elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Reactive power compensation in conditions of the currents and voltages distortion – Part Two

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Zjawisko kompensacji mocy biernej w nowoczesnych zakładach przemysłowych staje się, głównie ze względów ekonomicznych, czymś obowiązkowym. Niestety różnorodność maszyn zainstalowanych w obiektach przemysłowych uniemożliwia szablonowe podejście do procesu doboru urządzeń kompensujących. Szybkozmienność obciążenia oraz zmienność charakteru obciążenia mocą bierną są głównymi czynnikami, które powodują, że do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie.

Zobacz także

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

W celu prawidłowego doboru układu kompensującego moc bierną, oprócz danych zawartych na rachunkach za energię elektryczną, niezbędne staje się wykonanie badań parametrów jakości energii elektrycznej.

Wymagania dotyczące ochrony kondensatorów przed skutkami odkształceń prądów

Tak jak napisano w pierwszej części artykułu [1], aby zminimalizować prawdopodobieństwo uszkodzenia baterii kondensatorów spowodowanego zjawiskami rezonansowymi, należy zastosować kondensatory wzmocnione o napięciach znamionowych wyższych od napięcia sieci (najczęściej 440 V, 480 V, 525 V) oraz dławiki ochronne, powodujące odstrojenie układu od częstotliwości rezonansowej. Należy przy tym pamiętać, że wyposażenie baterii kondensatorów w dławiki ochronne znacząco podniesie koszty układu (nawet o 60%), co spowoduje wydłużenie czasu zwrotu inwestycji.

W literaturze podawanych jest kilka rozwiązań [2, 3, 4], pozwalających określić (na etapie projektowania układów kompensacyjnych), potrzebę zastosowania ochrony przed skutkami odkształceń prądów i napięć oraz wskazać, jakie rozwiązania techniczne należy zastosować. Sposób doboru środków ochronnych baterii kondensatorów zależy w głównej mierze od rodzaju informacji, jakimi dysponuje projektant.

Jedna z metod bazuje na danych dotyczących struktury mocy zainstalowanej (mocy i rodzajów przyłączonych odbiorników). Dobór środków ochrony baterii przeprowadza się na podstawie współczynnika udziału mocy Sh odbiorników nieliniowych (np. elektronicznych i energoelektronicznych) w mocy ST transformatora SN/nn, zasilającego analizowaną sieć niskiego napięcia:

b kompensacja mocy biernej wz1

Wzór 1

gdzie:

Sh – moc zainstalowana pozorna odbiorników nieliniowych, w [VA],

ST – moc znamionowa transformatora SN/nn zasilającego sieć nn, w [VA].

W zależności od wartości współczynnika khi, dobór środków ochrony kondensatorów przeprowadza się następująco:

 • khi ≤ 15% – można nie stosować żadnych środków ochronnych i zainstalować kondensatory standardowe (napięcie znamionowe 400 V lub 415 V),
 • 15% < khi ≤ 25% – należy zastosować kondensatory wzmocnione o napięciach znamionowych wyższych od napięcia sieci,
 • 25% < khi ≤ 50% – należy zastosować kondensatory wzmocnione oraz dławiki ochronne odstrajające od częstotliwości znamionowej, 
 • khi > 50% – należy zastosować filtry wyższych harmonicznych (pasywne lub aktywne), ze względu na duże prawdopodobieństwo ponadnormatywnego odkształcenia napięcia (THDU > 8%), mogącego skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy baterii kondensatorów oraz innych urządzeń przyłączonych do sieci nn.

Metoda ta jest jednak mało precyzyjna, ponieważ różne odbiorniki nieliniowe mogą wprowadzać do sieci różne zakłócenia (harmoniczne), co może w niektórych przypadkach prowadzić do nieprawidłowego doboru środków ochrony kondensatorów (przewymiarowanie lub niedostateczna ochrona).

Dużo dokładniejszym (choć nie zawsze możliwym) sposobem jest dobór środków ochronnych na podstawie wyników pomiarów (rejestracji) parametrów jakości energii elektrycznej w punkcie planowanego przyłączenia baterii kondensatorów do sieci elektroenergetycznej. W tym przypadku jako kryterium doboru urządzeń kompensacyjnych stosuje się wartość całkowitego współczynnika odkształcenia prądu (THDI) pomnożonego przez stopień obciążenia transformatora SN/nn zasilającego analizowaną sieć nn, który można opisać zależnością:

b kompensacja mocy biernej wz2

Wzór 2

gdzie:

THDI – zmierzona wartość współczynnika odkształcenia prądu obciążenia, w [%],

Sm – zmierzona wartość mocy pozornej odbiorników nieliniowych, w [VA],

ST – moc znamionowa transformatora SN/nn zasilającego sieć nn, w [VA].

W zależności od wartości współczynnika khm dobór środków służących do ochrony kondensatorów przeprowadza się następująco:

 • khm ≤ 5% – można stosować kondensatory standardowe bez dławików ochronnych,
 • 5% < khm ≤ 10% – należy zastosować kondensatory wzmocnione,
 • 10% < khi ≤ 20% – należy zastosować kondensatory wzmocnione oraz dławiki ochronne,
 • khm > 20% – dodatkowo w przypadku wysokich odkształceń prądów należy kontrolować również odkształcenie napięcia i jeżeli przekroczy ono wartości dopuszczalne w przepisach (THDU > 8%), zastosować filtry wyższych harmonicznych w celu zminimalizowania zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy baterii kondensatorów oraz innych urządzeń.

Zakres badań pomiarowych

W celu doboru układu kompensującego moc bierną w danym zakładzie przemysłowym niezbędne jest wykonanie pomiarów przebiegu zmian wartości następujących parametrów energii elektrycznej:

 • napięcie zasilające,
 • prąd obciążenia,
 • moc czynna,
 • moc bierna,
 • tg φ lub cos φ,
 • zawartość poszczególnych harmonicznych,
 • THDu,
 • THDI.

Należy przy tym pamiętać, aby czas rejestracji obejmował pełny zakres zmian obciążenia danego zakładu przemysłowego – począwszy od przerw postojowych, aż do pełnego obciążenia.

Do pomiarów należy wykorzystywać urządzenia charakteryzujące się wystarczającą dokładnością, tak aby zarejestrowane oraz wyliczone przez urządzenie pomiarowe wartości były jak najbardziej wiarygodne (obarczone możliwie małym błędem).

Na cele niniejszego artykułu, autorzy posłużyli się przenośnym analizatorem jakości zasilania MAVOWATT 240 firmy GOSSEN METRAWATT, posiadającym certyfikat kalibracji wydany przez Laboratorium Drantez. Analizator ten przeznaczony jest do pomiarów i rejestracji parametrów pracy jednofazowej lub trójfazowej sieci elektroenergetycznej zgodnie z najwyższymi przyjętymi na świecie standardami, takimi jak:

 • IEC 61000-4-30 Klasa A (wszystkie wielkości mierzone),
 • IEC 610004-7 (harmoniczne),
 • IEC 61000-4-15 (migotanie światła – flicker),
 • IEEE 1159, IEEE 519 i IEEE 1453

i pozwala na wykonywanie pomiarów w instalacjach o kategoriach CAT III i CAT IV.

Opis analizowanego zakładu przemysłowego

Pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej dokonano w wybranym zakładzie przemysłowym branży spożywczej. Zakład zasilany jest z własnej stacji transformatorowej SN/nn z zainstalowanym transformatorem o mocy 1000 kVA.

Zainstalowana moc odbiorników przyłączonych do szyn niskiego napięcia stacji zasilającej wynosi 770 kW.

Wśród odbiorników, około 350 kW przypada na maszyny produkcyjne, wykorzystujące napędy zasilane z przemienników częstotliwości, natomiast pozostałe maszyny wykorzystują napędy silnikowe zasilane bezpośrednio.

W mocy zainstalowanej zawierają się także odbiory pomocnicze (oświetlenie, administracja) o mocy około 10 kW.

Wyniki badań pomiarowych

Rejestracji parametrów energii elektrycznej dokonywano z 10-minutowym uśrednianiem oraz zapisem wyników pomiarów.

Na rys. 1, rys. 2, rys. 3, rys. 4, rys. 5, rys. 6, rys. 7 i rys. 8 przedstawiono zarejestrowane przebiegi zmian wartości poszczególnych wielkości, mających wpływ na dobór układu do kompensacji mocy biernej. Natomiast na rys. 9. przedstawiono przebieg zmienności wartości mocy biernej niezbędnej do zainstalowania w badanym układzie w celu zyskania wartości współczynnika mocy tg φ na poziomie 0,4.

Wnioski

Na podstawie analizy zarejestrowanych przebiegów wielkości elektrycznych, przedstawionych na rys. 1, rys. 2, rys. 3, rys. 4, rys. 5, rys. 6, rys. 7 i rys. 8, rys. 9 i rys. 10 można wyciągnąć następujące wnioski:

 • zarejestrowane wartości prądów zmieniają się w granicach od 55 do 760 A,
 • zarejestrowane wartości mocy biernej zmieniają się w granicach od –23 do 142 kvar, co znajduje odzwierciedlenie w wartościach tg j, które zmieniają się od –0,7 do 1,6. Powoduje to konieczność zainstalowania w analizowanym zakładzie urządzeń do kompensacji mocy biernej;
 • do uzyskania w układzie wartości tg j nieprzekraczającej 0,4 niezbędne byłoby zainstalowanie baterii kondensatorów o mocy 50 kvar;
 • w celu wyeliminowania mocy biernej pojemnościowej należałoby zainstalować w układzie zasilającym analizowany zakład dławik kompensacyjny o mocy 23 kvar;
 • zarejestrowane w zakładzie obciążenie nie jest szybkozmienne, w związku z tym nie ma konieczności stosowania łączników tyrystorowych do sterowania baterii kondensatorów;
 • maksymalna zarejestrowana wartość współczynnika całkowitego odkształcenia napięcia THDU wynosi 4,25%, przy największej wartości poszczególnej harmonicznej: h5 = 3%;
 • maksymalna zarejestrowana wartość współczynnika całkowitego odkształcenia prądu THDI wynosi 45%, przy największej wartości poszczególnej harmonicznej: h5 = 33%;
 • wartość współczynnika khm wyznaczonego na szynach nn stacji SN/nn zasilającej zakład wynosi maksymalnie 13,1%, dlatego do budowy układu kompensującego należy zastosować kondensatory wzmocnione oraz dławiki ochronne.
b kompensacja mocy biernej rys1

Rys. 1. Zarejestrowany przebieg zmienności wartości napięć fazowych; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys2

Rys. 2. Zarejestrowany przebieg zmienności wartości prądów fazowych; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys3

Rys. 3. Zarejestrowany przebieg zmienności wartości mocy czynnych i biernych; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys4

Rys. 4. Zarejestrowany przebieg zmienności wartości współczynnika mocy tg φ; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys5

Rys. 5. Zarejestrowany przebieg zmienności wartości współczynnika odkształcenia prądu THDI; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys6

Rys. 6. Zarejestrowany przebieg zmienności wartości współczynnika odkształcenia napięcia THDU; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys7

Rys. 7. Zarejestrowane wartości poszczególnych harmonicznych napięcia; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys8

Rys. 8. Zarejestrowane wartości poszczególnych harmonicznych prądu; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys9

Rys. 9. Przebieg wartości mocy biernej kompensacyjnej niezbędnej do uzyskania tg φ na poziomie 0,4; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

b kompensacja mocy biernej rys10

Rys. 10. Przebieg wartości współczynnika khm wyznaczonego na szynach nn stacji SN/nn zasilającej zakład; rys. autorów (G. Hołdyński, Z. Skibko)

Literatura

 1. G. Hołdyński, Z. Skibko, Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1.), „elektro.info” nr 1–2/2017.
 2. Zasady projektowania układów kompensacji mocy biernej nn, Schneider Electric Industries SAS, www.schneider-electric.pl.
 3. Kompensacja mocy biernej – poradnik instalacyjny, Schneider Electric Industries SAS, www.schneider-electric.pl.
 4. Katalog – kondensatory i baterie kondensatorów niskich napięć. Pofrabat Sp. z o.o., www.pofrabat.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Analiza wpływu obciążenia na asymetrię napieć w kablowych sieciach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławnik

Analiza wpływu obciążenia na asymetrię napieć w kablowych sieciach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławnik

W artykule określono i oceniono wpływ ilości mocy pobieranej przez odbiorców na asymetrię napięć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, mierzoną zarówno na szynach stacji WN/SN, jak i u najdalszego...

W artykule określono i oceniono wpływ ilości mocy pobieranej przez odbiorców na asymetrię napięć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, mierzoną zarówno na szynach stacji WN/SN, jak i u najdalszego odbiorcy.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia...

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia zasilane z tej samej sieci niskiego napięcia.

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 2.) odkształcenia napięcia

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 2.) odkształcenia napięcia

Przebieg i wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących jakość energii elektrycznej zasilającej. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń...

Przebieg i wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących jakość energii elektrycznej zasilającej. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń w przebiegach napięcia zasilającego, wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Parametry opisujące jakość energii elektrycznej

Parametry opisujące jakość energii elektrycznej

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia...

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia na odpowiednim poziomie. W artykule przedstawione zostały podstawowe parametry opisujące jakość energii elektrycznej. Podano również przyczyny i skutki występowania najczęściej spotykanych zakłóceń oraz wymagania stawiane parametrom jakościowym energii elektrycznej.

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany...

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany charakteru odbiorników, jakie zaobserwowano w ostatnich latach, zjawisko to można uznać za powszechne we wszystkich rodzajach układów elektroenergetycznych (szczególnie układach niskiego napięcia).

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki...

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób projektowania kabli i przewodów zasilających. Jego zakres tematyczny publikacji odnosi się m.in. do następujących zagadnień: kable i przewody, dobór kabli i przewodów, straty mocy, odkształcenia prądu,...

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

Linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

Linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wymaga budowy coraz nowszych lub modernizacji starych elektrowni, a dostarczenie jej do odbiorców końcowych – rozwoju istniejącej infrastruktury...

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wymaga budowy coraz nowszych lub modernizacji starych elektrowni, a dostarczenie jej do odbiorców końcowych – rozwoju istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz przesyłowo-rozdzielczej. O ile dobrze znana technologia budowy i eksploatacji linii przesyłowych najwyższych napięć nie przysparza obecnie problemów technicznych na obszarach niezaludnionych, o tyle problem pojawia się w przypadku obszarów miejskich i uprzemysłowionych. Brak...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Sposoby oznaczania kabli i przewodów

Sposoby oznaczania kabli i przewodów

W artykule zamieszczono informacje o oznacznikach stosowanych do identyfikacji kabli elektrycznych: ich konstrukcji oraz możliwościach umieszczania na nich napisów.

W artykule zamieszczono informacje o oznacznikach stosowanych do identyfikacji kabli elektrycznych: ich konstrukcji oraz możliwościach umieszczania na nich napisów.

Zalety i wady instalacji inteligentnych

Zalety i wady instalacji inteligentnych

Autor omawia podstawowe zalety i wady inteligentnych instalacji przewodowych i bezprzewodowych w obiektach nowych i modernizowanych.

Autor omawia podstawowe zalety i wady inteligentnych instalacji przewodowych i bezprzewodowych w obiektach nowych i modernizowanych.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN,...

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN, który stanowi osobne opracowanie.

Recykling sprzętu elektrycznego

Recykling sprzętu elektrycznego

Zmienna moda i większa awaryjność nowych urządzeń sprawiają, że czas życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego ulega stałemu skracaniu, choć pojawiają się rozwiązania prawne mające ograniczyć to zjawisko.

Zmienna moda i większa awaryjność nowych urządzeń sprawiają, że czas życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego ulega stałemu skracaniu, choć pojawiają się rozwiązania prawne mające ograniczyć to zjawisko.

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie...

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 2)

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 2)

W drugiej części cyklu publikacji autorka przybliża najważniejsze kwestie związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [ZSEE],...

W drugiej części cyklu publikacji autorka przybliża najważniejsze kwestie związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [ZSEE], którą sejm uchwalił 10 lipca 2015 r., która implementuje bieżące wymogi unijne określone w Dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W artykule dokonano oceny efektywności zagospodarowania takiego sprzętu w świetle...

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.