarowej w puste przestrzenie pomiędzy segmentami bębna kablowego lub zastosować kamerę termowizyjną. Po upływie wymaganego czasu wygrzewania należy wykonać ostateczny pomiar temperatury kabli na ich powłoce na zwojach zewnętrznych i wewnętrznych, i po stwierdzeniu, że temperatura ta osiągnęła wartość zbliżoną do temperatury w pomieszczeniu, można przygotować bębny do transportu na miejsce układania.

Wszystkie prace przygotowawcze, takie jak przygotowanie trasy do ciągnięcia kabli, odpowiednie rozstawienie rolek kablowych, przygotowanie stojaka kablowego, należy wykonać wcześniej tak, aby czas od dostarczenia kabla na miejsce do czasu rozpoczęcia jego układania był jak najkrótszy.

Wygrzane kable na bębnach należy dostarczać na miejsce układania sukcesywnie jeden po drugim tak, aby nie ulegały niepotrzebnemu wychłodzeniu.

Wygrzewanie kabli na bębnach kablowych

Wygrzewanie kabli na bębnach pod plandekami realizuje się poprzez częściowe zdjęcie drewnianej obitki ochronnej, szczelne okrycie całego bębna lub kilku bębnów (najczęściej dwóch) plandekami lub foliami i ustawienie nagrzewnicy w taki sposób, aby mogła pobierać zimne powietrze z zewnątrz i ogrzane wdmuchiwać do wewnątrz. Dodatkowo należy zapewnić odpływ wdmuchiwanego powietrza. Strumień ciepłego powietrza z nagrzewnicy nie może być skierowany bezpośrednio na kable, najlepiej żeby był skierowany na flansze bębnów kablowych. Przykład ogrzewania kabli pod plandekami lub foliami pokazano na fotografiach.

Pod plandeką należy zapewnić warunki zbliżone do tych, jakie są wymagane podczas wygrzewania w pomieszczeniach zamkniętych, tj. temperatura powietrza pod plandeką wynosi minimum +10°C przez 24 godziny.

Wygrzewanie końcówek kabli

Wygrzewanie końcówek kabli można zrealizować na wiele sposobów, w zależności od ich ułożenia. W przypadku końcówek kabli ułożonych na gruncie i przygotowanych do wyciągnięcia na konstrukcje wsporcze, można je wygrzać stawiając na całej długości odkrytego kabla, który będzie przemieszczany w czasie dalszych prac, np. tunele foliowe. Sposób ustawienia pokazano na fotografiach.

Z jednej strony ustawia się nagrzewnicę w taki sposób, aby mogła pobierać zimne powietrze z zewnątrz i wdmuchiwać je do wewnątrz. Kable należy pozbawić kontaktu z podłożem podkładając pod nie podkłady, np. wykonane z kawałków rur PCV. Strumień ciepłego powietrza z nagrzewnicy nie może być skierowany bezpośrednio na kable, najlepiej żeby był skierowany wzdłuż tunelu foliowego. Temperaturę nagrzewnicy należy tak nastawić, aby nie była zbyt duża na wejściu i aby na wyjściu była powyżej +10°C. W ten sposób ogrzewając powietrze wewnątrz tunelu foliowego przez 24 godziny zostaną zapewnione wymagane warunki wygrzania kabli. Po grzaniu należy po kolei (jeśli to możliwe) wyciągać kable, które będą np. wyprowadzane na konstrukcje wsporcze, a pozostałe powinny w tym czasie dalej pozostawać pod ogrzanym tunelem foliowym.

W przypadku końcówek kabli ułożonych w wykopie lub w kanale kablowym, można kable wygrzać przykrywając kanał lub rów foliami lub plandekami. Do wnętrza kanału lub wykopu należy doprowadzić ciepłe powietrze z nagrzewnicy, kierując je nie bezpośrednio na kable, a najlepiej wzdłuż kanału lub rowu. Przykłady takich rozwiązań obrazuje fotografia 4. i fotografia 5.

Warunki, jakie należy zapewnić w kanale lub rowie kablowym na całej jego trasie, to utrzymanie temperatury minimum +10°C przez 24 godziny.

Wygrzewanie kabli poprzez wymuszenie przepływu prądu elektrycznego

w żyle roboczej Ułożone kable, np. linii przenośnej przygotowanej do zwinięcia lub ułożonego kabla, w przypadku, kiedy należy zmienić jego ułożenie, można ogrzać poprzez wymuszenie przepływu w żyle roboczej prądu elektrycznego o odpowiednim natężeniu. Kable należy do procesu grzania przygotować w taki sposób, żeby zapewnić przepływ prądu w żyłach roboczych ułożonych kabli o jak najmniejszej rezystancji toru prądowego, a proces grzania tak, aby temperatura żyły roboczej kabli nie przekroczyła 90°C lub maksymalnego dopuszczalnego obciążenia długotrwałego podanego w karcie danych gwarantowanych kabla. Dlatego też wskazany jest ciągły monitoring temperatury kabla poprzez umieszczenie odpowiednich czujników na żyle roboczej kabla oraz na jego powłoce lub poprzez zastosowanie kamery termowizyjnej. W celu zasymulowania takiego sposobu grzania przyjęto do obliczeń kabel typu XUHKXS 1×300/100 mm2 64/110 kV (kabel zastosowany do linii przenośnej) o konstrukcji jak na rysunku 1.

Na wykresach pokazano zależność natężenia prądu przepływającego przez żyłę roboczą od jej temperatury dla różnych temperatur otoczenia. Powyższe wyliczenia zostały wykonane na podstawie normy IEC 60287 i dla uproszczenia w dwóch wariantach uziemienia żył powrotnych: obustronnego i jednostronnego.

Aby to zrealizować dla kabla niezainstalowanego, należy dla wariantu z uziemieniem obustronnym z dwóch stron uziemić żyły powrotne, a dla wariantu z jednostronnym uziemieniem żył powrotnych – można je obustronnie odziemić.

Wnioski

Układanie kabli w niskich temperaturach wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia kabli. Przeprowadzenie procesu układania zgodnie z wytycznymi producenta kabla co do technologii układania kabli będzie skutkować długą i bezawaryjną pracą linii kablowych WN oraz będzie jedną z podstaw do wystawienia gwarancji przez producenta kabla na dostarczony i zainstalowany system kablowy WN.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.