elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Influence of a drive frequency converter with a diode rectifier on the quality of electricity

Idealny prostownik diodowy z brakiem impedancji linii (Ls = 0) oraz przy dużej indukcyjności obciążenia prostownika (Ldc ⇒ ∞)

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Poprawa jakości energii elektrycznej jest dziś zadaniem bardzo ważnym, a powodami zainteresowania jakością energii są między innymi takie czynniki jak to, że:

 • urządzenia stały się bardziej wrażliwe na zakłócenia w napięciu zasilającym,
 • przemysł ma coraz to wyższe wymagania odnośnie niezawodności dostaw energii,
 • wzrasta liczba urządzeń wyposażonych w przekształtniki energoelektroniczne, które generują zakłócenia,
 • wzrasta świadomość dostawców i odbiorców o potrzebie zasilania odbiorników energią o zadowalających wskaźnikach jakości energii [4].

Przekształtniki AC/DC są obecnie szeroko rozpowszechnione w wielu dziedzinach techniki, zaczynając od gospodarstw domowych i działalności usługowej, poprzez przemysł, elektroenergetykę, telekomunikację i kończąc na technice lotniczej i kosmicznej. Celem stosowania przekształtników w urządzeniach powszechnego użytku jest przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Głównym problemem przy eksploatacji przekształtników jest negatywne oddziaływanie wyższych harmonicznych prądu, wytwarzanych przez te układy na system zasilania, objawiające się poprzez dodatkowe straty energii elektrycznej (spadki napięcia, zjawisko naskórkowości) oraz odkształcenia napięcia (spadki napięcia na reaktancji sieci zasilającej), które mają negatywny wpływ na inne wrażliwe odbiorniki (systemy informatyczne oraz komputerowe systemy sterujące) zasilane z tej samej sieci zasilającej. Niesie to za sobą obowiązek stosowania rozwiązań układowych, które ograniczają liczbę i amplitudę wprowadzanych do sieci zasilającej harmonicznych. W przypadku bardzo wrażliwych odbiorników współczynnik odkształcenia nie powinien przekroczyć 3% dla napięcia i 5% dla prądu [4].

idealny prostownik
Rys. 1. Idealny prostownik diodowy z brakiem impedancji linii (Ls = 0) oraz przy dużej indukcyjności obciążenia prostownika (Ldc ⇒ ∞): a – model prostownika w komputerowym programie symulacyjnym, b – schemat ideowy modelu prostownika stosowanego przy opisie równaniami matematycznymi /Rys. M. Żurek-Mortka, K. Domarecki/

Model analityczny idealnego trójfazowego prostownika diodowego z obciążeniem indukcyjnym

Model 6-pulsowego prostownika diodowego został pokazany rysunku 1. Przyjmuje się, że THDi prądu wejściowego prostownika 3f6d powinno wynosić 42%. Gdy zasilimy z prostownika baterię kondensatorów lub akumulatory spowodujemy, że z transformatora do prostowników będzie płynął prąd mocno zniekształcony [2]. Przyjmuje się, że przebieg prądu prostownika jest stały po stronie DC (Ldc ⇒ ∞) oraz efekty komutacji są pomijane (Ls = 0), tzn. prąd jest natychmiastowo zmieniany od zera do pewnej skończonej wielkości. Powoduje to, że prąd fazowy pojawia się jako symetryczny kwadrat z odstępem przewodzenia 120° [1].

napiecie fazowe
Rys. 2. Napięcia fazowe i prąd fazy ‘a’ prostownika diodowego z obciążeniem indukcyjnym /Rys. M. Żurek-Mortka, K. Domarecki/

W celu określenia charakterystyk prądowych idealnego prostownika diodowego stosujemy analizę Fouriera. Wtedy prąd w fazie ‘a’ (Isa) może być wyrażony jako:

wz1
Wzór 1

Licząc współczynniki transformaty Fouriera otrzymujemy:

wz2
Wzór 2
wz3
Wzór 3

Gdy nie uwzględnia się kąta fazowego harmonicznych, to można uzyskać proste równanie opisujące prądy prostownika diodowego w zależności od liczby pulsów (tutaj – 6 pulsów). Wzory (2) i (3) opisujące występujące harmoniczne można zapisać w postaci:

wz4
Wzór 4

gdzie:

k=1, 2, 3 ...

p – liczba pulsów prostownika wynikająca z komutacji prądu między diodami prostownika w czasie jednego okresu napięcia linii zasilającej.

I1 – to wartość skuteczna 1 harmonicznej prądu fazowego w sieci zasilania, ta harmoniczna odpowiada tutaj za moc czynną dostarczaną do obciążenia (load) rezystancyjnego prostownika.

Model analityczny trójfazowego prostownika diodowego z obciążeniem pojemnościowym

Jeżeli znane są szczegółowe parametry obciążenia prostownika, takie jak pojemność kondensatora (baterii kondensatorów) na obciążeniu prostownika, indukcyjność Ldc, obciążenie Rdc itp., można zastosować model analityczny do wyznaczenia przebiegów prądowych w sieci zasilania. Model analityczny dla trójfazowego prostownika z obciążeniem pojemnościowym jest bardziej skomplikowany niż w przypadku analizowanego wcześniej przypadku prostownika z obciążeniem indukcyjnym Ldc.

Nie będzie tu analizowany stan pracy nieciągłej diod prostowniczych (prądy impulsowe), tj. brak przewodzenia prądu przy polaryzacji diod w kierunku przewodzenia, ze względu na zbyt wysoką wartość napięcia na pojemności obciążenia prostownika, analiza ta jest przedmiotem innych opracowań [1, 5]. Na rysunku 3. przedstawiono przebieg prądu fazy ‘a’ dla stanu pracy z prądem nieciągłym (impulsowym) prostownika obciążonego pojemnościowo otrzymanego w symulacji komputerowej przy 10% obciążenia nominalnego prostownika.

napiecie fazowe2
Rys. 3. Napięcia fazowe i nieciągły prąd fazy ‘a’ prostownika diodowego z obciążeniem pojemnościowym (model z rys. 5 – R = 100 Ω) /Rys. M. Żurek-Mortka, K. Domarecki/

Dla obciążeń prostownika z ciągłym prądem przewodzenia przez diody prostownicze (ang. Continuous Conduction Mode – CCM), w przedstawionej analizie prąd wypływający z prostownika idc jest podzielony na dwie składowe: komponent prądu stałego Io i komponent harmoniczny ∆idc [1].

wz5m
Wzór 5

Dla fazy „a” funkcja przełączania prądu pomiędzy diodami prostowniczymi sw1 jest określona przez równania (6):

wz6m
Wzór 6

Prąd przewodowy fazy „a” można teraz opisać równaniem (7):

Wzór 7

Problem tej metody polega na wyprowadzeniu części pulsującej prądu stałego komponentu ∆idc. Ulepszenie modelu poprzez włączenie do niego komutacji pozwoli na uzyskanie wyniku w postaci innej funkcji przełączania sw1’. Funkcja przełączania jest „niesymetryczna” i szereg Fouriera przekształca się do postaci [1]:

wz8
Wzór 8

Współczynniki ash i bsh opisują wyrażenia:

wz9
Wzór 9

gdzie:

μ – jest kątem komutacji.

Pulsacje prądu stałego obliczane są przy uwzględnieniu harmonicznych części pulsacyjnej prądu, komponentu harmonicznego ∆idc. Obliczenia dla m-tej harmonicznej komponentu harmonicznego ∆idc wykonuje się według [6] na podstawie wzoru (10):

wz10
Wzór 10

gdzie: Idm jest amplitudą m-tej harmonicznej prądu, λ – kąt pomiędzy napięciem dc-linku a prądem (~π/2).

Amplituda harmonicznej rzędu m Idm jest obliczana jako funkcja napięcia dc-linku i impedancji całkowitej. Wartość napięcia dc-linku można opisać za pomocą wzoru (11):

wz11
Wzór 11

gdzie: Udc jest częścią napięcia dc-linku, a stałe adm i bdm są wyrażane równaniami:

wz12
Wzór 12

Powyższe równania (5)-(12) zostały wykorzystane do implementacji w programie komputerowym Simplorer do wyznaczania prądu fazowych prostownika obciążonego pojemnościowo prądem ciągłym przewodzenia diod prostowniczych. Rysunek 4. pokazuje przykład symulacji prądu fazowego dla trójfazowego prostownika diodowego przedstawionego na rysunku 5., wykonanego w programie Simplorer dla obciążenia nominalnego prostownika.

przebieg pradu
Rys. 4. Przebieg prądu fazy E1 6-pulsowego prostownika 3f6d przy nominalnym obciążeniu (R = 10 ) uzyskanego badaniu symulacyjnym modelu przedstawionego na rys.5 /Rys. M. Żurek-Mortka, K. Domarecki/
model 6p
Rys. 5. Model 6-pulsowergo prostownika diodowego z obciążoną nominalnie baterią kondensatorów do komputerowych badań symulacyjnych /Rys. M. Żurek-Mortka, K. Domarecki/

Model numeryczny prostownika

Jeśli do rozwiązania prawdziwej aplikacji wykorzystuje się podejście analityczne, to należy wziąć pod uwagę, że wszelkie zmiany w projekcie będą miały wpływ na cały algorytm i przedefiniowanie wszystkich równań, jest to podejście czasochłonne i obecnie praktycznie niestosowane.

Symulacja numeryczna umożliwia bardzo łatwe przeprojektowanie schematu, a tym samym szybsze przeanalizowanie działania nowego układu. W ten sposób zaoszczędzimy czas, który trzeba by poświęcić na znalezienie nowych analitycznych równań matematycznych. Dla potrzeby określenia przebiegu prądów fazowych w sieci zasilania zbudowano model prostownika 3f6d przedstawiony na rysunku 5.

Badania symulacyjne prostownika 6-pulsowego z baterią kondensatorów

Dla wykonania badań 6-pulsowego prostownika diodowego zbudowano model elektryczny prostownika, który zaimplementowano w programie symulacyjnym. Zastosowany w badaniach komputerowych model prostownika przedstawiono na rysunku 5.

Przed wykonaniem symulacji należy przyjąć następujące założenia:   

 • napięcie linii jest zrównoważone i sinusoidalne,   
 • sieć ma charakter pomijalną indukcyjność własną,   
 • wszystkie elementy pasywne są liniowe, tzn. rezystancja i indukcyjność Ldc jest stała dla wszystkich częstotliwości i niezmienna w czasie. Stosowane są elementy pasywne i aktywne idealne.   
 • bateria kondensatorów C jest wystarczająco duża, aby utrzymać stałe napięcie dc zasilania rezystancji R, reprezentującej jej obciążenie falownikiem napięciowym

Po dobraniu parametrów prostownika, jak w modelu na rysunku 5., została przeprowadzona symulacja komputerowa w celu sprawdzenia poziomu THDi generowanych przez prostownik 6-pulsowy harmonicznych. Wartość THDi jest na poziomie 42%. Harmoniczne generowane przez ten układ pokazuje tabela 1.

tab1
Tab. 1. Widmo amplitudowo-fazowe harmonicznych (5., 7., 9.,11.) prądu fazowego generowanego przez prostownik 3f6d w modelu z rys. 5. o amplitudach do 5% harmonicznej podstawowej

Harmoniczne niskiego rzędu 3., 5. i 7. (są to jedynie harmoniczne nieparzyste i niepodzielne przez 3), są charakterystyczne dla prostowników 6-pulsowych z obciążoną pojemnością. Obniżony poziom THDi = 42% jest uzyskany przez zastosowanie dławików DC (tutaj L1). Zadaniem dławików DC oraz AC [1, 2] jest ograniczenie zawartości harmonicznych prądu zasilającego prostowniki, przez co zmniejszone są straty cieplne transformatora i w przewodach zasilania prostownika.

Z tabeli 1. wynika, że kolejna 13. harmoniczna i następne (nieuwzględnione w tabeli) będą miały amplitudy sukcesywnie zmniejszające się, a amplituda 13. harmonicznej prądu fazowego będzie miała amplitudę mniejszą niż 5% amplitudy podstawowej harmonicznej 50 Hz.

Wartość indukcyjności L dławika dc po przeliczeniu dla strony napięcia przemiennego prostownika 3f6d powinna powodować ok. 3% – 4% spadku napięcia fazowego dla nominalnego prądu prostownika. Umieszczenie dławików po stronie stałonapięciowej prostownika nie powoduje spadku napięcia wyprostowanego prostownikiem diodowym, np. na baterii kondensatorów. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie dławików po stronie AC prostowania Lac. Dławiki AC i DC mają podobne wartości indukcyjności. Indukcyjność dławików jest odwrotnie proporcjonalna do mocy prostownika [2].

Wnioski

Problem odkształcenia napięcia w sieci zasilania narasta w wyniku powszechnego stosowania przez odbiorców nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych, wyposażonych w układy przetwarzania energii, które odkształcają przebiegi prądu przez wprowadzanie wyższych harmonicznych.Każdy okresowy przebieg sygnału, który nie jest sinusoidalny, można opisać jako sumę n-sygnałów o częstotliwościach będących wielokrotnością częstotliwości podstawowej – w tym przypadku równej 50 Hz, a więc częstotliwość 3. harmonicznej wynosi 150 Hz, 5. zaś 250 Hz. Harmoniczna rzędu n ma częstotliwość n*50 Hz. Omawiane urządzenia generują zniekształcenia harmoniczne w prądzie i wprowadzają je do sieci energetycznej, powodując odkształcenia napięcia zasilającego oraz obniżenie współczynnika mocy. W efekcie urządzenia generujące wyższe harmoniczne prądu zakłócają pracę innych odbiorników oraz wprowadzają ryzyko uszkodzenia, a nawet pożaru wrażliwych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Występowanie zniekształceń harmonicznych w prądzie i napięciu ma swoje konsekwencje w kosztach działalności przedsiębiorstw przemysłowych, a także odbiorców komunalnych. Nie pozostają bez znaczenia także dla odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych i innych).

Jedną ze skutecznych metod ograniczających amplitudy wyższych harmonicznych jest stosowanie dławików po stronie AC i DC. Dławiki te ograniczają szybkość narastania prądu rozruchowego w układzie oraz wzajemne oddziaływania komutacyjne przekształtników zasilanych z tego samego transformatora. Proces komutacji prądów w układach z dławikami przebiega łagodnie, a przepięcia komutacyjne są tłumione. Dławiki sieciowe zabezpieczają ponadto sieć zasilającą przed niekorzystnym wpływem przekształtników, ograniczając propagację wyższych harmonicznych w sieci. Przy zasilaniu napędowych przemienników częstotliwości należy uwzględnić fakt, że podczas przepływu prądu znamionowego w prostowniku wejściowym przekształtnika na dławikach AC wystąpi 4% spadek napięcia fazowego (tym samym i napięcia międzyfazowego).

Literatura

 1. Hansen S., Simple and Advanced Methods for Calculating Six-Pulse Diode Rectifier Line-Side Harmonics Industry Applications. Conference, 2003. 38th IAS Annual Meeting Conference Record of the Volume 3, Issue, 12-16 Oct. 2003 Page(s): 2056-2062 vol. 3.
 2. Szymański J., Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi, „elektro.info” nr 6/2016.
 3. Żurek-Mortka M., Szymański J., Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych, „elektro.info” nr 10/2018.
 4. Malska W., Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą zmodyfikowanego przekształtnika energoelektronicznego 6T. Politechnika Rzeszowska, 2007.
 5. Hansen S., “Harmonic Distortion of Rectifier Topologies for Adjustable Speed Drives“ Ph.D. dissertation, Aalborg University, Institute of Energy Technology, ISBN 87-89179-37-4, 2000.
 6. M. Sakui, H. Fujita, “An Analytical Method for Calculating Harmonic Currents of a Three-Phase Diode-Bridge Rectifier with dc Filter”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 9, No. 6, pp. 631-637, 1994.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Model hybrydowego systemu zasilania stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych (część 2.)

Model hybrydowego systemu zasilania stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych (część 2.)

Hybrydowy system zasilania zawiera własne generatory energii, np. słonecznej, wiatrowej lub paliwowe źródła wodorowe zasilające napięciem stałym ładowarki baterii pojazdów samochodowych. W sieci hybrydowej...

Hybrydowy system zasilania zawiera własne generatory energii, np. słonecznej, wiatrowej lub paliwowe źródła wodorowe zasilające napięciem stałym ładowarki baterii pojazdów samochodowych. W sieci hybrydowej przedstawionej na rysunku 1. lokalna linia napięcia stałego DC połączona jest ze źródłami energii (np. elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe) i magazynami energii oraz z odbiornikami w postaci stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych prądem stałym. Podłączone do stacji ładowania...

news Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną (część 1.)

Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną (część 1.)

Stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z zasobnikami energii (ładowanie napięciem DC) mogą odegrać znaczącą rolę w celu osiągnięcia zmniejszenia zależności systemu elektroenergetycznego od konwencjonalnych...

Stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z zasobnikami energii (ładowanie napięciem DC) mogą odegrać znaczącą rolę w celu osiągnięcia zmniejszenia zależności systemu elektroenergetycznego od konwencjonalnych źródeł energii (opartych na technologii spalania surowców). Zwiększający się udział pojazdów elektrycznych, w tym elektrycznych samochodów ciężarowych i autobusów, niesie ze sobą obawy o spełnienie ich potrzeb w zakresie ładowania ich baterii w różnych scenariuszach podróży.

Wymagania stawiane stacjom ładowania pojazdów elektrycznych

Wymagania stawiane stacjom ładowania pojazdów elektrycznych

Pierwszy samochód elektryczny skonstruowano w XIX wieku. Jednym z najbardziej godnych uwagi wydarzeń tamtych czasów było przekroczenie bariery prędkości 100 km/h przez samochód elektryczny, które miało...

Pierwszy samochód elektryczny skonstruowano w XIX wieku. Jednym z najbardziej godnych uwagi wydarzeń tamtych czasów było przekroczenie bariery prędkości 100 km/h przez samochód elektryczny, które miało miejsce w końcu XIX wieku. Prace w zakresie samochodów elektrycznych zostały jednak zaniechane ze względu na brak wydajnych magazynów energii na rzecz rozwoju pojazdów z silnikami spalinowymi. Do rozwiązań elektromobilności powrócono pod koniec XX wieku. Wówczas konieczność ograniczenia emisji spalin...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.