elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

The reactive power compensation problems in modern electrical power networks

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach.

Większość urządzeń zasilanych napięciem przemiennym do poprawnej pracy potrzebuje, oprócz energii czynnej, również energię bierną. Obserwowany obecnie skok technologii spowodował zróżnicowanie odbiorników podłączanych do sieci, co skutkuje w wielu przypadkach zmianą charakteru pobieranej mocy biernej z indukcyjnego na pojemnościowy.

Zobacz także

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu...

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu [1]. Analiza tego rodzaju odbiorników nastręcza pewnych trudności, co wynika z samej istoty odbiorników nieliniowych – nie spełniają one bowiem zasady superpozycji.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Powszechnie uznaje się, że urządzenia, które podczas pracy pobierają moc bierną indukcyjną, są odbiornikami mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Przepływ mocy biernej w układach elektrycznych wiąże się głównie ze zwiększeniem wartości występującego w nich spadku napięcia, strat mocy czynnej, a co za tym idzie, również kosztów inwestycyjnych – wynikających przede wszystkim ze zmniejszenia przepustowości sieci i zdolności wytwórczych generatorów.

Do podstawowych typów odbiorników energii biernej należą:

 • Silniki asynchroniczne – Wartość mocy biernej pobieranej przez silnik asynchroniczny zależy od stopnia jego obciążenia – moc bierna strumienia rozproszenia jest wprost proporcjonalna do kwadratu obciążenia silnika.
 • Transformatory – transformator pobiera z sieci moc bierną potrzebną na magnesowanie rdzenia (reaktancja poprzeczna), której wielkość zależy od kwadratu napięcia zasilającego.
  Wraz ze wzrostem obciążenia rośnie również wartość mocy biernej związanej z procesem przepływu mocy przez reaktancję podłużną transformatora.
 • Źródła światła – pobieranie mocy biernej przez źródła światła ściśle związane jest z ich charakterem pracy i jest najmniejsze dla temperaturowych (rezystancyjnych) źródeł światła (żarówki tradycyjne oraz halogenowe).
  Do źródeł światła charakteryzujących się największym współczynnikiem mocy należą lampy LED (tg φ = 3,3) oraz świetlówki kompaktowe (tg φ = 1,23 ± 1,69).
 • Odbiorniki nieliniowe – do najczęściej wykorzystywanych odbiorników nieliniowych należą przede wszystkim układy prostownikowe, tranzystorowe układy mocy, wzmacniacze magnetyczne, tyrystorowe układy regulacyjne itp. Charakteryzują się wysoką wartością współczynnika mocy oraz silnym odkształceniem prądu.
  Skutkiem występowania wyższych harmonicznych prądu oraz mocy biernej są większe straty energii elektrycznej w linii zasilającej oraz odkształcenie napięcia, co wpływa na pogorszenie jakości energii doprowadzanej do innych odbiorców.
  Odkształcenie prądów i napięć może stanowić zagrożenie dla układów kompensacyjnych, wykonanych zarówno z kondensatorów, jak i dławików.
  W przypadku baterii kondensatorów zagrożeniem są zjawiska rezonansowe, mogące doprowadzić do przeciążenia prądowego, a nawet wybuchu kondensatorów.
  W przypadku dławików kompensacyjnych może występować ich przegrzanie, spowodowane przyrostem strat mocy w rdzeniu (straty histerezowe i wiroprądowe) spowodowanym odkształceniem napięcia zasilającego.

Wszystkie te zjawiska wymuszają szczególne podejście do zagadnienia projektowania i eksploatacji urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej.

Wymagania aktualnych przepisów i norm dotyczące mocy biernej

 • Według aktualnie obowiązujących przepisów krajowych, nie ma obowiązku kompensacji mocy biernej. Jednakże pobór mocy biernej może być obciążony karami finansowymi naliczanymi przez operatorów sieci dystrybucyjnych [4].
 • Rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV oraz w uzasadnionych przypadkach mogą być objęci także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
 • Wartość umownego współczynnika mocy przyjmuje się w wysokości tg φ0 = 0,4 [1, 2, 3], chyba że indywidualna analiza uzasadnia wprowadzenie niższej wartości współczynnika, przy zachowaniu warunku, że jego wartość nie może być niższa niż 0,2 [1].
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [1] określa podstawowe wymagania stawiane układom zasilającym urządzenia pobierające moc bierną (indukcyjną lub pojemnościową).

Przez ponadumowny pobór energii biernej przez odbiorcę uważa się ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającą [5]:

 1. współczynnikowi mocy tg j wyższemu od umownego współczynnika i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika umownego (niedokompensowanie);
 2. indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej;
 3. pojemnościowemu współczynnikowi mocy zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru (przekompensowanie).

Opłatę za ponadumowny pobór energii biernej oblicza się wówczas według zależności [5]:

b problemy kompensacji mb wzor1

Wzór 1

gdzie:

Ob – opłata za nadwyżkę energii biernej,

Crk – cena energii elektrycznej,

k – współczynnik krotności ceny energii,

tg φ – współczynnik mocy wynikający z energii biernej pobranej,

tg φ0 – umowny współczynnik mocy,

AP – energia czynna pobrana w analizowanym okresie,

AQc – energia bierna oddana (pojemnościowa) w analizowanym okresie.

Współczynnik krotności „k” osiąga następujące wartości [5]:

kWN = 0,50 – dla odbiorców przyłączonych do sieci wysokiego napięcia,

kSN = 1,00 – dla odbiorców przyłączonych do sieci średniego napięcia,

knn = 3,00 – dla odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia.

Dobór urządzeń kompensacyjnych

Przy doborze urządzeń do kompensacji mocy biernej w należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty:

 1. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego – analizę gospodarki mocą bierną należy najlepiej przeprowadzać w punkcie pomiaru zużycia energii elektrycznej.
 2. Potrzebę kompensacji mocy biernej – część obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej nie wymaga instalowania urządzeń do kompensacji mocy biernej (np. pojemność kabli SN lub odbiorniki pobierające moc bierną o charakterze pojemnościowym mogą całkowicie kompensować moc bierną indukcyjną pobieraną przez odbiorniki).
 3. Rodzaj niezbędnych urządzeń kompensacyjnych – należy określić (najlepiej za pomocą pomiarów), czy do kompensacji mocy biernej potrzebne są kondensatory, dławiki czy układ hybrydowy (zawierający zarówno kondensatory, jak i dławiki kompensa­cyjne).
 4. Miejsce zainstalowania i sposób sterowania urządzeń kompensacyjnych – najlepszym miejscem przyłączenia oraz sterowania urządzeń kompensacyjnych jest rozdzielnica, w której zainstalowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy.
 5. Poziom odkształceń prądów i napięć w miejscu planowanego przyłączenia urządzeń kompensacyjnych – poziom wyższych harmonicznych warunkuje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w układach kompensacyjnych – w przypadku baterii kondensatorów będą to dławiki ochronne, natomiast w przypadku dławików kompensacyjnych będzie to odpowiednia konstrukcja rdzenia oraz zabezpieczenia termiczne.
 6. Szybkość zmian poboru mocy biernej – będzie ona wpływać na dobór odpowiedniego układu sterowania urządzeń kompensacyjnych (dla obciążeń wolnozmiennych wystarczające będzie sterowanie za pomocą styczników, natomiast dla obciążeń szybkozmiennych niezbędne będzie zastosowanie łączników tyrystorowych luk kompensatorów statycznych – np. STATCOM).

Moc urządzenia kompensacyjnego wyznacza się wykorzystując wartość współczynnika mocy, określanego jako tangens kąta przesunięcia pomiędzy wektorami prądu i napięcia, opisanego zależnością:

b problemy kompensacji mb wzor2

Wzór 2

gdzie:

Q – moc bierna pobierana przez układ,

P – moc czynna pobierana przez układ.

Moc urządzenia kompensującego Qk można wyznaczyć wykorzystując poniższe zależności:

b problemy kompensacji mb wzor3

Wzór 3

gdzie:

tg φ – wartość współczynnika przed kompensacją,

tg φ0 – wymagana wartość współczynnika mocy po kompensacji,

P – obciążenie układu mocą czynną.

Analiza wyników badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach

Do rejestracji zmian wartości wielkości elektrycznych wykorzystano przenośny analizator jakości zasilania MAVOWATT 240 firmy GOSSEN METRAWATT, posiadający certyfikat kalibracji wydany przez Laboratorium Drantez.

Analizator ten przeznaczony jest do pomiarów i rejestracji parametrów pracy sieci elektroenergetycznej zgodnie ze standardami takimi jak: IEC 61000-4-30 Klasa A (wszystkie wielkości mierzone), IEC 610004‑7 (harmoniczne), IEC 61000-4‑15 (migotanie światła - flicker), IEEE 1159, IEEE 519 i IEEE 1453 i pozwala na wykonywanie pomiarów w instalacjach o kategoriach CAT III i CAT IV.

Pomiary prowadzone były w formie rejestracji ciągłej w okresie jednego tygodnia, z 10-minutowym uśrednianiem i zapisem danych.

Na rys. 1 i rys. 2 przedstawiono tygodniowe przebiegi wartości wielkości elektrycznych zarejestrowanych na szynach zbiorczych niskiego napięcia obiektu użyteczności publicznej (obiekt 1), zasilanego z własnej stacji transformatorowej SN/nn (układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się po stronie SN), wyposażonego w wiele systemów elektronicznych (monitoring, kontrola dostępu, ochrona przeciwpożarowa, wentylacja, klimatyzacja itp.).

Na rys. 3, rys. 4, rys. 5 i rys. 6 przedstawiono tygodniowe przebiegi wartości wielkości elektrycznych zarejestrowanych na szynach zbiorczych niskiego napięcia w sekcji 1 oraz sekcji 2 obiektu przemysłowego (obiekt 2). Natomiast na rys. 7 i rys. 8 przedstawiono przebiegi wartości zarejestrowane w miejscu zainstalowania układu rozliczeniowego. Drugi z badanych obiektów przyłączony jest do sieci średniego napięcia poprzez rozdzielnię SN.

Następnie energia rozprowadzana jest na terenie zakładu za pośrednictwem wewnętrznej sieci średniego napięcia (linie kablowe) do stacji oddziałowych SN/nn, a potem siecią (instalacją) niskiego napięcia do poszczególnych odbiorów. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany na poziomie średniego napięcia w punkcie przyłączenia obiektu do sieci.

b problemy kompensacji mb rys1

Rys. 1. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej obiektu 1; rys. G. Hołdyński, Z. Skibko

b problemy kompensacji mb rys2

Rys. 2. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg φ obiektu 1; rys. Hołdyński, Z. Skibko

b problemy kompensacji mb rys3

Rys. 3. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej na szynach nn stacji oddziałowej SO1 obiektu 2; rys. Hołdyński, Z. Skibko

b problemy kompensacji mb rys4

Rys. 4. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg φ na szynach nn stacji oddziałowej SO1 obiektu 2; rys. Hołdyński, Z. Skibko

b problemy kompensacji mb rys5

Rys. 5. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej na szynach nn stacji oddziałowej SO2 obiektu 2; rys. Hołdyński, Z. Skibko

b problemy kompensacji mb rys6

Rys. 6. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg φ na szynach nn stacji oddziałowej SO2 obiektu 2; rys. Hołdyński, Z. Skibko

b problemy kompensacji mb rys7

Rys. 7. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej na szynach rozdzielni SN w obiekcie 2; rys. Hołdyński, Z. Skibko

b problemy kompensacji mb rys8

Rys. 8. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg φ na szynach rozdzielni SN w obiekcie 2; rys. Hołdyński, Z. Skibko

Z analizy przebiegów obciążeń mocą czynną i bierną obiektu 1 (rys. 1.) wynika, że charakter odbiorników zmienia się w czasie (występuje obciążenie zarówno indukcyjne, jak i pojemnościowe).

Odbiorniki o charakterze pojemnościowym przeważają przy mniejszych obciążeniach, natomiast przy większym obciążeniu dominują odbiorniki o charakterze indukcyjnym.

To samo zjawisko można zaobserwować analizując przebiegi współczynnika mocy tg φ (rys. 2.), który osiąga zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne (od –0,36 do 0,96), znacznie przekraczając wartości dopuszczalne obowiązującymi przepisami. Aby całkowicie wyeliminować opłaty za energię bierną w obiekcie 1 należałoby zainstalować dławik kompensacyjny o mocy 10 kvar.

Przy doborze dławików kompensacyjnych należy pamiętać, że wprowadzają one w sieci dodatkowe, dość duże straty mocy czynnej, wahające się w zależności od konstrukcji i mocy znamionowej dławika w granicach od 1% do 4% Qn [4].

W związku z tym, instalowanie zbyt dużych dławików może w niektórych przypadkach nie przynieść zamierzonego efektu obniżenia kosztów energii elektrycznej, ponieważ dodatkowe opłaty związane z istnieniem strat mocy czynnej w dławiku mogą znacznie zmniejszyć lub w skrajnym przypadku przewyższyć zysk wynikający z obniżenia opłat za energię bierną. Dlatego w niektórych przypadkach korzystne jest pozostawienie niewielkich opłat za energię bierną pojemnościową zmniejszając moc dławika i związanych z tym strat mocy.

W analizowanym przypadku najlepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia minimalizacji opłat za energię elektryczną (ze względu na ograniczenie strat mocy własnych dławika; mimo niecałkowitego skompensowania wartości mocy biernej pobieranej przez układ), byłoby zainstalowanie dławika o mocy 6 kvar.

Zainstalowanie dławików o mniejszych mocach w tym przypadku pozwoliłoby nie tylko na obniżenie kosztów energii, ale także kosztów samych dławików, co zwiększyłoby opłacalność inwestycji.

Analizując przebiegi mocy biernych zarejestrowane w obiekcie 2 na szynach niskiego napięcia stacji oddziałowych (rys. 3. i rys. 5.) można zauważyć, że odbiory pracujące w analizowanym zakładzie mają ogólnie charakter indukcyjny (maksymalna zmierzona wartość mocy biernej w stacji SO1 wynosi 49,6 kvar, przy 93,7 kvar w stacji SO2), co odpowiada wartościom współczynnika mocy, które również w tym przypadku przekraczają wartości dopuszczalne w aktualnie obowiązujących przepisach, i wynoszą maksymalnie 0,76 w stacji SO1 i 0,64 w stacji SO2 (rys. 4. i rys. 6).

Na podstawie pomiarów wykonanych na szynach niskiego napięcia obu stacji oddziałowych, należałoby zainstalować układ kompensacyjny złożony z baterii kondensatorów o łącznej mocy około 18 kvar dla stacji SO1 oraz 35 kvar dla stacji SO2.

Takie same pomiary wykonane na szynach średniego napięcia rozdzielni głównej (PZO) obiektu 2 wykazują, że moc bierna pobierana przez zakład ma charakter nie czysto indukcyjny, ale nocami (gdy znacząco spada wartość mocy czynnej pobieranej), ma ona charakter pojemnościowy (wynikający z mocy biernej pojemnościowej ładowania kabli średniego napięcia zasilających poszczególne stacje oddziałowe). W związku z tym zarejestrowane wartości współczynnika mocy przyjmują również wartości ujemne.

Zaobserwowano również znacząco mniej przekroczeń (w porównaniu do pomiarów wykonanych na szynach niskiego napięcia stacji oddziałowych) wartości dopuszczalnej współczynnika mocy o charakterze indukcyjnym (0,4).

W związku z tym, na podstawie pomiarów wykonanych na szynach średniego napięcia rozdzielni głównej (PZO), należałoby dobrać układ kompensujący złożony z kondensatorów o łącznej mocy około 16 kvar oraz dławików kompensacyjnych, o łącznej mocy około 7 kvar (bateria hybrydowa).

Podsumowanie

Reasumując powyższe rozważania można wyciągnąć następujące wnioski:

 • w nowoczesnych układach elektroenergetycznych, do kompensacji mocy biernej należy stosować bardzo często układy hybrydowe złożone zarówno z kondensatorów, jak i dławików kompensacyjnych,
 • przy doborze układu kompensacyjnego na podstawie pomiarów kluczowym jest właściwe określenie miejsca zainstalowania rejestratora. Najlepiej, aby rejestracja dokonywana była w miejscu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub jak najbliżej tego miejsca,
 • podczas doboru układu kompensacyjnego dane uzyskane z pomiarów należy skonfrontować z informacjami zawartymi w rachunkach za energię elektryczną,
 • przy doborze mocy dławików kompensacyjnych należy uwzględnić powstałe dodatkowe straty mocy czynnej, wa­hające się w zależności od konstrukcji i mocy znamionowej dławika w granicach od 1 do 4% Qn,
 • przy doborze mocy układu kompensacyjnego należy dążyć nie tylko do likwidacji opłat za energię bierną, ale do ogólnej minimalizacji opłat za energię elektryczną. Zainstalowanie dławików o mniejszych mocach może spowodować nie tylko obniżenie kosztów energii, ale także kosztów samych dławików, co zwiększy opłacalność inwestycji,
 • najlepszym rozwiązaniem układu kompensacyjnego, w przypadku rozległych sieci przemysłowych, jest zastosowanie urządzeń niskiego napięcia przyłączonych do szyn nn jednej ze stacji oddziałowych i wysterowanie ich za pomocą sygnałów pochodzących z przekładników zainstalowanych w rozdzielni głównej SN.

***

Artykuł prezentowany na konferencji JEE, Grodków 2016 r.

Rys. 1. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej obiektu 1

Rys. 2. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg j obiektu 1

Rys. 3. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej na szynach nn stacji oddziałowej SO1 obiektu 2

Rys. 4. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg j na szynach nn stacji oddziałowej SO1 obiektu 2

Rys. 5. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej na szynach nn stacji oddziałowej SO2 obiektu 2

Rys. 6. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg j na szynach nn stacji oddziałowej SO2 obiektu 2

Rys. 7. Tygodniowy przebieg zmian wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej na szynach rozdzielni SN w obiekcie 2

Rys. 8. Tygodniowy przebieg zmian wartości współczynnika mocy tg j na szynach rozdzielni SN w obiekcie 2

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U., poz. 1200)
 2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013r),
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623)
 4. Praca zbiorowa pod redakcją Kujszczyka Sz.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze Tom 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 5. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. PGE Dystrybucja S.A., Lublin 2016 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola...

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie odpowiednich klap i kanałów wydmuchowych.

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej...

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej na zakłócenia zasilania. Efektem zaburzeń występujących w sieciach elektroenergetycznych są: migotanie światła i monitorów, utrata danych po zawieszeniu się systemu komputerowego, przegrzewanie się transformatorów i silników oraz częste zadziałania układów zabezpieczających. Nieprzewidziane i niezauważone...

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle,...

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle, usługach, gospodarstwach domowych, mają pozwolić na wywiązanie się Polski z przyjętych zobowiązań, uzyskanie oszczędności w zakresie surowców energetycznych i zminimalizowanie kosztów oraz zachowanie na wymaganym poziomie stanu środowiska.

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny...

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), charakteryzują się długą żywotnością (przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prostym montażem, brakiem potrzeby konserwacji, znacznymi możliwościami rozbudowy itp. Ich zastosowanie wymaga jednak rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie...

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych...

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych zdarzają się awarie spowodowane różnymi przyczynami technicznymi lub oddziaływaniem warunków środowiskowych, wprowadza się klasyfikację odbiorników ze względu na skutki, jakie może spowodować przerwa w zasilaniu.

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła...

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady...

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna...

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna natomiast warunkuje działanie wielu odbiorników energii elektrycznej, choć nie wykonuje pracy [1].

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza...

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie...

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie zasilającym i odkształcenia napięcia zasilającego (harmoniczne napięcia). Przykładem najprostszych odbiorników nieliniowych są zasilacze impulsowe, falowniki oraz odbiorniki wykorzystujące wyładowania elektryczne w gazie, jak lampy wyładowcze czy spawarki łukowe.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana....

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Są przypadki, że z winy transformatora duże obszary kraju nie mają dostępu do energii elektrycznej.

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych...

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych lat nastąpi lawinowy wzrost zamówień na budowę siłowni jądrowych. Motorem tego rozwoju jest obawa przed skutkami efektu cieplarnianego, szybki wzrost cen ropy naftowej i gazu, wyczerpywanie się zasobów węgla oraz konieczność dywersyfikacji źródeł energii w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego...

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np....

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np. zasilacze typu impulsowego, które zdominowały zasilanie urządzeń powszechnego użytku (zasilacze w komputerach, zasilacze do komputerów przenośnych, sprzęt RTV, ładowarki do telefonów komórkowych oraz elektroniczne układy zasilania energooszczędnych źródeł światła).

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 27.100, 29.180, 29.120.70, 29.240.01, 29.240.20, 29.240.30, 29.240.99, 31.060.70, 33.100.

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki...

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób projektowania kabli i przewodów zasilających. Jego zakres tematyczny publikacji odnosi się m.in. do następujących zagadnień: kable i przewody, dobór kabli i przewodów, straty mocy, odkształcenia prądu,...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.