elektro.info

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Badanie modeli generatora synchronicznego

Gotowe programy do modelowania układów zasilających ułatwiają wykonywanie nowych badań i analiz warunków pracy systemu, z uwzględnieniem pracy generatorów ze źródeł odnawialnych

Rozwój generacji rozproszonej powoduje konieczność zmiany podejścia do analizowania pracy elektroenergetycznego systemu zasilającego [3]. Pewne zjawiska się nasilają, powstają nowe problemy i zagrożenia utrudniające zapewnienie dostatecznej pewności zasilania odbiorców. W związku z tym konieczne jest wykonywanie nowych badań i analiz warunków pracy systemu, z uwzględnieniem pracy generatorów ze źródeł odnawialnych. Jednym z wygodnych narzędzi do takich badań są gotowe programy do modelowania układów zasilających. Programy te umożliwiają analizowanie ustalonych stanów pracy układu, obliczanie napięć w węzłach, rozpływów mocy i prądów, jak i symulowanie przebiegów nieustalonych towarzyszących różnego typu awariom, takim jak zwarcia, zmiany napięcia, utrata stabilności itp.

Zobacz także

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

Badanie modeli generatora synchronicznego

Badanie modeli generatora synchronicznego

Generator synchroniczny, jego modelowanie przy korzystaniu z takich narzędzi jak: program ATP, EMTP-ATP oraz programu EMTP-RV stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Jego autor przedstawia obszary...

Generator synchroniczny, jego modelowanie przy korzystaniu z takich narzędzi jak: program ATP, EMTP-ATP oraz programu EMTP-RV stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Jego autor przedstawia obszary ich praktycznych zastosowań w modelowaniu układów zasilających, np. umożliwianie analizowania ustalonych stanów pracy układu, obliczania napięć w węzłach, rozpływów mocy i prądów, czy symulowania przebiegów nieustalonych towarzyszących różnego typu awariom, takim jak zwarcia, zmiany napięcia,...

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Jednym z wygodnych narzędzi do takich badań są gotowe programy do modelowania układów zasilających. Programy te umożliwiają analizowanie ustalonych stanów pracy układu, obliczanie napięć w węzłach, rozpływów mocy i prądów, jak i symulowanie przebiegów nieustalonych towarzyszących różnego typu awariom, takim jak zwarcia, zmiany napięcia, utrata stabilności itp.

Do programów przeznaczonych do modelowania pracy systemu należą takie pakiety jak ATP i EMTP-RV [2, 9, 11]. Programy te zawierają bazy modeli podstawowych elementów składowych systemu. Wykorzystując interfejs graficzny, buduje się model układu sieciowego.

Po wyznaczeniu warunków początkowych można symulować przebiegi zjawisk interesujących użytkownika. Po wykonaniu obliczeń uruchamia się oprogramowanie graficzne, umożliwiające wykreślenie przebiegów tych zmiennych, których zapamiętanie zaplanowano.

Niestety, posługiwanie się tymi programami jest dość trudne i wymaga od użytkownika doświadczenia. Modele w ATP były opracowywane przez różnych autorów i nie są w pełni kompatybilne. Przykładowo, w jednym modelu należy podawać amplitudę napięcia fazowego, w innym przewodowego, a w jeszcze innym – wartość skuteczną.

W wybranych punktach modelowanego układu trzeba włączać dodatkowe rezystory doziemne (o bardzo dużej wartości, aby nie zakłócały wyników obliczeń), które są konieczne dla zachowania stabilności rozwiązywania równań różniczkowych opisujących modelowane elementy.

W celu sprawdzenia poprawności przyjętych danych i zachowania modeli takich urządzeń jak generatory, silniki czy transformatory, trzeba wykonać próby modelowania pracy elementu w prostym układzie. Postępowanie takie jest niezbędne, gdyż stosowane modele wymagają wprowadzenia dużej liczby często trudnych do określenia parametrów, co może prowadzić do pomyłek.

Wstawienie przyjętych wartości do modelu często nie wystarcza do jego poprawnej pracy. Na podstawie zachowania urządzenia w prostym układzie można dokonać wyboru pomiędzy wariantami modelu, skorygować wartości parametrów i upewnić się, czy uzyskiwane wyniki są właściwe.

W zasadzie poszczególne programy do modelowania pracy systemu wykorzystują podobne modele matematyczne elementów systemu. Jednak obsługa tych programów i sposób przygotowania danych znacznie się różnią. Powoduje to często również pewne różnice pomiędzy uzyskiwanymi wynikami.

W artykule przedstawiono modelowanie pracy generatora synchronicznego o stosunkowo niewielkiej mocy 55 MW. Pokazano sposób wprowadzania danych i wyniki uzyskane z wykorzystaniem programu ATP oraz EMTP-RV.

Modelowanie generatora z wykorzystaniem programu ATP

Modelowane maszyny to generatory o mocy 55 MW i napięciu 10,5 kV. Prąd znamionowy wynosi 3780 A, napięcie wzbudzenia 81–280 V, a prąd wzbudzenia 234–665 A. Mechaniczna stała czasowa Tm = 7,6 s. Moment bezwładności generatora:

6 wzor 1 1
Wzór 1

Po przyjęciu momentu bezwładności turbiny jako 0,33 JG, całkowity moment bezwładności układu wynosi J = 14100 kgm2. Założono sztywność połączenia pomiędzy turbiną i generatorem, a zatem potraktowano układ jako jednomasowy.

Schemat modelu przedstawiono na rysunku 1. Generator zasila obciążenie rezystancyjne złożone z trzech rezystorów po R = 4 Ω połączonych w gwiazdę.

b 1 generowanie pray generatora
Rys. 1. Schemat układu do modelowania pracy generatora w ATP

Generatory zamodelowano przy użyciu elementu SM59_FC, z grupy elementów Machines. Podstawowe parametry tego elementu to:

 • Volt – wartość amplitudy napięcia fazowego na zaciskach maszyny w stanie ustalonym, w [V],
 • Freq – częstotliwość napięcia w stanie ustalonym, w [Hz],
 • Angle – kąt wektora napięcia fazy A w stanie ustalonym, w [°],
 • Poles – liczba biegunów,
 • RMVA – pobór mocy trójfazowej maszyny, w [MVA],
 • RkV – wartość skuteczna napięcia znamionowego maszyny, w [kV],
 • AGLINE – prąd wzbudzenia, zapewniający przyjęte napięcie fazowe, w [A],
 • RA – rezystancja twornika (p.u.),
 • XL – reaktancja twornika (p.u.),
 • Xd – reaktancja synchroniczna w osi d (p.u.),
 • Xq – reaktancja synchroniczna w osi q (p.u.),
 • Xd’     – reaktancja przejściowa w osi d (p.u.),
 • Xq’     – reaktancja przejściowa w osi q (p.u.),
 • Xd’’ – reaktancja podprzejściowa w osi d (p.u.),
 • Xq’’ – reaktancja podprzejściowa w osi q (p.u.),
 • Td0’ – stała czasowa przejściowa w osi d, w [s],
 • Tq0’ – stała czasowa przejściowa w osi q, w [s],
 • Td0’ – stała czasowa podprzejściowa w osi d, w [s],
 • Tq0’’ – stała czasowa podprzejściowa w osi q, w [s],
 • X0 – reaktancja zerowa (p.u.),
 • RN – część rzeczywista impedancji uziemienia (p.u.),
 • XN – część urojona impedancji uziemienia (p.u.),
 • HICO – moment bezwładności [10°kgm2],
 • DSR – współczynnik tłumienia,
 • MECHUN – wybór typu jednostek (1 – oznacza metryczne).

Okno edycji parametrów przedstawiono na rysunkach od 2a do 2d.

Wykorzystano regulatory generatora opisane w [1]. Schemat blokowy regulatora napięcia przedstawiono na rysunku 3. Model ARW zawiera zastępczą transmitancję regulatora, wzbudnicy i stabilizatora w torze sprzężenia zwrotnego oraz ogranicznik sygnału. Sygnałami wejściowymi układu regulacji są napięcia fazowe na zaciskach generatora oraz sygnał z układu stabilizatora systemowego.

Wyjściem układu regulacji jest sygnał EF, stanowiący mnożnik znamionowej wartości napięcia wzbudzenia maszyny. Sygnał ten doprowadzono na wejście modelu maszyny synchronicznej.

b 7 schemat regulatora napiecia
Rys. 3. Schemat blokowy regulatora napięcia [1]
b 8 model turbiny
Rys. 4. Model turbiny i regulacji prędkości obrotowej generatora [1]

Regulacja prędkości obrotowej generatorów odbywa się według schematu blokowego pokazanego na rysunku 4. Przyjęto trójstopniowy model turbiny z międzystopniowym przegrzewem pary, składający się z trzech szeregowo połączonych elementów inercyjnych.

Napięcie generatora sterowane jest za pomocą wzbudnicy maszynowej i regulatora całkującego, objętego pętlą różniczkującą sprzężenia zwrotnego.

Sygnałami wejściowymi układu regulacji są aktualna prędkość kątowa na wale generatora ωg, prędkość obrotowa zadana ωref oraz zadany poziom generowanej mocy PTref.

Wyjściem układu regulacji jest sygnał PMT, stanowiący mnożnik znamionowej wartości mocy dostarczonej z turbiny do generatora synchronicznego.

Modelowanie generatora z wykorzystaniem programu EMTP-RV

Na rysunku 5. przedstawiono model utworzony w programie EMTP-RV, a na kolejnych wprowadzanie podstawowych danych generatora.

Wykorzystano regulatory zaczerpnięte z przykładu obliczeniowego załączonego do programu EMTP-RV, jednak tak dobrano ich parametry, aby działały podobnie do zastosowanych w ATP. W związku z tym podawaną wartość prądu wzbudzenia zwiększono z 280 do 300 A.

b 9 model w programie
Rys. 5. Model w programie EMTP-RV

Wyniki obliczeń

Po uruchomieniu modelu generator pracuje na biegu jałowym. Po 0,2 s załączane jest obciążenie. W chwili t = 5 s modelowane jest zwarcie na zaciskach generatora przez rezystor 0,5Ω, które zostaje wyłączone po upływie 0,2 s. Czas symulacji wynosi 10 s. Wyniki symulacji pracy generatora uzyskane z wykorzystaniem ATP przedstawiono na rysunkach 10–12.

b 14 wartosci chwilowe pradu
Rys. 10. Wartości chwilowe prądu generatora z modelu w ATP
b 16 prad wzbudzenia
Rys. 12. Prąd wzbudzenia z ATP
b 15 wartosci chwilowe napiecia
Rys. 11. Wartości chwilowe napięcia fazowego generatora z ATP

Wyniki z EMTP-RV pokazano na rysunkach 13–15.

b 17 wartosi chwilowe pradu generatora
Rys. 13. Wartości chwilowe prądu generatora, skala prądu ia·104, z EMTP-RV
b 19 prad wzbudzenia
Rys. 15. Prąd wzbudzenia z EMTP-RV
b 18 wartosci chwilowe napiecia generatora
Rys. 14. Wartości chwilowe napięcia fazowego generatora, skala napięcia va·104, z EMTP-RV

Podsumowanie

Wyniki uzyskane z wykorzystaniem obu programów nie są identyczne. Przykładowo, prąd zwarciowy uzyskany z ATP jest o kilka procent większy. Część różnic jest wywołana nieco innym działaniem regulatorów generatora w rozważanych przypadkach. Jednak charakter wyników jest podobny. Potwierdza to poprawność sformułowania obu modeli.

Obydwa programy można wykorzystywać do symulowania pracy układów sieciowych zawierających generatory o średnich i niewielkich mocach, jakie występują w odnawialnych źródłach energii [4÷8, 10].

Literatura

 1. W. Dzierżanowski, M. Michalik, J. Pytel, Zaadaptowanie programu EMTP do warunków sieci zakładowej. Raport serii Spr. Inst. Energoelektryki PWr nr 35/2000, Wrocław.
 2. Electromagnetic Transients Program (EMTP) Rule Book. http://www.eeug.org
 3. P. Kacejko, Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
 4. B. Karolewski, Modelowanie zwarcia w sieci zakładowej z wykorzystaniem programu EMTP-RV, Pr. Nauk. Inst. Masz, Nap. i Pom. El. Polit. Wrocławskiej 2010 nr 64, Studia i Materiały nr 30.
 5. B. Karolewski, Symulowanie pracy wyspowej sieci zakładowej, „Przegląd Elektrotechniczny” 10/2011.
 6. B. Karolewski, Wpływ małej elektrowni na sieć, „Wiadomości Elektrotechniczne” 8/2012.
 7. B. Karolewski, Przyłączanie małej elektrowni wodnej do sieci, „Przegląd Elektrotechniczny” 8/2013.
 8. B. Karolewski, Modelowanie wpływu małej elektrowni wodnej na sieć, Pr. Nauk. Inst. Masz, Nap. i Pom. El. PWr 2013, nr 67, Studia i Materiały nr 33.
 9. J. Mahseredijan, C. Dewhurst, Using EMTP-RV, Hydro-Quebec, Canada 2007
 10. P. Uracz, B. Karolewski, Modelowanie stanów przejściowych w sieciach energetycznych z wykorzystaniem programu ATP/EMTP, Pr. Nauk. Inst.
 11. Masz. Nap. i Pom. El. PWr 2005, nr 58, Studia i Materiały nr 25.
 12. J. Wiater, Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP, „elektro.info”, 22 odcinki, od nr. 5/2007 do 6/2009.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego....

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego. Konfiguracja układu elektroenergetycznego w okresie jego eksploatacji może ulegać zmianom, dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.