elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), charakteryzują się długą żywotnością (przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prostym montażem, brakiem potrzeby konserwacji, znacznymi możliwościami rozbudowy itp. Ich zastosowanie wymaga jednak rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie wyeliminować efekt ich aplikacji.

Zaburzenia w napięciu zasilającym mogą być przyczyną nie tylko dodatkowych kosztów, lecz także zagrożenia pożarowego, a więc stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Zależy to w dużym stopniu od czasu trwania zaburzeń i przyjmując to kryterium można mówić o zaburzeniach:

 • wywołujących skutki natychmiastowe związane z samym faktem wystąpienia zjawiska, a nie z czasem jego trwania, np. błędne działanie układów zabezpieczeń, urządzeń sterujących, telekomunikacyjnych itp.,
 • wywołujących skutki kumulujące się w czasie, np. przyspieszenie procesu starzenia izolacji maszyn elektrycznych i kabli, dodatkowe straty mocy w torach prądowych, przeciążenie elementów sieci elektroenergetycznej itp.

 

Jedne i drugie mogą, poprzez wyzwolenie dużych ilości energii – także w następstwie błędów sterowania, zaburzyć bilans cieplny urządzenia lub procesu technologicznego prowadząc do wzniecenia pożaru. Przykładów udawadniających tę tezę jest bardzo dużo i ich omówienie przekracza objętość niniejszego artykułu. Część z nich ma ogólny charakter ułatwiający uogólnienie zjawisk (np. wzrost temperatury urządzeń w następstwie dodatkowych strat energii wywołanych różnymi czynnikami) lub są to przypadki szczególne, wymagające indywidualnej analizy.

 

 

 

Zagrożenie pożarowe powodowane przez baterie kondensatorów

Na fotografii 1. przedstawiono przykładową instalację kondensatorową SN przed i po awarii. W wyniku zwarcia obudowa jednego z kondensatorów została rozerwana, a zawartość o wysokiej temperaturze wydostała się na podłogę wzniecając pożar. Łuk elektryczny zniszczył doprowadzenia elektryczne w górnej części baterii, a siły elektrodynamiczne rozerwały przekładnik prądowy. Gazy wydobywające się z płonącej baterii dostały się do szybu windy, stanowiąc realne zagrożenie dla ludzi. Przypadki takie nie należą do rzadkości. Należy więc postawić pytanie: co sprawia, że instalacje kondensatorów o mocach niekiedy wielu Mvar pracują nieprawidłowo, w krytycznych sytuacjach stanowiąc zagrożenie pożarowe i zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi?

Kondensatory należą do tej kategorii urządzeń, które w bardzo dużym stopniu doświadczają skutków pracy w środowisku elektromagnetycznym z przebiegami odkształconymi. Przeciążenia, którym podlegają, dotyczą napięcia, prądu i mocy. Większość międzynarodowych norm określa wartości graniczne napięć i prądów na bardzo małym poziomie w stosunku do wartości znamionowych. Przykładowo, według norm IEEE, stających się często wzorem dla innych dokumentów narodowych i międzynarodowych:

 • maksymalna długotrwała wartość skuteczna napięcia kondensatora: 1,1·UN ,
 • maksymalna długotrwała wartość szczytowa napięcia kondensatora: 
 • maksymalna wartość szczytowa napięcia podczas krótkotrwałych przepięć: 
 • maksymalna długotrwała wartość skuteczna prądu kondensatora: 1,35· IN,
 • maksymalna wartość mocy biernej kondensatora: 1,35·QN

 

gdzie UN, IN, QN są wartościami znamionowymi odpowiednio: napięcia, prądu i mocy kondensatora. Zachowanie podanych wartości prądów i napięć nie powinno prowadzić ani do uszkodzenia kondensatora, ani skrócenia czasu jego użytkowania. Jednak podane zapasy prądowe i napięciowe są na tyle małe, że w praktyce dochodzi często do ich przekroczenia – na skutek błędów projektowych lub nieprawidłowej eksploatacji. Praca baterii w stanie długotrwałego przeciążenia znacząco skraca czas jej eksploatacji, a przekroczenie parametrów granicznych kondensatorów stanowi realne zagrożenie pożarowe. Przykładowo rezultatem odkształcenia napięcia, czyli obecności wyższych harmonicznych, jest wzrost wartości szczytowej napięcia – po przekroczeniu 120% wartości znamionowej stanowi to dodatkowe obciążenie dla izolacji.

W konsekwencji może dojść do częściowego wyładowania w dielektryku, zwarcia końców folii zwijek kondensatorowych i trwałego uszkodzenia kondensatora. Przepływ przez baterię prądu o zbyt dużej wartości powoduje wystąpienie w kondensatorach dodatkowych strat mocy. Wiąże się to ze zjawiskami, takimi jak: przepalenie bezpieczników, procesy fizykochemiczne dielektryków powodujące przyspieszony proces starzenia i skrócenie czasu eksploatacji, trwałe uszkodzenie kondensatora, a w granicznym przypadku rozerwanie kondensatora.

Wpływ procesów łączeniowych

Wzrost wartości szczytowej napięcia kondensatora może nastąpić na skutek wzmocnienia oscylacji napięcia wywołanych procesem łączeniowym. Łączenie pojedynczej nienaładowanej baterii kondensatorów nie wiąże się – z wyjątkiem przypadków szczególnych – z zagrożeniem dla kondensatorów i środowiska zewnętrznego. Wartość szczytowa napięcia nie przekracza zwykle 1,1 UN do 1,6 UN, a czas trwania zjawiska zmienia się typowo od 0,5 do 3 okresów. Znacznie trudniejsze warunki napięciowe mogą wystąpić w przypadku:

 • dołączania kolejnej baterii do już pracującej – oscylacje łączeniowe na równolegle pracujących bateriach mogą mieć większą wartość, a czas ich trwania może być znacząco dłuższy, szczególnie w sieciach SN i WN,
 • łączenia baterii wstępnie naładowanej – dochodzi wtedy do znaczącego wzrostu prądu i napięcia kondensatora,
 • zapłon łuku podczas procesu wyłączania baterii. Różnica potencjałów między stykami wyłącznika może osiągnąć wartość równą podwójnej amplitudzie napięcia zasilającego. Jeżeli ta wartość przekroczy wytrzymałość przerwy między stykami, wyładowanie łukowe pomiędzy nimi spowoduje gwałtowny wzrost prądu źródła zasilania i napięcia kondensatora. Taki przypadek może wystąpić np. w wyniku nieprawidłowego doboru wyłącznika i grzania się jego styków.

 

W szczególnych przypadkach w sieci elektroenergetycznej mogą powstać oscylacje napięcia o znacznych wartościach szczytowych. W układzie przedstawionym na rysunku 1. stwierdzono duży poziom awarii baterii kondensatorów niskiego napięcia (nn) C2 na skutek wzmocnienia oscylacji zainicjowanych procesem łączenia baterii C1 (rys. 2.).

Stopień wzmocnienia wartości szczytowej napięcia przekroczył 2 UN. W praktyce wartość ta może zawierać się nawet w przedziale 2–4 UN, jeżeli:

 • pojemność kondensatora C1 jest dużo większa niż pojemność kondensatora C2 (co najmniej 10 razy),
 • częstotliwość względna rezonansu równoległego na poziomie SN  (gdzie: SZW – moc zwarcia na poziomie SN, QK – moc załączanej baterii SN) jest bliska częstotliwości szeregowego obwodu utworzonego przez transformator obniżający i baterię C2 na poziomie nn równej  C2 (gdzie: Snn – moc zwarcia na poziomie nn, QC2 – moc baterii nn),
 • nie ma wystarczającej liczby odbiorników liniowych rezystancyjnych w sieci nn, których obecność gwarantuje tłumienie oscylacji. W wielu zakładach przemysłowych dominują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, np. silniki. Nie zapewniają one wystarczającego tłumienia i w tym przypadku wzmocnienie oscylacji może być poważnym problemem.

Wpływ odkształcenia prądu kondensatora

Większość problemów z pracą baterii kondensatorów wywołanych wyższymi harmonicznymi wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnej wartości skutecznej prądu. Moduł impedancji widmowej kondensatora maleje wraz ze wzrostem częstotliwości. Im większa jest częstotliwość napięcia, tym większa jest wartość prądu przepływającego przez kondensator. Przykładowo, 7. harmoniczna napięcia o wartości 15% spowoduje przepływ prądu dla tej harmonicznej, stanowiący 105% prądu harmonicznej podstawowej. Wypadkowa wartość skuteczna prądu kondensatora jest sumą geometryczną wartości poszczególnych harmonicznych. Oznacza to, że duża zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia może spowodować przeciążenie prądowe kondensatora.

Dołączenie baterii kondensatorów w PWP równolegle do odbiornika wywołującego przepływ prądu odkształconego wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia rezonansu równoległego (rys. 3a). W takich warunkach dobór mocy baterii kondensatorów powinien być przeprowadzony na podstawie charakterystyki częstotliwościowej impedancji w PWP. Należy upewnić się, że częstotliwość rezonansu w układzie: sieć zasilająca – bateria kondensatorów nie pokrywa się z żadną znaczącą harmoniczną wywołaną obecnością odbiornika nieliniowego. Stosowane powszechnie baterie dzielone na stopnie utrudniają proces projektowania, gdyż warunek ten musi być sprawdzony dla każdej kombinacji sekcji baterii (rys. 4b).

Rezonans równoległy może powstać także w przypadku pracy kilku baterii kondensatorów przyłączonych do tej samej sieci zasilającej – w układzie jak na rysunku 1., oraz w przypadku równoległej pracy filtrów wh. Na rysunku 4. przedstawiono przypadek równoległej pracy filtrów tej samej harmonicznej, pracujących równolegle po zamknięciu sprzęgła międzysekcyjnego. W efekcie rozstrojenia powstały warunki rezonansu równoległego dla tej harmonicznej, do filtracji której te filtry były przeznaczone. Charakterystyka częstotliwościowa impedancji wskazuje wyraźnie na bliskość rezonansu dla 5. harmonicznej po dołączeniu równolegle drugiego filtru (charakterystyka oznaczona linią przerywaną). Duża wartość prądu płynącego pomiędzy filtrami i wysoka temperatura spowodowała zniszczenie dławików – spaleniu uległa ich izolacja.

W pewnych warunkach w systemie elektroenergetycznym, w którym zainstalowano baterie kondensatorów, może wystąpić zjawisko rezonansu szeregowego. Przypadek taki ilustruje rysunek 5a. Z sieci rozdzielczej o napięciu 10 kV poprzez transformator (Tr) o mocy 1500 kVA i napięciu zwarcia 5,75% zasilono szyny niskiego napięcia 0,4 kV. Dla celów kompensacji mocy biernej przyłączono baterie kondensatorów o mocy 500 kvar. Z szyn SN zasilono 6-pulsowy przekształtnik tyrystorowy (odbiornik nieliniowy). Charakterystykę częstotliwościową impedancji widzianej z zacisków przekształtnika przedstawiono na rysunku 5b – oprócz rezonansu równoległego dla częstotliwości fR w układzie występuje również rezonans szeregowy dla częstotliwości fSz, dla której całkowita impedancja osiąga małą wartość. Oznacza to, że obwód rezonansowy dla tej harmonicznej ma cechy filtru równoległego. Jeżeli częstotliwość rezonansowa fSz jest bliska częstotliwości np. piątej lub siódmej harmonicznej, wówczas prąd tej harmonicznej generowanej przez przekształtnik będzie płynął w obwodzie szeregowo połączonej reaktancji transformatora i kondensatora do kompensacji mocy biernej. W przeciwieństwie do zjawiska rezonansu równoległego, w tym przypadku nie ma wzmocnienia prądu harmonicznego, lecz obwód rezonansu wymusza przepływ prądu w nieprzeznaczonym do tego obwodzie. Może wystąpić wzrost prądu kondensatora prowadzący do jego zniszczenia.

Wnioski

Awarie baterii kondensatorów będące skutkiem błędów projektowych lub niewłaściwej ich eksploatacji nie są przypadkami rzadkimi. Uszkodzenia kondensatorów, prowadzące do ich zniszczenia, często są skutkiem przekroczenia parametrów jakości energii elektrycznej. Konieczne jest więc rozpoznanie stanu jakości napięcia i prądu przed zainstalowaniem baterii oraz kontrola (ciągła lub okresowa) jakości energii w trakcie jej pracy. Wszelkienieprawidłowości, np. nagłe i nieoczekiwane zwiększenie awaryjności kondensatorów (skutkujące częstą ich wymianą) może być sygnałem pogorszenia się warunków pracy baterii. Usunięcie źródła problemu ma znaczenie nie tylko ekonomiczne (w postaci mniejszych kosztów serwisu), ale również przeciwdziała powstaniu zagrożenia pożarowego będącego efektem awarii baterii.

Jeżeli cały zakład jest na etapie planowania inwestycji, warto przy wyborze miejsca lokalizacji zbadać jakość dostawy energii w planowanym punkcie przyłączenia. Wyniki ekspertyzy mogą okazać się niezbędne przy właściwym projektowaniu instalacji elektrycznej, w tym także baterii kondensatorów. Natomiast podczas projektowania baterii należy uwzględnić możliwą zmianę własności widmowych sieci i wystąpienie zjawisk rezonansowych.

Literatura

1. Angelo Bagini (ed), Handbook of power quality, John Wiley&Sons Ltd., 2008.

2. IEC 60831 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V.

3. IEC 60871 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V.

4. IEC 61921 Power capacitors. Lowvoltage power factor correction banks.

5. IEC 60931 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V.

6. IEEE Standard for Shunt Power Capacitors, IEEE Std. 18–2002.

7. IEEE Guide for Application of Shunt Power Capacitors, IEEE Std. 1036–1992.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości...

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz.

Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie...

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie jej dostawców, jak i odbiorców. Wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych z rozwojem techniki, lecz także z organizacji i funkcjonowania rynku energii, coraz wyraźniej definiującego odpowiedzialność partnerów za zaburzenia występujące na drodze przepływu energii – od źródła do odbiorcy finalnego....

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną...

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną ze składową prądu zasilającego zwaną prądem aktywnym (rys. 1., prąd ia), oraz moc nieaktywną, związaną ze składową nieaktywną prądu, rys. 1., prąd iq). Prąd nieaktywny można dzielić na kolejne składowe, wynikające np. z przyczyn jego powstawania czy spójności z metodą jego redukcji.

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie...

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania...

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania energią elektryczną o odpowiednich parametrach. Jednym z działań mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej jest odpowiednie zarządzanie przepływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Zachowanie odpowiedniego bilansu zarówno mocy czynnej, jak i biernej jest gwarancją...

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników....

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie prądnicy wolnobieżnej, napędzanej przez turbinę o zmiennej prędkości obrotowej. Obliczanie parametrów generatora wolnobieżnego tarczowego przedstawiono w [1], a opis sposobu wykonania przykładowej elektrowni z prądnicą o wirniku zewnętrznym kubkowym w...

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy...

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy umownej. Problemy pojawiają się dopiero w sytuacjach zwiększonego poboru mocy, jak np. jednoczesne załączenie kuchni elektrycznej i zmywarki lub pralki automatycznej. Instalowane przez spółki dystrybucyjne zabezpieczenie zalicznikowe przeznaczone do ograniczenia poboru mocy w takim przypadku zadziała...

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych...

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych przemienników częstotliwości są przyczyną powstawania harmonicznych prądu, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę powszechnie stosowanych kompensatorów mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej,...

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię elektryczną, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej”. Jednym z przedsięwzięć jest ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. W tym celu można stosować lokalne i centralne układy do kompensacji mocy biernej [1].

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji...

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych

Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych

W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia zawartości harmonicznych prądu i napięcia poprzez projektowanie i wykonanie układów kompensacyjnych ściśle dobranych do faktycznych potrzeb układu zasilającego.

W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia zawartości harmonicznych prądu i napięcia poprzez projektowanie i wykonanie układów kompensacyjnych ściśle dobranych do faktycznych potrzeb układu zasilającego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.