elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Podstawowe wiadomości o elektroenergetycznej podziemnej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Można by sobie zadać pytanie – czy elektroenergetyczna sieć kablowa w ogóle stanowi zagrożenie dla strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej, przecież kable są ułożone w ziemi na odpowiedniej głębokości. Ale stanowiska słupowe z kablami oraz urządzenia służące do rozdziału energii elektrycznej, takie jak złącza czy rozdzielnice, są zlokalizowane nad ziemią. I to one, jeżeli zostaną uszkodzone mechaniczne, np. wyniku kolizji drogowej, będą stwarzały zagrożenie dla osób biorących udział w akcji ratowniczej.

Zobacz także

Lokalizacja obiektów budowlanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych

Lokalizacja obiektów budowlanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych

W artykule przedstawiono możliwości realizacji budowy linii napowietrznych w otoczeniu obiektów budowlanych oraz budowy takich obiektów w sąsiedztwie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych....

W artykule przedstawiono możliwości realizacji budowy linii napowietrznych w otoczeniu obiektów budowlanych oraz budowy takich obiektów w sąsiedztwie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych. Zawarto stosowne wymagania dotyczące odstępów izolacyjnych oraz ochrony przed polem elektromagnetycznym.

Ocena stanu technicznego przewodów linii napowietrznej typu AFL-6 240 po 30-letniej eksploatacji

Ocena stanu technicznego przewodów linii napowietrznej typu AFL-6 240 po 30-letniej eksploatacji

Zbigniew Skibko - techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Zbigniew Skibko - techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Cechy charakterystyczne sieci dystrybucyjnej

Linie kablowe wysokiego napięcia 110 kV

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot1

Fot. 1. Kabel 110 kV (koloru czarnego) na słupie kratowym; Fot. ENERGOLINIA Poznań

Kable elektroenergetyczne na napięcie 110 kV o izolacji polietylenowej (fot. 1.) produkowane są jako jednofazowe – jeden kabel przesyła energię elektryczną tylko jednej fazy.

Innymi słowy, w przypadku linii napowietrznej jednotorowej, linia kablowa składa się z trzech oddzielnych kabli. Średnica zewnętrzna kabla 110 kV jest uzależniona od przekroju żyły roboczej kabla i może wynosić od 51 mm do 120 mm (Czytaj więcej na ten temat). Warstwa zewnętrzna kabla (ta widoczna – tak zwana powłoka kabla) jest wykonana z materiału izolacyjnego w kolorze czarnym (powszechnie stosowany) lub czerwonym [8].

Linie kablowe wysokiego napięcia stosuje się na terenach zurbanizowanych do:

 • połączenia ze sobą stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN (110/15–30 kV),
 • w celu likwidacji kolizji z projektowaną inwestycją.

Fot. 2. Stanowiska słupowe linii napowietrznej 110 kV z głowicami kablowymi: po lewej - słup krańcowy rurowy linii jednotorowej (trzy przewody robocze) w układzie pionowym i trzy kable; po prawej - słup krańcowy kratowy linii dwutorowej (sześć przewodów roboczych) w układzie pionowym i sześć kabli 

Takim klasycznym przykładem zastosowania kabla WN 110 kV w celu likwidacji kolizji jest np. projekt rozbudowy istniejącego zakładu. Wówczas kolidujący odcinek linii napowietrznej zostaje skablowany, a istniejące słupy przelotowe wymienione na krańcowe z głowicami kablowymi (fot. 2a. i fot. 2b).

Kable wysokiego napięcia 110 kV zakopane w gruncie muszą zostać jednak wprowadzone na stanowisko słupowe z ziemi i przymocowane do konstrukcji (słupa) za pomocą uchwytów do kabli. Dodatkowo kable do wysokości ok. 3 metrów nad ziemią są osłonięte (fot. 3a. i fot. 3b.), w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Fot. 3. Wprowadzenie kabli WN 110 kV na stanowisko słupowe rurowe linii jednotorowej (trzy kable na słupie): po lewej -rysunek [na podstawie 4], po prawej - fotografia  

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot4

Fot. 4. Uzbrojenie słupa WN 110 kV z głowicami kablowymi, gdzie: 1 – kabel wysokiego napięcia (110 kV), 2 – głowica kablowa, 3 – ogranicznik przepięć, 4 – mostek łączący głowicę kablową z przewodem linii napowietrznej, 5 – izolator linowy

Zdaniem autorów jedynie uszkodzona osłona kabli (przy słupie), jak i izolacja samego kabla, np. z  powodu kolizji drogowej (uszkodzenie mechaniczne), może stwarzać zagrożenie porażeniowe. Oczywiście w wyniku zwarcia doziemnego (pomiędzy żyłą roboczą kabla a np. ekranem metalicznym kabla lub elementami metalowymi słupa), jak i zwarcia międzyfazowego (zwarcie dwóch lub trzech żył roboczych z udziałem ziemi lub bez udziału ziemi), linia powinna zostać wyłączona spod napięcia (zadziała automatyka zabezpieczeniowa).

Ale wyłączony kabel WN 110 kV stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, ponieważ jest on naładowany energią elektryczną jak kondensator, więc musi być koniecznie rozładowany, nim przystąpi się do działań ratowniczych.

Kable na odcinku od osłony przy ziemi (fot. 3a. i fot. 3b. oraz fot. 4.) do głowic kablowych przymocowane są do słupa za pomocą uchwytów do kabli (bez dodatkowej osłony). Głowice kablowe stanowią element przejściowy pomiędzy przewodnikiem w izolacji (żyłą roboczą kabla) a gołym przewodem linii napowietrznej.

Pomiędzy głowicą kablową a izolatorem linii napowietrznej znajduje się tak zwany mostek przymocowany do ogranicznika przepięć, wykonany przewodem gołym. Ogranicznik przepięć służący do ochrony kabla przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi powstającymi w sieci. Cechą charakterystyczną linii 110 kV jest to, że jej elementy izolacyjne (te z daszkami), to znaczy: głowica kablowa, ogranicznik przepięć, izolator liniowy, mają długość ok. 1,1 m [4].

Najważniejsze cechy linii 110 kV:

 • elementy izolacyjne (te z daszkiem) na głowicy kablowej, ograniczniku przepięć, izolatorach liniowych są o długości ok. 1,1 metra,
 • trzy lub sześć przewodów roboczych (przymocowanych do izolatorów ) i kabli o średnicy od 51 mm do 120 mm,
 • znaczna wysokość słupów oraz znaczne odległości pomiędzy słupami.

Linie kablowe średniego napięcia 15–20 kV

WARTO WIEDZIEĆ

W pobliżu linii napowietrznych 110 kV detektory napięcia działające na zasadzie wykrywania obecności pola elektrycznego, np. typu AC Hot Stick, będą raczej wskazywały obecność lub brak napięcia, ale w linii napowietrznej, a nie w kablu; kabel ma ekrany blokujące „wypłynięcie” pola elektrycznego na zewnątrz. Kabel wyłączony spod napięcia, ale nierozładowany, ma ładunek elektryczny (jak kondensator) i przy dotknięciu żyły roboczej lub ekranu metalicznego kabla może nastąpić porażenie prądem elektrycznym, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Aktualnie energetyka zawodowa eksploatuje dwa typy kabli w liniach elektroenergetycznych średniego napięcia: o izolacji papierowo-olejowej (kable starszego typu) i o izolacji wytłaczanej z polietylenu.

Kable o izolacji papierowo-olejowej (fot. 5.) mają średnicę od 48 mm do 88 mm w zależności od przekroju żył roboczych umieszczonych we wspólnej powłoce kabla [7].

Kable o izolacji wytłaczanej z polietylenu (rys. 6.) są produkowane jako jednofazowe (jeden kabel na każdą fazę – jak w linii 110 kV). Ich średnica zewnętrzna wynosi od 30 mm do 65 mm i zależy głównie od przekroju żyły roboczej kabla. Przy powszechnie stosowanym przekroju żyły roboczej kabla 120 mm2 średnica zewnętrzna kabla wynosi ok. 36 mm. Zewnętrzna izolacja kabla, zwana powłoką, wykonana jest z materiału sztucznego, izolacyjnego, w kolorze czerwonym lub czarnym [7].

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot5

Fot. 5. Kabel średniego napięcia o izolacji papierowo-olejowej na stanowisku słupowym (jeden kabel zasila trzy przewody linii napowietrznej); Fot. ENERGOLINIA Poznań

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot6

Fot. 6. Kable średniego napięcia o izolacji wytłaczanej z polietylenu (trzy kable stanowią jeden tor linii): a) z powłoką koloru czarnego, b) z powłoką koloru czerwonego; Fot. ENERGOLINIA Poznań

Kabel w liniach elektroenergetycznych średniego napięcia zawsze jest zakończony głowicą kablową (fot. 7.), której długość elementu izolacyjnego (nałożonego na kabel) wynosi ok. 0,5 m.

Fot. 7a. Głowice kablowe służące do zakończenia kabli SN o izolacji papierowo-olejowej. Uwaga! Głowice kablowe wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych np. stacji, rozdzielnic, nie mają daszków; Fot. ENERGOLINIA Poznań

 Fot. 7b. Głowice kablowe służące do zakończenia kabli SNo izolacji wytłaczanej z polietylenu [1]. Uwaga! Głowice kablowe wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych np. stacji, rozdzielnic, nie mają daszków; Fot. ENERGOLINIA Poznań 

Kable zakończone głowicami kablowymi można sprowadzić:

 • na stanowiska słupowe linii SN, w celu połączenia z linią napowietrzną SN,
 • do rozdzielnic SN, które umożliwiają dokonywanie czynności łączeniowych w sieci,
 • do złącza kablowego SN, w celu trwałego połączenia ze sobą dwóch kabli.
b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej rys1

Rys. 1. Stanowisko słupowe linii SN z głowicami kablowymi, gdzie: 1 – osłona kabla, 2 – kabel SN na uchwytach, 3 – głowica kablowa, 4 – mostek, 5 – ograniczniki przepięć, 6 – łącznik [na podstawie 9]

Stanowiska słupowe z głowicami kablowymi w liniach SN (rys. 1.), tak jak WN, stanowią element przejściowy z linii kablowej na linię napowietrzną, z przewodami gołymi lub w osłonie izolacyjnej (system PAS). Kabel na odcinku 0,5 m w ziemi i 2,5 m nad ziemią jest osłonięty rurą (stalową lub rurą z tworzywa stycznego) lub blachą metalową w kształcie ceownika (korytka). Zadaniem osłony jest ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi z zewnątrz.

Kabel po wyjściu z osłony jest bezpośrednio przymocowywany do słupa za pomocą uchwytów kablowych. Połączenie pomiędzy głowicą kablową a przewodami linii napowietrznej wykonane jest za pomocą mostka.

Stanowiska słupowe z głowicami kablowymi mogą być wyposażone w łączniki. Poszczególne elementy izolacyjne zastosowane na stanowiskach słupowych linii SN, to znaczy: izolatory liniowe, ogranicznik przepięć, głowice kablowe, mają długość ok. 0,5 m [9].

Stanowiska słupowe z głowicami kablowymi (rys. 1.) mogą być wykonane:

 • z pojedynczej żerdzi („nóg słupa”) o profilu prostokątnym (starszego typu) lub okrągłym,
 • z dwóch żerdzi o profilu prostokątnym (w kształcie litery A) lub okrągłym zbliźniaczonych lub w kształcie litery A,
 • z trzech żerdzi o profilu prostokątnym rozstawionych w kształcie trójkątna,
 • z czterech żerdzi tworzących dwie równolegle ze sobą litery A,
 • z elementów stalowych w postaci kratownicy lub rury [4, 5]. 

Rozdzielnice kablowe średniego napięcia (fot. 9a. i fot. 9b.) instalowane są przeważnie na terenach zurbanizowanych w miejscach, gdzie istnieje konieczność wykonywania częstych czynności łączeniowych w sieci pod napięciem.

Dlatego w jednolitej obudowie betonowej z dwudzielnymi drzwiami znajduje się rozdzielnica elektryczna (fot. 10.), wyposażona w różnego typu łączniki [o izolacji próżniowej lub sześciofluorku siarki (SF6)] oraz elementy umożliwiające przyłączenie kabli średniego napięcia do łączników (za pomocą głowic kablowych). Elewacja nadziemna rozdzielnicy (widoczna) posadowiona jest na fundamencie betonowym i może być pokryta: płukanym kamieniem, tynkiem szlachetnym lub pomalowana zgodnie z przyjętymi standardami danej spółki dystrybucyjnej [2, 10].

Wymiary nadziemnych obudów rozdzielnic (fot. 9a. i fot. 9b.) są różne w zależności od zastosowanej rozdzielnicy z łącznikami (fot. 10.), długość może wynosić od 1,5 m do 2,6 m (od strony drzwi), wysokość od 1,8 m do 1,9 m, a szerokość od 1,1 m do 1,2 m (z boku) [2, 10].

Fot. 9. Rozdzielnice średniego napięcia SN 15 kV [2, 10] 

Złącza kablowe średniego napięcia (fot. 11a. i fot. 11b.) instalowane są przeważnie na terenach zurbanizowanych tam, gdzie nie ma potrzeby wykonywania czynności łączeniowych w sieci pod napięciem.

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot10

Fot. 10. Rozdzielnica średniego napięcia trójpolowa

Fot. 11. Złącza kablowe średniego napięcia: a) z głowicami kablowymi połączonymi bezpośrednio, b) głowicami kablowymi przyłączonymi do szyny w złączu [3] 

Dlatego w jednolitej obudowie betonowej z drzwiami (pojedynczymi lub dwudzielnymi) znajdują się głowice kablowe, połączone ze sobą (fot. 11a) lub do szyn w złączu (fot. 11b).

Elewacja nadziemna rozdzielnicy (widoczna) może być pokryta: płukanym kamieniem, tynkiem szlachetnym lub pomalowana zgodnie z przyjętymi standardami danej spółki dystrybucyjnej. Może ona być posadowiona na oddzielnym fundamencie wykonanym z betonu (duże złącza), lub być wykonana jako jednolity element wraz z fundamentem (małe złącza) [2, 10].

Gabaryty złącza wynikają zastosowanej technologii połączenia ze sobą głowic kablowych.

WARTO WIEDZIEĆ

Detektory napięcia działające na zasadzie wykrywania obecności pola elektrycznego, np. typu AC Hot Stick, będą poprawnie wskazywały brak lub obecność napięcia w linii niskiego napięcia.

W przypadku złączy z głowicami łączonymi bezpośrednio ze sobą (fot. 11a), długość złącza wynosi 0,6 m (od strony drzwi), wysokość 1,2 m, a szerokość od 0,35 m (w przypadku złącza na napięcie 15 kV) do 1,0 m (w przypadku złącza na napięcie 20 kV).

W złączach, w których głowice kablowe przyłączane są do szyn, długość złącza wynosi 1,5 m (od strony drzwi), wysokość 1,4 m, a szerokość 0,6 m (z boku) [2, 10].

Najważniejsze cechy linii 15–20 kV:

 • elementy izolacyjne (te z daszkiem) na głowicy kablowej, ograniczniku przepięć (nowej generacji), izolatorach liniowych są o długości około 0,5 metra,
 • trzy lub sześć przewodów roboczych (przymocowanych do izolatorów) i jeden lub dwa kable o średnicy od 48 mm do 88 mm. W przypadku kabli o izolacji papierowo-olejowej,
 • trzy lub sześć przewodów roboczych (przymocowanych do izolatorów) i tyle samo kabli o średnicy od 30 mm do 65 mm. W przypadku kabli o izolacji wytłaczanej z tworzywa sztucznego,
 • na drzwiach rozdzielnicy sieciowej powinna być umieszczona: tabliczka ostrzegawcza, tabliczka informująca „UWAGA napięcie 15 000 V” lub napis „Rozdzielnica SN” oraz może się znajdować tabliczka ostrzegawcza informująca, że w rozdzielnicy zastosowano łączniki w izolacji SF6,
 • na drzwiach złącza powinna być umieszczona: tabliczka ostrzegawcza oraz informująca „UWAGA napięcie 15 000 V”.

Linie kablowe niskiego napięcia 0,4 kV


Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia eksploatowane przez energetykę zawodową, to głównie kable składające się z czterech żył roboczych pokrytych izolacją z tworzywa sztucznego (fot. 12.) w wspólnej powłoce kablowej (izolacji zewnętrznej – widocznej). Są to kable typu YAKY, YAKXS (najbardziej rozpowszechnione w sieci nn) lub oddzielnie, to znaczy na izolację żyły roboczej kabla dodatkowo naniesiona jest powłoka kablowa, są to kable typu AKYY.

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot12

Fot. 12. Kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia typu YAKY [7]

W przypadku kabli typu YAKY, YAKXS na stanowisku słupowym linii jednotorowej widoczny jest jeden kabel o średnicy zewnętrznej od ok. 23 mm do ok 61 mm w zależności od przekroju żył roboczych kabla (np. kabel YAKY/YAKXS 4x120 mm2 – średnica ok. 38 mm, YAKY/YAKXS 4x240 mm2 – średnica ok. 55 mm). Natomiast kable typu AKYY charakteryzują się średnicą od ok. 11 mm do 43 mm. Powłoka kablowa (widoczna izolacja) poszczególnych typów kabli jest koloru czarnego [7].

W sieci elektroenergetycznej mogą być również eksploatowane kable niskiego napięcia starszej generacji, nieopisane w artykule.

Kable w liniach niskiego napięcia przyłącza się bezpośrednio do linii napowietrznej lub złącza za pomocą zacisków. Z kabla usuwa się powłokę (izolację widoczną), izolację żył roboczych kabla i podłącza bezpośrednio do przewodów linii napowietrznej (fot. 13.) lub podstawy bezpiecznikowej w złączu (fot. 14a. i fot. 14b.).

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot13

Fot. 13. Stanowiska słupowe linii niskiego napięcia z kablami: a) linia z przewodami gołymi, b) linia z przewodami izolowanymi

Fot. 14. Sposoby przyłączenia kabli w złączach niskiego napięcia: a) za pomocą końcówki kablowej, b) zacisku 

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia można podłączyć do:

 • linii napowietrznych na stanowiskach słupowych,
 • złączy kablowych.

 

Stanowiska słupowe z kablami w liniach nn stanowią element przejściowy z linii kablowej na linię napowietrzną z przewodami gołymi lub izolowanymi. Kabel na słupie linii niskiego napięcia jest tak samo prowadzony po słupie jak kabel linii średniego napięcia. Praktycznie na każdym słupie linii niskiego napięcia można zainstalować kabel, dlatego w materiale zrezygnowano z przedstawienia sylwetek słupów z kablami linii nn.

Złącza kablowe niskiego napięcia instalowane są w pobliżu ciągów komunikacyjnych (przy drogach) lub w pobliżu posesji odbiorców. Rozróżniamy złącza wolno stojące wyposażone w fundament oraz wkomponowane w elewację budynku lub ogrodzenie posesji (fot. 15a i fot. 15b). Górny element złącza (gdzie znajduje się aparatura elektryczna), jak i fundament mogą być wykonane z betonu, metalu, stopów aluminium lub tworzywa sztucznego (fot. 15c).

Fot. 15. Złącza kablowe niskiego napięcia: a) wolno stojące w obudowie betonowej, b) wkomponowane w elewację ogrodzenia, c) wolno stojące z tworzywa sztucznego [4]  

Najważniejsze cechy linii kablowych 0,4 kV:

 • brak głowic kablowych, kable są przyłączone bezpośrednio do przewodów linii lub aparatury rozdzielczej w złączach,
 • jeden kabel o średnicy od ok. 23 mm do ok 61 mm lub cztery o średnicy od ok. 11 mm do 43 mm,
 • na drzwiach złączy znajduje się tabliczka ostrzegawcza.
WARTO WIEDZIEĆ
W pobliżu linii napowietrznych 15–20 kV detektory napięcia (podobnie jak w przypadku linii 110 kV) działające na zasadzie wykrywania obecności pola elektrycznego, np. typu AC Hot Stick, będą raczej wskazywały obecność lub brak napięcia w linii napowietrznej (jeżeli przewody linii napowietrznej nie będą ekranowane), a nie w kablu (kabel jest ekranowany). Kabel wyłączony spod napięcia, ale nierozładowany, ma ładunek elektryczny (jak kondensator) i przy dotknięciu żyły roboczej lub ekranu metalicznego kabla może nastąpić porażenie prądem elektrycznym nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Wnioski

Zadaniem artykułu jest przybliżenie funkcjonariuszom straży pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych kablowych linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieciach dystrybucyjnej na terenie naszego kraju.

Literatura

1.3M, Katalog mufy i głowice, 2013 r.,
2. EKUT, Katalog rozgałęźniki kablowe średniego napięcia.
3. EKUT, Katalog złącza kablowe i kablowo-pomiarowe niskiego napięcia.
4. ELMONTER, Katalog słupów rurowych EWN I EWND dla elektroenergetycznych linii ­napowietrznych o napięciu 110 kV.
5. GENERIK ENERGETYKA, Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn o przekrojach 25–120 mm2 na żerdziach typu ŻN, Warszawa 2003 r.
6. KROMISSBIS, Katalog energetyka 2008 r.
7. TELEF-FONIKA, Katalog kable i przewody elektroenergetyczne, 2013 r.
8. TELEF-FONIKA, Katalog kable wysokiego napięcia, 2013 r.
9. ZPUE Włoszczowa, Katalog stanowiska słupowe ze zejściami kablowymi SN, 2010 r.
10. ZPUE Włoszczowa, Katalog kontenerowe stacje transformatorowe, 2010 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego....

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego. Konfiguracja układu elektroenergetycznego w okresie jego eksploatacji może ulegać zmianom, dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.