elektro.info

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

The influence of voltage drops in power lines on electrical devices

Rys. Przykładowy wydruk przebiegu zmian zarejestrowanych wartości średnich mocy trójfazowej czynnej i biernej

Odbiorcy energii elektrycznej żądają od przedsiębiorstw energetycznych, aby jakość zamówionej energii była właściwa. Jednym z parametrów ją determinujących jest utrzymywanie poziomu napięcia w określonych przepisami granicach i niedopuszczenie do zbyt częstych i dużych wahań napięcia. W praktyce bardzo często zdarza się jednak, że pracujące urządzenia (o mocach znamionowych rzędu kilkudziesięciu kW) powodują tak znaczące spadki napięć w liniach zasilających, że poprawna praca zarówno tych, jak i innych urządzeń jest niemożliwa.

Zobacz także

Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania

Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania

Artykuł przedstawia autorskie opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego...

Artykuł przedstawia autorskie opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego wraz z prezentacją wyników analiz dotyczących wpływu parametrów konstrukcyjnych i warunków pracy tych przekładników na wartości współczynnika transferu. Jego zakres tematyczny dotyczy instalacji elektroenergetycznych, przekładników napięciowych, zaniku zapięcia, zapadu napięcia, jakości energii...

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

news Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk....

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk. Osiągnięcie to jest postrzegane, jako krok w kierunku potencjalnego wykorzystania tego pierwiastka do zasilania pojazdów kosmicznych w przyszłych misjach badawczych przez okres do 400 lat.

Odbiorniki energii elektrycznej konstruowane są na odpowiednie napięcie znamionowe, przy którym ich skuteczność użyteczna jest najlepsza. Oczywiście mogą one pracować przy napięciach różniących się od znamionowego, lecz wtedy ich efektywność spada, przy jednoczesnym wzroście ich awaryjności. Wraz ze zmianą wartości napięcia, wynikającą (między innymi) ze zmienności obciążenia zainstalowanych urządzeń, pojawia się zjawisko zwane migotaniem światła. Jest ono ściśle powiązane ze spadkiem napięcia w linii energetycznej zasilającej dane przedsiębiorstwo. W dzisiejszych czasach nie ma technologicznego problemu w utrzymaniu napięcia u odbiorców na poziomie bliskim znamionowemu. Wiąże się to jednak z odpowiednią konfiguracją układu zasilającego, co często związane jest ze znacznym wydatkiem finansowym, który nie każdy przedsiębiorca chce ponosić.

Spadek napięcia w pojedynczym odcinku linii elektroenergetycznej definiowany jest jako różnica algebraiczna napięć na początku (U1) i końcu (U2) linii. W przypadku napięć fazowych określa się go jako spadek fazowy (DUf), natomiast w przypadku różnicy wartości międzyfazowych jest to spadek przewodowy (DU):

ΔUf = U1f - U2f   (1)

ΔU = U1 - U2  (2)

przy czym:

b wplyw spadkow napiec wzor03

(3)

Uwzględniając rezystancję (RL) i reaktancję linii (XL) oraz kąt przesunięcia (j) pomiędzy wektorami prądu i napięcia, wartość spadku napięcia można wyznaczyć, korzystając z zależności:

ΔUf = RLIcosφ + XLIsinφ  (4)

Zazwyczaj spadek napięcia wyrażany jest w procentach w stosunku do napięcia znamionowego:

 • procentowy spadek napięcia przewodowego wyraża się wzorami:
b wplyw spadkow napiec wzor05

(5)

 • procentowy spadek napięcia fazowego można wyznaczyć z zależności:
b wplyw spadkow napiec wzor06

(6)

gdzie:

ΔU(%), ΔUf (%) – procentowy spadek napięcia przewodowego/fazowego,

ΔU, ΔUf – spadek napięcia przewodowego/fazowego,

I – prąd płynący w linii,

P – moc obciążenia linii,

Un – napięcie znamionowe,

R – rezystancja linii,

γ – przewodność elektryczna właściwa materiału, z którego wykonany jest przewód,

s – pole przekroju przewodu,

l – długość linii,

cos φ – współczynnik mocy obciążenia.

Wartości procentowego spadku napięcia fazowego i przewodowego są (jak wynika z zależności 5 i 6) sobie równe.

Charakterystyka badanego zakładu

Badania przeprowadzono w dwóch zakładach produkcyjnych branży metalowej zasilanych z sieci niskiego napięcia przyłączem kablowym. Odległość od stacji transformatorowej SN/nn dla zakładu 1 wynosi około 200 m, a dla zakładu 2 – 300 m (wyniki pomiarów w zakładzie 2 zostaną omówione w drugiej części artykułu).

Z rozdzielnic niskiego napięcia zamontowanych w budynkach analizowanych zakładów przemysłowych zasilane są urządzenia odbiorcze, takie jak: prasy, wytłaczarki, suwnice, piaskarki, wentylatory, komputery oraz inne maszyny (o mocy do 10 kW) biorące udział w procesie produkcyjnym.

Opis analizatora wykorzystanego do pomiarów

Do rejestracji zmian wartości wielkości elektrycznych wykorzystano przenośny analizator jakości zasilania MAVOWATT 240 firmy GOSSEN METRAWATT.

Analizator przeznaczony jest do pomiarów i rejestracji parametrów pracy jednofazowej lub trójfazowej sieci elektroenergetycznej zgodnie z najwyższymi przyjętymi na świecie standardami, takimi jak:

 • IEC 61000-4-30 Klasa A (wszystkie wielkości mierzone),
 • IEC 610004‑7 (harmoniczne),
 • IEC 61000-4-15 (migotanie światła – flicker),
 • IEEE 1159,
 • IEEE 519
 • i IEEE 1453

i pozwala na wykonywanie pomiarów w instalacjach o kategoriach CAT III i CAT IV.

Umożliwia on również wykonanie pomiaru:

 • rzeczywistych wartości skutecznych (RMS),
 • wartości szczytowych,
 • wartości podstawowej harmonicznej napięcia i prądu dla trzech faz oraz przewodu neutralnego i ochronnego,
 • a także napięcia i prądu stałego (zapis stanów przejściowych do 10 000 cykli z częstotliwością 512 próbek/cykl).

Analiza otrzymanych wyników badań

W wyniku przeprowadzonej rejestracji parametrów opisujących jakość energii zasilającej poszczególne zakłady uzyskano przebiegi zmienności wartości podstawowych wielkości elektrycznych.

Na rys. 1, rys. 2, rys. 3, rys. 4, rys. 5, rys. 6, rys. 7, rys. 8 i rys. 9 przedstawiono przebiegi napięć, prądów i mocy zarejestrowane w zakładzie 1.

Analizując wartości zarejestrowane w zakładzie 1, można zauważyć, że wartość napięcia zasilającego zakład podczas postoju mieści się w górnej części przedziału dopuszczalnego przepisami [1] (± 10% napięcia znamionowego) i wynosi średnio około 243 (rys. 1).

Ponadto stwierdzono spełnienie wszystkich pozostałych wymogów dotyczących parametrów opisujących jakość energii elektrycznej (rejestrowane były wszystkie parametry jakościowe, lecz nie wszystkie zostały przedstawione w niniejszym artykule)

Niestety, załączenie zainstalowanych w zakładzie maszyn powoduje gwałtowne obniżenie wartości napięcia zasilającego – odnotowano spadek napięcia nawet do wartości 215 V.

Warto zauważyć, że wartość napięcia nadal mieści się w granicach dopuszczalnych przepisami, a mimo to niektóre urządzenia odczytywały te zmiany jako zapady, co powodowało automatyczne ich odłączenie.

Jak wynika z charakterystyki przedstawionej na rys. 7., wartość napięcia ściśle związana jest z prądem (mocą) obciążenia występującego w danej chwili. Warto zwrócić uwagę na fakt, że spadki napięć nie są wywoływane jedynie przez prądy rozruchowe poszczególnych maszyn, a utrzymują się przez cały czas pracy danej maszyny. Takie zachowanie zarejestrowanych parametrów wskazuje na dużą niestabilność sieci zasilającej badany zakład przemysłowy powodowanej nieprawidłowym zwymiarowaniem układu zasilającego.

b wplyw spadkow napiec rys01

Rys. 1. Przebieg zmian wartości średnich napięć fazowych zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

Zgodnie z przewidywaniami występujące w sieci wahania napięcia (wywołane zmiennością obciążenia) powodują znaczący wzrost wartości współczynników migotania światła – zarówno krótko-, jak i długookresowych. Maksymalna wartość wskaźnika krótkookresowej uciążliwości migotania światła (Pst) zarejestrowana podczas pracy zakładu 1 wynosiła nawet 4,2, natomiast wartości wskaźnika długookresowej uciążliwości migotania światła (Plt) osiągały poziom 3,8, przy wartości dopuszczalnej przepisami [1] nieprzekraczającej 1 (rejestrowanej przez 95% tygodnia).

Występujące w zakładzie zmiany wartości napięcia zasilającego powodują nie tylko zauważalne nieuzbrojonym okiem zmiany wartości strumienia świetlnego emitowanego przez zainstalowane w nim źródła światła, ale również nieprawidłową pracę innych urządzeń (np. nieuzasadnione wyłączanie się maszyny, poprzedzone przejściem przez tryb czyszczenia, który trwa nawet do 30 min).

b wplyw spadkow napiec rys02

Rys. 2. Przebieg zmian wartości minimalnych napięć fazowych zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

b wplyw spadkow napiec rys03

Rys. 3. Przebieg zmian wartości średnich napięć przewodowych zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

Rys. 5. Przebieg zmian wartości średnich mocy fazowych zarejestrowanych w zakładzie 1

b wplyw spadkow napiec rys04

Rys. 4. Przebieg zmian wartości średnich prądów zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

b wplyw spadkow napiec rys05

Rys. 5. Przebieg zmian wartości średnich mocy fazowych zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

b wplyw spadkow napiec rys06

Rys. 6. Przebieg zmian wartości średnich mocy trójfazowej czynnej i biernej zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

b wplyw spadkow napiec rys07

Rys. 7. Zależność napięcia od prądu obciążenia zarejestrowana w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

b wplyw spadkow napiec rys08

Rys. 8. Przebieg zmian wartości wskaźnika krótkookresowego migotania światła zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

b wplyw spadkow napiec rys09

Rys. 9. Przebieg zmian wartości wskaźnika długookresowego migotania światła zarejestrowanych w zakładzie 1; rys. G. Hołdyński, Z.Skibko

Podsumowanie

Pomimo utrzymywania się, przez cały czas pracy zakładu 1, wartości napięcia w granicach dopuszczalnych przez aktualnie obowiązujące przepisy, niektóre z zainstalowanych tam maszyn automatycznie się wyłączały. Pracownicy skarżyli się również na dyskomfort i rozdrażnienie, jakie wywoływało w nich migające oświetlenie zakładu.

Wszystkie te zjawiska wywołane były spadkami napięcia występującymi w układach zasilających. Dochodziło bowiem do paradoksu, w którym maszyny, wprowadzając do sieci zakłócenia, powodowały nieprawidłową pracę lub nawet wyłączanie innych maszyn.

Praca zainstalowanej w zakładzie wytłaczarki powodowała w skrajnych wypadkach wyłączenie tego urządzenia, czyli maszyna tak obniżała wartość napięcia w sieci, że automatyka zabezpieczeniowa w niej zainstalowana odczytywała ten stan jako zapad, przełączała maszynę w stan czyszczenia i ostatecznie ją wyłączała.

Literatura

 1. PN-EN 50160: 2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki...

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób projektowania kabli i przewodów zasilających. Jego zakres tematyczny publikacji odnosi się m.in. do następujących zagadnień: kable i przewody, dobór kabli i przewodów, straty mocy, odkształcenia prądu,...

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę...

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę Budowlaną Millenium z Wrocławia, redaktor Julian Wiatr wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę niezawodności zasilania oraz jakości energii elektrycznej, zostały omówione wymagania prawne dotyczące instalowania,...

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone...

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone dane mogą służyć do wyznaczania profilu poboru energii przez maszyny i modyfikowania cyklu produkcyjnego w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Opisywany system jest w pełni skalowalny, co wynika z konstrukcji magistrali EtherCAT.

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności...

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, omawia zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej i przedstawia programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości...

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Wymagania unijne dla transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wymagania unijne dla transformatorów rozdzielczych SN/nn

Publikacja zawiera przegląd najważniejszych norm technicznych i prawnych weryfikujących rynek transformatorów rozdzielczych SN/nn w Polsce.

Publikacja zawiera przegląd najważniejszych norm technicznych i prawnych weryfikujących rynek transformatorów rozdzielczych SN/nn w Polsce.

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.