elektro.info

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

Quality of power delivery – current state in Polish power system

Praca przedstawia 3. kwestie ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska i obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie jej dostawców, jak i odbiorców. Wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych z rozwojem techniki, lecz także z organizacji i funkcjonowania rynku energii, coraz wyraźniej definiującego odpowiedzialność partnerów za zaburzenia występujące na drodze przepływu energii – od źródła do odbiorcy finalnego.

Zobacz także

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

W artykule:

• Lokalizacja źródła zaburzenia
• Analiza przebiegów czasowych napięć i prądów
• Analiza trajektorii pracy systemu zasilającego podczas zapadu

Pojawiają się nowe techniczne wyzwania, z których wiele nadal pozostaje nierozwiązanych.

W artykule zwrócono uwagę na trzy takie zagadnienia, istotne dla praktyki eksploatacyjnej polskiego systemu elektroenergetycznego:

 1. identyfikacja źródeł zaburzeń elektromagnetycznych oraz ocena poprawności pomiarów wykonywanych
 2. w środowisku o niskiej jakości napięcia
 3. i w obecności zaburzeń o częstotliwości zawartej w paśmie (2¸150) kHz.

Lokalizacja źródła zaburzenia

Często w przypadku wystąpienia znaczącego poziomu zaburzenia elektromagnetycznego w przyłączu odbiorcy powstaje potrzeba lokalizacji jego źródła, przykładowo: harmonicznych, wahań napięcia, zapadów napięcia, niekiedy także asymetrii.

b jakosc zasilania odbiorcow rys1
Rys. 1. Lokalizacja źródła zaburzenia oraz ocena indywidualnego poziomu emisji wyróżnionego odbiornika; rys. Z. Hanzelka, A. Firlit, K. Chmielowiec, M. Rogóż

Wraz z postępującą deregulacją rynku energii, dostawcy i odbiorcy energii w coraz większym stopniu są zainteresowani w jednoznacznej ocenie odpowiedzialności za złą jakość jej dostawy. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie formułowania kontraktów na dostawę energii i egzekwowania, poprzez taryfy, opłat za pogarszanie jakości zasilania. W tym obszarze występują dwa zagadnienia szczegółowe (rys. 1.):

 • Pierwsze dotyczy lokalizacji źródła zaburzenia. Rejestrator przebiegów czasowych rejestruje napięcia i prądy w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP) i na tej podstawie formułowana jest konkluzja, po której stronie: dostawcy czy odbiorcy energii zlokalizowane jest źródło.
 • Drugie zagadnienie dotyczy ilościowej oceny stopnia udziału każdego z partnerów w całkowitym poziomie zaburzenia. W praktyce oznacza to potrzebę wyznaczenia rzeczywistego poziomu emisji wyróżnionego odbiornika i porównanie go z dopuszczalnymi poziomami emisji określonymi w normach lub w warunkach technicznych przyłączenia odbiornika/instalacji.

Rozwiązanie tych problemów nie jest zadaniem trywialnym, od kilku lat prowadzone są prace badawcze, zaproponowano i opublikowano wiele różnych metod, z których tylko część ma wartość praktyczną. Różnią się one:

 • prawdopodobieństwem poprawnego wnioskowania (przy lokalizacji źródła zaburzenia),
 • wartością popełnianego błędu (przy określaniu indywidualnego poziomu emisji),
 • czasem niezbędnym dla przeprowadzenia pomiarów,
 • liczbą i złożonością wymaganego wyposażenia technicznego itd.

Trudności te sprawiają, że istnieją wprawdzie dokumenty określające dopuszczalne poziomy indywidualnej emisji zaburzeń odbiorników/instalacji: IEC 61000-3-6 [8] (dla harmonicznych), IEC 61000-3-7 [9] (dla wahań napięcia) i IEC 61000-3-13 [10] (dla asymetrii), ale równocześnie brak jest międzynarodowych rekomendacji odnośnie metod ich pomiaru.

W artykule ograniczono rozważania do przykładu lokalizacji zapadów napięcia. We współczesnym świecie zdominowanym inżynierią komputerową to zaburzenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie wielu odbiorników przyłączonych do sieci zasilających na różnych poziomach napięć.

b jakosc zasilania odbiorcow rys2
Rys. 2. Algorytm analizy zdarzeń występujących w napięciu [źródło: The 12th ICHQP Tutorial, Portugal, October 1, 2006]; rys. Z. Hanzelka, A. Firlit, K. Chmielowiec, M. Rogóż

Procedura lokalizacji źródła zapadu jest zwykle dwuetapowa. W pierwszej części szukana jest odpowiedź na pytanie, czy zapad wystąpił „powyżej”, czy „poniżej” punktu pomiarowego – po stronie dostawcy czy odbiorcy energii. W kolejnym kroku stosowany jest algorytm wyznaczający miejsce wystąpienia źródła zaburzenia. Metody stosowane w ramach drugiego etapu są najczęściej znane z lokalizacji zwarć w systemie zasilającym. Schemat postępowania wraz z klasyfikacją stosowanych metod przedstawiono na rys. 2.

Prezentowane rozważania dotyczą pierwszego etapu, a wnioskowanie jest prowadzone na podstawie zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów. Wśród procedur stosowanych do lokalizacji źródła zapadów można wyróżnić metody oparte na:

 1. analizie przebiegów czasowych napięć i prądów,
 2. analizie trajektorii pracy systemu zasilającego podczas zapadu,
 3. analizie zastępczego obwodu elektrycznego,
 4. analizie mocy i energii podczas zaburzenia,
 5. analizie zmiany napięć,
 6. analizie wartości współczynnika asymetrii,
 7. algorytmach działania układów automatyki zabezpieczeniowej tj.:
  1. analiza zmiany impedancji,
  2. analiza części rzeczywistej prądu,
  3. zabezpieczenia „odległościowe”.

Szczegółowe omówienie poszczególnych metod można znaleźć w pracy [17]. Praktyczne znaczenie znalazły głównie dwie pierwsze przedstawione w dalszej części artykułu. Badania dotyczące pozostałych metod prowadzone są w wielu ośrodkach badawczych, także w AGH.

Analiza przebiegów czasowych napięć i prądów

Na podstawie rejestracji napięć i prądów (rys. 3a. i rys. 3b.) można zidentyfikować, w relacji do rozważanego punktu sieci zasilającej (punktu pomiarowego), miejsce przyłączenia źródła zaburzenia, np. silnika, którego rozruch wywołuje zaburzenie.

W przykładzie ilustrującym tę metodę przyjęto jedno źródło zasilające odbiór pasywny, a urządzenie monitorujące przyłączono w punkcie PWP (rys. 1.).

Rozważono dwa przypadki zwarć trójfazowych, powodujące zapad napięcia – w punktach A i B.

W rezultacie obydwu zwarć napięcie w punkcie PWP ulega redukcji, jednak zmiana wartości prądu jest w tym punkcie w każdym przypadku inna.

b jakosc zasilania odbiorcow rys3a
Rys. 3a. Zmiana wartości skutecznej prądu podczas zapadu oraz zmiana nachylenia trajektorii punktu pracy systemu (w układzie współrzędnych U-I), wskazująca na lokalizację źródła zaburzenia powyżej punktu pomiarowego (punkt A na rysunku 1.) [źródło: Hanzelka Z. Jakość dostawy energii elektrycznej – zaburzenia wartości skutecznej napięcia. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013]; rys. Z. Hanzelka, A. Firlit, K. Chmielowiec, M. Rogóż
b jakosc zasilania odbiorcow rys3b
Rys. 3b. Zmiana wartości skutecznej prądu podczas zapadu oraz zmiana nachylenia trajektorii punktu pracy systemu (w układzie współrzędnych U-I) wskazująca na lokalizację źródła zaburzenia poniżej punktu pomiarowego (punkt B na rysunku 1.) [źródło: Hanzelka Z. Jakość dostawy energii elektrycznej – zaburzenia wartości skutecznej napięcia. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013]; rys. Z. Hanzelka, A. Firlit, K. Chmielowiec, M. Rogóż

Stwierdzenie wyraźnego wzrostu prądu podczas zapadu napięcia może oznaczać, że przyczyna zaburzenia jest „poniżej” punktu monitorowania (rys. 3b.).

Nie będzie tak zawsze. Przy obniżeniu napięcia w silnikach indukcyjnych, obciążonych stałym momentem mechanicznym, następuje wzrost prądu, lecz jest on z reguły mniejszy niż ten, który byłby niezbędny dla wywołania zapadu napięcia.

Wzrost prądu może być także efektem działania układu kontroli napięcia po stronie odbiorcy lub odpowiedzią układu sterowania w układach energoelektronicznych.

Analiza trajektorii pracy systemu zasilającego podczas zapadu

Naturalną konsekwencją analizy przebiegów czasowych podczas zaburzenia jest metoda oparta na badaniu trajektorii punktu pracy systemu zasilającego przed i podczas zaburzenia.

Jej aplikacja pozwala zautomatyzować proces identyfikacji źródeł dla licznego zbioru zarejestrowanych zapadów.

Jak w poprzednim przypadku podczas zwarcia w punkcie A prąd zmierzony w PWP będzie z reguły mniejszy w porównaniu z jego wartością przed wystąpieniem zaburzenia.

W drugim przypadku (zwarcie w punkcie B) prąd mierzony w PWP będzie sumą prądu zwarciowego oraz prądu odbiornika podczas zapadu. Jego wartość będzie większa niż przed zaburzeniem.

Powyższe stwierdzenia zostały zilustrowane rys. 3a. i rys. 3b. Poszczególne stany pracy systemu zasilającego przedstawiono za pomocą punktów reprezentujących napięcie i prąd przed i podczas zapadu.

Znak pochodnej odcinka łączącego te dwa punkty pozwala wnioskować o lokalizacji miejsca zwarcia:

 • dodatnia pochodna wskazuje na zwarcie po stronie źródła (w punkcie A),
 • ujemna wskazuje na zwarcie po stronie odbioru (w punkcie B).
b jakosc zasilania odbiorcow rys4
Rys. 4. Równoważny system z dwoma źródłami do lokalizacji zapadu [źródło: Li C., Tayjasanant T., Xu W., Liu X.: A method for voltage sag source detection by investigating slope of the system trajectory, IEEE Proceedings on Generation, Transmission & Distribution, 150, 3, 367-372, May 2003]; rys. Z. Hanzelka, A. Firlit, K. Chmielowiec, M. Rogóż

Mimo że metoda została oryginalnie opracowana dla systemu z jednym źródłem zasilania, może być stosowana, po drobnych modyfikacjach, także w systemach o zasilaniu dwustronnym [16] (również zawierających elementy nieliniowe).

W tym przypadku lokalizacja źródła zaburzenia odniesiona jest do przyjętego kierunku przepływu mocy czynnej w punkcie pomiarowym.

Jeśli źródło zaburzenia znajduje się w miejscu położonym po prawej stronie punktu pomiarowego (czyli w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu mocy czynnej harmonicznej podstawowej), będzie to oznaczać lokalizację po stronie „dolnej”.

Zaburzenia po lewej stronie punktu pomiarowego (przeciwnie do kierunku przepływu mocy czynnej) oznaczają lokalizację źródła po stronie „górnej”.

Na rys. 4. rozważono zwarcie (reprezentowane przez rezystancję Rf), które pojawia się po prawej stronie punktu pomiarowego, podczas gdy parametry lewej strony pozostają niezmienne.

Napięcie w punkcie pomiarowym można wyrazić za pomocą zależności:

b jakosc zasilania odbiorcow wz1
Wzór 1

gdzie:

U oraz I mogą być mierzone bezpośrednio w punkcie M.

Mnożąc obie strony równania (1) przez wartość skuteczną zespoloną i sprzężoną prądu I* i uwzględniając tylko część rzeczywistą otrzymuje się:

b jakosc zasilania odbiorcow wz2
Wzór 2

gdzie:

θ2 – kąt fazowy pomiędzy wskazami U i I,

θ1 – kąt fazowy pomiędzy E1 i I,

R – reprezentuje część rzeczywistą impedancji zespolonej Z.

Przekształcając (2) do postaci:

Ucosθ2 = -IR + E1cosθ1 (Wzór 3)

otrzymuje się formę równania dogodną do prezentacji nachylenia trajektorii U-I.

b jakosc zasilania odbiorcow rys5
Rys. 5. Nachylenie trajektorii systemu podczas zaburzenia: źródło zaburzenia jest zlokalizowane: a) poniżej, b) powyżej punktu pomiarowego [źródło: Li C., Tayjasanant T., Xu W., Liu X.: A method for voltage sag source detection by investigating slope of the system trajectory, IEEE Proceedings on Generation, Transmission & Distribution, 150, 3, 367-372, May 2003]; rys. Z. Hanzelka, A. Firlit, K. Chmielowiec, M. Rogóż
b jakosc zasilania odbiorcow rys6a
Rys. 6a. Przykładowe wyniki symulacji zwarcia trójfazowego w węźle 703 modelu sieci [14. IEEE PES Distribution Systems Analysis Subcommittee Radial Test Feeders. Dostępne na stronie: http://ewh.ieee.org/soc/pes/dsacom/testfeeders.html]; przebiegi napięć i prądów w węzłach 702 i 709 oraz trajektorie pracy systemu w tych punktach dla fazy L1 (podobne trajektorie w pozostałych fazach) [źródło: Słupski P.: Lokalizacja źródeł zapadów napięcia w systemie elektroenergetycznym, praca dyplomowa, AGH, 2010]; rys. Z. Hanzelka, A. Firlit, K. Chmielowiec, M. Rogóż

Jeżeli przykładowo cosθ2 > 0, to kierunek przepływu mocy czynnej jest zgodny z założeniem, czyli taki, jak pokazano na rys. 5a, a źródło zaburzenia znajduje się po stronie dolnej i |Ucosθ2| = Ucosθ2. Każdy punkt reprezentujący stan pracy systemu w układzie współrzędnych (I, |Ucosθ2|) leży na prostej o nachyleniu –R, jak na rys. 5a (przy założeniu, że cosθ1 nie zmienia znacząco swojej wartości).

Jeżeli cosθ2 < 0, to moc czynna płynie od E2 do E1, zaburzenie występuje po stronie górnej, a zależność przyjmuje postać:

Ucosθ2 = IR - E1θ1 (Wzór 4)

Każdy punkt reprezentujący stan pracy systemu w układzie współrzędnych (I, |UcosQ2|) leży na linii o nachyleniu +R (rys. 5b).

Linia łącząca te punkty podczas zaburzenia ma wówczas dodatnie nachylenie – o ile cosθ1 nie zmienia znacząco swojej wartości podczas zaburzenia.

Można wykazać, że |cosθ1| zazwyczaj zmniejsza się, gdy prąd I wzrasta dla źródła zaburzenia po stronie dolnej i maleje dla strony górnej. To gwarantuje w praktycznych przypadkach dużą poprawność wnioskowania.

W dotychczasowych rozważaniach zakładano, że kierunek przepływu mocy czynnej jest niezmienny przed i podczas zaburzenia, co nie zawsze jest spełnione. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku zaburzenia po stronie górnej. Dla zaburzenia po stronie dolnej kierunek przepływu mocy czynnej pozostanie niezmieniony.

Ten fakt także może być wykorzystany do identyfikowania lokalizacji źródła zapadu: jeżeli kierunek przepływu mocy czynnej zmienia się, można z dużą pewnością stwierdzić, że zdarzenie miało miejsce po stronie górnej.

Ta pomocnicza wskazówka w połączeniu z identyfikacją nachylenia trajektorii U-I podczas zapadu może zwiększyć prawdopodobieństwo poprawności wnioskowania.

b jakosc zasilania odbiorcow rys6b
Rys. 6b.

Rozważaną metodę zastosowano w badaniach symulacyjnych lokalizujących źródło zapadów napięcia wykorzystując zmodyfikowany[1] model sieci IEEE 37-Node Test Feeder [14], której schemat przedstawiono na rys. 6a. Zamodelowano zwarcie trójfazowe, które wystąpiło w węźle 703, a badano poprawność lokalizacji zaburzenia w punktach 702 i 709 (rys. 6b). Badania potwierdziły duże prawdopodobieństwo poprawnego wnioskowania odnośnie wskazania źródła zapadu dla zaburzeń symetrycznych, błędne wnioskowanie może pojawić się przypadku asymetrycznych zaburzeń, w szczególności jednofazowych zwarć doziemnych.

Literatura

 1. Chmielowiec K.: Warunki techniczne przyłączenia odbiorników energii elektrycznej będących źródłem zaburzeń elektromagnetycznych – Analiza wybranych przypadków. Praca doktorska AGH, Kraków 2016.
 2. CLC/SC205A Study Report on Electromagnetic interference between electrical Equipment/Systems in the Frequency Range below 150 kHz Edition 3, CENELEC TC210/Sec0898/INF, October 2015.
 3. CLC SC205A Mains Communicating Systems/Sec0428/DC, October 2016, Investigation Results on EM Interference in the Frequency Range below 150 kHz.
 4. EN 50065-1:2011: Signaling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148.5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances.
 5. EN 61000-2-2:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-2: Environment – Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage supply systems.
 6. EN 61000-4-19:2014 Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signaling in the frequency range from 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports.
 7. IEC 61000-2-12: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-12: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public medium-voltage power supply systems.
 8. IEC 61000-3-6: Assessment of emission limits for the connection of distorting instillations to MV, HV and EHV power systems.
 9. IEC 1000-3-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 7: Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems – basic EMC publication.
 10. IEC 61000-3-13: Assessment of emission limits for the connection of unbalanced installations to MV, HV and EHV power systems.
 11. IEC 62586-1: Power quality measurement in power supply systems, Part 1: Power Quality Instruments (PQI).
 12. IEC 62586-2: Power Quality Measurement in Power Supply Systems – Part 2: Functional tests and uncertainty requirements.
 13. IEC/TS 62578 Ed. 2.0:2014 Power electronics systems and equipment - Operation conditions and characteristics of active infeed converter (AIC) applications including design recommendations for their emission values below 150 kHz.
 14. IEEE PES Distribution Systems Analysis Subcommittee Radial Test Feeders. Dostępne na stronie: http://ewh.ieee.org/soc/pes/dsacom/testfeeders.html.
 15. IEEE Power Engineering Society, Distribution System Analysis Subcommitee, IEEE 37 Node Test Feeder.
 16. Li C., Tayjasanant T., Xu W., Liu X.: A method for voltage sag source detection by investigating slope of the system trajectory, IEEE Proceedings on Generation, Transmission & Distribution, 150, 3, 367-372, May 2003.
 17. Hanzelka Z. Jakość dostawy energii elektrycznej – zaburzenia wartości skutecznej napięcia. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
 18. Mróz M.: Jakość dostawy energii elektrycznej jako kryterium przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci zasilającej. Praca doktorska, AGH, Kraków 2014.
 19. PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
 20. Norma PN-EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
 21. PN-EN 61000-4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Część 4–7: Metody badań i pomiarów. Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń.
 22. PN-EN 61000-4-15: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Część 4–15: Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa.
 23. PN EN 61000-4-30: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4–30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii.
 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami).
 25. Słupski P.: Lokalizacja źródeł zapadów napięcia w systemie elektroenergetycznym, praca dyplomowa, AGH, 2010.
 26. The 12th ICHQP Tutorial, Portugal, October 1, 2006.
 27. www.piknikjee.pl
 28. www.piknikami.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


[1] Zmieniono dane transformatorów T1 i T2, a także wszystkie odbiory przedstawione zostały jako odbiory skupione o stałej impedancji. Pominięto także regulator napięcia, występujący w oryginalnym schemacie sieci w węźle 799.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Charakterystyka krajowej sieci dystrybucyjnej XXI wieku

Charakterystyka krajowej sieci dystrybucyjnej XXI wieku

W artykule scharakteryzowano polskie sieci elektroenergetyczne w okresie pierwszych 15 lat XXI wieku. Przedstawiono zmiany wielkości statystycznych w kolejnych pięcioleciach badanego okresu: struktury...

W artykule scharakteryzowano polskie sieci elektroenergetyczne w okresie pierwszych 15 lat XXI wieku. Przedstawiono zmiany wielkości statystycznych w kolejnych pięcioleciach badanego okresu: struktury odbiorców oraz sektora przesyłowego i dystrybucyjnego.

news Licznik elektromobilności w grudniu 2019 r.

Licznik elektromobilności w grudniu 2019 r.

Jak wynika z danych zebranych przez Licznik elektromobilności, na koniec grudnia 2019 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 8 637 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Natomiast liczba ogólnodostępnych...

Jak wynika z danych zebranych przez Licznik elektromobilności, na koniec grudnia 2019 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 8 637 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Natomiast liczba ogólnodostępnych stacji ładowania przekroczyła granicę 1000 sztuk.

Możliwości odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting)

Możliwości odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting)

Znaczącą grupę magnetycznych materiałów Smart (ang. Smart Magnetic Materials – SMM) stanowią materiały o tzw. gigantycznej magnetostrykcji (ang. Giant Magnetostrictive Materials – GMM). Ich kluczowa rola...

Znaczącą grupę magnetycznych materiałów Smart (ang. Smart Magnetic Materials – SMM) stanowią materiały o tzw. gigantycznej magnetostrykcji (ang. Giant Magnetostrictive Materials – GMM). Ich kluczowa rola w wielu obszarach wynika z możliwości przekształcania energii magnetycznej w mechaniczną (działanie typu aktuator) oraz mechanicznej w magnetyczną (działanie typu sensor), o dużym współczynniku sprawności. Umożliwia to zastosowanie w konstrukcjach lotniczych, samochodowych, okrętowych, budowlanych...

news Inteligentna sieć dystrybucji od Energa

Inteligentna sieć dystrybucji od Energa

Energa zaczęła na większą skalę budować smart grid - inteligentną sieć dystrybucji energii. Do zakończenia projektu zastało kilka lat, ale to, co już zrobiono, przynosi efekty.

Energa zaczęła na większą skalę budować smart grid - inteligentną sieć dystrybucji energii. Do zakończenia projektu zastało kilka lat, ale to, co już zrobiono, przynosi efekty.

Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki?

Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki?

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej pojazdów elektrycznych i ich roli w kształtowaniu przyszłych struktur energetycznych, gdyż problematyka z tym związana w krajowej literaturze wydaje...

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej pojazdów elektrycznych i ich roli w kształtowaniu przyszłych struktur energetycznych, gdyż problematyka z tym związana w krajowej literaturze wydaje się być niewystarczająco rozpowszechniana. W pierwszej części artykułu opisane zostały zagadnienia podstawowe związane z budową pojazdów elektrycznych, natomiast w niniejszej części skupiono się na zagadnieniu ich ładowania.

Inteligentne pomiary w PGE Dystrybucja

Inteligentne pomiary w PGE Dystrybucja

Jakość dostawy energii elektrycznej, zaburzenia wartości skutecznej napięcia

Jakość dostawy energii elektrycznej, zaburzenia wartości skutecznej napięcia

Pod koniec 2013 roku, nakładem Wydawnictwa AGH, ukazała się książka autorstwa prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Hanzelki pt. „Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia”....

Pod koniec 2013 roku, nakładem Wydawnictwa AGH, ukazała się książka autorstwa prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Hanzelki pt. „Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia”. Książka została opublikowana pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Stanowi pierwszą część serii prezentującej zagadnienia składające się na współczesne pojęcie jakości dostawy energii elektrycznej.

elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę...

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę Budowlaną Millenium z Wrocławia, redaktor Julian Wiatr wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę niezawodności zasilania oraz jakości energii elektrycznej, zostały omówione wymagania prawne dotyczące instalowania,...

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone...

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone dane mogą służyć do wyznaczania profilu poboru energii przez maszyny i modyfikowania cyklu produkcyjnego w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Opisywany system jest w pełni skalowalny, co wynika z konstrukcji magistrali EtherCAT.

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności...

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, omawia zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej i przedstawia programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia...

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia zasilane z tej samej sieci niskiego napięcia.

Wymagania unijne dla transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wymagania unijne dla transformatorów rozdzielczych SN/nn

Publikacja zawiera przegląd najważniejszych norm technicznych i prawnych weryfikujących rynek transformatorów rozdzielczych SN/nn w Polsce.

Publikacja zawiera przegląd najważniejszych norm technicznych i prawnych weryfikujących rynek transformatorów rozdzielczych SN/nn w Polsce.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.