elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

Dławik kompensacyjny 400 kV [7]

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wymaga budowy coraz nowszych lub modernizacji starych elektrowni, a dostarczenie jej do odbiorców końcowych – rozwoju istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz przesyłowo-rozdzielczej. O ile dobrze znana technologia budowy i eksploatacji linii przesyłowych najwyższych napięć nie przysparza obecnie problemów technicznych na obszarach niezaludnionych, o tyle problem pojawia się w przypadku obszarów miejskich i uprzemysłowionych. Brak możliwości przeprowadzenia linii napowietrznych wysokich napięć w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych wymusza na projektantach poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.

W takich przypadkach dobrym narzędziem do przesyłu energii elektrycznej jest linia kablowa. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości znaczną część nowo budowanych linii energetycznych 400 kV – obecnie jeszcze będących rozwiązaniami nowatorskimi – będą stanowić w Europie linie kablowe. Pomimo że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii można zrealizować zarówno za pomocą linii napowietrznych, jak i znacznie droższymi liniami kablowymi, to zdecydowanie większą aprobatę wśród społeczności lokalnych zamieszkałych w sąsiedztwie planowanej elektroenergetycznej inwestycji liniowej zyskują linie kablowe.

Czy budować linie kablowe?

Obecny rozwój technologii konstrukcji kabli najwyższych napięć (400 i 220 kV) oraz odpowiedniego osprzętu kablowego pozwala na prowadzenie linii kablowych na dystansie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kilometrów. Powoli maleje znaczenie bariery technologicznej na rzecz ekonomicznych i środowiskowych aspektów przedsięwzięcia. Odpowiedź na pytanie, czy na poziomie napięć 220 kV, a szczególnie 400 kV, można realizować połączenia kablowe lub napowietrzne, wymaga przedstawienia istotnych argumentów przemawiających za wyborem jednego z wariantów.

Nie ulega wątpliwości, że dokonując wyboru jednego z rozwiązań, należy kierować się dwoma podstawowymi kryteriami. Z jednej strony, przesył energii elektrycznej powinien odbywać się po jak najmniejszych kosztach, z drugiej – wymaga się, by odbywał się on systemami przesyłowymi najmniej ingerującymi w środowisko. Aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia przemawia oczywiście za wyborem linii napowietrznych, które jak dotąd stanowią najbardziej ekonomiczny sposób przesyłu znacznych ilości energii, szczególnie na duże odległości. Różnice w kosztach budowy pomiędzy linią napowietrzną i kablową prądu przemiennego o napięciu 400 kV szacuje się na ok. 5 mln euro na każdy 1 kilometr układu przesyłowego. W konsekwencji ok. 20-krotna różnica w kosztach pomiędzy linią kablową a napowietrzną może być akceptowana jedynie w sytuacjach, gdy wybudowanie linii napowietrznej byłoby niemożliwe ze względów technicznych, a dokładnie z powodu niemożliwości zapewnienia dostatecznie dużych odległości elementów linii znajdujących się pod napięciem od obiektów budowlanych. Tak znaczne różnice w kosztach budowy powodują, że nie ma obecnie ekonomicznych przesłanek do budowy linii kablowych najwyższych napięć w połączeniach systemowych o znacznej długości. Realizację takich układów można natomiast rozważać na obszarach aglomeracji miejskich lub na terenach o szczególnie cennych walorach krajobrazowych.

Należy jeszcze raz podkreślić, że większość argumentów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych przemawia za budowaniem linii napowietrznych najwyższych napięć, a nie linii kablowych. Kolejnym z nich jest możliwość prawie nieograniczonego wykorzystania terenów pod linią napowietrzną, które po wybudowaniu linii mogą być zagospodarowane nieomal dowolnie, chociaż najczęściej pozostają w użytkowaniu rolniczym. Budowa linii kablowej wprowadza natomiast nieodwracalne zmiany środowiskowe (fot. 1.), a wykorzystanie gruntów leżących nad linią jest w istotny sposób ograniczone. Konieczne jest bowiem zabezpieczenie ciągłego dostępu do traktu kablowego w celu np. likwidacji możliwych awarii, których czas usuwania jest zazwyczaj znacznie dłuższy niż likwidacja uszkodzeń linii napowietrznych. Także i ta cecha układów kablowych stawia pod znakiem zapytania wykorzystanie ich jako ważnych połączeń systemowych.

Nieprawdziwy jest także pogląd, lansowany powszechnie przez przeciwników budowy układów napowietrznych, że linie kablowe są źródłem pól magnetycznych o poziomach istotnie mniejszych niż linie napowietrzne o identycznym napięciu (400 kV) i porównywalnej zdolności przesyłowej. Obecnie w Polsce wykorzystywane są wyłącznie linie kablowe do napięcia 110 kV, a realizacja układów kablowych prądu przemiennego o napięciu 400 kV nie była nawet przedmiotem bardziej wnikliwych analiz. Na świecie układy kablowe prądu przemiennego najwyższych napięć buduje się bardzo rzadko i prawie wyłącznie jako stosunkowo krótkie odcinki na obszarach dużych aglomeracji miejskich. Te bardzo kosztowne i dość nowatorskie technologie zastosowano jak dotąd w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, w miejscach, w których nie było technicznych możliwości budowy linii napowietrznej. Zatem przekonanie społeczności lokalnych protestujących przeciwko powstawaniu w kraju nowych linii napowietrznych najwyższych napięć o tym, że w Europie rozwiązania kablowe należą do praktyki budowy systemów elektroenergetycznych, jest całkowicie nieuzasadnione.

Uwarunkowania środowiskowe

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ekologiczne odgrywają istotną rolę w planowaniu nowych przedsięwzięć w systemie elektroenergetycznym. Zarówno budowa, jak i modernizacja linii i stacji elektroenergetycznych jest wnikliwie analizowana pod kątem potencjalnych implikacji środowiskowych. Konkretne zamierzenie inwestycyjne oceniane jest więc w aspekcie możliwego oddziaływania m.in. na zdrowie ludzi, zasoby przyrodnicze oraz krajobraz. Gruntownej analizie podlega też gospodarka odpadami – kwestia szczególnie istotna w przypadku budowy i późniejszej eksploatacji stacji elektroenergetycznych.

Poza kwestiami ekonomicznymi, wspomniane implikacje środowiskowe stają się rozstrzygające przy podejmowaniu decyzji o wyborze linii napowietrznej lub układu kablowego. Chociaż najistotniejsze wydają się względy krajobrazowe, to coraz częściej inwestorzy spotykają się z silnym naciskiem społeczności lokalnych, których przedstawiciele dość zdecydowanie domagają się budowy układów kablowych. Oczywiste jest, że wpływ linii kablowych na krajobraz jest zdecydowanie mniejszy niż linii napowietrznych, jeśli tylko układ kablowy nie wymaga budowy obiektów kubaturowych (stacji) służących do kompensacji mocy biernej. Sygnalizuje się jednak wyjątkowo negatywne oddziaływanie układów kablowych przy prowadzeniu ich przez obszary leśne. O ile w przypadku linii napowietrznej można zastosować tzw. słupy nadleśne, ograniczające niezbędną wycinkę drzew tylko do miejsc posadowienia słupów, o tyle linie kablowe wymagają wykonania dość szerokiej przecinki na całej trasie linii. Jeszcze większe trudności występują w przypadku konieczności budowy linii kablowej w obszarach górzystych, gdzie często wyjątkowe walory krajobrazowe terenu są zdecydowanym przeciwwskazaniem do realizacji linii napowietrznych.

Poważnym problemem przy budowie układów przesyłowych jest kwestia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, związanych z realizacją konkretnej inwestycji. W przypadku linii napowietrznych całkowite ograniczenia w realizacji zabudowy występują w miejscu posadowienia słupów, ustawianych w odległościach co 350 - 400 m, natomiast częściowe (zabudowa o określonej wysokości, nieprzekraczającej wartości granicznych) – wzdłuż całej trasy linii w „pasie technologicznym”, którego szerokość jest zależna przede wszystkim od napięcia linii. Ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu terenu występują praktycznie jedynie w miejscach posadowienia słupów. Na pozostałym obszarze pod napowietrzną linią elektroenergetyczną można praktycznie bez ograniczeń uprawiać ziemię czy sadzić niewysokie krzewy – oczywiście pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości przewidzianych w normie [3].

W przypadku linii kablowych, z uwagi na wymaganą wolną przestrzeń niezbędną do przeprowadzenia napraw i zabiegów konserwacyjnych, w pasie terenu, pod którym przebiegają poszczególne kable, nie można wykonywać prac budowlanych. Nie można też sadzić drzew ani krzewów o długich korzeniach przez cały okres eksploatacji linii kablowej. W praktyce oznacza to prawie całkowite wyłączenie z zagospodarowania pasa terenu o szerokości około 13 - 14 metrów w przypadku linii dwutorowej 400 kV z dwoma kablami na fazę. Chociaż przepisy niektórych krajów dopuszczają sadzenie pewnych gatunków roślin w pasie nad traktem kablowym, to specjaliści zwracają uwagę na możliwość znacznego wysuszenia gleby nad linią kablową na skutek jej nagrzewania, co może mieć istotny wpływ na przebieg wegetacji roślin.

Specyficznymi elementami, charakterystycznymi dla linii kablowych o długości przekraczającej 15 - 20 km, wpływającymi niekiedy w istotny sposób na krajobraz, są układy kompensacji mocy biernej wyposażone m.in. w autotransformatory o znacznej mocy, instalowane w obiektach kubaturowych (stacjach) o powierzchni przekraczającej kilkaset metrów kwadratowych.

Pomimo wspomnianych trudności w realizacji układów kablowych najwyższych napięć, kilka projektów tego rodzaju, dla których znaleziono dostateczne uzasadnienie zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, zostało już zrealizowanych. Do najbardziej interesujących należą:

 • linia Middlesborough – York w Wielkiej Brytanii, przeprowadzona na terenie o szczególnych walorach krajobrazowych. Wybudowano liczący około 5,7 km odcinek dwutorowej linii kablowej o napięciu 400 kV, współpracujący z 70-kilometrową linią napowietrzną. Linia kablowa zajmuje pas technologiczny o szerokości 30 metrów, a koszt jej budowy wyniósł ok. 100 milionów euro,
 • przedłużenie linii napowietrznej biegnącej wzdłuż Genewskiego Centrum Wystawowego w Szwajcarii zrealizowano uwzględniając miejscowe ograniczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego, oraz uwarunkowania wynikające z ostrych zaleceń dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 50 Hz. Realizacja inwestycji jako linii napowietrznej na obszarze objętym wspomnianymi ograniczeniami nie była możliwa. Dobrym rozwiązaniem okazało się wybudowanie liczącej 450 m linii kablowej 400 kV typu GIL (linia kablowa z izolacją gazową zawierającą mieszaninę o składzie: 80% azotu i 20% SF6), stanowiącej integralną część z istniejącą linią napowietrzną 225 kV,
 • linia kablowa pod terenem przewidzianym na rozbudowę lotniska w Madrycie (Hiszpania) zastąpiła dwutorową linię napowietrzną 400 kV, która kolidowała z planami rozbudowy lotniska. W wybudowanej 13-kilometrowej linii kablowej zastosowano kable z izolacją syntetyczną poprowadzone w specjalnym tunelu.

Technologie budowy i układania kabli wysokonapięciowych

Obecnie przy wykonywaniu układów kablowych najwyższych napięć (110, 220 i 400 kV) wykorzystywane są:

 • kable z izolacją olejową – stanowiące pierwszą generację kabli elektroenergetycznych, obecnie coraz rzadziej stosowane w układach wysokonapięciowych. Technologia ta jest nadal, chociaż zdecydowanie rzadziej niż kiedyś, stosowana w kablach przeznaczonych do pracy na niskim napięciu,
 • kable z izolacją z polietylenu usieciowanego XLPE lub innych tworzyw polimerowych (SIC) – stanowią obecnie podstawę do budowy układów kablowych zarówno średniego, jak i wysokiego napięcia. Rozwój technologii wytłaczania oraz ulepszenie technik wstępnego formowania osprzętu i znacząca poprawa czystości używanych materiałów umożliwiły powszechne wprowadzenie kabli z izolacji wykonaną z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub innych tworzyw polimerowych,
 • linie kablowe z izolacją gazową (Gas Insulated Line) – stanowią nową generację układów kablowych, opracowanych specjalnie dla sieci 400 kV. W liniach tych izolację kabla stanowi sprężona mieszanina gazowa (ok. 90 % azotu i 10 % SF6). Technologia ta jest nieustannie rozwijana i pomimo jeszcze dość znacznych kosztów budowy tego rodzaju układów kablowych, stanowią one, w pewnych warunkach, alternatywę dla pozostałych linii kablowych.

Oprócz własności izolacyjnych kabla, które są głównym czynnikiem wpływającym na niezawodność pracy linii kablowej, nie bez znaczenia dla bezawaryjnej pracy ciągu kablowego jest też metoda układania kabli. Jej wybór zdeterminowany jest typem zastosowanych kabli, właściwościami gruntu oraz ilością i rodzajem napotykanych przeszkód terenowych. Do najbardziej rozpowszechnionych metod zalicza się:

 • układanie kabla w korytach – stosowane na odcinkach, gdzie możliwe jest nieograniczone użytkowanie linii bez jej zakopania – np. pod mostami,
 • układanie kabla w kanałach (tunelach) kablowych – stosowane na terenach o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej (fot. 2.),
 • bezpośrednie zakopywanie w ziemi – stosowane głównie na obszarach wiejskich (fot. 3.).

W przypadkach, kiedy trasa linii kablowej ma przebiegać przez szczególnego rodzaju przeszkody terenowe (np. drogi, rzeki, tereny bagienne), stosowane są nieco inne metody układania kabla, dostosowane do specyfiki konkretnych warunków terenowych (np. prowadzenie kabli w mikrotunelach, w rurach, na mostkach, w wywierconych szybach).

Praktyczne aspekty budowy układów kablowych najwyższych napięć

Wspomniano już, że głównie ze względu na bardzo znaczne koszty przedsięwzięcia, linie kablowe najwyższych napięć (220 i 400 kV) budowane są prawie wyłącznie jako układy łączące niezbyt odległe stacje elektroenergetyczne zlokalizowane w gęsto zaludnionym obszarze (np. aglomeracje wielkomiejskie) lub jako niezbyt długie odcinki linii napowietrznej, które ze względów na rygory ochrony środowiska lub inne problemy lokalizacyjne, nie mogły być, w pewnym fragmencie, zrealizowane jako linia napowietrzna.

W tym drugim przypadku niemałym problemem technicznym jest połączenie linii napowietrznej z linią kablową (fot. 4.). Realizacja tego zadania wymaga zaprojektowania i wykonania odpowiednich słupów krańcowych na obu końcach odcinka linii kablowej oraz ustawienia konstrukcji stalowych z zainstalowanymi na nich głowicami kablowymi i ogranicznikami przepięć. Dla tych obiektów należy zabezpieczyć teren o odpowiednio dużej powierzchni. Z szacunków wynika, że do połączenia linii kablowej z czterotorową linią napowietrzną 2×400 kV + 2×220 kV wymagana powierzchnia konieczna do zabudowania elementów sprzęgających układ napowietrzny z kablowym wynosi co najmniej 300 m2, przy wysokości słupów krańcowych ok. 30 m.

Innym poważnym problemem przy realizacji układów kablowych najwyższych napięć jest konieczność skompensowania znacznej mocy ładowania układów kablowych. Trzeba podkreślić, że moc ładowania układu kablowego o napięciu 400 kV jest ok. 20-krotnie większa niż analogicznej długości linii napowietrznej. W celu skompensowania tak znacznej mocy biernej niezbędne jest zainstalowanie na odcinku kablowym dławików kompensacyjnych – urządzeń kosztownych i wymagających wyodrębnionego terenu o dość dużej powierzchni (fot. 5.).

Wybierając jedno z najtańszych i najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań prowadzenia odcinka kablowego, tj. pogrążanie kabli bezpośrednio w ziemi, należy zwrócić uwagę, że zapewnienie pełnej zdolności przesyłowej układu kablowego wymaga zachowania dość znacznych odległości pomiędzy torami linii kablowej, a niekiedy nawet pomiędzy żyłami każdej fazy. Poszczególne kable układane są zazwyczaj na głębokościach 1,3 - 1,5 m pod powierzchnią gruntu, a odległości pomiędzy poszczególnymi torami wynoszą najczęściej od 2 do 5 m. W konsekwencji wykonanie czterotorowego, dwunapięciowego (np. 2×400 kV + 2×220 kV) układu kablowego wymaga ułożenia co najmniej 12 pojedynczych kabli. Biorąc pod uwagę, że układ taki uzupełniony zostanie kablami światłowodowymi, przekazującymi informacje z ciągłego monitoringu poszczególnych kabli, okazuje się, że całkowita szerokość pasa technologicznego zajętego przez układ kablowy będzie wynosić nie mniej niż 30 - 40 m (rys. 1.).

Montaż linii kablowych wymaga zorganizowania odpowiedniego transportu materiałów na miejsce budowy. Dotyczy to w szczególności dostarczenia na plac budowy bębnów kablowych, których wymiary wymagają użycia transportu ponadgabarytowego, a masa pojedynczego bębna przekracza niejednokrotnie 30 - 40 ton. W wielu wypadkach konieczne staje się skorygowanie istniejących lub wykonanie nowych dróg dojazdowych, a także uzyskanie stosownego zezwolenia na przejazd pociągu drogowego o ponadnormatywnych gabarytach.

Pole magnetyczne wytwarzane przez linię kablową

Przy analizach dotyczących możliwości budowy linii kablowych najwyższych napięć zamiast układów napowietrznych, jedną z istotniejszych kwestii jest problem pola magnetycznego wytwarzanego nad traktem kablowym. Przeciwnicy budowy linii napowietrznych twierdzą, że zastąpienie układu napowietrznego linią kablową spowoduje istotne zmniejszenie natężenia pola magnetycznego w sąsiedztwie projektowanego traktu zasilającego. Punktem wyjścia do dyskusji o akceptowalnych poziomach pól magnetycznych nie są niestety ustalenia obowiązujących przepisów [5], lecz wartości kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset razy niższe niż przyjęta do stosowania w Polsce wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego (60 A/m). Chociaż wartość maksymalna natężenia pola magnetycznego rejestrowana zarówno w sąsiedztwie linii napowietrznej, jak i kablowej zależy przede wszystkim od wartości prądu płynącego w linii, to analiza dostępnych wyników pomiarów i obliczeń wskazuje jednoznacznie, że jest ona znacznie wyższa w przypadku linii kablowej (rys. 2.). Inny jest natomiast rozkład tego pola, które maleje znacznie szybciej przy oddalaniu się od linii kablowej (rys. 2. i rys. 3.). Kwestia ta wydaje się mieć znaczenie wyłącznie teoretyczne, gdyż w sąsiedztwie krajowych linii najwyższych napięć nie rejestruje się pól magnetycznych, których natężenie przekracza poziom dopuszczalny. Pod liniami nie występuje więc pas terenu, w którym natężenie pola magnetycznego przekracza obowiązującą wartość dopuszczalną – nie istnieje zatem potrzeba zmniejszania szerokości tego pasa poprzez zastosowanie rozwiązań kablowych. Zatem obie omawiane technologie, tj. linie kablowe i napowietrzne, spełniają wymogi obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, a sugerowana niekiedy przez społeczności lokalne przewaga technologii kablowej wydaje się iluzoryczna.

Podsumowanie

Obecnie główną przeszkodą w budowie linii kablowych najwyższych napięć (co najmniej 400 kV) są bariery ekonomiczne. W konsekwencji projekty budowy tego rodzaju układów można podzielić na dwie grupy: połączenia kablowe projektowane na obszarach aglomeracji miejskich oraz układy kablowe planowane do zrealizowania na obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. W obu przypadkach budowane są wyłącznie odcinki linii kablowych, których długość rzadko przekracza kilkanaście kilometrów.

Zaprezentowane fakty wskazują, że przy tak znacznej różnicy w kosztach budowy układów kablowych i napowietrznych, w najbliższych latach nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu ilości układów kablowych najwyższych napięć. Argumenty kojarzone z szeroko pojętą ochroną środowiska są jeszcze niedostateczne, by bardziej energicznie rekomendować do powszechnego stosowania technikę przesyłu energii elektrycznej układami kablowymi najwyższych napięć prądu przemiennego.

Literatura

 1. P. Argaut, A.D. Mikkelsen, New 400 kV underground cable system project in Jutland (Denmark). JICABLE 2003 – International Conference on Insulated Power Cables.
 2. http://www.abb.com
 3. PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
 4. D. Ravemark, B. Normark, Light and invisible. Underground transmission with HVDC Light, „ABB Review” 4/2005.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (DzU nr 192, poz. 1883).
 6. S. Sadler, S. Sutton, H. Memmer, J. Kaumanns, 1600 MVA electrical power transmission with an EHV XLPE cable system in the underground of London, General Session CIGRE 2004, pp. B1-108.
 7. www.abb.com/global / seitp/seitp202.nsf/0/dcfe7ce47fd-9019c48256e86000041d1

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.